CARTA din 12 octombrie 2004drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 977 din 25 octombrie 2004    În sistemul fiscal românesc, bazat pe autoimpunere, principala obligaţie ce revine contribuabililor o constituie declararea şi plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale pe care aceştia le datorează bugetului general consolidat, administrat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.Inspecţia fiscală este o parte a sistemului nostru fiscal declarativ, având ca scop verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, precum şi stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.Potrivit art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, înainte de începerea inspecţiei fiscale veţi fi informat despre drepturile şi obligaţiile pe care le aveţi în timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, prin Carta drepturilor şi obligaţiilor contribuabililor pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, care vă va fi transmisă o dată cu avizul de inspecţie fiscală.Stimate contribuabil,Pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale aveţi următoarele drepturi:1. Dreptul de a fi înştiinţat despre acţiunea de inspecţie fiscalăÎnaintea desfăşurării inspecţiei fiscale veţi fi înştiinţat despre această acţiune printr-un aviz de inspecţie fiscală, care va fi transmis, în scris, de organul fiscal, astfel:- cu 30 de zile înainte de începerea acţiunii de inspecţie fiscală, pentru marii contribuabili;- cu 15 zile înainte de începerea acţiunii de inspecţie fiscală, pentru ceilalţi contribuabili.Prin avizul de inspecţie fiscală veţi fi înştiinţat cu privire la: a) organul de inspecţie fiscală care va efectua inspecţia fiscală; b) temeiul juridic al inspecţiei fiscale; c) data de începere a inspecţiei fiscale; d) obligaţiile fiscale şi perioadele ce urmează a fi supuse inspecţiei fiscale; e) posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecţiei fiscale.În cazul în care inspecţia fiscală are un caracter inopinat, se desfăşoară în vederea soluţionării unor cereri ale dumneavoastră sau în cazul unor acţiuni îndeplinite ca urmare a solicitării unor autorităţi, potrivit legii, transmiterea avizului de inspecţie fiscală nu este obligatorie.2. Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripţieOrganul de inspecţie fiscală poate verifica situaţia dumneavoastră în cadrul termenului de prescripţie. Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale este de 5 ani, cu excepţia cazului când legea dispune altfel.3. Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecţiei fiscaleAmânarea datei de începere a inspecţiei fiscale se poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate.În acest caz vi se va comunică data la care a fost reprogramată inspecţia fiscală.4. Dreptul de a fi verificat o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozităriiInspecţia fiscală se efectuează o singură dată pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie socială şi pentru fiecare perioadă supusă verificării/impozitării.Totuşi, în cazul în care, de la data încheierii inspecţiei fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare, necunoscute organelor de inspecţie fiscală la data efectuării verificărilor, sau erori de calcul care influenţează rezultatele acestora, conducătorul inspecţiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade.Datele suplimentare pe care se fundamentează decizia de reverificare a unei anumite perioade pot rezultă din situaţii cum sunt:- efectuarea unui control încrucişat asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care faceţi parte şi dumneavoastră;- obţinerea pe parcursul acţiunilor de inspecţie fiscală efectuate la alţi contribuabili a unor documente sau informaţii suplimentare referitoare la activitatea dumneavoastră, într-o perioadă care a fost deja supusă inspecţiei fiscale;- solicitări ale organelor de urmărire penală ori ale altor organe sau instituţii îndreptăţite potrivit legii;- informaţii obţinute în orice alt mod, de natură să modifice rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.5. Dreptul de a solicita legitimarea organelor de inspecţie fiscalăLa începerea inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală este obligat să prezinte contribuabilului legitimaţia de inspecţie fiscală şi ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală. Începerea inspecţiei fiscale trebuie consemnată în Registrul unic de control.6. Dreptul ca activitatea dumneavoastră să fie cât mai puţin afectată pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscaleOrganele de inspecţie fiscală au obligaţia să exercite activitatea de inspecţie fiscală în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin desfăşurarea activităţilor dumneavoastră curente şi să utilizeze eficient timpul destinat inspecţiei fiscale.7. Dreptul de a fi informatPe parcursul desfăşurării inspecţiei fiscale veţi fi informat asupra constatărilor rezultate din inspecţia fiscală.8. Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informaţiiOrganul de inspecţie fiscală va solicita informaţiile necesare pentru determinarea stării de fapt fiscale întâi de la dumneavoastră sau de la altă persoană împuternicită de dumneavoastră.Dacă pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale starea de fapt fiscală nu a fost clarificată de către dumneavoastră, organul de inspecţie fiscală poate solicita informaţii şi altor persoane. Informaţiile furnizate de aceste persoane vor fi luate în considerare numai în măsura în care sunt confirmate şi de alte mijloace de probă.9. Dreptul de a refuza furnizarea de informaţiiSoţul/soţia şi rudele dumneavoastră până la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.Preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor.Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul persoanei despre care au fost solicitate informaţiile.10. Dreptul de a beneficia de asistenţă de specialitatePe toată durata exercitării inspecţiei fiscale aveţi dreptul să beneficiaţi de asistenţă de specialitate sau juridică.11. Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscalAveţi dreptul să fiţi protejat pe linia secretului fiscal.Informaţiile pe care le furnizaţi dumneavoastră organelor de inspecţie fiscală, precum şi cele pe care acestea le obţin pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale sunt protejate pe linia secretului fiscal.În categoria informaţiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal intră datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura şi cuantumul obligaţiilor fiscale, natura, sursa şi suma veniturilor debitorului, plăţi, conturi, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaţii obţinute din declaraţii ori din documente prezentate de către contribuabil sau orice alte informaţii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.În acest sens, funcţionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai deţin această calitate, sunt obligaţi să păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu.12. Dreptul de a primi dovada scrisă în cazul reţinerii unor documente de către organele de inspecţie fiscalăÎn cazul în care, în timpul desfăşurării inspecţiei fiscale, vi se reţin, în scopul protejării, documente, acte, înscrisuri, registre şi documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării şi achitării obligaţiilor fiscale de către dumneavoastră, organul de inspecţie fiscală trebuie să întocmească un act în care sunt specificate toate elementele necesare individualizării probei sau dovezii respective, precum şi menţiunea că aceasta a fost reţinută, potrivit dispoziţiilor legale, de către organul fiscal.Dacă au fost reţinute înscrisuri şi alte documente, în original, acestea vă vor fi înapoiate, organul de inspecţie fiscală reţinând numai copii ale înscrisurilor relevante din punct de vedere fiscal.13. Dreptul de a cunoaşte rezultatele inspecţiei fiscaleLa încheierea inspecţiei fiscale organul fiscal va purta o discuţie finală cu dumneavoastră asupra constatărilor şi consecinţelor lor fiscale.Data, ora, locul şi problematica discuţiei vă vor fi comunicate în timp util.Aveţi dreptul să prezentaţi în scris punctul dumneavoastră de vedere cu privire la constatările inspecţiei fiscale.De asemenea, după încheierea inspecţiei fiscale, în cazul în care nu se modifică baza de impunere aferentă impozitelor, taxelor, contribuţiilor sociale şi altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspecţiei fiscale, acest fapt vă va fi comunicat în scris.Dacă în urma inspecţiei fiscale se modifică baza de impunere a obligaţiilor bugetare supuse inspecţiei fiscale, vi se va comunică Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală.14. Dreptul de a contesta decizia de impunere emisă în urma inspecţiei fiscaleÎn cazul în care vă simţiţi lezat de rezultatul inspecţiei fiscale, aveţi dreptul să contestaţii decizia de impunere emisă cu această ocazie de organul de inspecţie fiscală.Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:- datele dumneavoastră de identificare;- obiectul contestaţiei;- motivele de fapt şi de drept;- dovezile pe care se întemeiază;- semnătura dumneavoastră sau a persoanei împuternicite, precum şi ştampila, în cazul persoanelor juridice.Contestaţia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicării rezultatelor inspecţiei fiscale, la organul fiscal al cărui act este atacat.Contestaţiile formulate de dumneavoastră împotriva deciziilor de impunere şi actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere se soluţionează după cum urmează: a) contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 miliarde lei, se soluţionează de către organele competente constituite la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice la care sunteţi înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe; b) contestaţiile formulate de marii contribuabili, care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, datorie vamală, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este sub 5 miliarde lei, se soluţionează de către organele competente constituite în cadrul respectivelor direcţii generale de administrare a marilor contribuabili; c) contestaţiile care au ca obiect impozite, taxe, contribuţii, precum şi accesorii ale acestora, al căror cuantum este de 5 miliarde lei sau mai mare, precum şi cele formulate împotriva actelor emise de organele centrale se soluţionează de către organele competente de soluţionare constituite la nivel central.În soluţionarea contestaţiei organul competent se pronunţă prin decizie sau dispoziţie.Decizia emisă în soluţionarea contestaţiei este definitivă în sistemul căilor administrative de atac.Decizia privind soluţionarea contestaţiei se comunică dumneavoastră, persoanelor introduse, în condiţiile art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, precum şi organului de inspecţie fiscală emitent al actului administrativ atacat.Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi atacate la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă.De asemenea, este bine să cunoaşteţi şi următoarele prevederi:● Termenul de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, dacă legea nu dispune altfel.● Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală. Acest termen curge de la data săvârşirii faptei ce constituie infracţiune, sancţionată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă.● La contribuabilii mari, perioada supusă inspecţiei fiscale începe de la sfârşitul perioadei controlate anterior.● La celelalte categorii de contribuabili, inspecţia fiscală se efectuează asupra creanţelor născute în ultimii 3 ani fiscali pentru care există obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale. Inspecţia fiscală se poate extinde pe perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, dacă: a) există indicii privind diminuarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat; b) nu au fost depuse declaraţii fiscale; c) nu au fost îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.● Durata efectuării inspecţiei fiscale este stabilită de organele de inspecţie fiscală sau, după caz, de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, în funcţie de obiectivele inspecţiei, şi nu poate fi mai mare de 3 luni. În cazul marilor contribuabili sau al celor care au sedii secundare, durata inspecţiei nu poate fi mai mare de 6 luni.Pe timpul desfăşurării inspecţiei fiscale aveţi următoarele obligaţii:1. Obligaţia de a permite accesul organului de inspecţie fiscală în incintele dumneavoastră de afaceriIndiferent de locul unde se desfăşoară inspecţia fiscală, organul de inspecţie fiscală are dreptul să inspecteze orice incintă de afaceri a dumneavoastră sau orice alte incinte ori locuri în care există bunuri impozabile sau se desfăşoară activităţi producătoare de venituri, în prezenţa dumneavoastră ori a unei persoane desemnate de către dumneavoastră.Această obligaţie vă revine, de regulă, în timpul programului dumneavoastră normal de lucru. Cu acordul dumneavoastră şi cu aprobarea conducătorului organului de inspecţie fiscală, inspecţia fiscală se poate desfăşura şi în afara programului dumneavoastră de lucru.Acordul trebuie să îl exprimaţi în scris, să îl înregistraţi la registratura dumneavoastră, urmând a fi anexat la actul încheiat cu ocazia inspecţiei fiscale.2. Obligaţia de a asigura un spaţiu adecvat şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscaleInspecţia fiscală se desfăşoară, de regulă, în spaţiile dumneavoastră de lucru şi, prin urmare, trebuie să puneţi la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală un spaţiu adecvat, precum şi logistica necesară desfăşurării inspecţiei fiscale.Prin spaţiu adecvat se înţelege asigurarea unui spaţiu în limita posibilităţilor dumneavoastră, după caz, dotat cu necesarul minim de birotică şi care să permită păstrarea în siguranţă a documentelor primite pentru inspecţia fiscală sau elaborate de organele de inspecţie fiscală. În cazul în care dumneavoastră nu puteţi asigura un spaţiu corespunzător, veţi anunţa în scris şi motivat organul de inspecţie fiscală competent.3. Obligaţia de a pune la dispoziţie organului de inspecţie fiscală toate documentele care stau la baza calculării impozitelor datorateÎn vederea stabilirii stării de fapt fiscale, aveţi obligaţia de a pune la dispoziţie organului de inspecţie fiscală registrele de evidenţă contabilă, documentele de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru inspecţia fiscală. Organul de inspecţie fiscală are dreptul de a solicita şi altor persoane înscrisuri, dacă starea de fapt fiscală nu a fost clarificată pe baza înscrisurilor puse la dispoziţie de dumneavoastră.Aveţi obligaţia să daţi informaţii şi să prezentaţi la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.La finalizarea inspecţiei fiscale, aveţi obligaţia de a da o declaraţie scrisă, pe propria răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate documentele şi informaţiile relevante pentru inspecţia fiscală.4. Obligaţia de a colabora la desfăşurarea inspecţiei fiscaleAveţi obligaţia de a colabora la constatarea stărilor de fapt fiscale. Sunteţi obligat să oferiţi informaţii şi să prezentaţi la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele, precum şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.5. Obligaţia de a conduce, a păstra şi a arhiva evidenţele contabile şi fiscale într-un mod adecvat şi de a le păstra la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastră secundare, după cazAveţi obligaţia de a conduce şi a păstra evidenţele contabile şi fiscale la domiciliul fiscal sau la sediile dumneavoastră secundare, după caz.Dacă aţi ţinut evidenţele contabile şi fiscale cu ajutorul sistemelor electronice de gestiune, pe lângă datele arhivate aveţi obligaţia să păstraţi şi să prezentaţi şi aplicaţiile informatice cu ajutorul cărora aţi generat datele arhivate în format electronic.6. Obligaţia de a furniza organului de inspecţie fiscală informaţiile solicitateDumneavoastră sau alte persoane numite de dumneavoastră aveţi obligaţia să furnizaţi informaţiile solicitate de organele de inspecţie fiscală. Dacă informaţiile dumneavoastră sau ale persoanei numite de dumneavoastră sunt insuficiente, atunci organul de inspecţie fiscală se poate adresa şi altor persoane pentru obţinerea de informaţii.Cererea de furnizare a informaţiilor se formulează în scris şi va specifică natura informaţiilor solicitate pentru determinarea stării de fapt fiscale şi documentele care susţin informaţiile furnizate.7. Obligaţia de a vă prezenta la sediul organului fiscalAveţi obligaţia de a vă prezenta la sediul organului fiscal pentru a da informaţii şi lămuriri necesare stabilirii situaţiei dumneavoastră fiscale reale. În cazul în care solicitarea de a vă prezenta este făcută în scris, aceasta va cuprinde obligatoriu:- data, ora şi locul la care sunteţi obligaţi să vă prezentaţi;- baza legală a solicitării;- scopul solicitării;- documentele pe care sunteţi obligaţi să le prezentaţi.8. Obligaţia de a îndeplini măsurile dispuse de organul de inspecţie fiscalăAveţi obligaţia de a îndeplini măsurile prevăzute în actul întocmit cu ocazia inspecţiei fiscale, în termenele şi în condiţiile stabilite de organele de inspecţie fiscală.9. Obligaţia de a plăti diferenţele de impozite, taxe, contribuţii sociale, stabilite cu ocazia inspecţiei fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestoraSunteţi obligat să plătiţi diferenţele de impozite, taxe şi contribuţii sociale, stabilite cu ocazia inspecţiei fiscale, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora.Pentru diferenţele de impozite, taxe, contribuţii sociale şi pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere stabilite, termenul de plată se stabileşte în funcţie de data comunicării acestora prin decizia de impunere, astfel:- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;- dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală vă este comunicată după cum urmează:- prin prezentarea dumneavoastră la sediul organului fiscal emitent. În acest caz, data comunicării deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale stabilite suplimentar de inspecţia fiscală este data ridicării sub semnătură a actului respectiv;- prin persoanele împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;- prin poştă, la domiciliul dumneavoastră fiscal, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin alte mijloace cum sunt: fax, telefon, e-mail, dacă se asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia, iar data comunicării va fi dovedită prin semnătura dumneavoastră.Dacă se constată lipsa dumneavoastră sau a persoanei împuternicite de către dumneavoastră să primească decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală, de la domiciliul fiscal, comunicarea se face prin publicarea unui anunţ într-un cotidian naţional de largă circulaţie şi într-un cotidian local sau în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în care se menţionează că a fost emis actul pe numele dumneavoastră. Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de inspecţia fiscală produce efecte din momentul comunicării şi se consideră comunicată în a cincea zi de la data publicării anunţului.------------