HOTĂRÂRE nr. 1.640 din 7 octombrie 2004privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Muzeului Costumelor Populare din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 960 din 20 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 8 alin. (1) și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, al art. 25 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1 și 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donațiile făcute statului, precum și al art. 813 și următoarele din Codul civil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se înființează Muzeul Costumelor Populare din România, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, cu sediul în municipiul București, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, situat în corpurile A3 și F din imobilul "Palatul Parlamentului".  +  Articolul 2(1) Muzeul Costumelor Populare din România este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor, potrivit legii.(2) Numărul maxim de posturi pentru Muzeul Costumelor Populare din România este de 20.(3) Regulamentul de organizare și funcționare, precum și organigrama Muzeului Costumelor Populare din România se aprobă prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Cheltuielile curente și de capital ale Muzeului Costumelor Populare din România se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 4Imobilul prevăzut la art. 1, în care va funcționa Muzeul Costumelor Populare din România, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a statului, trece din administrarea Camerei Deputaților în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", în vederea efectuării de lucrări de amenajare de către Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 5Predarea-preluarea imobilului care se transmite potrivit art. 4 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar înscrisă în contabilitate.  +  Articolul 6Cheltuielile pentru întreținerea imobilului prevăzut la art. 4 se suportă de către Muzeul Costumelor Populare din România, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Secretariatul general al Camerei Deputaților.  +  Articolul 7Lucrările de amenajare a Muzeului Costumelor Populare din România se vor finaliza în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8La data finalizării lucrărilor de amenajare, imobilul prevăzut la art. 4 se transmite din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pe bază de protocol de predare-primire, la valoarea de inventar rezultată în urma amenajării.  +  Articolul 9Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004, la capitolul 51.01 "Autorități publice", titlul "Alte cheltuieli", cu suma de 20 miliarde lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pe anul 2004, pentru efectuarea lucrărilor de amenajare a Muzeului Costumelor Populare din România.  +  Articolul 10Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și în volumul și structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004.  +  Articolul 11(1) Se autorizează Ministerul Culturii și Cultelor să accepte oferta de donație făcută de doamna Marghiolița Constantinescu Rogojan, cetățean român, domiciliată în municipiul București, Str. Frumoasă nr. 44, sectorul 1, în favoarea statului român, constând într-un număr de 235 de costume populare românești.(2) Bunurile donate, prevăzute la alin. (1), se vor transmite, prin ordin al ministrului culturii și cultelor, în administrarea Muzeului Costumelor Populare din România. (3) După încheierea contractului de donație cu sarcini, bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi inventariate și luate în evidență potrivit dispozițiilor legale în vigoare.(3) După încheierea contractului de donașie cu sarcini, bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi inventariate și luate în evidență potrivit dispozițiilor legale în vigoare.  +  Articolul 12Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 8 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, după nr. crt. 19 se introduce nr. crt. 19^1 cu următorul cuprins:"19^1. Muzeul Costumelor Populare din România - venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat".
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Ion Opriș,
  secretar de stat
  Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,
  Eugen Bejinariu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 7 octombrie 2004.Nr. 1.640.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Camerei Deputaților
  în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"
  Locul unde este situat imobilul care se transmitePersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul București, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5 Camera DeputațilorRegia Autonomă"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"▪ Situat în corpurile A3 și F la cota:- 15,30 m▪ Suprafață utilă = 2.200 m2▪ Numărul de identificare atribuit de M.F.P.: 35.248▪ Codul de clasificare: 8.29.03
  ----------