HOTĂRÂRE nr. 1.603 din 30 septembrie 2004privind darea unui imobil în folosinţă gratuita Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 949 din 18 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă darea în folosinţă gratuita, pe o perioadă de 5 ani, cu destinaţia de sediu, Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social", persoana juridică de drept privat, fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate publică, a imobilului monument istoric, proprietate publică a statului, situat în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor - Muzeul Naţional al Statului "Dimitire Gusti" Bucureşti.  +  Articolul 2 (1) Predarea-preluarea imobilului în condiţiile art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Prin protocolul prevăzut la alin. (1) părţile vor stabili modul de utilizare şi punere în valoare a imobilului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------p. Ministrul culturii şi cultelor,Laurentiu Tanase,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 1.603.  +  Anexa                              DATELE DE IDENTIFICARE              a imobilului care se da în folosinţă gratuita, pe o          perioada de 5 ani, Asociaţiei "Grupul pentru Dialog Social"
    AdresaPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1Ministerul Culturii şi Cultelor - Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" BucureştiAsociaţia "Grupul pentru Dialog Social"Denumirea imobilului: Clădire a Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" Bucureşti
      Descrierea tehnică: Sediu Evidenţa Patrimoniului
          Vecinătăţi: Palatul Ştirbei
          Nr. M.F.P.: 39.747
          Cod de clasificare: 8.29.06
  -------