ORDIN nr. 349 din 1 septembrie 2004pentru abrogarea şi modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele naţionale
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004    Având în vedere necesitatea armonizării cu legislaţia europeană a actelor normative emise de Ministerul Administraţiei şi Internelor, care fac referire la standarde române sau europene, adoptate ca standarde române, aplicabile în domeniile proprii de competenţă,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,ministrul de stat, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul IActele normative interne enumerate mai jos se abrogă sau se modifică, după caz, astfel:1. Ordinul ministrului de interne nr. 695/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 18 din 4 aprilie 1996 şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.164 din 11 noiembrie 1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 20 octombrie 1997, se abrogă.2. Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii, de agrementare tehnică şi de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifică astfel:2.1. Alineatul (1) al articolului 5 din anexă va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Certificarea de conformitate a calităţii mijloacelor tehnice p.s.i. şi agrementarea tehnică a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor se realizează la Centrul de Studii, Experimentări şi Specializare pentru Prevenirea şi Stingerea Incendiilor, denumit în continuare C.S.E.S.P.S.I., notificat ca organism de certificare în domeniu."2.2. Litera c) a alineatului (1) al articolului 7 din anexă va avea următorul cuprins:"c) certificat de conformitate pentru producător;"3. Ordinul ministrului de interne nr. 86/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care prestează lucrări de termoprotecţie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, se modifică astfel:3.1. Punctul 5 din anexa 2.1 la metodologie va avea următorul cuprins:"5. Dispozitiv de determinare a aderenţei grundului, verificat metrologic de un laborator autorizat. Document de referinţă: SR ISO 2409:1994"3.2. Punctul 9 din anexa 2.1 la metodologie va avea următorul cuprins:"9. Etaloane pentru grade de curăţare. Document de referinţă: SR EN ISO 8501-1:2002"4. Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloacele tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, se modifică astfel:4.1. Alineatul (1) al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Mijloacele tehnice de p.s.i. se marchează în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Documente de referinţă: standardele române şi europene, adoptate ca standarde române, care vizează marcarea mijloacelor tehnice p.s.i."5. Ordinul ministrului de interne nr. 108/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I. - 004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 septembrie 2001, se modifică astfel:5.1. Litera i) a articolului 3 din anexă va avea următorul cuprins:"i) încălţăminte antistatică - încălţăminte cu rezistenţă electrică cuprinsă între 100 kΩ şi 1.000 MΩ, încercată în conformitate cu reglementările în vigoare. Documente de referinţă: SR EN 344:1995, SR EN 344:1995/A1:2002 şi SR EN 344:1995/ AC:2003;"6. Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor - D.G.P.S.I. - 005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, se modifică astfel:6.1. Alineatul (1) al articolului 49 din anexă va avea următorul cuprins:"Art. 49. - (1) Indicatoarele de securitate (de interzicere, avertizare şi informare) şi cele auxiliare se execută, se iluminează, se amplasează şi se montează conform reglementărilor în vigoare."7. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21 noiembrie 2001, se modifică astfel:7.1. Punctul 3.1.1 din anexă va avea următorul cuprins:"3.1.1. Materializarea punctelor din reţelele geodezice de sprijin şi din reţelele de îndesire şi ridicare se face conform anexei nr. 9, având mărci conform anexei nr. 10."7.2. Litera c) de la punctul 4.2.1 din anexă va avea următorul cuprins:"c) materializarea punctelor de hotar cu borne de suprafaţă utilizate pentru punctele de triangulaţie de ordinul V şi cu borne subterane tip 2, conform anexei nr. 9. Mărcile pentru bornele de suprafaţă se inscripţionează conform anexei nr. 10."7.3. Punctul 4.2.26 din anexă va avea următorul cuprins:"4.2.26. Limita intravilanului se materializează cu borne inscripţionate conform reglementărilor în vigoare (anexele nr. 9 şi nr. 10). Punctele materializate vor asigura o densitate de minimum 2 pct./km."7.4. Titlul anexei nr. 9 la normele tehnice va avea următorul cuprins:"Anexa nr. 9: Documentul de referinţă în legătură cu domeniul reglementat: SR 3446-1: 1996: Măsurări terestre. Borne pentru puncte de triangulaţie şi repere azimutale"7.5. Titlul anexei nr. 10 la normele tehnice va avea următorul cuprins:"Anexa nr. 10: Documentul de referinţă în legătură cu domeniul reglementat: STAS 4294-73: Măsurări terestre. Mărci pentru nivelment şi triangulaţie geodezică"8. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 536/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetecţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se modifică astfel:8.1. Articolul 5 din anexă va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Recepţia tuturor categoriilor de lucrări are ca scop verificarea îndeplinirii condiţiilor de execuţie impuse de normativele, metodologiile şi instrucţiunile elaborate sau avizate de ONCGC, a reglementărilor tehnice în vigoare şi a avizelor eliberate potrivit Regulamentului de avizare a lucrărilor de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie şi teledetecţie."9. Ordinul ministrului administraţiei publice nr. 140/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor şi a autorizaţiilor în sectorul serviciilor publice de gospodărie comunală, condiţiile de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 şi nr. 119 bis din 25 februarie 2003, se modifică astfel:9.1. Partea introductivă a punctului 33 din anexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:"33. Aveţi un plan de conformare sau de certificare pentru sisteme de management al calităţii?"9.2. Partea introductivă a punctului 34 din anexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:"34. Aveţi un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului?"9.3. Punctul 51 din anexa nr. 1 la regulament va avea următorul cuprins:"51. Întreţinerea preventivă şi curentă a sistemului şi/sau a proceselor pentru care am solicitat licenţă şi/sau autorizaţie se va face conform reglementărilor în vigoare, folosind facilităţile şi echipamentul indicate în planul ataşat conform cerinţelor de la poziţia 21. Se va dezvolta şi se va folosi un program de întreţinere curentă a sistemului şi/sau a proceselor pentru care am solicitat licenţă şi/sau autorizaţie, în concordanţă cu specificaţiile domeniului reglementat."9.4. Punctul 1.1 din anexa nr. 3 la regulament va avea următorul cuprins:"1.1. Precizaţi dacă structura organizaţiei dumneavoastră este una clasică, ierarhico-funcţională. Document de referinţă: SR EN ISO 9001:2000"9.5. Punctul 7.3 din anexa nr. 3 la regulament va avea următorul cuprins:"7.3. Precizaţi dacă aveţi un plan de conformare pentru sisteme de managementul mediului."9.6. Punctul 24 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"24. Înţelegem că în activitatea noastră trebuie să respectăm cel puţin următoarele reglementări:"9.7. Punctul 25 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"25. În acelaşi sens, alte documente de referinţă sunt următoarele standarde:"9.8. Punctul 25.10 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"25.10. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrică cu 4-aminoantipirină după distilare"9.9. Punctul 25.37 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"25.37. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrică automată; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Metoda prin distilare şi titrare"9.10. Punctul 26 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"26. În acelaşi sens, alte documente de referinţă sunt următoarele standarde:"9.11. Punctul 27 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"27. În acelaşi sens, alte documente de referinţă sunt următoarele standarde:"9.12. Punctul 27.65 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"27.65. SR ISO 7150-1:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 1: Metoda spectrometrică manuală; SR ISO 7150-2:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Partea 2: Metoda spectrometrică automată; SR ISO 5664:2001 Calitatea apei. Determinarea conţinutului de amoniu. Metoda prin distilare şi titrare"9.13. Punctul 27.78 din anexa nr. 4 la regulament va avea următorul cuprins:"27.78. SR ISO 6439:2001 Calitatea apei. Determinarea indicelui de fenol. Metoda spectrometrică cu 4-aminoantipirină după distilare"9.14. Punctul 9 din anexa nr. 5 la regulament va avea următorul cuprins:"9. Înţelegem că în activitatea noastră trebuie să respectăm cel puţin următoarele reglementări:"9.15. Punctul 10 din anexa nr. 5 la regulament va avea următorul cuprins:"10. În acelaşi sens, alte documente de referinţă sunt următoarele standarde:"9.16. Punctul 15 din anexa nr. 6 la regulament va avea următorul cuprins:"15. Înţelegem că în activitatea noastră trebuie să respectăm cel puţin următoarele reglementări:"9.17. Punctul 16 din anexa nr. 6 la regulament va avea următorul cuprins:"16. În acelaşi sens, alte documente de referinţă sunt următoarele standarde:"10. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 529/2003 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testări şi experimentări în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 17 septembrie 2003, se modifică astfel:10.1. Articolul 7 din anexă va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Autorizarea se acordă pentru încercări, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. Document de referinţă: SR EN ISO/CEI 17025:2001"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 1 septembrie 2004.Nr. 349.------