NORMA Nr. 30654 din 5 august 1994de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994  privind punerea în siguranţa a fondului construit existent
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
 • [Nr. 2.162/MC/05.08.1994]
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 289 din 12 octombrie 1994  În temeiul art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind punerea în siguranţa a fondului construit existent, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/1994, se emit următoarele norme metodologice:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Punerea în siguranţa a fondului construit existent reprezintă ansamblul de măsuri care trebuie întreprinse pentru reducerea riscului de avariere grava sau prabusire în cazul unor seisme de mare intensitate şi cuprinde: expertizarea construcţiilor, proiectarea lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor şi executarea acestor lucrări.  +  Articolul 2În aplicarea prevederilorart. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, conform cărora toţi proprietarii construcţiilor grav afectate de seisme au obligaţia sa ia măsurile de punere în siguranţa a fondului construit, aceştia vor proceda la expertizarea construcţiilor, proiectarea lucrărilor de punere în siguranţa şi executarea acestora, cu respectarea măsurilor şi procedurilor din prezentele norme metodologice.  +  Articolul 3Măsurile de aplicare aOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994se vor lua cu respectarea condiţiilor de siguranţă şi a exigenţelor tehnice precizate înOrdonanţa Guvernului nr. 2/1994, în regulamentele emise în baza acesteia, în Normativul P.100/1992 - cap. 11 şi cap. 12 -, precum şi în alte acte normative specifice şi în prezentele norme metodologice.  +  Articolul 4Fondul construit existent, care trebuie pus în siguranţa, cuprinde construcţiile situate în zonele seismice A, B, C şi D, definite prin harta de zonare seismică a României, conform Normativului P.100/1992, aprobat de conducerea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului prinOrdinul nr. 3/N/14.04.1992.  +  Articolul 5Pentru punerea în siguranţa a fondului de locuinţe existent, conform prevederilorart. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, statul sprijină pe proprietarii sau administratorii construcţiilor cu destinaţie de locuinta cu alocaţii de la bugetul de stat, pentru acoperirea integrală a lucrărilor lor de expertizare şi a diferenţei de dobinzi la creditele contractate de către aceştia pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta.În conformitate cu prevederile aceloraşi articole, proprietarii şi/sau administratorii construcţiilor cu alta destinaţie decît aceea de locuinta, precum şi instituţiile publice vor asigura fondurile necesare expertizarii, proiectării şi execuţiei lucrărilor de punere în siguranţa din fondurile de dezvoltare proprii - în cazul agenţilor economici - şi de la bugetul de stat sau local - în cazul instituţiilor publice -, în funcţie de subordonarea acestora.  +  Capitolul 2 Organizarea şi conducerea activităţii de punere în siguranţa a fondului construit existent  +  Articolul 6 (1) În aplicareaart. 4 al Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului organizează şi conduce activitatea de intervenţie pentru punerea în siguranţa a fondului construit existent şi asigura, în acest sens, cadrul normativ şi legislativ, punându-l la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale interesate. (2) În conformitate cu prevederile ultimului alineat alart. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, prin colaborarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului cu consiliile judeţene şi locale se asigura organizarea şi controlul la nivel local, a derulării acţiunii de punere în siguranţa a fondului construit existent cu destinaţie de locuinta.Aceasta se realizează de către consiliile judeţene şi locale, care acţionează concertat cu inspecţiile judeţene pentru controlul calităţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 7În conformitate cu prevederileart. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, prin care se precizează ca punerea în siguranţa a fondului construit existent constituie o acţiune de interes naţional, şi potrivit prevederilorart. 100 alin. 1 lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, prefectii judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti şi sectorului agricol Ilfov, vor asigura şi vor urmări realizarea prevederilor ordonanţei, în spiritul şi litera ei, în aria lor de autoritate.  +  Articolul 8 (1) Potrivit prevederilorart. 4 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, coordonarea, din punct de vedere tehnic, a activităţii de punere în siguranţa a fondului construit existent se realizează de către Consiliul tehnic superior, al cărui secretariat permanent este asigurat de Direcţia de protecţie antiseismica şi prevenire a dezastrelor. (2) Controlul în teritoriu al activităţii de punere în siguranţa a fondului construit existent afectat se realizează de Inspecţia de stat în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului prin inspecţiile judeţene, în conformitate cu atribuţiile prevăzute înOrdonanţa Guvernului nr. 2/1994privind calitatea în construcţii.  +  Articolul 9 (1) Potrivit prevederilor ultimului alineat alart. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, consiliile judeţene şi locale colaborează cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, asigurind:- cuprinderea, în acţiunea de inventariere, a tuturor construcţiilor cu destinaţie de locuinta afectate de seisme, indiferent de forma de proprietate şi subordonare, situate în aria lor de autoritate;- desfăşurarea lucrărilor de expertizare în conformitate cu prevederile ordonanţei Guvernului şi cu recomandările Consiliului tehnic superior pentru construcţiile cu destinaţie de locuinta care nu au fost expertizate până la 1 ianuarie 1994 şi estimarea necesarului de fonduri pentru a fi cuprinse în legea anuală de aprobare a bugetului de stat; prezentarea la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului a sintezelor şi rapoartelor de expertiza, cu încadrarea în clasele de urgenta, conform Normativului de protecţie antiseismica şi recomandărilor Consiliului tehnic superior (anexa nr. 1 la prezentele norme, ale carei date se centralizează conform modelului cuprins în anexa nr. 2). (2) În acest scop, proprietarii de construcţii cu destinaţie de locuinta sau administratorii acestora vor depune la consiliile locale, la termenele stabilite de acestea, rezultatele inventarierii, rapoartele de expertizare şi propunerile de realizare a măsurilor de punere în siguranţa a fondului construit existent. (3) Tot în cadrul colaborării cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, consiliile judeţene şi consiliile locale vor lua măsuri de popularizare, prin presa locală şi afisaj, a actelor normative şi a reglementărilor în domeniu, pentru a fi cunoscute de către populaţie şi agenţii economici. De asemenea, în conformitate cu prezentele norme metodologice vor informa proprietarii şi/sau administratorii construcţiilor cu destinaţie de locuinta asupra termenelor de depunere a documentaţiilor necesare elaborării programelor de punere în siguranţa şi a ordinii de prioritate a efectuării expertizarilor, proiectelor sau lucrărilor de consolidare, după caz.  +  Capitolul 3 Finanţarea  +  Articolul 10 (1) În conformitate cu prevederileart. 5 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, instituţiile publice vor asigura expertizarea construcţiilor, altele decît cele cu destinaţie de locuinta, din fonduri solicitate de la bugetul de stat sau din bugetele locale, după caz, în funcţie de subordonare. În acest scop, fundamentarea se va sprijini pe prevederile ordonanţei sus-menţionate. (2) Potrivit prevederilorart. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/ 1994, proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor aflate în administrarea instituţiilor publice se va asigura din fonduri de natura investiţiilor, solicitate anual de către acestea, din bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, în temeiulOrdonanţei Guvernului nr. 20/ 1994. Instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare vor asigura punerea în siguranţa a fondului construit existent, din venituri proprii. (3) De asemenea, în conformitate cu prevederileart. 5 lit c) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, expertizarea construcţiilor aflate în proprietatea sau administrarea agenţilor economici se asigura din fonduri proprii. (4) În conformitate cu prevederileart. 6 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, finanţarea cheltuielilor de natura investiţiilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor, altele decît cele cu destinaţie de locuinta, aflate în proprietate sau în administrarea agenţilor economici, se face din fondurile de dezvoltare proprii. (5) Potrivit prevederilorart. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/ 1994, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta, agenţii economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome - pot beneficia, în afară fondurilor din surse proprii sau din despăgubirile acordate de societăţile de asigurare, şi de credite bancare pe termen lung şi dobinda redusă, pentru care vor acţiona potrivit prevederilor art. 12 din prezentele norme.  +  Articolul 11 (1) Pentru fundamentarea necesarului de alocaţii de la bugetul de stat pentru expertizarea construcţiilor cu destinaţie de locuinta, proprietate privată a persoanelor fizice, sau de fondul locativ de stat se procedează astfel:- consiliile locale primesc prin asociaţiile de locatari sau de la proprietari, persoane fizice, ai unor locuinţe individuale, cererile de includere în lista clădirilor ce urmează a fi expertizate, conform modelelor din anexele nr. 3 şi 4 la prezentele norme;- consiliile locale stabilesc priorităţile şi transmit consiliilor judeţene lista construcţiilor cu destinaţie de locuinta până cel mai tirziu la data de 1 mai a anului în curs, pentru anul următor, în care se va estima şi valoarea cheltuielilor de expertizare (anexa nr. 5 la prezentele norme);- consiliile judeţene examinează şi centralizează situaţiile primite din teritoriu, stabilesc priorităţile la nivel de judeţ şi transmit la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, până la data de 15 mai a anului în curs pentru anul următor, valoarea cheltuielilor totale necesare pentru expertizare, însuşită de Direcţia de urbanism şi amenajare a teritoriului din cadrul consiliilor judeţene şi al municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5 la prezentele norme.- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului controlează şi examinează propunerile consiliilor judeţene şi prezintă Ministerului Finanţelor estimarile proprii pentru includerea în proiectul bugetului de stat.  +  Articolul 12 (1) În mod similar se procedează şi pentru fundamentarea necesarului de fonduri pentru acoperirea diferenţelor de dobinda la creditele pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta proprietate privată sau aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici - societăţi comerciale cu capital majoritar de stat şi regii autonome. (2) Modelele de fundamentare utilizate sunt cele prevăzute în anexele nr. 6, 7 şi 8 la prezentele norme. (3) Pentru creditele angajate în anii anteriori, scadente în anul pentru care se face fundamentarea, necesarul de alocaţii pentru diferenţele de dobinzi se va fundamenta pe baza situaţiilor comunicate de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de către Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., potrivit anexei nr. 9 la prezentele norme, până la data de 30 iulie a anului precedent.  +  Articolul 13Pentru anul 1994, fundamentarile necesarului de alocaţii pentru expertizare şi diferenţele de dobinda la creditele bancare acordate pentru lucrări de proiectare şi pentru execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta vor fi transmise conform modelelor din Adresa Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 37/TG/9.02.1994.  +  Articolul 14 (1) În limita alocaţiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat la cap. "Gospodărie comunală şi locativă", Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în baza fundamentarilor efectuate, va repartiza şi va comunică consiliilor judeţene şi Consiliului Local al Municipiului Bucureşti plafoanele aprobate pentru punerea în siguranţa a fondului construit existent, cu destinaţie de locuinta, potrivit prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994, astfel:- alocaţii pentru expertizarea construcţiilor cu destinaţie de locuinta;- alocaţii pentru diferenţe de dobinzi la creditele bancare acordate pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta. (2) În baza şi în limitele plafoanelor primite de la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, în funcţie de priorităţile stabilite, vor repartiza şi vor transmite, pe structura prevăzută de alineatul precedent, la consiliile locale, plafoanele aprobate pentru punerea în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta. (3) Totodată, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului transmite Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. nivelul alocaţiilor pentru acoperirea diferenţei de dobinda la creditele bancare acordate pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta pe anul respectiv. (4) Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. va transmite la sucursalele sale teritoriale plafoanele primite de la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în vederea urmăririi încadrării în nivelurile respective.  +  Articolul 15În cadrul prioritatilor stabilite, consiliile judeţene şi consiliile locale vor urmări ca fondurile repartizate să asigure realizarea expertizarii sau a proiectării şi execuţiei, după caz, a întregului imobil care face obiectul acţiunii de punere în siguranţa a fonului construit existent, potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994.  +  Articolul 16Consiliile judeţene şi/sau consiliile locale, după caz, înştiinţează beneficiarii despre facilităţile ce li se pot acorda în bazaOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 10 şi 11 la prezentele norme.  +  Articolul 17 (1) Persoanele fizice, societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome, după caz, proprietari sau administratori ai locuinţelor, după primirea instiintarilor vor putea încheia contracte de expertizare cu persoane fizice sau juridice autorizate, precum şi contracte de proiectare şi apoi de execuţie, cu respectarea reglementărilor legale şi cu viza consiliului local sau judeţean, după caz. (2) Atât contractele de proiectare, cît şi contractele de execuţie, în cazul blocurilor de locuinţe, se pot încheia de către proiectant, respectiv constructor, cu asociaţiile de locatari, condiţionat însă de anexarea la contract a acceptului scris al fiecărui proprietar, prin care aceştia recunosc clauzele contractuale, şi cu viza consiliului local sau judeţean, după caz. (3) În contractele de proiectare, cît şi în contractele de execuţie se pot include numai acele cheltuieli strict legate de punerea în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta existente. Repartizarea pe proprietari a costurilor se face în raport cu suprafaţa construită a fiecărui apartament. (4) Pe baza contractelor de proiectare, respectiv a contractelor de execuţie, vizate de inspecţiile judeţene pentru controlul calităţii în construcţii, persoanele fizice sau juridice îndreptăţite sa beneficieze, în temeiul prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994, de sprijinul statului prin acoperirea unei părţi din dobinda, pot încheia contracte de împrumut cu unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., până la limita plafoanelor de credite aprobate pentru proiectare şi execuţie. (5) În aceste contracte, în afară condiţiilor şi clauzelor uzuale în practica Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. se vor include şi următoarele clauze asiguratorii:- alocaţia de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenţei de dobinda nu se datorează şi nu se poate plati dacă beneficiarul creditului bancar nu a rambursat ratele şi nu a plătit dobinda la scadentele prevăzute în contract;- penalităţile datorate pentru nerambursarea ratelor scadente şi neplata dobinzilor revin integral în sarcina beneficiarului creditului bancar. (6) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenţei de dobinda se vor plati Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. numai condiţionat de prezentarea de către aceasta a achitării integrale a datoriilor scadente, inclusiv a penalitatilor, de către beneficiarii de credite.  +  Articolul 18Pentru plata contravalorii expertizarilor, beneficiarii se vor prezenta la consiliile judeţene cu următoarele documente:- cererea de plată a alocaţiei;- comunicarea consiliului judeţean (anexa nr. 10);- actul de proprietate;- contractul pentru efectuarea expertizarii, încheiat cu experţi atestaţi, conform prevederilorart. 2 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994;- un exemplar din raportul de expertiza, insusit de beneficiar.  +  Articolul 19 (1) Consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti verifica documentaţia primită, acorda viza de control financiar preventiv şi întocmesc decontul justificativ, care, cu viza inspecţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru controlul calităţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului, se va remite, până la data de 5 a fiecărei luni, la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în 2 exemplare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 12 la prezentele norme. (2) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, pe baza deconturilor justificative va solicita Ministerului Finanţelor deschiderea de credite în cadrul alocaţiilor bugetare aprobate. (3) Creditele bugetare deschise se vor vira cu dispoziţie de plată în contul "Disponibil din fonduri cu destinaţie specială la instituţiile publice de subordinarea locală", după caz, la Banca Comercială Română - S.A., în contul 65.11 sau la trezorerii în contul 50.02, cu analitic distinct, pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, la care se va anexa un exemplar din decontul justificativ, verificat şi avizat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului. (4) Consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, la primirea sumelor în cont, în termen de 3 zile, vor efectua plăţile în conturile experţilor nominalizaţi în decontul aprobat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.  +  Articolul 20 (1) În cazul alocaţiilor pentru acoperirea diferenţelor de dobinzi la creditele bancare acordate, în condiţiileart. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, pentru lucrările de proiectare şi de execuţie a lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta, beneficiarii se vor prezenta la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. cu următoarele documente:- cererea pentru acordarea creditului;- înştiinţarea consiliului judeţean (conform modelului cuprins în anexa nr. 11 la prezentele norme);- actul de proprietate;- contracte pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta, încheiate conform prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994, cu avizul inspecţiilor judeţene pentru controlul calităţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajării teritoriului;- adeverinta de venituri;- documentul de instituire a ipotecii asupra locuinţei până la rambursarea integrală a creditului. (2) Pe baza cererilor primite, a documentelor anexate, precum şi a normelor interne de creditare a Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., banca va încheia contractul de acordare a creditului pe perioada convenită cu beneficiarul, dar nu mai mult de 20 de ani. (3) În contract se vor prevedea rata dobinzii de 15% pe an plătită de beneficiarii creditelor, termenele de rambursare, precum şi obligaţia de instituire a ipotecii asupra locuinţei. (4) Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. va transmite, până la data de 20 a fiecărei luni, la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, decontul justificativ după modelul din anexa nr. 13 la prezentele norme, însoţit de situaţia contractelor noi încheiate şi eventualele acte adiţionale, în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (6). (5) Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului analizează de- contul justificativ primit de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. şi solicita, în baza acestuia, Ministerului Finanţelor, deschiderea de credite bugetare pentru acoperirea diferenţei de dobinda aferente lucrărilor de proiectare şi de execuţie a lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta. (6) În termen de 3 zile, alocaţia bugetară acordată se va vira la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. în contul deschis la acesta destinaţie.  +  Articolul 21În aplicarea prevederilorart. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, cu privire la posibilitatea vinzarii locuinţei, Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, la data vinzarii locuinţei respective, evidenta rambursarii creditului, inclusiv a dobinzilor aferente, urmînd ca pentru radierea ipotecii sa existe dovada achitării integrale a creditului bancar acordat şi a dobinzilor aferente confirmate de banca.  +  Articolul 22Trimestrial, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului împreună cu consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti vor analiza situaţia beneficiarilor înştiinţaţi care nu au încheiat contracte, urmînd să se completeze listele cu alte prioritati.  +  Articolul 23Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se vor vira în contul de finanţare bugetară al Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului de la Banca Comercială Română - S.A., potrivit prevederilorart. 72 alin. 2 din Legea nr. 10/1991privind finanţele publice.  +  Articolul 24Modul de derulare a finanţării cheltuielilor de natura investiţiilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a fondului construit existent, potrivit prevederilorart. 6 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/ 1994, se va stabili prin convenţie încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Banca Naţionala a României şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., vizata şi de Ministerul Finanţelor.  +  Capitolul 4 Contractarea lucrărilor de expertizare, proiectare şi execuţie realizate din fonduri publice, pentru punerea în siguranţa a construcţiilor  +  Articolul 25Contractarea lucrărilor de expertizare, proiectare şi execuţie pentru punerea în siguranţa a construcţiilor realizate din fonduri publice sau din fonduri ale regiilor autonome se va face cu respectarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 12/1993privind achiziţiile de bunuri şi investiţii publice, ale Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea investiţiilor publice, aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 592/1993, şi ale Regulamentului privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice, aprobat prinHotărârea Guvernului nr. 727/1993.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 26Proprietarii, administratorii sau chiriaşii, după caz, sunt obligaţi, în condiţiile prevăzute de lege, de a asigura accesul neingradit în locuinta al constructorilor pentru realizarea integrală de punere în siguranţa a acesteia. Executanţii sunt obligaţi sa ia toate măsurile prevăzute de proiect pentru a limita la minimum perioada de timp şi gradul de afectare al utilizatorilor locuinţei. Împiedicarea accesului constructorului pentru realizarea lucrărilor de punere în siguranţa a locuinţei se sancţionează conform legii.  +  Articolul 27 (1) Proiectele pentru punere în siguranţa a construcţiilor afectate de seisme care detaliază soluţiile propuse prin raportul de expertiza se vor verifica de specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, în conformitate cu prevederileart. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994. (2) Contractele de proiectare vor fi vizate de inspecţiile judeţene pentru controlul calităţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.  +  Articolul 28Contractele pentru execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor existente afectate de seisme se vor încheia în condiţiile prevederilor art. 25 din prezentele norme, cu societăţi comerciale care îndeplinesc condiţiile prevăzute laart. 23 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994, confirmate prin vizarea acestora de către inspecţiile judeţene pentru controlul calităţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescup. Ministerul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriuluiTeodor Gavrila,secretar de stat  +  Anexa 1SINTEZA RAPORTULUI DE EXPERTIZA┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Proiectant: ││ Antet │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────┐│ Expert autorizat: ││ ││ (nume, semnătura) ││ ││ Obiect : (expertiza....) ││ ││ Obiectiv : (imobil), adresa, ││ ││ destinaţia iniţială/actuala):││ Vedere generală a imobilului (foto) ││ (anul construirii) ││ ││ Nr. proiect/contract: ││ ││ Costul expertizei conform ││ ││ contractului: ││ │└───────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────────────────┐│ Date generale ││ Date tehnice rezultate din expertiză │└───────────────────────────────┘└─────────────────────────────────────────────┘┌───────────────────────────────┐┌─────────────────────┐┌──────────────────────┐│ Nr. niveluri : nr.apartamente ││Zona de amplasare a ││Valoarea minima a ││ (S+P+nE) ││construcţiei : ││gradului de asigurare ││ ││ ││impus de normativ : ││ Înălţimea curenta : ││ ││ ││ (S/P/E/) m ││Coeficientul seismic:││ ││ Înălţimea libera : ││ Ks= ││ Rmim= ││ (S/P/E/) m ││ ││ ││ ││ ││Gradul actual de asigu││ Suprafaţa construită : ││ Perioada de colt : ││rare seismică pe cele ││ mp ││ Tc= ││două direcţii princi- ││ ││ ││pale ale clădirii: ││ Suprafaţa totală ││ Grad seismic : ││ R(L)= ││ desfăşurata : ││ ││ R(T)= ││ mp ││ Coeficient seismic ││ ││ ││ global : ││ ││ ││ C(L)= ││Categoria de urgenţă: ││ Suprafaţa subsolului : ││ C(T)= ││privind prioritatea ││ mp ││ ││lucrărilor de ││ ││ ││intervenţie: ││ Tipul structurii : ││ ││Limita maximă de timp ││ ││Clasa de importanta: ││pentru realizarea ││ Planşee : ││ ││măsurilor de ││ ││Grupa de construcţie:││intervenţie: ││ Şarpanta : ││ ││ (ani) ││ ││ ││ ││ ││ ││Soluţii de consolidare││ Învelitoare : ││Categoria de con- ││şi estimare valori : ││ ││structie : ││ ││ Pardoseli : ││ ││ ││ ││Avarii tipice consta-││Valoarea gradului de ││ Instalaţii electrice : ││tate - la elemente ││asigurare după conso- ││ ││structurale ││lidare în variantele ││ ││ ││propuse : ││ - încălzire : ││ ││ ││ ││ - la elementele ne- ││ R(var.) 1= ││ ││ structurale ││ ││ - gaze ││ ││ R(var.) 2= ││ - sanitare : ││Metode de investigare││ │└───────────────────────────────┘└─────────────────────┘└──────────────────────┘  +  Anexa 2    CONSILIUL LOCAL ..................    CONSILIUL JUDEŢEAN ...............                       TABEL CENTRALIZATOR       Construcţii cu destinaţie de locuinţă expertizate şi de expertizat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                   Clădiri de locuit şi apartamente Clădiri de locuit şi apartamente                    expertizate până la anul 1993 de expertizat     ─────────────────────────────────────────────────── ─────────────────────────────────────Nr. Adresa Imobil Nr. apar- Forma de Categoria Adresa Imobil Nr. apar- Forma decrt. (P+...) tamente proprietate: de urgenţă: (P+...) tamente proprietate:                               stat, ─────────── stat,                               privată sau U1 U2 U3 privată sau                               mixtă *) mixtă *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *) Se noteaza, după caz, cu S ; P ; M               Preşedinte, Întocmit,  +  Anexa 3PROPRIETAR ...................(ASOCIAŢIA)CătreCONSILIUL LOCAL .................Având în vedere prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994- art. 5 lit. a) - şi ale Normelor metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 30.654/2162/MC/1994, va rugăm sa ne cuprindeti pe lista clădirilor cu destinaţie de locuinta ce urmează a fi expertizate în anul ............., cu o valoare estimată de ...... lei.Principalele caracteristici ale clădirii sunt următoarele:- adresa;- bloc P. + n.E;- locuinta individuală;- categoria în care se încadrează construcţia;- număr de apartamentedin care:- proprietate privată ......... ;- din fondul locativ de stat ......... ;- anul dării în folosinţă.În susţinerea acestei cereri anexăm:- actul (actele) de proprietate;- estimarea contravalorii expertizei stabilite de expert, potrivit modelului cuprins în anexa 4.Semnatura,NOTĂ:La categoria în care se încadrează construcţia se va prevedea una dintre următoarele categorii:- construcţii cu pereţi structurali din zidărie de caramida;- construcţii cu pereţi structurali din beton armat executaţi;- monolit;- prefabricat;- construcţii în cadre de beton armat;- construcţii cu schelet metalic.  +  Anexa 4EXPERT TEHNIC AUTORIZAT ..................ESTIMAREAcontravalorii expertizei pentru clădirea cu destinaţie de locuinta situata în (localitatea, str. nr.)Urmare solicitării (proprietar, împuternicitul asociaţiei de locatari etc. al clădirii cu destinaţie de locuinta situata la adresa de mai sus) şi examinării preliminare în vederea expertizarii, am constatat:Clădirea cu structura portanta ...................... având P+..... etaje, o suprafaţa construită de ............. mp şi o suprafaţa desfăşurată de ........ mp, a fost afectată de seismele din anii ................ suferind avarii la .. ..............................................................................Declar că ma pot angaja, pe bază de contract, sa efectuez expertizarea construcţiei în conformitate cu prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994, pentru care estimez o contravaloare de .................. mii lei, stabilită prin multiplicarea suprafeţei desfăşurate cu un tarif de ............. lei/mp.Expert tehnic autorizat,Localitatea ....................Nr. ............................  +  Anexa 5CONSILIUL LOCAL ................CONSILIUL JUDEŢEAN .............LISTAclădirilor cu destinaţie de locuinta afectate de seisme, ce urmează a fi expertizate conformOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994
    Nr. crt.Adresa imobilului (str., nr.)Nr. de apartamenteForma de proprietate (S, P, M)*)Structura, rezistenţa (C, Z, D, P.M., N)**)Regimul de înălţime (P +...)Anul de realizare a construcţieiValoarea estimativă a cheltuielilor pentru expertizare - mii lei -din care:
    în anul
    012345678
    TOTAL:X   XXXX    
  *) S = proprietate de stat.   P = proprietate privată.   M = mixtă.**) C = construcţii în cadre de beton armat.     Z = construcţii cu pereţi structurali din zidărie portantă.     D = diafragme.     P.M. = panouri mari.     N = necunoscut. Preşedintele consiliului, Întocmit,
   +  Anexa 6PROPRIETAR .......................(ASOCIAŢIA) ......................CONSILIUL LOCALAvând în vedere prevederileOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994- art. 6 lit.a) - şi ale Normele metodologice comune ale Ministerului Finanţelor şi Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 30.654/2162/MC/1994, va rugăm sa ne cuprindeti pe lista beneficiarilor de alocaţii de la bugetul de stat pe anul ............, în vederea plăţii diferenţei de dobinda la creditul bancar cu o valoare estimativă de ..................... lei, necesar proiectării şi execuţiei lucrărilor de punere în siguranţa a clădirii cu destinaţie de locuinta.Principalele caracteristici:- adresa;- bloc P. + n E;- categoria în care se încadrează construcţia;- numărul de apartamente;din care:- proprietate privată .........- din fondul locativ de stat ;- anul şi luna dării de folosinţă...În susţinerea acestei cereri anexăm:- centralizatorul persoanelor proprietate (conform modelului, cuprins în anexa nr. 7);- actul (actele) de proprietate;- declaraţia de însuşire a expertizei;- valoarea estimativă a lucrărilor de proiectare şi execuţie potrivit rapoartelor de expertiză.Semnatura,NOTĂ:La categoria în care se încadrează construcţia se va prevedea una dintre următoarele categorii:- construcţii cu pereţi structurali din zidărie de caramida;- construcţii cu pereţi structurali din beton armat executaţi;- monolit;- prefabricat;- construcţii în cadre de beton armat;- construcţii cu schelet metalic.  +  Anexa 7NOTĂ:Conform prevederilorart. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, beneficiarii de credite suporta o dobinda de 15% pe an.  +  Anexa 8CONSILIUL JUDEŢEAN .....................LISTAclădirilor cu destinaţie de locuinta din urgenta U1 pentru care se solicita credite bancare necesare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a acestora
    - mii lei -
    Nr. crt.Adresa imobilului (str., nr.)Nr. de apartamenteValoarea totală a lucrărilor de proiectare şi execuţiedin care:TOTAL fonduri pentru anul ..... pe surse de finanţare:
    realizări până la 31.12necesar pentru a.c.surse propriidespăgubiricredite B.R.D. - S.A. pentru proiectare şi execuţie
    012345678
     
  NOTĂ:Necesarul de alocaţii de la bugetul de stat pentru acoperirea diferenţei de dobinda se calculează de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului având în vedere dobinda de referinţa a Băncii Naţionale a României, plus comisionul aferent Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi dobinda de 15% pe an datorată de beneficiarii de credite bancare, în baza prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994.Direcţia de urbanismşi amenajarea teritoriuluiPreşedintele consiliului Director,
   +  Anexa 9BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - S.A.SITUATIAprivind alocaţiile de la bugetul de stat pentru anul ..... necesare acoperirii diferenţelor de dobinzi la creditele bancare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a clădirilor cu destinaţie de locuinta, acordate în anii anteriori, care intra sub incintaOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994
    - mii lei -
    Nr. crt.BeneficiarNr. şi data contractului de creditTotalCredit acordatTotalDobânda datorată în anul .....
    din care:din care:
    sold credite curenterambursabil în anul .....suportată de beneficiarsuportată din alocaţii bugetare
    012345678
     
    Preşedinte,
   +  Anexa 10CONSILIUL JUDEŢEAN.............CĂTRE ......................(asociaţia de locatari sau proprietari)Str. ...............nr. ........ sectorul ............Codul poştal .......................Urmare cererii dvs. nr. .............. din .............. va comunicăm ca aţi fost cuprins pe lista beneficiarilor de alocaţii pentru expertizarea stării tehnice a construcţiilor cu destinaţie de locuinta, situata în localitatea .... ............... str. ................. nr. ......... pe anul ...... cu o valoare estimată de ....................... mii lei.În baza acestei comunicări, aveti posibilitatea de a încheia contracte de expertizare în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994.Pentru plata asociaţiei urmează sa prezentaţi la consiliul judeţean documentele prevăzute la art. 18 din Normele metodologice nr. 30654/2162/MC/1994.Preşedinte,  +  Anexa 11CONSILIUL JUDEŢEAN......................CĂTRE ...............................(asociaţia de locatari sau proprietari)Str. ................. nr. ...... sectorul .............Codul poştal ....................Urmare cererii dvs. nr. ......... din ............... va comunicăm ca aţi fost cuprins pe lista beneficiarilor de alocaţii pentru acoperirea diferenţelor de dobinzi la creditele pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta, situata în str. ......... ............... nr. ........ pe anul ....... cu o valoare de ..........mii lei.În baza acestei comunicări, aveti posibilitatea de a solicita credite bancare de la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în condiţiileOrdonanţei Guvernului nr. 20/1994.Preşedinte,  +  Anexa 12CONSILIUL JUDEŢEAN .............DECONT JUSTIFICATIVprivind alocaţiile de la bugetul de stat pentru expertizare, acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994, pe luna ................
    - mii lei -
    Nr. crt.BeneficiarulNr. şi data depunerii documentelor la consiliul judeţeanNr. şi data contractului de expertizareDenumirea expertuluiContul şi banca expertuluiValoarea expertizei prevăzută prin contractAlocaţia de la bugetul de stat necesarăDisponibilul la finele lunii precedente
    012345678
    TOTALxx  
    Preşedinte,
    vizat, Inspecţia judeţeană pentru controlul calităţii în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriuluiîntocmit, Direcţia de urbanism şi amenajare a teritoriului
   +  Anexa 13BANCA ROMÂNĂ PENTRU DEZVOLTARE - S.A.DECONT JUSTIFICATIVprivind alocaţiile pentru acoperirea diferenţelor de dobinzi la creditele bancare pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de punere în siguranţa a construcţiilor cu destinaţie de locuinta, acordare în baza Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 pe luna ..........................
    - mii lei -
    Nr. crt.BeneficiarulNr. şi data contractului de credit cu B.R.D. - S.A.Volumul creditului acordatSold credite la data de .......Dobânda
    Totaldin care:
    plătită de beneficiarde plătit din alocaţii bugetare
    01234567
    TOTALxx          
    Director,
  ----------------------------