LEGE Nr. 1 din 10 ianuarie 1995privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 5 din 13 ianuarie 1995    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 114 alin. (1) din Constituţia României este abilitat Guvernul României ca, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1995, sa emita ordonanţe în următoarele domenii: a) acordarea de compensaţii pentru încălzire pe timpul iernii unor categorii de persoane cu venituri mici; b) măsuri cu privire la regularizarea decontării importurilor critice efectuate din împrumuturile guvernamentale externe de ajustare structurală, a dobinzilor încasate la plasamentele financiare efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor guvernamentale externe; reglementarea plăţii dobinzilor datorate băncilor comerciale din acţiuni de creditare a statului, reglementarea alocării fondurilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi plata drepturilor băneşti ce se suporta din fondul de risc şi accident sau din fondul de asigurări al agricultorilor; măsuri privind accelerarea procesului de restructurare a societăţilor comerciale cu capital de stat şi a regiilor autonome, de intarire a disciplinei financiare şi de accelerare a decontărilor economice; c) acordarea de către stat, prin intermediul Ministerului Finanţelor, de garanţii pentru credite interne pe termen scurt, contractate de agenţii economici de la băncile comerciale, pentru realizarea programului de restructurare a acestora şi constituirea stocurilor la principalele produse strategice necesare economiei naţionale şi pentru lucrările agricole stabilite de Guvern; d) măsuri pentru stimularea producţiei de obiective complexe cu ciclu lung de fabricaţie destinate exportului; e) reconsiderarea modului de impozitare la gaze naturale şi scutirea la gazele naturale provenite din import; majorarea plafonului cifrei de afaceri până la care agenţii economici sunt scutiţi de T.V.A.; regimul T.V.A. în zonele libere şi corelarea cu unele prevederi normative apărute ulterior; regimul unitar de vamuire şi taxare a maşinilor şi instalaţiilor importate în condiţii de leasing; precizări privind regimul vamal al materiilor prime, materialelor, pieselor de schimb şi componentelor pentru producţie proprie a agenţilor economici; reducerea taxei de timbru, pe transe de impozitare, la actele între vii, translative a dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, privind bunurile imobiliare; f) stabilirea regimului formularelor tipizate din domeniul financiar; g) stabilirea regimului pesticidelor, fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar; h) creşterea plafonului până la care aprobarea documentelor tehnico-economice pentru realizarea unor obiective de investiţii de interes judeţean sau local este în competenţa de soluţionare a consiliilor judeţene sau locale, măsuri comerciale specifice rezervelor materiale naţionale privind improspatarea produselor şi valorificarea celor disponibile, precum şi extinderea garanţiilor şi a instrumentelor acestora; i) ratificarea unor acorduri internaţionale privitoare la creditele externe acordate României şi la garantarea de către România a unor credite externe, inclusiv a unor amendamente la astfel de acorduri. Plafonul de îndatorare externa a României pe întreg anul 1995 se stabileşte la 2,8 miliarde dolari S.U.A.  +  Articolul 2În baza art. 114 alin. (3) din Constituţie, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 1995, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 al prezentei legi vor fi înaintate Parlamentului spre aprobare, potrivit procedurii legislative, sub sancţiunea încetării efectelor lor. Ordonanţele depuse de Guvern potrivit alin. 1 vor fi dezbătute în procedura de urgenta.  +  Articolul 3În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de către una dintre Camerele Parlamentului ori au fost elaborate şi depuse rapoarte de fond de către comisiile permanente, acestea vor fi avute în vedere de Guvern în emiterea ordonanţelor. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE SENATULUIprof. univ. dr. OLIVIU GHERMANAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASE--------------------------