LEGE nr. 440 din 25 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 985 din 26 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituţie specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a comerţului exterior românesc prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizând pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinanţări, refinanţări, garantări, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurări ale operaţiunilor de comerţ exterior românesc."2. La articolul 2, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) efectuarea altor operaţiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, care nu pot fi asigurate pe piaţa privată, constituită din cel puţin două societăţi de asigurare, persoane juridice străine şi o societate persoană juridică română;".3. La articolul 2, după litera f) se introduce litera f^1) cu următorul cuprins:"f^1) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;".4. La articolul 2, literele g), i) şi l) vor avea următorul cuprins:"g) garantarea şi/sau asigurarea şi reasigurarea investiţiilor româneşti în străinătate;............................................................... i) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garanţii şi investiţii pentru sprijinirea activităţii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;............................................................... l) acordarea asistenţei pentru expertizări tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul interministerial de garanţii şi credite de comerţ exterior;".5. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial şi în străinătate, prin sucursale şi alte sedii secundare - agenţii şi altele asemenea."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri: preşedintele consiliului de administraţie, care este şi preşedintele executiv al băncii, 2 vicepreşedinţi, care sunt şi vicepreşedinţii executivi ai băncii, şi 4 membri."7. La articolul 5, literele b), d), g) şi h) vor avea următorul cuprins:"b) aprobă organizarea şi funcţionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice;............................................................... d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a activităţii;............................................................... g) decide înfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare - agenţii şi altele asemenea - în ţară şi în străinătate; h) numeşte directorii şi directorii adjuncţi din centrală şi din sediile secundare, din ţară şi din străinătate, cu respectarea reglementărilor în vigoare, stabilind atribuţiile, competenţele şi răspunderile acestora;".8. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Situaţiile financiare ale EXIMBANK - S.A., întocmite pe bază individuală şi, după caz, pe bază consolidată, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România şi aprobate de Banca Naţională a României."9. După articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu următorul cuprins:"Art. 7^1 - Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezintă Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent."10. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIIComitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi activitatea EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului"11. La articolul 8, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 8. - EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competenţelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, următoarele operaţiuni, în numele sau cu garanţia statului:".12. La articolul 8, literele c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"c) realizează finanţări, cofinanţări şi refinanţări; d) realizează asigurarea şi reasigurarea creditelor de export de bunuri şi servicii împotriva riscurilor politice şi comerciale, a investiţiilor româneşti în străinătate, asigurarea garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing; e) efectuează operaţiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condiţiile prevăzute la art. 11^1;".13. La articolul 8, după litera e) se introduc literele f), g) şi h), cu următorul cuprins:"f) garantează credite pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, credite cumpărător şi investiţii româneşti în străinătate; g) efectuează alte operaţiuni de stimulare a exporturilor româneşti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comerţ exterior a Guvernului; h) realizează alte operaţiuni prevăzute de lege."14. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) Operaţiunile de garantare, asigurare şi reasigurare, desfăşurate în numele şi în contul statului, se acordă, de regulă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În funcţie de obiectivele de politică de comerţ exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat. (3) Normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii."15. La articolul 9, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:"a) fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate; b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate;".16. La articolul 9, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:"e) alte fonduri care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalităţilor de utilizare."17. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 9 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. şi vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de necesităţile de susţinere a exporturilor."18. La articolul 11 alineatul (1), după punctul 4 al literei a) se introduce punctul 4^1 cu următorul cuprins:"4^1. garanţiilor la creditele pentru realizarea producţiei de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditele cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţiile româneşti în străinătate;".19. La articolul 11 alineatul (1), punctele 1 şi 2 ale literei b), teza a II-a, vor avea următorul cuprins:"1. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de ţară neasigurabile pe piaţa privată, în condiţiile art. 2 lit. f);2. asigurări de garanţii de export şi asigurări de investiţii româneşti în străinătate;".20. La articolul 11 alineatul (1), după punctul 1 al literei b), teza a II-a, se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:"1^1. asigurări şi reasigurări de credite de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară;".21. La articolul 11 alineatul (1) litera b), punctul 3 al tezei a II-a va avea următorul cuprins:"3. alte operaţiuni de asigurare, coasigurare şi reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplată, neasigurabile pe piaţa privată. Garanţiile şi asigurările de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior;".22. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) Fondul pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă va fi alocat până la data stabilită de comun acord cu Uniunea Europeană."23. După articolul 11 se introduc articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Pentru exporturi complexe, în sensul art. 8 alin. (1) lit. e), se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licenţe, know-how, asistenţă tehnică, proiectare, construcţii-montaj, lucrări de punere în funcţiune şi recepţie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrările geologice de proiectare-explorare, lucrările de exploatare pentru zăcăminte minerale, construcţiile de reţele electrice, executarea de foraje de sonde, construcţiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, îmbunătăţirilor funciare, amenajărilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatărilor forestiere, centrale energetice şi termice, staţii electrice, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinţe şi obiective social-culturale, reţele de apă-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajări portuare şi produse de tehnică militară şi altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe şi a unor proiecte care îi sunt supuse analizei şi aprobării, aparţinând şi altor domenii de activitate. (2) Stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin: a) garanţii pentru participări la licitaţii internaţionale, executarea lucrărilor şi alte garanţii stabilite prin contractele externe; b) acordarea de garanţii ale statului pentru credite utilizate pentru producţia din ţară şi din străinătate, destinată exporturilor complexe, precum şi pentru creditele de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform standardelor internaţionale în domeniu; c) acordarea de bonificaţii de până la 60% din dobânda plătită pentru creditele de export, în fazele de pre şi postlivrare. (3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau străin, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractanţii - agenţi economici români sau străini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricaţie se pot realiza pe bază de contracte externe încheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar. (4) Subcontractanţii interni, participanţi la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora. (5) Perioada de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual şi ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.Art. 11^2. - (1) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este alcătuit din reprezentanţi ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai EXIMBANK - S.A. (2) Modul de desfăşurare a activităţii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Comitetului sunt desemnaţi prin hotărâre a Guvernului. (3) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior are următoarele atribuţii: a) aprobă limita maximă de expunere a fondurilor prevăzute la art. 9; b) examinează şi aprobă:(i) emiterea garanţiilor de export, a garanţiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditul cumpărător şi a garanţiilor pentru investiţii româneşti în străinătate;(îi) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a investiţiilor româneşti în străinătate, a garanţiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing, în numele şi în contul statului;(iii) instrumentele de susţinere a activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi şi cu politica Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor;(iv) nivelul de acordare a bonificaţiilor de dobândă pentru creditele de export acordate în lei de EXIMBANK - S.A. şi de băncile comerciale pentru activitatea de export, conform prevederilor prezentei legi şi politicii Guvernului de promovare şi susţinere a exporturilor; c) la începutul fiecărui an lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilită prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii. (4) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior stabileşte utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba şi desfăşura operaţiunile, în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de ţară elaborate de EXIMBANK - S.A. (5) Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior se întruneşte, de regulă, bilunar sau de câte ori este nevoie."24. La articolul 13 alineatul (1), literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piaţa privată, precum şi creditele de export pe termen mediu şi lung;............................................................... c) creditele obţinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului, garanţiile de export şi operaţiunile de export în leasing."25. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, asigurarea investiţiilor româneşti în străinătate şi a garanţiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe ţări, stabilite de EXIMBANK - S.A. şi aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de politica Guvernului de promovare şi susţinere a exportului şi a investiţiilor pe diferite pieţe."26. Alineatul (1) al articolului 14 se abrogă.27. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(2) EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, şi poate implementa orice instrumente de stimulare a activităţii de comerţ exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competenţele sale legale şi cu politica Guvernului de susţinere a comerţului exterior."28. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de bancă în scopul stimulării activităţii de comerţ exterior, în conformitate cu reglementările legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi. (2) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de finanţare, cofinanţare şi refinanţare a operaţiunilor de comerţ exterior, în vederea facilitării accesului exporturilor româneşti pe pieţele internaţionale. (3) EXIMBANK - S.A. poate încheia acorduri cu instituţii financiare din ţară şi din străinătate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susţinerea activităţilor în nume şi în cont propriu. (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligaţiuni pe piaţa internă şi externă, în condiţiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale."29. După alineatul (4) al articolului 16 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:"(5) EXIMBANK - S.A. va desfăşura operaţiuni de asigurare şi reasigurare de credite de export pe termen scurt, mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de ţară, în nume şi în cont propriu, în conformitate cu prevederile alin. (1)-(4), până la 31 decembrie 2004."30. După articolul 16 se introduce capitolul IV^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL IV^1Contabilitatea operaţiunilorArt. 16^1. - Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului şi pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu, atât pentru activitatea bancară, cât şi pentru activităţile de asigurare şi reasigurare desfăşurate potrivit legii.Art. 16^2. - EXIMBANK - S.A. întocmeşte situaţii financiare anuale, distinct pe activităţi, respectiv bancară şi de asigurări, pe bază individuală şi pe bază consolidată, în conformitate cu legislaţia în domeniu şi cu standardele internaţionale de contabilitate."31. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Membrii şi împuterniciţii în adunarea generală a acţionarilor, membrii consiliului de administraţie şi auditorii, precum şi salariaţii EXIMBANK - S.A. sunt obligaţi să păstreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date şi informaţii de care au luat cunoştinţă în cursul exercitării funcţiilor lor şi care nu sunt destinate publicităţii."  +  Articolul II (1) Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: a) Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare; b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, emise de ministrul industriei şi comerţului, ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului finanţelor şi preşedintelui Băncii de Export-Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. îşi va modifica actul constitutiv în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 octombrie 2004.Nr. 440.________________