HOTĂRÂRE nr. 1.519 din 16 septembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 20 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 38 alin. (3) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi al art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statNr. 1.519.Bucureşti, 16 septembrie 2004.  +  Anexa 1 REGULAMENTprivind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament are ca scop definirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi stabilirea procedurilor privind dobândirea şi exercitarea acestui drept. (2) Prin instituirea dreptului de semnătură se urmăresc asigurarea calităţii documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, precum şi respectarea reglementărilor legale în procesul elaborării acestora, prin stabilirea responsabilităţilor ce revin specialiştilor care elaborează şi/sau verifică astfel de documentaţii. (3) Prezentul regulament are următoarele obiective: a) definirea dreptului de semnătură; b) stabilirea exercitării dreptului de semnătură în raport cu tipurile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism; c) stabilirea procedurilor şi condiţiilor de dobândire, exercitare şi pierdere a dreptului de semnătură; d) definirea creaţiei intelectuale în elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în vederea protejării dreptului de autor.  +  Articolul 2Prezentul regulament este elaborat în temeiul prevederilor art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  +  Articolul 3Aplicarea prezentului regulament se va face corelat cu prevederile celorlalte acte normative cu incidenţă asupra domeniului.  +  Articolul 4În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile următoare semnifică: a) urbanist - profesionistul în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, calificat prin diverse formaţii academice de bază şi specializări în domeniu sau prin practica profesională; în această accepţiune, termenul urbanist se referă la toate categoriile de specialişti definite la lit. a)-d); b) urbanist diplomat - absolventul cu diplomă al facultăţilor de urbanism, recunoscute de statul român, cu durata studiilor de minimum 5 ani; acest specialist poartă titlul academic "urbanist diplomat"; în prezentul regulament, referirea la acest specialist se face prin utilizarea sintagmei urbanist diplomat; c) arhitect-urbanist - absolventul cu diplomă al facultăţilor de arhitectură, recunoscute de statul român, cu durata studiilor de minimum 6 ani, cu experienţă în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, sau care a absolvit un program de studii de specializare postuniversitară în domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului; în prezentul regulament, adăugarea termenului "urbanist" la formaţia academică de arhitect face referire la experienţa în domeniu sau la absolvirea unor programe de specializare postuniversitară; d) economist-urbanist, inginer-urbanist, geograf-urbanist, sociolog-urbanist - absolventul cu licenţă sau diplomă universitară în economie, inginerie, geografie, sociologie, care a absolvit un program de specializare postuniversitară în domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului; în prezentul regulament, adăugarea termenului "urbanist" la formaţia academică de bază face referire la absolvirea acestor programe de specializare postuniversitară; e) specialiştii calificaţi în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului care dobândesc dreptul de semnătură şi se înscriu în Registrul urbaniştilor - conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 350/2001, această sintagmă se referă la următoarele categorii de profesionişti:1. urbaniştii diplomaţi, conform lit. b);2. absolvenţii cu diplomă ai unor facultăţi acreditate de statul român, din următoarele domenii conexe urbanismului şi amenajării teritoriului: construcţii-instalaţii, geografie, sociologie, economie, ecologie, transporturi, telecomunicaţii, energetică, hidrotehnică, istorie, care au absolvit un program de specializare postuniversitară în domeniul urbanismului şi al amenajării teritoriului, acreditat conform legii şi recunoscut de Registrul Urbaniştilor din România;3. absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de arhitectură sau de alte specialităţi conexe urbanismului şi amenajării teritoriului menţionate la pct. 2, din promoţiile anterioare anului 2002 inclusiv, care s-au specializat prin practică profesională de cel puţin 6 ani în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului; f) specialist cu drept de semnătură - specialistul calificat în domeniul urbanismului şi/sau al amenajării teritoriului care a dobândit dreptul de semnătură conform prevederilor prezentului regulament şi care este înscris în Registrul urbaniştilor; g) dreptul de semnătură - dreptul pe care îl au specialiştii în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului de a elabora şi/sau de a semna documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului sau părţi ale acestora, conform schemelor A şi B; h) dobândirea dreptului de semnătură - procesul în cursul căruia specialistul în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului demonstrează capacităţile sale profesionale, experienţa şi cunoaşterea cadrului juridic al domeniului şi la sfârşitul căruia i se atribuie dreptul de semnătură; i) atestarea dreptului de semnătură - eliberarea certificatului de atestare, înscrierea în Registrul urbaniştilor şi dovedirea deţinerii dreptului de semnătură prin modalităţi specifice: ştampila şi legitimaţia; j) exercitarea dreptului de semnătură - ansamblul de proceduri, drepturi şi obligaţii pe care le îndeplineşte specialistul cu drept de semnătură pentru documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului.  +  Articolul 5 (1) Principiul integrării multidisciplinare. Activităţile de amenajarea teritoriului şi de urbanism, aşa cum sunt definite în Legea nr. 350/2001, au caracter interdisciplinar; elaborarea şi aplicarea strategiilor, politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil spaţial, precum şi elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism sunt procese de integrare la nivel spaţial a unor elemente din diferite domenii: social, economic, ecologie, protecţia mediului, cultural, tehnic, politic, juridic. (2) Principiul planificării participative. Planificarea urbană şi teritorială şi proiectarea urbană sunt procese participative, în care sunt implicaţi deopotrivă profesionişti în domeniu, factori de decizie din administraţia publică, cetăţeni, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici, precum şi alte persoane juridice sau fizice care sunt implicate în dezvoltarea spaţială. (3) Principiul lucrului în echipă. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se elaborează de către echipe pluridisciplinare, ce cuprind: urbanişti, arhitecţi, ingineri, geografi, economişti, sociologi, jurişti, biologi, istorici, demografi, peisagişti, ecologi, experţi tehnici extrajudiciari, specialişti în mediere şi participarea populaţiei, în management urban, în administraţie publică, în formare academică şi continuă, după caz; componenţa echipei de elaborare trebuie să acopere integral problematica specifică ce face obiectul documentaţiei. (4) Principiul organizării spaţiale. Documentaţiile de urbanism şi amenajare a teritoriului sunt instrumente specializate de planificare spaţială; în consecinţă, capacitatea de a organiza spaţiul este o abilitate profesională de bază pentru specialiştii care lucrează în echipele ce elaborează aceste documentaţii, iar coordonatorul echipei de elaborare a documentaţiilor care determină nemijlocit configurarea spaţială urbană trebuie să aibă o formaţie academică de bază referitoare la organizarea fizică a spaţiului. (5) Principiul specializării şi interdisciplinarităţii. Caracterul integrator şi complex al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism impune specializarea în domeniu a profesioniştilor având altă formaţie academică decât cea de urbanist; această specializare se obţine prin absolvirea unor programe academice postuniversitare şi prin practica în domeniu, în cadrul unor echipe multidisciplinare. (6) Principiul diferenţierii documentaţiilor. Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzute de lege, sunt diferenţiate atât în raport cu domeniul de referinţă - amenajarea teritoriului sau urbanism - şi mărimea teritoriului care face obiectul documentaţiei, cât şi în raport cu caracteristicile acestui teritoriu - fizicofuncţionale, economice, sociale, spaţiale - şi cu scopul, natura şi amploarea obiectivelor sau a intervenţiilor propuse. (7) Principiul diferenţierii dreptului de semnătură. Dreptul de semnătură se defineşte în raport cu tipurile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, ţinându-se seama de diferenţele în ceea ce priveşte conţinutul şi gradul de complexitate ale documentaţiilor; în consecinţă, la definirea dreptului de semnătură, tipurile de documentaţii sunt grupate în raport cu natura conţinutului şi cu competenţele similare necesare coordonării elaborării. (8) Principiul diferenţierii între coordonarea elaborării întregii documentaţii şi responsabilitatea privind elaborarea unei părţi din documentaţie. Complexitatea şi amploarea unor documentaţii conduc la structurarea conţinutului lor, conform reglementărilor, sub forma unor părţi componente; dreptul de semnătură se exercită diferenţiat, în raport cu coordonarea elaborării întregii documentaţii sau cu responsabilitatea privind elaborarea unei părţi din documentaţie.  +  Articolul 6 (1) Dreptul de semnătură se acordă de către Registrul Urbaniştilor din România, ca urmare a atestării sau promovării examenului organizat conform prevederilor prezentului regulament. (2) Dreptul de semnătură poate fi acordat pentru coordonarea elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau pentru elaborarea unor părţi ale acestora oricărei persoane care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are capacitatea de exerciţiu deplină; b) are calitatea de "specialist calificat în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului", conform prevederilor art. 4 lit. e); c) a fost atestat sau a promovat examenul pentru dobândirea dreptului de semnătură. (3) Profesioniştii din categoriile menţionate la art. 4 lit. e) pct. 1 şi 2 pot deveni specialişti calificaţi numai după efectuarea unui stagiu de practică profesională în elaborarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Capitolul II Dreptul de semnătură şi categoriile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism  +  Secţiunea 1 Responsabilităţi privind dreptul de semnătură  +  Articolul 7Coordonarea elaborării documentaţiei de urbanism sau a celei de amenajare a teritoriului implică asumarea responsabilităţii specialistului cu drept de semnătură privind calitatea întregii documentaţii, prin aplicarea şi respectarea reglementărilor legale referitoare la procesul de planificare sau, după caz, proiectare, conţinutul documentaţiei şi susţinerea acesteia în procesul de avizare şi aprobare.  +  Articolul 8Elaborarea unei părţi din documentaţia de amenajare a teritoriului şi de urbanism implică asumarea responsabilităţii specialistului cu drept de semnătură privind: calitatea acelei părţi, prin aplicarea şi respectarea reglementărilor legale specifice, precum şi calitatea şi concluziile eventualelor studii de fundamentare ce au stat la baza elaborării respectivei părţi din documentaţie.  +  Articolul 9 (1) Dreptul de semnătură se acordă, diferenţiat, pentru fiecare dintre următoarele categorii de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism: a) Planul de amenajarea teritoriului naţional; b) planurile de amenajarea teritoriului judeţean, planurile de amenajarea teritoriului regional, planurile de amenajarea teritoriului interjudeţean şi planurile de amenajarea teritoriului frontalier; c) planurile de amenajarea teritoriului interorăşenesc sau intercomunal, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan şi planurile de amenajarea teritoriului periurban al principalelor municipii şi oraşe; d) planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale împreună cu regulamentele locale aferente acestora; e) planurile urbanistice de detaliu. (2) Un specialist calificat poate dobândi drept de semnătură pentru mai multe categorii de documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului sau, după caz, pentru mai multe părţi ale documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. (3) Specialiştii prevăzuţi la art. 10-13 pot semna documentaţiile numai după dobândirea dreptului de semnătură, potrivit prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 10 (1) Dreptul de semnătură privind coordonarea elaborării planurilor de amenajarea teritoriului se stabileşte după cum urmează: a) planurile de amenajarea teritoriului judeţean, planurile de amenajarea teritoriului regional, planurile de amenajarea teritoriului interjudeţean şi planurile de amenajarea teritoriului frontalier se semnează numai de către următorii specialişti: urbanişti diplomaţi, arhitecţi-urbanişti, economişti-urbanişti, geografi-urbanişti, sociologi-urbanişti şi ingineri-urbanişti; b) planurile de amenajarea teritoriului interorăşenesc sau intercomunal, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan şi planurile de amenajarea teritoriului periurban al principalelor municipii şi oraşe se semnează numai de către următorii specialişti: urbanişti diplomaţi, arhitecţi-urbanişti, geografi-urbanişti şi ingineri-urbanişti. (2) Dreptul de semnătură privind coordonarea elaborării secţiunilor Planului de amenajarea teritoriului naţional revine specialiştilor în domeniul care constituie subiectul secţiunii respective, calificaţi conform prevederilor prezentului regulament. (3) Dreptul de semnătură implică asumarea răspunderii coordonatorului asupra calităţii documentaţiei de amenajare a teritoriului în integralitate.  +  Articolul 11 (1) Dreptul de semnătură privind coordonarea elaborării documentaţiilor de urbanism se stabileşte după cum urmează: a) planurile urbanistice generale şi planurile urbanistice zonale, precum şi regulamentele locale de urbanism aferente acestora se semnează numai de către următorii specialişti: urbanişti diplomaţi şi arhitecţi-urbanişti; b) planurile urbanistice de detaliu se semnează numai de către următorii specialişti: urbanişti diplomaţi, arhitecţi-urbanişti şi arhitecţi; c) planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale de urbanism aferente pentru parcelări de locuinţe şi alte funcţiuni asociate acestora pot fi semnate şi de arhitecţi. (2) Dreptul de semnătură implică asumarea răspunderii coordonatorului asupra calităţii documentaţiei de urbanism în integralitate.  +  Articolul 12 (1) Planurile de amenajarea teritoriului pot avea, conform conţinutului-cadru, părţi structurate sub forma unor capitole sau secţiuni care se semnează numai de specialişti cu drept de semnătură, aparţinând uneia dintre următoarele categorii: a) cadrul natural şi calitatea mediului - urbanişti diplomaţi, geografi-urbanişti, geografi, biologi, ecologi, ingineri de mediu; b) dezvoltarea economică a teritoriului - urbanişti diplomaţi, economişti-urbanişti; c) demografia şi forţa de muncă - urbanişti diplomaţi, geografi-urbanişti, geografi, sociologi-urbanişti, sociologi; d) echiparea tehnică a teritoriului - urbanişti diplomaţi, ingineri de specialitate; e) protejarea şi dezvoltarea patrimoniului natural urbanişti diplomaţi, geografi-urbanişti, ecologi, biologi, peisagişti; f) protejarea şi dezvoltarea patrimoniului construit - urbanişti diplomaţi, arhitecţi-urbanişti, arhitecţi, istorici. (2) Planurile urbanistice generale ale municipiilor şi oraşelor de rangurile "0" şi "1", stabilite de lege, şi cele ale municipiilor, oraşelor şi comunelor ce includ staţiuni balneoclimaterice ori turistice, precum şi planurile urbanistice zonale ale zonelor centrale ale municipiilor şi oraşelor de rangurile "0" şi "1", cele ale staţiunilor balneoclimaterice şi cele ale zonelor urbane protejate pot avea, conform conţinutului-cadru, părţi structurate sub forma unor capitole sau secţiuni. (3) Pentru planurile urbanistice prevăzute la alin. (2), următoarele părţi vor fi semnate numai de specialişti cu drept de semnătură, aparţinând uneia dintre următoarele categorii: a) Echipare edilitară - ingineri de specialitate cu specializare în urbanism; b) Sociologie urbană şi demografie - urbanişti diplomaţi, sociologi-urbanişti sau cu experienţă în domeniul sociologiei urbane, geografi; c) Calitatea mediului - urbanişti diplomaţi, ecologi, ingineri de specialitate; d) Economie urbană - urbanişti diplomaţi, economişti - urbanişti sau cu experienţă în domeniul economiei urbane; e) Studii de istorie urbană - urbanişti diplomaţi, arhitecţi-urbanişti, arhitecţi, istorici cu studii postuniversitare de urbanism sau cu experienţă în domeniul istoriei urbane; f) Amenajare peisagistică - arhitecţi diplomaţi, urbanişti diplomaţi, urbanişti-peisagişti, ingineri horticoli-peisagişti; g) Căi de comunicaţii şi transporturi - urbanişti diplomaţi, ingineri de specialitate. (4) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corelat cu prevederile reglementărilor privind conţinutul-cadru al documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 13Conductorii arhitecţi absolvenţi ai Colegiului de Arhitectură şi Urbanism, Secţia Urbanism, din cadrul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti pot dobândi drept de semnătură pentru următoarele planuri urbanistice: a) planurile urbanistice zonale şi regulamentele locale aferente care au drept subiect o parcelare nouă pentru realizarea în exclusivitate de locuinţe, cu maximum 20 de parcele, nu mai mari de 1.000 mp fiecare; b) planurile urbanistice de detaliu care au drept subiect amplasarea unei construcţii de importanţă redusă, aşa cum este definită în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Specializarea  +  Articolul 14 (1) Programele de specializare postuniversitară în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului sunt programele de studii aprofundate, programele integrate "master", programele de studii academice postuniversitare, precum şi programele de doctorat în amenajarea teritoriului şi urbanism. (2) Programele de specializare vor fi diversificate, pentru a permite calificarea în: dezvoltare economică urbană şi rurală, planificare socială şi servicii de prognoză, locuire, renovare urbană şi rurală, transporturi, energie, comunicaţii, peisagistică, protecţia mediului natural şi construit, recreere şi turism, drept urban. (3) În vederea dobândirii dreptului de semnătură, specialiştii formaţi de facultăţile de arhitectură şi de cele din domeniile conexe urbanismului şi amenajării teritoriului, începând cu promoţia 2003, trebuie să absolvească programele de specializare postuniversitare în domeniu, recunoscute şi agreate de către Registrul Urbaniştilor din România, pentru a coordona documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prezentului regulament. (4) Pentru specialiştii formaţi până la promoţia 2002 inclusiv, absolvirea unor programe de specializare postuniversitară poate fi înlocuită cu dovedirea unei experienţe profesionale în domeniu de minimum 6 ani.  +  Articolul 15Registrul Urbaniştilor din România ţine evidenţa şi avizează spre acreditare programele de specializare în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, care corespund exigenţelor privind formarea specialiştilor şi practicarea profesiunii în domeniu.  +  Secţiunea a 3-a Stagiul de practică profesională  +  Articolul 16 (1) Specialiştii calificaţi menţionaţi la art. 4 lit. e) pct. 1 şi 2 trebuie să efectueze, în vederea dobândirii dreptului de semnătură, un stagiu profesional, cu o durată efectivă de 2 ani, pe baza unor contracte individuale de muncă, sub îndrumarea unui specialist în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cu drept de semnătură, în cadrul unor structuri instituţionale publice sau private. (2) Absolvenţilor programelor de specializare de tip "master", care conţin module dedicate elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi o perioadă de practică profesională în acest domeniu, li se poate echivala de către Registrul Urbaniştilor din România, pe bază de solicitare individuală, absolvirea programului de specializare cu un an din durata stagiului profesional. (3) Pentru specialiştii calificaţi în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, menţionaţi la art. 4 lit. e) pct. 3, activitatea de specialitate cu durată de 6 ani înlocuieşte stagiul profesional. (4) Registrul Urbaniştilor din România stabileşte prin regulament condiţiile de desfăşurare a stagiului profesional şi de monitorizare a respectării acestora.  +  Articolul 17 (1) Pe durata efectuării stagiului profesional, specialiştii au calitatea de "stagiar" şi se înscriu în Registrul urbaniştilor la secţiunea "Stagiari". (2) Înscrierea ca stagiar în Registrul urbaniştilor se face la cerere. (3) În vederea înscrierii, o dată cu cererea se depun: a) copii după actele de studii: diploma de absolvire sau, după caz, de licenţă şi, dacă este cazul, certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitară; b) recomandările a 2 specialişti cu drept de semnătură, care sprijină cererea de înscriere în Registrul urbaniştilor ca stagiar, dintre care unul se angajează să asigure îndrumarea profesională efectivă pe întreaga perioadă a stagiului.  +  Articolul 18 (1) Stagiarii au, pe întreaga durată a stagiului, următoarele drepturi: a) pot colabora la întocmirea oricăror documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism, semnate de specialişti cu drept de semnătură; b) pot semna lucrări teoretice, studii, planuri şi proiecte proprii întocmite pentru concursuri, expoziţii sau alte manifestări de specialitate. (2) Stagiarii au următoarele obligaţii: a) să respecte regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a stagiului profesional; b) să desfăşoare o activitate efectivă în profesie şi să anunţe în scris orice motiv de suspendare a stagiului; c) să îşi perfecţioneze pregătirea profesională teoretică şi să îşi însuşească tehnicile de practică a profesiunii; d) să participe la manifestările profesionale de stagiu organizate de Registrul Urbaniştilor din România.  +  Articolul 19La încheierea stagiului, stagiarul primeşte de la îndrumătorul de stagiu un raport de evaluare, necesar susţinerii examenului de dobândire a dreptului de semnătură.  +  Articolul 20 (1) Stagiul se suspendă pe durata efectuării serviciului militar sau a concentrării ori în cazuri de lipsă motivată din activitatea profesională. (2) Perioada de stagiu efectuată anterior suspendării stagiului se ia în considerare la calculul duratei stagiului. (3) Suspendarea stagiului se dispune, la cerere, de către Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, care analizează împrejurările ce justifică lipsa din activitatea profesională şi decide privind durata suspendării şi întinderea perioadei de stagiu efectuat anterior suspendării. (4) Perioada pentru care se suspendă efectuarea stagiului se înscrie în Registrul urbaniştilor.  +  Capitolul III Dobândirea dreptului de semnătură  +  Articolul 21 (1) Procedura de dobândire a dreptului de semnătură cuprinde următoarele etape: a) înscrierea pentru atestarea dreptului de semnătură; b) înscrierea pentru susţinerea examenului de dobândire a dreptului de semnătură; c) desfăşurarea procedurii de atestare a dreptului de semnătură sau, după caz, desfăşurarea examenului pentru dobândirea dreptului de semnătură; d) acordarea dreptului de semnătură. (2) Pentru a putea exercita dreptul de semnătură, specialiştii care l-au dobândit se înscriu în Registrul Urbaniştilor din România.  +  Articolul 22 (1) Înscrierea pentru atestarea dreptului de semnătură constă în: a) depunerea dosarului pentru atestare la secretariatul comisiei de examinare; b) verificarea conţinutului dosarului de către secretariatul comisiei de examinare; c) transmiterea către comisie a dosarului verificat. (2) Înscrierea la examenul pentru dobândirea dreptului de semnătură constă în: a) depunerea dosarului de înscriere la secretariatul comisiei de examinare; b) verificarea conţinutului dosarului de către secretariatul comisiei de examinare, în ceea ce priveşte respectarea tuturor condiţiilor cuprinse în prezentul regulament; c) acceptarea înscrierii la examen şi programarea privind susţinerea lui.  +  Articolul 23 (1) Atestarea dreptului de semnătură constă în: a) evaluarea portofoliului de lucrări înscrise de solicitant; b) dovada titlului academic deţinut (copie legalizată după diplomă); c) experienţa profesională sau programe de specializare postuniversitare absolvite; d) recomandarea a 2 specialişti cu drept de semnătură. (2) Examenul pentru dobândirea dreptului de semnătură constă în următoarele probe: a) evaluarea conţinutului dosarului de înscriere în ceea ce priveşte experienţa acumulată pe durata stagiului, respectiv a practicii profesionale, în domeniul elaborării de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism; b) examinarea cunoştinţelor privind reglementările în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului; c) interviu privind cunoaşterea problemelor recente cu care se confruntă dezvoltarea urbană şi teritorială în România şi experienţa de practică profesională a specialistului. (3) Probele menţionate la alin. (2) lit. a) şi b) sunt eliminatorii, iar nepromovarea uneia dintre acestea atrage nepromovarea examenului, nemaifiind posibilă participarea la următoarele probe.  +  Articolul 24 (1) Atestarea şi examenul în vederea dobândirii dreptului de semnătură se desfăşoară semestrial şi se organizează de Registrul Urbaniştilor din România, în cooperare cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti, cu Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România şi cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Examenul se desfăşoară de regulă în Bucureşti, dar poate avea loc şi în alte municipii din ţară, în situaţia unei ponderi semnificative a candidaţilor din zona respectivă, cu cooptarea ca membru în comisia de examinare a unui specialist cu drept de semnătură, din zonă, de preferinţă din învăţământul superior de profil. (3) Atestarea se desfăşoară la sediul din Bucureşti al Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 25Acordarea dreptului de semnătură se face prin hotărâre a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România, în urma validării rezultatelor.  +  Articolul 26Pentru atestare şi pentru examinare privind dobândirea dreptului de semnătură, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România stabileşte taxe de examinare diferenţiate pe categorii de documentaţii, care să acopere cheltuielile ocazionate de funcţionarea comisiei de examinare, de înregistrarea şi de gestionarea evidenţei privind dreptul de semnătură.  +  Articolul 27 (1) Pentru desfăşurarea atestării sau examinării, se instituie o comisie de examinare şi un secretariat al acesteia. (2) Comisia de examinare este condusă de un preşedinte. (3) Comisia de examinare va fi formată din 7 membri titulari şi 4 membri supleanţi, numiţi după cum urmează: a) preşedintele comisiei este numit de către Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România, dintre membrii săi; b) 2 membri titulari vor fi numiţi de către Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România; c) 2 membri titulari vor fi numiţi de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; d) 2 membri titulari vor fi numiţi de către Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti. (4) Membrii supleanţi se numesc în acelaşi mod ca membrii titulari de către fiecare dintre instituţiile prevăzute la alin. (3). (5) Membrii comisiei de examinare vor fi numiţi dintre personalităţile recunoscute, cu reputaţie profesională şi morală şi cu o bogată experienţă în domeniu; ei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie specialişti cu drept de semnătură; b) să aibă o vechime în profesie de minimum 10 ani. (6) În componenţa comisiei de examinare va fi asigurat un echilibru numeric între specialiştii provenind din mediul universitar şi cei care desfăşoară în principal activitate de elaborare de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism. (7) Mandatul comisiei de examinare este de 2 ani şi sunt admise maximum 3 mandate consecutive pentru oricare dintre membrii acesteia, în condiţiile în care la încheierea fiecărui mandat se înlocuiesc cel puţin 2 membri ai comisiei. (8) Membrii comisiei de examinare primesc indemnizaţie de şedinţă, al cărei cuantum se stabileşte de către Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România. (9) Secretariatul comisiei de examinare se asigură din aparatul propriu al Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 28Data atestării sau desfăşurării examenului se stabileşte de către comisia de examinare şi este anunţată public cu cel puţin 3 luni înainte, împreună cu: a) calendarul, modul de desfăşurare, precum şi sistemul de punctare; b) conţinutul dosarului de înscriere; c) lista reglementărilor legale în vigoare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; d) tematica şi bibliografia.  +  Articolul 29Înscrierea la atestare sau la examen se face prin depunerea unui dosar, care cuprinde: a) cererea de înscriere; b) curriculum vitae care să cuprindă descrierea în detaliu a activităţii profesionale; c) diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior absolvite sau, după caz, de licenţă, în copie legalizată; d) certificatul de absolvire a programului de specializare postuniversitară şi alte certificate de atestare a altor specializări - în copii legalizate; e) alte documente care atestă pregătirea profesională sau recunoaşterea activităţii profesionale; f) raportul de evaluare a desfăşurării stagiului profesional, dacă este cazul; g) portofoliul de lucrări; h) lista de cărţi, studii, articole de specialitate publicate; i) dovada achitării taxei de examen.  +  Articolul 30 (1) În vederea atestării, comisia de examinare evaluează materialele depuse în dosarul solicitantului şi propune Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România validarea cererii. În cazul respingerii cererii, comisia de examinare motivează respingerea. (2) În vederea examinării candidaţilor, comisia de examinare stabileşte sistemul şi baremurile de punctare, precum şi punctajul minim necesar pentru promovarea examenului, făcându-le publice o dată cu anunţarea examenului. (3) Ponderea rezultatelor obţinute la cele 3 probe ale examenului în cadrul punctajului final este: a) 40% pentru conţinutul dosarului de înscriere, inclusiv a portofoliului de lucrări; b) 30% pentru examinarea cunoştinţelor privind reglementările în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului; c) 30% pentru interviu. (4) Rezultatul examenului se exprimă printr-un punctaj rezultat prin însumarea evaluărilor la cele 3 probe, conform ponderilor prevăzute la alin. (3), şi se face public prin afişare la locul desfăşurării examenului, prin grija comisiei de examinare.  +  Articolul 31 (1) Contestaţiile privind rezultatele evaluărilor sau desfăşurarea examenului pot fi depuse în termen de 48 de ore de la anunţarea rezultatelor examenului, la Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România care trebuie să răspundă contestaţiilor în termen de 7 zile de la anunţarea rezultatelor. (2) Decizia Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România poate fi atacată în justiţie în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 32 (1) Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România validează rezultatele atestării sau examenului şi acordă, prin hotărâre, dreptul de semnătură specialiştilor care l-au promovat, în termen de 30 de zile de la încheierea examenului şi nu mai târziu de 90 de zile de la depunerea dosarului complet. (2) Specialiştii care au dobândit dreptul de semnătură primesc certificate de atestare a dreptului de semnătură, în care sunt înscrise categoriile de documentaţii pentru care acestea s-au acordat. (3) Certificatele de atestare a dreptului de semnătură sunt însoţite de o anexă care cuprinde rezultatele examenului susţinut. (4) Specialiştii pot exercita dreptul de semnătură numai după înscrierea în Registrul urbaniştilor, pe baza certificatului de atestare a dreptului de semnătură.  +  Articolul 33 (1) Dreptul de semnătură se acordă pentru o perioadă nedeterminată. (2) Dreptul de semnătură poate fi retras în situaţia nerespectării obligaţiilor privind exercitarea lui. (3) Suspendarea şi retragerea definitivă a dreptului de semnătură sunt reglementate prin Regulamentul referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 34 (1) Specialiştii cu drept de semnătură înscrişi în Registrul urbaniştilor primesc legitimaţii şi ştampile în concordanţă cu certificatul de atestare a dreptului de semnătură. (2) În situaţia dobândirii mai multor certificate de atestare a dreptului de semnătură, la date diferite, pentru mai multe categorii de documentaţii, legitimaţia şi ştampila se preschimbă, cuprinzând informaţiile actualizate, astfel încât fiecare specialist cu drept de semnătură va poseda o singură legitimaţie şi o singură ştampilă. (3) Legitimaţia cuprinde informaţii privind: calificarea academică, specializarea profesională, categoria, respectiv categoriile de documentaţii pentru care are drept de semnătură, precum şi numărul de înscriere în Registrul urbaniştilor. (4) Ştampila cuprinde numele şi prenumele titularului şi categoriile de documentaţii pentru care poate fi exercitat dreptul de semnătură, precum şi numărul legitimaţiei.  +  Capitolul IV Exercitarea dreptului de semnătură  +  Secţiunea 1 Modul de exercitare a dreptului de semnătură  +  Articolul 35 (1) Dreptul de semnătură se exercită prin semnarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prin aplicarea ştampilei. (2) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se semnează în modul următor: a) pe pagina de titlu, pentru toate piesele scrise; şi b) pe toate piesele desenate prevăzute ca obligatorii de reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor.  +  Articolul 36Specialiştii cu drept de semnătură au următoarele drepturi, cu respectarea legislaţiei în vigoare: a) să elaboreze şi/sau să verifice şi să semneze categoriile de documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru care au obţinut drept de semnătură, conform prezentului regulament; b) să nu semneze o documentaţie de amenajare a teritoriului şi de urbanism, dacă apreciază conţinutul acesteia ca fiind de o calitate profesională necorespunzătoare sau că nu au fost respectate reglementările privind procesul de elaborare; c) să fie permanent informaţi, prin grija Registrului Urbaniştilor din România, despre schimbările intervenite în cadrul legal şi despre iniţiativele reglementare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; d) să folosească în toate înscrisurile cu caracter profesional, pe lângă titlul academic de bază, menţiunea "specialist cu drept de semnătură în urbanism şi amenajarea teritoriului", precum şi evidenţierea înscrierii în Registrul urbaniştilor, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a acestuia.  +  Articolul 37Obligaţiile specialiştilor cu drept de semnătură sunt următoarele: a) să respecte prezentul regulament; b) să cunoască şi să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la exercitarea profesiunii de urbanist; c) să manifeste conştiinciozitate şi probitate profesională şi să-şi asume, prin exercitarea dreptului de semnătură, întreaga responsabilitate profesională faţă de beneficiar şi autorităţile publice; d) să urmărească, în elaborarea documentaţiilor, echilibrul între interesul public şi cel privat; e) să facă cunoscute beneficiarului cerinţele privind elaborarea, avizarea şi aprobarea documentaţiei; f) să susţină, alături de beneficiar, avizarea şi promovarea documentaţiei în procesul de avizare şi aprobare; g) să notifice beneficiarului situaţiile care pot conduce la o calitate profesională necorespunzătoare a documentaţiei sau la nerespectarea reglementărilor privind procesul de elaborare, avizare şi aprobare; h) să se preocupe de perfecţionarea calificării profesionale şi de cunoaşterea reglementărilor legale în domeniu; i) să achite taxele privind exercitarea dreptului de semnătură, potrivit prevederilor prezentului regulament.  +  Secţiunea a 2-a Dreptul de autor  +  Articolul 38 (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, studiile şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism ori părţi din acestea constituie opere de creaţie intelectuală (opere ştiinţifice) ale unor persoane fizice sau, după caz, persoane juridice, fiind recunoscute şi protejate independent de aducerea la cunoştinţă publică, prin simplul fapt al realizării lor, chiar neterminate. (2) Studiile şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism sunt opere colective în care contribuţiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului operei create, cu excepţia structurării proceselor de planificare urbană şi teritorială şi creaţiei spaţiale.  +  Articolul 39Pot face obiectul dreptului de autor, în condiţiile legii:1. La planurile de amenajarea teritoriului zonal şi judeţean, dreptul de autor are ca obiect planşa de ilustrare a scenariilor de dezvoltare propuse.2. La planurile de urbanism general şi zonale, dreptul de autor are ca obiect conformarea spaţiilor publice şi private, configuraţia spaţială, cuprinse în planşa de ilustrare urbanistică.3. La planurile urbanistice de detaliu, dreptul de autor are ca obiect conformarea volumelor construibile cuprinse în planşa de ilustrare urbanistică.4. Utilizarea în forma originară a documentaţiilor care intră sub incidenţa Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, conform pct. 1, 2 şi 3, se va face cu menţionarea numelui autorului.5. Dreptul de autor prevăzut la pct. 1, 2 şi 3 poate fi invocat numai în baza unei clauze speciale prevăzute în contractul dintre părţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Secţiunea 1 Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 40Arhitecţii cu diplomă de absolvire sau de licenţă care au absolvit programele de studii aprofundate ori master, în ţară sau la universităţi din străinătate ale căror programe sunt recunoscute în România, pot semna documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în calitate de coordonatori, fără a obţine dreptul de semnătură, până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 41Arhitecţii care au înscrisă pe diploma de absolvire sau licenţă specializarea arhitectură şi sistematizare, respectiv arhitectură şi urbanism, precum şi cei cu diploma de arhitect pot semna documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în calitate de coordonatori, fără a obţine dreptul de semnătură, până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 42Conducătorii arhitecţi, absolvenţi ai Colegiului de Arhitectură şi Urbanism, secţia Urbanism, care au obţinut diploma până la data intrării în vigoare a Legii nr. 350/2001, pot semna documentaţiile stabilite conform prezentului regulament, fără a obţine dreptul de semnătură, până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 43 (1) Profesioniştii din domeniile conexe amenajării teritoriului şi urbanismului pot semna capitolele sau secţiunile de documentaţii prevăzute la art. 12, fără a obţine dreptul de semnătură, până la data de 31 decembrie 2006. (2) Semnarea capitolelor sau secţiunilor este condiţionată în această perioadă de pregătirea academică în domeniul corespunzător tematicii părţii de documentaţie, atestată prin diploma de absolvire sau licenţă.  +  Articolul 44Dovedirea capacităţii profesionale prevăzute la art. 40-43 se face prin anexarea la documentaţia de amenajare a teritoriului sau de urbanism depusă spre aprobare a unei fotocopii a diplomei de licenţă sau de absolvire a studiilor superioare, iar după obţinerea dreptului de semnătură, prin anexarea certificatului de atestare eliberat de Registrul Urbaniştilor din România.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziţii finale  +  Articolul 45La încredinţarea elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism finanţate din fonduri publice, în condiţiile legii, este obligatorie existenţa în cadrul entităţii elaboratoare a unui specialist cu drept de semnătură, în calitate de coordonator, pentru categoria respectivă de documentaţii.  +  Articolul 46În situaţia în care documentaţia este elaborată în cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau în structuri specializate în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului ale primăriilor, respectiv consiliilor judeţene, funcţionarii publici pot exercita dreptul de semnătură dacă participă la elaborare în cadrul sarcinilor de serviciu, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 47 (1) Pentru specialiştii care ocupă funcţiile de arhitect-şef al judeţului, arhitect-şef al municipiului, arhitect-şef al sectorului sau arhitect-şef al oraşului, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România poate decide echivalarea experienţei de coordonare a aplicării prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism cu practica profesională prevăzută la art. 16 alin. (3). (2) Echivalarea menţionată la alin. (1) se poate decide numai dacă: a) experienţa este de minimum 4 ani în funcţia de arhitect-şef; b) pregătirea profesională corespunde prevederilor art. 10-13. (3) Echivalarea se poate face numai în vederea dobândirii dreptului de semnătură pentru următoarele documentaţii: a) planurile de urbanism şi regulamentele aferente, pentru arhitecţii-şefi de oraşe şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti; b) planurile de urbanism şi regulamentele aferente, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan sau periurban, după caz, pentru arhitecţii-şefi ai municipiilor; c) planurile de urbanism şi regulamentele aferente, planurile de amenajarea teritoriului metropolitan, periurban, judeţean, interjudeţean, regional sau transfrontalier, pentru arhitecţii-şefi ai judeţelor. (4) Echivalarea se decide în urma analizării individuale a cazurilor, la cererea celor interesaţi, după depunerea unui dosar al cărui conţinut se va stabili de către Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 48 (1) Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior din străinătate, cetăţeni români sau străini, pot dobândi drept de semnătură în cazul în care diploma şi, dacă este cazul, specializarea, le sunt recunoscute de statul român, în conformitate cu legislaţia în vigoare, şi agreate de Registrul Urbaniştilor din România. (2) Procedura de acordare a dreptului de semnătură pentru absolvenţii prevăzuţi la alin. (1) este cea prevăzută de prezentul regulament. (3) Specialiştii străini care au drept de semnătură într-o altă ţară ori sunt membri ai unei organizaţii naţionale care reglementează dreptul de practică profesională în urbanism şi amenajarea teritoriului pot dobândi drept de semnătură în România, dacă există convenţii de reciprocitate încheiate, în conformitate cu reglementările în vigoare, între Registrul Urbaniştilor din România şi organizaţiile respective care gestionează dreptul de semnătură sau, după caz, cel de practică profesională şi dacă promovează un examen privind legislaţia română în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (3), cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European vor putea dobândi drept de semnătură pe baza recunoaşterii diplomelor şi calificărilor profesionale, în conformitate cu prevederile legale privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.  +  Articolul 49 (1) Pentru exercitarea dreptului de semnătură se achită o taxă, pentru fiecare documentaţie elaborată, în contul Registrului Urbaniştilor din România. (2) Cuantumul taxei, în sumă fixă, se stabileşte anual, prin hotărâre a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România. (3) La depunerea documentaţiei spre aprobare, conform prevederilor Legii nr. 350/2001, se prezintă dovada plăţii taxei de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniştilor din România.  +  Articolul 50 (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, se înfiinţează prima comisie de examinare privind dobândirea dreptului de semnătură. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 27 alin. (3), componenţa primei comisii de examinare se va stabili prin hotărâre a Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România. (3) Membrii primei comisii de examinare trebuie să îndeplinească numai condiţia de experienţă în domeniu, prevăzută la art. 27 alin. (5) lit. b). (4) Mandatul primei comisii de examinare este până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 51 (1) În situaţia înregistrării unui mare număr de înscrieri în anii 2004 şi 2005, pot fi organizate mai multe examene de dobândire a dreptului de semnătură. (2) Decizia privind organizarea examenelor aparţine Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 52 (1) Programele academice de formare şi cele de specializare din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, care au funcţionat sau funcţionează şi au fost acreditate potrivit prevederilor legale, pot fi recunoscute de către Registrul Urbaniştilor din România din oficiu sau ca urmare a cererii adresate de instituţiile de învăţământ superior respective. (2) Programele academice de formare şi cele de specializare din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, care se înfiinţează după intrarea în vigoare a prezentului regulament, vor fi avizate, în vederea acreditării, de către Registrul Urbaniştilor din România. (3) Recunoaşterea va avea în vedere modul în care acestea răspund exigenţelor şi problematicii profesionale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.  +  Articolul 53 (1) Acordarea dreptului de semnătură pentru capitole sau secţiuni ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, prevăzut la art. 12, se face potrivit prevederilor prezentului regulament. (2) Modalităţile specifice de acordare a dreptului de semnătură pentru diferitele categorii de specialişti vor fi stabilite de Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 54În situaţia modificării structurii programelor de formare a specialiştilor sau conţinutului documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România este abilitat să propună Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului adaptarea prezentului regulament la noile cerinţe, cu respectarea exigenţelor şi limitărilor privind exercitarea dreptului de semnătură în funcţie de pregătirea academică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 55Fac parte din prezentul regulament:● Schema A privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi înscrierea în Registrul urbaniştilor - Absolvenţi de studii universitare până în anul 2002 inclusiv● Schema B privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi înscrierea în Registrul urbaniştilor - Absolvenţi de studii universitare începând cu anul 2003.SCHEMA Aprivind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi înscrierea în Registrul urbaniştilor - Absolvenţi de studii universitare până în anul 2002 inclusiv  ┌─────────────────┐ ┌───────────────────────────────────────────┐  │ Arhitecti │ │Alti specialisti din domenii conexe │  │ │ │(economisti, ingineri, geografi, sociologi)│  └──┬────────────┬─┘ └────────┬──────────────┬───────────────────┘     │ │ │ │     V V V V┌────────────┐ ┌───────────┐ ┌────────────┐ ┌───────────┐│Specializare│ │Experienta │ │Specializare│ │Experienta ││postuniver- │ │în domeniul│ │postuniver- │ │în domeniul││sitara în │ │amenajarii │ │sitara în │ │amenajarii ││domeniul │ │teritoriu- │ │domeniul │ │teritoriu- ││amenajarii │ │lui şi ur- │ │amenajarii │ │lui şi ur- ││teritoriului│ │banismului │ │teritoriului│ │banismului ││şi/sau │ │de minimum │ │şi/sau │ │de minimum ││urbanismului│ │ 6 ani │ │urbanismului│ │ 6 ani │└────┬───────┘ └────┬──────┘ └────┬───────┘ └────┬──────┘     │ │ │ │     V │ V │┌────────────┐ │ ┌────────────┐ ││ Stagiu │ │ │ Stagiu │ ││ practica │ │ │ practica │ ││profesionala│ │ │profesionala│ ││ 2 ani │ │ │ 2 ani │ │└─────┬──────┘ │ └─────┬──────┘ │      │ │ │ │      │ │ V V      V V ┌───────────────────────────────────┐┌────────────────────────────┐ │Examen dobândire drept de semnatura││ Atestare drept de semnatura│ └─────┬─────────────────────────────┘└───────────────────┬────────┘ │                    │ V                    V              ┌──────────────────────────────────────┐              │ Înscrierea în Registrul urbanistilor│              └──────────────────────────────────────┘SCHEMA Bprivind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi înscrierea în Registrul urbaniştilor - Absolvenţi de studii universitare începând cu anul 2003┌─────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐│Urbanisti│ │ Arhitecti │ │Alti specialisti din domenii │└───┬─────┘ └──┬────────────────┬──┘ │conexe (economisti, ingineri,│    │ │ │ │ geografi, sociologi) │    │ V V └───────────────┬─────────────┘    │ ┌────────────┐ ┌────────────────┐ │    │ │ Fără │ │Cu specializare │ V    │ │Specializare│ │postuniversitara│ ┌─────────────────────────────┐    │ │postuniver- │ │ Toate │ │Cu specializare postuniver- │    │ │sitara │ │categoriile de │ │sitara în domeniul amenajarii│    │ │Plan urba- │ │documentaţii de │ │ teritoriului şi/sau │    │ │nistice │ │amenajare a │ │ urbanismului │    │ │ zonale │ │teritoriului şi │ └──────────────┬──────────────┘    │ │ pentru │ │ de urbanism │ │    │ │parcelari │ │ │ │    │ └────┬───────┘ └───────┬────────┘ │    │ │ │ │    V V V V┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Stagiu practica profesionala 2 ani │└────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────────┘             │ │             V V┌─────────────────────────────┐ ┌─────────────────────┐│ Atestare drept de semnatura │ │ Examen dobândire │└──────────┬──────────────────┘ │ drept de semnatura │           │ └───┬─────────────────┘           │ │           V V   ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐   │ Înscrierea în Registrul urbanistilor │   └──────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 2 REGULAMENTreferitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Registrul Urbaniştilor din România, organ de specialitate aflat în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, este autoritatea care administrează dreptul de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în condiţiile legii. (2) Registrul Urbaniştilor din România este instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, finanţată din venituri proprii, care se organizează şi funcţionează potrivit art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi potrivit prezentului regulament. (3) Registrul Urbaniştilor din România are sediul central în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Documentul pentru evidenţa specialiştilor cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism are denumirea "Registrul urbaniştilor". (2) În cuprinsul prezentului regulament, referirea la această evidenţă se va face prin folosirea termenului "registru". (3) În registru sunt înscrişi specialiştii care au dobândit dreptul de semnătură, precum şi profesioniştii care participă la realizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Registrul Urbaniştilor din România îndeplineşte, cu respectarea reglementărilor în vigoare, următoarele atribuţii:1. organizează examenele privind dobândirea dreptului de semnătură, conform Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;2. asigură şi gestionează evidenţa specialiştilor cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;3. stabileşte, în detaliu, modalităţile de exercitare a dreptului de semnătură;4. monitorizează aplicarea şi respectarea regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură;5. controlează exercitarea dreptului de semnătură, ca urmare a sesizării autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii, a persoanelor juridice şi fizice sau din oficiu şi stabileşte aplicarea sancţiunilor potrivit reglementărilor în vigoare;6. elaborează, împreună cu Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România şi în colaborare cu alte asociaţii ale profesioniştilor din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi cu instituţiile de învăţământ superior de profil, Statutul şi Codul deontologic al profesiunii de urbanist, care se supun aprobării în conformitate cu legislaţia în vigoare;7. asigură publicitatea privind specialiştii înscrişi în registru;8. propune şi participă la elaborarea de reglementări în domeniul planificării teritoriale şi de urbanism şi în cel al proiectării urbane;9. avizează norme metodologice privind elaborarea, avizarea şi aprobarea, precum şi conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;10. organizează expoziţii de specialitate şi concursuri de urbanism, naţionale şi internaţionale;11. editează împreună cu Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România publicaţii de specialitate, având rol de informare şi promovare a bunelor practici şi de critică în domeniu;12. acordă premii pentru cele mai bune lucrări realizate;13. desfăşoară activităţi cu caracter economic, al căror profit va fi utilizat pentru îndeplinirea atribuţiilor;14. menţine o permanentă comunicare cu structurile sale şi cu specialiştii înscrişi în registru;15. îndeplineşte şi alte atribuţii, conform legislaţiei în vigoare. (2) Registrul Urbaniştilor din România contribuie la definirea locului şi rolului specialiştilor şi profesioniştilor în dezvoltarea teritorială şi urbană, promovează valorile profesionale şi interesul public în practica de amenajare a teritoriului şi urbanism.  +  Articolul 4În îndeplinirea atribuţiilor sale, în conformitate cu reglementările în vigoare, Registrul Urbaniştilor din România:1. conlucrează permanent cu Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România;2. cooperează cu ministerele, instituţiile centrale, prefecturile, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale - consilii locale, consilii judeţene, primării, precum şi cu Federaţia Autorităţilor Publice Locale;3. cooperează cu alte organizaţii profesionale în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, precum şi cu asociaţiile profesioniştilor în amenajarea teritoriului şi urbanism din administraţia publică locală - Corpul arhitecţilor şefi de municipii, Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţe - ori cu alte asociaţii similare;4. cooperează cu Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti şi cu celelalte instituţii de învăţământ superior care desfăşoară programe de formare acreditate;5. se consultă cu Ordinul Arhitecţilor din România privind practica profesională în urbanism şi în amenajarea teritoriului;6. cooperează cu instituţiile care desfăşoară programe de formare continuă sau programe de asistenţă în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului din ţară şi din străinătate.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România  +  Articolul 5Registrul Urbaniştilor din România are următoarea structură organizatorică:1. Consiliul Superior;2. comisii de specialitate;3. secretariat.  +  Articolul 6 (1) Consiliul Superior este organul de conducere al Registrului Urbaniştilor din România. (2) În cuprinsul prezentului regulament, pentru Consiliul Superior al Registrului Urbaniştilor din România va fi utilizat termenul "Consiliul". (3) Consiliul are 9 membri titulari şi 6 supleanţi, desemnaţi după cum urmează:- 3 membri titulari şi 1 supleant, de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;- 2 membri titulari şi 1 supleant, de către Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România;- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti;- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Asociaţia arhitecţilor şefi de judeţe;- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Corpul arhitecţilor şefi de municipii;- 1 membru titular şi 1 supleant, de către Ordinul arhitecţilor din România. (4) Pot fi desemnaţi pentru funcţia de membru al Consiliului specialiştii şi profesioniştii în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, cu cel puţin 10 ani de activitate profesională în domeniu şi reputaţie profesională recunoscută, cu drept de semnătură pentru documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, cu taxele plătite la zi şi care nu au suferit sancţiuni penale sau sancţiuni disciplinare ori administrative în exercitarea profesiunii. (5) Membrii supleanţi ai Consiliului înlocuiesc de drept membrii titulari în situaţia în care aceştia se află în imposibilitatea exercitării mandatului pentru o durată mai mare de 4 luni sau a nerespectării condiţiilor prevăzute la alin. (4). (6) Activitatea curentă a Registrului Urbaniştilor din România este asigurată de un secretariat subordonat Consiliului, condus de directorul executiv al acestuia.  +  Articolul 7 (1) Consiliul are următoarele atribuţii în dobândirea exercitării dreptului de semnătură:1. stabileşte data şi locul de desfăşurare a atestării sau a examenului de dobândire a dreptului de semnătură;2. numeşte preşedintele Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură;3. analizează şi soluţionează contestaţiile privind respectarea regulilor de desfăşurare a atestării sau a examenului privind dobândirea dreptului de semnătură;4. hotărăşte acordarea dreptului de semnătură specialiştilor care au promovat atestarea sau examenul şi emite certificatele de atestare;5. hotărăşte înscrierea în Registrul urbaniştilor;6. constată încetarea calităţii de specialist cu drept de semnătură;7. coordonează elaborarea şi aprobă procedurile privind acordarea dreptului de semnătură pentru capitole sau secţiuni ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;8. hotărăşte suspendarea şi/sau retragerea dreptului de semnătură, precum şi radierea din Registrul urbaniştilor, în condiţiile prezentului regulament;9. arbitrează, la cerere, litigii de natură profesională între specialiştii cu drept de semnătură înscrişi în Registrul urbaniştilor. (2) Consiliul îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, următoarele atribuţii în domeniul practicii profesiunii de urbanist:1. coordonează elaborarea, împreună cu Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din România, a Statutului şi Codului deontologic al profesiunii de urbanist, care sunt supuse aprobării în condiţiile legii;2. avizează sau, după caz, recunoaşte programe academice de formare sau de specializare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. (3) Consiliul îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, următoarele atribuţii privind cooperarea cu alte organizaţii:1. încheie convenţii de cooperare cu instituţii publice sau cu alte persoane juridice române care îşi desfăşoară activitatea în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului;2. încheie convenţii de cooperare bilaterală sau multilaterală cu organizaţii similare de peste hotare. (4) Consiliul îndeplineşte, potrivit legislaţiei în vigoare, următoarele atribuţii în activitatea curentă a Registrului Urbaniştilor din România:1. aprobă programe şi proiecte ce urmăresc îndeplinirea atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România, în raport cu resursele disponibile;2. înfiinţează comisii de lucru, altele decât cele prevăzute în prezentul regulament;3. validează componenţa comisiilor de specialitate şi de lucru;4. aprobă regulamentele de funcţionare ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;5. aprobă, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, bugetul de venituri şi cheltuieli al Registrului Urbaniştilor din România şi executarea acestuia, în condiţiile legii;6. aprobă numărul şi schema de personal angajat în secretariat, precum şi cuantumul salariilor acestuia;7. hotărăşte asupra patrimoniului Registrului Urbaniştilor din România;8. stabileşte sediul central al Registrului Urbaniştilor din România şi înfiinţează birourile sale teritoriale şi stabileşte sediile acestora, după caz;9. stabileşte taxa pe categorii de documentaţii;10. stabileşte taxele de examinare şi de înscriere în Registrul Urbaniştilor din România;11. aprobă desfăşurarea de activităţi cu caracter economic ce au drept scop creşterea resurselor financiare ale Registrului Urbaniştilor din România;12. decide asupra acceptării şi folosirii de donaţii, subvenţii, sponsorizări în vederea îndeplinirii atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România;13. aprobă raportul anual al directorului executiv;14. stabileşte calendarul organizării de expoziţii de specialitate şi a concursurilor de urbanism naţionale şi internaţionale;15. aprobă editarea publicaţiilor de specialitate;16. acordă premii şi aprobă cuantumul premiilor care se acordă celor mai bune lucrări de specialitate;17. aprobă, cu acordul Asociaţiei Profesionale a Urbaniştilor din România, înfiinţarea şi acordarea unor distincţii profesionale şi propune acordarea de ordine şi medalii ale României;18. aprobă cuantumul indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii Consiliului şi comisiilor.  +  Articolul 8Consiliul se întruneşte în şedinţe ordinare, o dată la 3 luni, la sediul Registrului Urbaniştilor din România, sau în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a cel puţin 5 dintre membrii săi.1. Convocarea Consiliului se face în scris, cu o săptămână înainte de data şedinţei, cu specificarea datei, a orei şi a ordinii de zi a şedinţei.2. Materialele ce urmează a fi analizate în şedinţele ordinare vot fi transmise membrilor Consiliului o dată cu convocarea pentru şedinţă.3. La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi specialişti cu drept de semnătură, alţi profesionişti din domeniu, în vederea analizării problemelor de pe ordinea de zi.4. În activitatea ce o desfăşoară, Consiliul adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi.5. La număr egal de voturi, votul preşedintelui Consiliului este decisiv.6. Lucrările şedinţelor se consemnează într-un registru special, care poate fi consultat numai de către specialiştii cu drept de semnătură înscrişi în registru.7. La încheierea mandatului, Consiliul întocmeşte un raport de activitate ce se transmite organizaţiilor care desemnează membrii Consiliului, fiind accesibil specialiştilor cu drept de semnătură înscrişi în registru.8. Pentru participarea la şedinţele Consiliului, membrii acestuia primesc o indemnizaţie.9. Şedinţele Consiliului se desfăşoară pe bază de regulament propriu de funcţionare.  +  Articolul 9 (1) Preşedintele Consiliului este desemnat de către Consiliu dintre membrii acestuia, prin vot direct, cu majoritatea simplă a voturilor. (2) Preşedintele reprezintă Registrul Urbaniştilor din România în relaţiile cu autorităţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. (3) Preşedintele conduce lucrările Consiliului şi coordonează activitatea directorului executiv conducător al Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România. (4) Preşedintele poate decide formarea de grupuri de lucru pentru problemele aflate pe agenda Consiliului şi se poate implica în medierea litigiilor, în conformitate cu prevederile regulamentelor aprobate de Consiliu. (5) În situaţia imposibilităţii exercitării mandatului, pe perioade determinate, preşedintele poate delega exercitarea atribuţiilor unui alt membru al Consiliului. (6) În activitatea pe care o desfăşoară preşedintele emite decizii.  +  Articolul 10 (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor Registrului Urbaniştilor din România, Consiliul înfiinţează comisii de specialitate. (2) Comisiile Registrului Urbaniştilor din România sunt:1. Comisia profesională;2. Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură;3. Comisia de cenzori. (3) Comisiile au caracter permanent pe durata mandatului încredinţat de către Consiliu. (4) Consiliul poate decide înfiinţarea unor comisii de lucru, altele decât cele prevăzute la alin. (2), cu caracter permanent sau pentru o durată limitată de timp. (5) O persoană nu poate face parte din mai multe comisii. (6) Membrii comisiilor trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca membrii Consiliului, potrivit art. 6 alin. (4). (7) Din Comisia de cenzori va face parte un expert contabil. (8) Consiliul poate solicita în mod justificat instituţiilor care desemnează membri în comisii reexaminarea nominalizării unor membri. (9) Componenţa şi funcţionarea comisiilor se stabilesc prin regulament aprobat de către Consiliu. (10) Secretariatul comisiilor este asigurat de către Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România. (11) În activitatea desfăşurată comisiile adoptă decizii.  +  Articolul 11 (1) Comisia profesională1. Comisia profesională are următoarele obiective principale: a) definirea statutului şi monitorizarea stării profesiunii, precum şi a locului şi rolului profesionistului în urbanism şi amenajarea teritoriului, în raport cu evoluţia aşezărilor umane şi a teritoriului; b) evaluarea modului în care practicarea profesiunii şi exercitarea dreptului de semnătură răspunde problemelor din dezvoltarea urbană şi teritorială şi respectă reglementările tehnice în domeniu; c) creşterea gradului de adecvare a programelor de formare de bază şi continuă la necesităţile impuse de dezvoltarea urbană şi teritorială.2. Comisia profesională are următoarele atribuţii, în conformitate cu reglementările în vigoare: a) participă la elaborarea Statutului profesiunii şi a Codului deontologic; b) analizează şi evaluează propunerile de reglementări privind activităţile de urbanism şi de amenajarea teritoriului, precum şi cele referitoare la conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; c) întocmeşte rapoarte privind statutul profesiunii în alte ţări; d) propune sau, după caz, evaluează programe şi proiecte de cooperare profesională - conferinţe, seminarii, ateliere; e) analizează, la solicitarea Consiliului, precum şi pe baza audierii unor experţi, după caz, calitatea profesională a unor documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi propune suspendarea şi/sau retragerea dreptului de semnătură; f) analizează modul în care se exercită dreptul de semnătură, iniţiind acţiuni de monitorizare; g) coordonează monitorizarea şi întocmeşte rapoarte periodice privind calitatea formaţiei profesionale în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului; h) structurează şi avizează conţinutul programelor de specializare şi perfecţionare continuă, desfăşurate de Registrul Urbaniştilor din România, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi în cooperare cu instituţii de învăţământ superior sau cu alte persoane juridice; i) analizează şi propune avizarea sau, după caz, recunoaşterea programelor academice de formare sau de specializare, precum şi a programelor de perfecţionare continuă în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului. (2) Comisia de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură Obiectivele, atribuţiile, componenţa şi modul de lucru ale Comisiei de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură sunt stabilite prin Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism. (3) Comisia de cenzori1. Comisia de cenzori are ca principală atribuţie controlul privind modul în care sunt utilizate resursele Registrului Urbaniştilor din România, verificând: a) modul în care este gestionat patrimoniul Registrului Urbaniştilor din România; b) dacă operaţiunile financiare se desfăşoară în condiţiile legii, sunt conforme cu hotărârile Consiliului şi dacă se înscriu în prevederile bugetului aprobat; c) legalitatea bilanţului contabil al Registrului Urbaniştilor din România.2. Comisia de cenzori întocmeşte şi transmite Consiliului rapoarte.  +  Articolul 12 (1) Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România asigură desfăşurarea activităţii curente în baza hotărârilor Consiliului. (2) Secretariatul se compune din directorul executiv şi din personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. (3) Organigrama este aprobată de Consiliu. (4) Salarizarea personalului Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România se face potrivit reglementărilor în vigoare, specifice instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii. (5) Directorul executiv este numit de ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului, conform legislaţiei în vigoare. (6) Directorul executiv are următoarele atribuţii principale:1. conduce activitatea curentă a Registrului Urbaniştilor din România;2. pune în aplicare hotărârile Consiliului şi deciziile preşedintelui;3. asigură toate condiţiile pentru desfăşurarea lucrărilor Consiliului şi ale comisiilor de lucru ale Registrului Urbaniştilor din România;4. asigură gestionarea curentă a patrimoniului Registrului Urbaniştilor din România;5. asigură întocmirea şi execuţia bugetului Registrului Urbaniştilor din România;6. coordonează activităţile cu caracter economic desfăşurate de Registrul Urbaniştilor din România, conform prevederilor art. 3 alin. (1). (7) Directorul executiv prezintă Consiliului, la fiecare reuniune a acestuia, rapoarte privind activitatea curentă, precum şi informări detaliate asupra unor subiecte, ca urmare a solicitării preşedintelui sau membrilor Consiliului. (8) În activitatea sa directorul executiv emite decizii. (9) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului Registrului Urbaniştilor din România se aprobă de Consiliu.  +  Articolul 13 (1) Resursele financiare ale Registrului Urbaniştilor din România se constituie din taxe, donaţii, subvenţii, sponsorizări şi venituri din activităţile cu caracter economic, inclusiv dobânzile bancare. (2) Cuantumul taxelor se stabileşte în raport cu cheltuielile necesare de organizare şi funcţionare a Registrului Urbaniştilor din România. (3) Taxele ce se achită Registrului Urbaniştilor din România sunt:- taxa de atestare sau examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură;- taxa de înscriere în registru;- taxa privind exercitarea dreptului de semnătură aplicată pe categorii de documentaţii. (4) Taxa privind exercitarea dreptului de semnătură se stabileşte în mod diferenţiat, pentru categoriile de documentaţii semnate, precum şi pentru coordonarea elaborării întregii documentaţii sau, după caz, elaborarea unor secţiuni ale acestora. (5) Cuantumul taxelor se stabileşte anual de către Consiliu. (6) În situaţia susţinerii examenului care are drept scop verificarea doar a cunoştinţelor privind reglementările în domeniu, cuantumul taxei de examinare se reduce cu 50%. (7) Înscrierea stagiarilor în registru se face fără taxă. (8) Taxele pot fi achitate în contul deschis de Registrul Urbaniştilor din România în acest scop sau direct la sediul acestuia.  +  Articolul 14 (1) Bugetul Registrului Urbaniştilor din România este elaborat de către secretariat şi este aprobat de Consiliu cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în conformitate cu reglementările în vigoare. (2) Bugetul Registrului Urbaniştilor din România cuprinde următoarele capitole:1. bugetul Consiliului;2. bugetul comisiilor;3. bugetul secretariatului. (3) Bilanţul anual al Registrului Urbaniştilor din România este public, iar datele esenţiale se publică în buletinul informativ al Registrului Urbaniştilor din România.  +  Articolul 15 (1) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Consiliului, cei ai comisiilor sau, după caz, ai grupurilor de lucru primesc indemnizaţii care se acordă pentru prezenţa la întruniri, deplasări, cât şi pentru activitatea desfăşurată în afara acestora. (2) Cuantumul indemnizaţiilor se stabileşte de către Consiliu.  +  Capitolul III Evidenţa şi înscrierea în Registrul urbaniştilor  +  Articolul 16 (1) Înregistrarea specialiştilor cu drept de semnătură în urbanism şi amenajarea teritoriului şi a specialiştilor stagiari, precum şi evidenţa altor categorii de profesionişti în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului se organizează distinct în cadrul registrului. (2) Registrul cuprinde două părţi:1. specialişti cu drept de semnătură;2. stagiari. (3) Partea referitoare la specialiştii cu drept de semnătură cuprinde următoarele tipuri de documentaţii şi părţi ale acesteia, pentru care este acordat dreptul de semnătură:1. plan urbanistic de detaliu;2. plan urbanistic zonal cu secţiunea plan urbanistic zonal de lotizări locuinţe;3. plan urbanistic general;4. plan de amenajarea teritoriului metropolitan, plan de amenajarea teritoriului periurban, plan de amenajarea teritoriului intercomunal şi plan de amenajarea teritoriului frontalier;5. plan de amenajarea teritoriului judeţean, plan de amenajarea teritoriului interjudeţean şi plan de amenajarea teritoriului regional;6. plan de amenajarea teritoriului naţional. (4) Evidenţa privind alte categorii de profesionişti în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului are caracter informativ şi este organizată pe următoarele capitole:1. cercetători şi elaboratori de studii de specialitate;2. specialişti în administraţia publică;3. specialişti în managementul urban;4. specialişti în formare academică şi continuă;5. specialişti în dezvoltare economică urbană şi rurală;6. specialişti în dreptul urbanismului;7. specialişti în mediere şi participarea populaţiei;8. experţi tehnici extrajudiciari în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului;9. alţi specialişti stabiliţi de Consiliu. (5) În cadrul capitolelor de la alin. (4) evidenţa se organizează pe domenii de specialitate. (6) În registru şi în evidenţa privind alte categorii de profesionişti, înregistrarea se face în ordine alfabetică. (7) Consiliul stabileşte dreptul de semnătură pentru părţi ale documentaţiilor, precum şi domenii de specialitate ale altor categorii de profesionişti, în raport cu conţinutul documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 17Documentaţia necesară la înscrierea în registru este următoarea: a) pentru specialişti cu drept de semnătură pentru documentaţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism:- formular-tip de înscriere;- certificat de atestare a dreptului de semnătură eliberat de comisia de examinare;- dovada achitării taxei de înscriere. b) pentru stagiari:- formular-tip de înscriere;- cerere de admitere la stagiu;- diploma sau licenţa şi cea de specializare, după caz - copie legalizată;- recomandarea a 2 specialişti cu drept de semnătură care sprijină cererea de primire în profesie ca stagiar, dintre care unul garantează îndrumarea profesională efectivă pe întreaga perioadă a stagiului, potrivit îndrumarului de stagiu aprobat de către Consiliu. c) pentru alte categorii de profesionişti din domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului:- formular-tip de înscriere;- diploma sau licenţa - copie legalizată;- diplome postuniversitare, alte diplome ce atestă specializări - copie legalizată;- lista de articole, cărţi publicate, după caz;- curriculum vitae;- dovada achitării taxei de înscriere.  +  Articolul 18 (1) Datele înscrise în registru, pe baza formularelor-tip de înscriere, vor avea următoarea structură: a) numele, domiciliul şi data naşterii; b) denumirea actului de absolvire a instituţiei de învăţământ superior, anul eliberării, instituţia de învăţământ superior emitentă şi numărul acestuia; alte diplome sau acte care atestă studii postuniversitare ori specializări; c) anul atestării dreptului de semnătură, după caz; d) numărul de înregistrare în registru, în ordinea cronologică a înregistrării; e) forma de exercitare a profesiei; f) lista lucrărilor efectuate; g) distincţii acordate de statul român, alte state, de instituţii sau autorităţi din ţară şi din străinătate; h) diplome şi specializări, obţinute ulterior înscrierii în registru; i) sancţiuni; j) perioadele şi motivele de suspendare a dreptului de semnătură - când este cazul; k) data şi motivele radierii din registru. (2) Datele înscrise în registru, potrivit alin. (1), se vor adapta de Consiliu în funcţie de categoria de specialişti cu drept de semnătură şi stagiari stabilită la art. 16.  +  Capitolul IV Accesul la informaţiile din Registrul urbaniştilor  +  Articolul 19 (1) Registrul este public. Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România are obligaţia să furnizeze terţilor interesaţi informaţii privind datele înregistrate în evidenţa specialiştilor cu drept de semnătură, care au fost publicate şi care nu au caracter confidenţial. (2) Un exemplar din evidenţa specialiştilor cu drept de semnătură în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului va fi pus la dispoziţie consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru a fi consultat de către cei interesaţi.  +  Articolul 20Registrul cuprinzând evidenţa specialiştilor cu drept de semnătură se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 21Secretariatul Registrului Urbaniştilor din România are obligaţia de a elibera, pe cheltuiala persoanei solicitante, certificate ce vor conţine datele înregistrate, care prin natura lor sunt publice, privitoare la un specialist cu drept de semnătură în domeniul urbanismului şi amenajarea teritoriului sau la un profesionist aflat în baza de date. Certificatele vor fi înseriate, vor fi semnate de către directorul executiv, vor conţine data eliberării, precum şi ştampila Registrului Urbaniştilor din România. Eliberarea lor va fi consemnată într-un registru de evidenţă.  +  Capitolul V Suspendarea şi retragerea dreptului de semnătură  +  Articolul 22 (1) Suspendarea pe o perioadă de 6-12 luni a dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism se aplică în următoarele cazuri: a) exercitarea dreptului de semnătură la altă categorie de documentaţii decât cea pentru care a dobândit dreptul de semnătură; b) în cazul elaborării documentaţiilor fără respectarea prevederilor legale; c) nerespectarea dreptului de autor şi/sau însuşirea, fără menţionarea autorului, a proprietăţii intelectuale a acestuia; d) neplata repetată a taxelor aferente documentaţiilor elaborate; e) alte fapte care prejudiciază grav onoarea şi prestigiul profesiei de urbanist, stabilite de Consiliu. (2) Decizia de suspendare are forma scrisă, se semnează de preşedintele Consiliului şi se argumentează. (3) Decizia de suspendare îşi produce efectele din momentul comunicării acesteia. (4) Decizia de suspendare se comunică în termen de 15 zile celor interesaţi, se afişează la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România, se înscrie în registru şi se publică cu ocazia republicării acestuia. (5) În decizia de suspendare a dreptului de semnătură se precizează termenele şi procedura de contestare a acesteia.  +  Articolul 23 (1) Hotărârea de retragere a dreptului de semnătură, urmată de radierea specialiştilor din registru, se aplică în următoarele cazuri: a) invalidarea diplomei de licenţă, a diplomei de specializare sau a certificatului de stagiu; b) dacă persoana înscrisă a fost condamnată definitiv pentru o faptă în legătură directă cu exercitarea dreptului de semnătură; c) la cerere, prin renunţarea la exercitarea dreptului de semnătură; d) ca urmare a unei sancţiuni de suspendare a dreptului de semnătură rămase definitive; e) în caz de deces. (2) Retragerea definitivă a dreptului de semnătură, respectiv radierea din registru, se face de către Consiliu, prin hotărâre în formă scrisă, semnată de preşedintele acestuia. (3) Efectul hotărârii luate de Consiliu survine din momentul comunicării acesteia. (4) Hotărârea de retragere/radiere se comunică în termen de 15 zile celor interesaţi şi se afişează la sediul central al Registrului Urbaniştilor din România. (5) Hotărârea de retragere/radiere precizează termenele şi modalităţile de contestare a acesteia. (6) Hotărârea de retragere/radiere, rămasă definitivă, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24Împotriva deciziilor de neacordare, suspendare sau retragere a dreptului de semnătură, persoana care se consideră vătămată poate face contestaţie la Consiliu şi se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 25 (1) Specialiştii înscrişi în registru răspund disciplinar, în condiţiile legii. (2) Pentru specialiştii înscrişi în registru, care au calitatea de funcţionari publici conform art. 35 şi 36 din Legea nr. 350/2001, se poate constitui o comisie de disciplină.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Consiliul va fi desemnat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi va funcţiona până la data de 31 decembrie 2005.  +  Articolul 27Comisiile de specialitate se înfiinţează potrivit prezentului regulament şi funcţionează în conformitate cu reglementările proprii aprobate de Consiliu în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 28Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea Consiliului, aprobându-se în condiţiile legii.  +  Articolul 29Calitatea de expert tehnic judiciar şi extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului se dobândeşte potrivit prevederilor legale în vigoare.______________