HOTĂRÂRE nr. 1.703 din 14 octombrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 26 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională pentru Romi se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. (2) Agenţia Naţională pentru Romi este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (3) Agenţia Naţională pentru Romi elaborează politica şi strategia Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii romilor.  +  Articolul 2 (1) Agenţia Naţională pentru Romi preia atribuţiile, personalul şi fondurile aferente activităţii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice, inclusiv ale Unităţii de Implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 "Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor". (2) Cheltuielile curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale pentru Romi se asigură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii romilor, Agenţia Naţională pentru Romi îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie, prin care se asigură elaborarea politicilor sociale, strategiilor şi programelor destinate minorităţii romilor; b) funcţia de administrare a fondurilor bugetare pentru elaborarea programelor de dezvoltare a comunităţii de romi; c) funcţia de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern şi extern la toate evenimentele legate de domeniul specific de activitate; d) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate.  +  Articolul 4 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Agenţia Naţională pentru Romi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:1. asigură elaborarea politicii şi strategiei Guvernului în domeniul protecţiei drepturilor minorităţii romilor;2. participă, împreună cu alte organe ale administraţiei publice, cu organizaţiile neguvernamentale ale romilor şi cu reprezentanţi ai minorităţii romilor şi coordonează evaluarea principalelor nevoi ale comunităţilor de romi şi aplicarea programelor de sprijinire a acestora;3. iniţiază şi desfăşoară acţiuni de formare privind combaterea discriminării la nivelul funcţionarilor publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale;4. promovează dezvoltarea colaborării dintre structurile administraţiei publice şi organizaţiile neguvernamentale ale romilor, pe bază de parteneriat; includerea liderilor comunităţilor de romi în procesul de luare a deciziilor administrative locale care afectează comunitatea de romi;5. elaborează şi propune Guvernului spre aprobare programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de romi, programe cu finanţare guvernamentală sau în parteneriat pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile de romi - energie electrică, apă potabilă, canalizare, gaz metan, salubrizare;6. participă la elaborarea unor programe specifice de formare şi reconversie profesională pentru romi;7. sprijină, în condiţiile legislaţiei în vigoare, tinerii romi în vederea angajării şi monitorizează evoluţia profesională a tinerilor romi cu studii superioare;8. participă la elaborarea programelor privind sporirea facilităţilor fiscale pentru persoanele juridice care angajează persoane de etnie romă din familii cu mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenţă;9. identifică soluţii pentru includerea romilor în sistemul asigurărilor de sănătate, înscrierea la medicul de familie, acordarea de medicamente compensate;10. participă la elaborarea unor programe de informare sanitară, consultanţă medicală şi planning familial pentru femeile din comunităţile de romi, cu accent pe protecţia mamei şi a copilului;11. promovează desfăşurarea campaniilor de depistare a TBC, infecţiilor HIV/SIDA, afecţiunilor dermatologice, bolilor cu transmitere sexuală;12. iniţiază programe de asigurare de facilităţi pentru exercitarea şi revalorificarea unor meserii tradiţionale care corespund nevoilor existente pe piaţă;13. participă la elaborarea de programe pentru reducerea ratei şomajului în rândul cetăţenilor români de etnie romă, prin crearea de facilităţi întreprinzătorilor care angajează romi şi combaterea oricăror forme de discriminare privind angajarea romilor;14. analizează şi evaluează posibilele efecte discriminatorii ale reglementărilor actuale, acţionează pentru perfecţionarea cadrului juridic existent;15. promovează, în colaborare cu organizaţiile de romi, programe locale pentru procurarea documentelor de identitate pentru romii lipsiţi de mijloace de subzistenţă;16. acţionează pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, a drepturilor civile, politice şi sociale în rândul minorităţii romilor;17. iniţiază programe de prevenire şi combatere a discriminării pentru copiii romi instituţionalizaţi, precum şi pentru celelalte categorii de copii aflaţi în dificultate;18. acţionează pentru asigurarea participării nediscriminatorii a femeilor de etnie romă la programele de protecţie şi educaţie a copiilor;19. participă la elaborarea unor programe de formare a mediatorilor sociali şi a formatorilor din rândul tinerilor romi, pentru comunităţile de romi;20. analizează fenomenul "copiii străzii" şi participă la formularea de proiecte naţionale şi locale de intervenţie socială;21. participă la elaborarea programului de stimulare a participării şcolare şi de reducere a abandonului şcolar, în special în segmentele sărace ale populaţiei de romi;22. analizează posibilităţile de organizare a unor instituţii de învăţământ primar, secundar şi profesional pentru romi;23. promovează organizarea de către unităţile şcolare şi inspectoratele şcolare judeţene a cursurilor de recuperare şcolară pentru romi, prin toate formele de învăţământ aprobate, în raport cu solicitările individuale şi ale organizaţiilor romilor din zona de responsabilitate;24. promovează organizarea şi dezvoltarea unor reţele de valorificare a patrimoniului cultural al romilor, inclusiv prin adaptarea meseriilor tradiţionale la piaţa modernă şi prin dezvoltarea unor reţele de desfacere;25. iniţiază proiecte culturale de reconstrucţie şi de afirmare a identităţii romilor;26. elaborează programe de sprijinire a elitelor politice, culturale şi artistice provenite din rândul romilor, în scopul revigorării şi afirmării identităţii etniei romilor;27. sprijină realizarea unor canale de cultură şi informare pentru romi la nivel naţional;28. elaborează programe naţionale de informare publică şi combatere a prejudecăţilor interetnice în instituţiile publice;29. elaborează programe de combatere a discriminării în mass-media şi de informare privind combaterea discriminării la angajarea în muncă;30. promovează participarea liderilor romi la procesul de luare a deciziilor politice cu impact asupra vieţii economice şi sociale a comunităţilor de romi. (2) Agenţia Naţională pentru Romi coordonează activitatea birourilor regionale pentru romi, în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în prezenta hotărâre. (3) Agenţia Naţională pentru Romi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.  +  Articolul 5 (1) În exercitarea atribuţiilor sale Agenţia Naţională pentru Romi colaborează cu ministerele şi cu autorităţile administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu persoane fizice şi juridice. (2) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale Agenţia Naţională pentru Romi are dreptul să solicite informaţii de la celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, de la alte instituţii şi autorităţi publice.  +  Articolul 6 (1) Agenţia Naţională pentru Romi este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. (2) Preşedintele conduce activitatea Agenţiei Naţionale pentru Romi şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi ale administraţiei publice, cu organizaţii, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române şi străine. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi emite ordine şi instrucţiuni. (4) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator terţiar de credite. (5) Salarizarea preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi şi acordarea celorlalte drepturi se fac conform prevederilor aplicabile persoanelor care ocupă funcţii asimilate celor de demnitate publică.  +  Articolul 7 (1) Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi este şi preşedintele Comitetului mixt de implementare şi monitorizare a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor, constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 430/2001. (2) Agenţia Naţională pentru Romi asigură secretariatul Comitetului mixt de implementare şi monitorizare a Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor.  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţională pentru Romi are un secretar general, înalt funcţionar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii. (2) Secretarul general al Agenţiei Naţionale pentru Romi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general al Agenţiei Naţionale pentru Romi îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a acesteia ori încredinţate de preşedintele acesteia.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Agenţiei Naţionale pentru Romi este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute în anexă, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi se pot organiza servicii şi birouri, în condiţiile legii. (3) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale pentru Romi este de 52, funcţii publice şi contractuale, exclusiv preşedintele, dintre care 20 în aparatul central, iar 32 în cele 8 birouri regionale pentru romi, câte 4 în fiecare birou. (4) Personalul angajat în cadrul birourilor regionale pentru romi va avea statut de funcţionar public, conform legii. (5) Salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Romi se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcţionarii publici şi pentru personalul contractual.  +  Articolul 10 (1) Structura organizatorică internă, circuitul documentelor, atribuţiile şi sarcinile personalului Agenţiei Naţionale pentru Romi se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui acesteia. (2) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Romi.  +  Articolul 11 (1) Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Responsabilităţile şi angajamentele privind minoritatea romilor, asumate de Oficiul pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice, cuprinse în actele normative în vigoare, se preiau de Agenţia Naţională pentru Romi. (3) Spaţiile, mijloacele fixe şi obiectele de inventar, inclusiv tehnică de calcul şi birotică, aferente desfăşurării activităţii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice, se transmit, fără plată, la Agenţia Naţională pentru Romi, pe bază de protocol de predare-preluare.  +  Articolul 12Hotărârea Guvernului nr. 749/2003 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Litera o) a alineatului (1) al articolului 2 se abrogă.2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Departamentul pentru Relaţii Interetnice este condus de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru."3. Alineatele (1^1) şi (1^2) ale articolului 5 se abrogă.4. Anexa "Structura organizatorică a Departamentului pentru Relaţii Interetnice" se modifică, în sensul eliminării din structura organizatorică a "Oficiului pentru problemele romilor" şi a postului de "subsecretar de stat", în coordonarea căruia este prevăzut acest compartiment.  +  Articolul 13Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 404/2004 privind organizarea şi funcţionarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului asigură coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice din structura aparatului de lucru al Guvernului, Agenţiei pentru Strategii Guvernamentale, Comisiei Naţionale de Prognoză, Institutului Naţional de Statistică şi Agenţiei Naţionale pentru Romi."  +  Articolul 14Hotărârea Guvernului nr. 405/2004 pentru organizarea şi funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 26 martie 2004, se completează după cum urmează:1. După punctul 7 din anexa nr. 1 "Structurile şi instituţiile publice finanţate prin bugetul Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:"8. Agenţia Naţională pentru Romi".2. După punctul 4 din anexa nr. 3 "Structurile şi instituţiile publice coordonate de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului" se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:"5. Agenţia Naţională pentru Romi".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuDepartamentul pentru Relaţii InteretniceCristian Jura,secretar de statMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 1.703.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU ROMINumărul maxim de posturi = 52 (exclusiv preşedintele) ┌────────────────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────────┐ │ Serviciul economic, │<─────┤ PREŞEDINŢE ├──────────> │Compartiment audit│ │ administrativ, │ └──────┬─────┘ └──────────────────┘ │ resurse umane, juridic │ │ └────────────────────────┘ │                                        │                 ┌────────────────┐ │                 │Secretar general│<────┤                 └────────────────┘ │                                  ┌─────┴──────────┐ ┌───────┐                                  │Director general├───────>│ UIP │                                  └─────┬──────────┘ └───────┘                                        │          ┌─────────────────────┬───────┴───────────┬───────────────┐          │ │ │ │┌─────────┴─────────┐ ┌─────────┴──────────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴──────┐│8 birouri regionale│ │ Serviciul │ │ Serviciul │ │ Serviciul ││ pentru romi │ │ relaţii │ │comunicare şi │ │ elaborare │└───────────────────┘ │ internaţionale │ │ colaborare │ │ programe şi│                      │ şi societate civilă│ │ teritoriala │ │ proiecte │                      └────────────────────┘ └──────────────┘ └────────────┘_______________