LEGE nr. 3 din 1 iulie 1983cu privire la contractul-angajament
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 51 din 9 iulie 1983    Dezvoltarea proprietăţii întregului popor, în condiţiile perfecţionării cadrului organizatoric al democraţiei muncitoresti, de participare nemijlocită a maselor la conducerea economiei, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii impune întărirea, în continuare, a răspunderii oamenilor muncii, a organelor de conducere colectivă, pentru gospodărirea şi valorificarea superioară a tuturor resurselor, creşterea eficientei economice, sporirea venitului naţional, unica sursa a progresului economico-social şi de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii.În acest scop este necesar ca patrimoniul unităţilor socialiste să fie încredinţat, pe bază de contract, oamenilor muncii din unităţi, care în calitate de proprietari ai mijloacelor de producţie şi în acelaşi timp de producători şi beneficiari ai valorilor materiale şi spirituale, poarta întreaga răspundere pentru conducerea directa şi efectivă a fiecărei unităţi, pentru buna gospodărire a tuturor mijloacelor materiale şi financiare încredinţate din proprietatea întregului popor.Statul, în calitate de administrator general al proprietăţii întregului popor, asigura înfăptuirea politicii de dezvoltare economico-socială planificata a tarii, controlul modului de gospodărire a patrimoniului încredinţat colectivelor de oameni ai muncii, astfel încît toate unităţile să-şi desfăşoare activitatea pe principiile economice ale eficientei şi rentabilitatii.Pentru reglementarea cadrului juridic de încredinţare a patrimoniului unităţilor socialiste colectivelor de oameni ai muncii şi de intarire, pe aceasta baza, a prerogativelor şi raspunderilor care le revin din calitatea lor de proprietari, producători şi beneficiari, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În scopul intaririi autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, creşterii răspunderii colectivelor de oameni ai muncii, organelor de conducere colectivă din întreprinderi, centrale, ministere şi alte organe centrale, precum şi a comitetelor executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în dezvoltarea şi apărarea proprietăţii întregului popor, gospodărirea judicioasă şi eficienta a tuturor bunurilor încredinţate şi realizarea sarcinilor ce le revin din planul naţional unic de dezvoltare economico-socială se instituie, în condiţiile prezentei legi, contractul-angajament.  +  Articolul 2Contractul-angajament se încheie între: a) stat, în calitate de administrator general al proprietăţii întregului popor-reprezentat prin ministere, organe centrale sau locale în subordinea cărora funcţionează întreprinderile şi centralele - şi colectivele de oameni ai muncii din aceste unităţi; b) stat - reprezentat, din împuternicirea Consiliului de Stat, de primul-ministru al guvernului - şi ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Prin contractul - angajament dintre stat şi colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale, patrimoniul acestor unităţi - parte integrantă din proprietatea întregului popor - se încredinţează personalului muncitor, în vederea exercitării nemijlocite a prerogativelor şi raspunderilor ce decurg din calitatea oamenilor muncii de proprietari, producători şi beneficiari.Contractul - angajament stabileşte obligaţiile şi răspunderile fiecărui colectiv de oameni ai muncii cu privire la păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului încredinţat, buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare, realizarea sarcinilor de plan, în scopul obţinerii unei eficiente superioare, care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii ale unităţii, participarea într-o măsura cît mai mare la satisfacerea necesităţilor generale ale economiei.  +  Articolul 4Contractul - angajament dintre stat şi ministere, alte organe centrale sau comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în calitate de administratori ai patrimoniului unităţilor socialiste din subordine, stabileşte obligaţia acestora de a acţiona permanent pentru utilizarea cu maxima eficienta a potenţialului tehnico-productiv din unităţile respective, valorificarea superioară a resurselor, asimilarea de noi produse şi introducerea de tehnologii avansate, asigurarea aprovizionarii şi desfacerii producţiei, creşterea eficientei exporturilor, realizarea integrală şi la termen a sarcinilor de plan, apărarea şi dezvoltarea patrimoniului încredinţat oamenilor muncii din unităţi.  +  Articolul 5Consiliile oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale sînt obligate sa stabilească măsurile necesare pentru gospodărirea cu maxima eficienta a patrimoniului încredinţat, aplicarea întocmai a prevederilor din contractul-angajament, asigurarea condiţiilor tehnice, organizatorice şi economice în vederea îndeplinirii planului în toate sectoarele de activitate.Periodic, odată cu dezbaterea în consiliile oamenilor muncii şi în adunările generale ale oamenilor muncii din întreprinderi şi centrale a realizării prevederilor din planul naţional unic şi bugetul de venituri şi cheltuieli, se va analiza şi modul în care au fost îndeplinite obligaţiile şi răspunderile ce decurg din contractul-angajament, stabilindu-se măsuri pentru gospodărirea cu maxima eficienta a patrimoniului unităţii.La ministere şi celelalte organe centrale, precum şi la consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, analiza modului de îndeplinire a prevederilor contractului-angajament se face în consiliile de conducere ale acestora, respectiv în comitetele executive, tinindu-se seama de concluziile şi hotărîrile adoptate de adunările generale din întreprinderile şi centralele din subordine.  +  Articolul 6Fiecare om al muncii, la încadrarea în munca într-o unitate socialistă, va semna un angajament individual cuprinzînd obligaţiile ce îi revin din contractul-angajament pentru realizarea exemplara a sarcinilor de producţie, respectarea normelor tehnologice şi de disciplina a muncii, folosirea cu randament superior a maşinilor şi utilajelor, a tuturor fondurilor fixe, utilizarea eficienta a materiilor prime, materialelor, combustibililor şi energiei, ridicarea calităţii produselor, precum şi obligaţia de a milita permanent pentru aplicarea şi respectarea stricta a hotărîrilor de partid şi legilor tarii.Miniştrii, ceilalţi conducatori ai organelor centrale sau locale, directorii generali ai centralelor şi directorii întreprinderilor vor semna un angajament individual prin care îşi asuma răspunderea pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului încredinţat, gospodărirea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi financiare, aplicarea stricta a hotărîrilor de partid şi a legilor.  +  Articolul 7Cuprinsul contractului-angajament pentru întreprinderi, centrale, ministere, alte organe centrale şi comitete executive ale consiliilor populare judeţene sau al municipiului Bucureşti, precum şi al angajamentelor individuale, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.  +  Capitolul 2 Încheierea contractului-angajament, obligaţiile şi răspunderile părţilor  +  Secţiunea I Contractul-angajament dintre stat şi colectivele de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale  +  Articolul 8Contractul-angajament dintre stat şi colectivul de oameni ai muncii din întreprinderi şi centrale va cuprinde obligaţiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodărire şi dezvoltare a patrimoniului încredinţat, pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare. În contract se vor cuprinde, în principal, următoarele: a) utilizarea cu maxima eficienta a mijloacelor materiale şi băneşti încredinţate, realizarea integrală a sarcinilor de plan, introducerea progresului tehnic şi ridicarea calităţii producţiei, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, combustibili şi energie şi sporirea gradului de utilizare a materialelor refolosibile, asigurarea aprovizionarii şi a desfacerii producţiei, creşterea eficientei exporturilor, a rentabilitatii tuturor produselor şi serviciilor şi, pe aceasta baza, autofinantarea întregii activităţi; b) sporirea mai rapida a productivitatii muncii decît a retributiilor, astfel încît să se asigure atît fondurile necesare majorării retributiei cît şi resursele pentru acoperirea cheltuielilor generale ale statului; c) utilizarea judicioasă a forţei de muncă, dimensionarea la strictul necesar a personalului, perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor, respectarea stricta a ordinii şi disciplinei în munca; d) folosirea fondurilor proprii şi altor fonduri băneşti numai în conformitate cu prevederile de plan şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli, cu respectarea stricta a dispoziţiilor legale; e) dezvoltarea patrimoniului, restituirea fondurilor primite de la societate, constituirea celorlalte fonduri prevăzute de lege, participarea într-o măsura cît mai mare la progresul general al societăţii.Contractul-angajament privind încredinţarea patrimoniului centralei va cuprinde atît obligaţiile ce revin personalului muncitor pentru buna gospodărire şi dezvoltare a acestuia, inclusiv a celui aflat în autogestiunea unităţilor componente fără personalitate juridică, cît şi obligaţiile referitoare la coordonarea, îndrumarea, controlul şi sprijinul activităţii întreprinderilor subordonate.  +  Articolul 9Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit pentru stabilirea măsurilor necesare de gospodărire judicioasă a patrimoniului încredinţat, valorificarea cu maxima eficienta a întregului potenţial tehnico-productiv al unităţii, îndeplinirea tuturor obligaţiilor decurgind din contractul-angajament faţă de stat.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în calitate de gestionar colectiv al patrimoniului încredinţat potrivit contractului-angajament, asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului oamenilor muncii şi răspunde direct de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale şi financiare, cu respectarea stricta a destinaţiilor stabilite prin plan şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a dispoziţiilor legale.Directorul întreprinderii şi, după caz, directorul general al centralei, preşedinte al biroului executiv al consiliului oamenilor muncii, prin angajament individual îşi asuma răspunderea directa a gestionării întregului patrimoniu al unităţii şi pentru aplicarea măsurilor necesare în vederea realizării sarcinilor de plan, intaririi ordinei şi disciplinei la fiecare loc de muncă, respectării hotărîrilor de partid şi a legilor tarii, îndeplinirii întocmai a tuturor obligaţiilor rezultate din contractul-angajament.Consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul întreprinderii, precum şi directorul general al centralei, răspund în faţa adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor şi producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului încredinţat şi de realizare a tuturor obligaţiilor ce revin colectivului oamenilor muncii din contractul-angajament.Adunarea generală a oamenilor muncii, pe baza raportului consiliului oamenilor muncii, analizează situaţia aducerii la îndeplinire a prevederilor din contractul-angajament, stabilind măsurile pentru aplicarea mai ferma a principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, a principiilor socialiste de retribuire, pentru creşterea eficientei economice.  +  Articolul 10Oamenii muncii, în calitate de producători, proprietari şi beneficiari, răspund pentru conducerea directa şi efectivă a unităţii, pentru păstrarea, dezvoltarea şi apărarea patrimoniului încredinţat, gospodărirea judicioasă a acestuia, precum şi pentru rezultatele economice obţinute.Fiecare om al muncii are dreptul şi obligaţia de a se pronunţa asupra tuturor problemelor ce interesează buna desfăşurare a activităţii, perfecţionarea acesteia, munca organelor de conducere, participind nemijlocit la elaborarea, adoptarea şi înfăptuirea hotărîrilor. Oamenii muncii noi încadraţi au calitatea de membri asociaţi ai colectivului, cu drept de vot consultativ.În raport cu participarea la îndeplinirea sarcinilor de plan şi cu rezultatele economico-financiare obţinute oamenii muncii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru munca depusa.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii are obligaţia de a asigura condiţiile necesare pentru realizarea sarcinilor de plan, astfel încît personalul muncitor să poată beneficia în întregime de retribuţiile şi celelalte drepturi stabilite potrivit legii.  +  Articolul 11Ministerul sau organul central ori local care a încheiat contractul-angajament ca reprezentant al statului răspunde de soluţionarea problemelor generale privind elaborarea şi realizarea sarcinilor de plan, precum şi de îndrumarea şi controlul activităţii de gospodărire, de către colectivul de oameni ai muncii, a patrimoniului încredinţat potrivit contractului-angajament.  +  Secţiunea a II-a Contractul-angajament dintre stat şi ministere, alte organe centrale ori comitete executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti  +  Articolul 12Prin contractul-angajament dintre stat şi minister, alt organ central, precum şi prin contractul-angajament dintre stat şi comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti se stabilesc obligaţiile şi răspunderile ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, în calitate de administratori ai patrimoniului unităţilor din subordine, cu privire la: a) utilizarea cu maxima eficienta a potenţialului tehnico-productiv al tuturor unităţilor din subordine, conducerea prin plan a activităţii economice a acestora; b) valorificarea superioară a resurselor materiale, asimilarea de noi produse şi introducerea de tehnologii avansate, folosirea integrală a capacităţilor de producţie, gospodărirea judicioasă a resurselor, reducerea consumurilor, creşterea gradului de utilizare a materialelor refolosibile; c) creşterea productivitatii muncii, îmbunătăţirea calităţii şi competitivitatii produselor şi serviciilor, precum şi a rentabilitatii acestora şi a eficientei exporturilor, în vederea intaririi permanente a autogestiunii economico-financiare în toate unităţile subordonate; d) utilizarea raţională şi eficienta a forţei de muncă, coordonarea activităţii de organizare a producţiei şi a muncii, de asigurare a cadrelor şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului muncitor; e) organizarea şi efectuarea controlului în toate unităţile din subordine şi stabilirea măsurilor necesare pentru înlăturarea deficienţelor constatate, întărirea ordinii şi disciplinei în fiecare unitate.  +  Articolul 13Consiliul de conducere al ministerului sau altui organ central, respectiv comitetul executiv al consiliului popular judeţean sau al municipiului Bucureşti, în întregul său şi fiecare membru în parte, răspund nemijlocit de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul-angajament încheiat potrivit art. 12.  +  Articolul 14Ministrul, conducătorul organului central sau preşedintele comitetului executiv al consiliului popular judeţean ori al municipiului Bucureşti, prin angajamentul individual îşi asuma răspunderea directa pentru îndeplinirea politicii partidului şi statului în domeniul de activitate pe care îl coordonează, realizarea sarcinilor de plan, întărirea autoconducerii şi autogestiunii în toate unităţile din subordinea organului respectiv, respectarea întocmai a hotărîrilor de partid şi a legilor tarii.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finale  +  Articolul 15Prevederile prezentei legi se aplică în mod corespunzător instituţiilor de stat.  +  Articolul 16Personalul muncitor existent în unităţi la data încheierii contractului-angajament va semna angajamentul individual în termen de 30 zile de la încheierea acestui contract.  +  Articolul 17Personalul muncitor nou încadrat are obligaţia de a lucra în unitate minimum 5 ani, în condiţiile prevăzute în contractul-angajament. În această perioadă personalul muncitor are calitatea de membru asociat al colectivului de muncă.Unităţile socialiste au obligaţia de a asigura pregătirea profesională a membrilor asociaţi şi perfecţionarea pregătirii lor profesionale în raport cu calificarea şi cu drepturile prevăzute de lege.Membrii asociaţi primesc 50% din sumele ce li se cuvin din fondul de participare la realizarea producţiei, a beneficiilor şi la împărţirea beneficiilor, iar diferenţa se consemnează la C.E.C. pe numele acestora, urmînd a fi eliberata la finele perioadei de 5 ani.În cazul în care membrii asociaţi părăsesc unitatea înainte de împlinirea termenului de 5 ani, din proprie iniţiativă, în mod nejustificat, sau ca urmare a desfacerii contractului de muncă din motive ce le sînt imputabile, au obligaţia sa restituie cheltuielile efectuate de unitate cu pregătirea lor profesională, precum şi celelalte cheltuieli ale unităţii de care au beneficiat cu titlu gratuit în perioada respectiva; de asemenea, membrii asociaţi pierd dreptul de a primi suma consemnată la C.E.C. potrivit alineatului precedent.După trecerea perioadei de 5 ani, membrii asociaţi devin membri cu drepturi depline, calitate în care vor putea alege şi să fie aleşi în organele de conducere colectivă; personalul din conducere va fi recrutat numai dintre membrii cu drepturi depline. --------------------