LEGE nr. 408 din 11 octombrie 2004pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 19 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 58 din 29 iulie 2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) CENAFER este organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, desemnat să asigure, în principal, formarea calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei în transportul feroviar, securitatea transporturilor şi calitatea serviciilor feroviare, precum şi participarea la comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - CENAFER se finanţează, în principal, din venituri proprii constituite din tarifele prevăzute pentru activităţi specifice şi din alte surse atrase."3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Patrimoniul iniţial al CENAFER se constituie prin preluarea activului şi pasivului Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului CFR Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., conform datelor din ultimul bilanţ contabil al acesteia, încheiat până la data preluării."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Cheltuielile de investiţii necesare pregătirii personalului la nivelul cerinţelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european, se finanţează din venituri proprii, din creditele externe sau interne, contractate în condiţiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii şi din alte surse legal constituite."5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Prestaţiile şi serviciile asigurate de către CENAFER se realizează pe bază de tarife aprobate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la propunerea consiliului."6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Personalul CENAFER are calitatea de instructor care asigură pregătirea teoretică şi practică. (2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior autorizate, cu studii de lungă sau scurtă durată, după caz, cu diplomă şi să aibă vechimea corespunzătoare în domeniul de referinţă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestaţi în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Pentru desfăşurarea procesului de pregătire şi perfecţionare profesională, CENAFER poate folosi, în condiţiile legii, cadre didactice universitare, precum şi alţi specialişti români şi străini."7. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) La încheierea cursurilor de pregătire pentru efectuarea activităţilor cu specific feroviar se va susţine un examen de absolvire, iar la terminarea cursurilor de perfecţionare profesională se va prezenta şi se va susţine o lucrare de absolvire."8. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Personalul nepreluat se disponibilizează în condiţiile legii."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 408.-----------