ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 78 din 7 octombrie 2004pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 21 octombrie 2004    În vederea asigurării cadrului legal necesar continuării aplicării strategiei guvernamentale pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, etnie minoritară care se confruntă cu unele probleme socioeconomice, precum şi pentru aplicarea reglementărilor europene în materie de minorităţi, în cadrul procesului de aderare a României la Uniunea Europeană, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, prin preluarea atribuţiilor Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice, inclusiv ale Unităţii de implementare a Programului PHARE nr. RO/2002/000-586.01.02 - "Sprijin pentru strategia naţională de îmbunătăţire a situaţiei romilor". (2) Agenţia Naţională pentru Romi este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 2 (1) Finanţarea Agenţiei Naţionale pentru Romi se asigură prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) Agenţia Naţională pentru Romi preia, pe bază de protocol, fondurile aferente activităţii Oficiului pentru problemele romilor din structura Departamentului pentru Relaţii Interetnice. (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat pe anul 2004, corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate în acest scop.  +  Articolul 3Agenţia Naţională pentru Romi este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului.  +  Articolul 4Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Romi, precum şi statutul personalului acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 5Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"d) Departamentul pentru Relaţii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru şi în coordonarea ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului;".2. La alineatul (3) al articolului 5, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) Agenţia Naţională pentru Romi, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului".  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea "Oficiul pentru problemele romilor" se înlocuieşte cu denumirea "Agenţia Naţională pentru Romi".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 octombrie 2004.Nr. 78.------------