PRECIZĂRI Nr. 13295 din 18 iulie 1994privind determinarea profitului impozabil pentru anul 1994
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 28 iulie 1994  În temeiul art. 21 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, se emit următoarele precizări: Pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 804/1991, având în vedere aplicarea noului sistem contabil de la 1 ianuarie 1994, până la apariţia unor noi reglementări în domeniul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil, agenţii economici vor proceda după cum urmează: 1. Pentru profitul impozabil aferent veniturilor din exploatare: a) se determina coeficientul mediu al rentabilitatii aferente activităţii de exploatare, potrivit formulei:          Profitul (pierderea) din activitatea de exploatare cumulat de la începutul          anului (rind 03, anexa nr. 2)K = ---------------------------------------------------------------------------         Venituri din exploatare, cumulate de la începutul anului, evidentiate în         soldul creditor al conturilor din grupele 70 - 75, inclusiv, înainte de         închiderea acestora (rind 01, anexa nr. 2) b) coeficientul K astfel determinat se înmulţeşte cu veniturile din exploatare, încasate, rezultind profitul impozabil din activitatea de exploatare, calculat astfel: Profitul impozabil din activitatea de exploatare = K X Veniturile încasate din exploatare unde:                            Veniturile din                                Veniturile facturilorVeniturile încasate = exploatare     -  Veniturile din     -  emise şi neîncasatedin exploatare        (grupele 70-75,    grupele              din anexa nr. 1                              inclusiv)           71 şi 72           (fără T.V.A.aferentă)2. În vederea calculării profitului (pierderii), unităţile plătitoare de impozit pe profit, astfel cum sunt menţionate în art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 804/1991 privind impozitul pe profit, au obligaţia evidenţierii distincte a cheltuielilor şi veniturilor, atât din activitatea de exploatare, cît şi a celor din activitatea financiară şi excepţionala, iar rezultatul (profit sau pierdere) să se determine pentru fiecare din situaţiile menţionate. 3. Datele pentru stabilirea profitului impozabil aferent unei luni se iau cumulat de la începutul anului (exclusiv cheltuieli cu impozitul pe profit). 4. Situaţia facturilor emise şi neîncasate se va întocmi conform modelului din anexa nr. 1. 5. Profitul impozabil aferent unei luni este egal cu suma rezultatelor financiare obţinute din activitatea de exploatare, financiară şi excepţionala, la care se adauga cheltuielile nedeductibile din punct de vedere fiscal şi se scad cheltuielile deductibile (conform anexei nr. 2). 6. Precizările privind determinarea profitului impozabil începând cu data de 1 ianuarie 1994, elaborate de Ministerul Finanţelor sub nr. 9967/1994*), îşi încetează aplicabilitatea. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu Notă *) Precizările nr. 9967/1994 privind determinarea profitului impozabil începând cu data de 1 ianuarie 1994 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 7 martie 1994.  +  Anexa 1SITUATIAfacturilor emise şi neîncasate de la sfârşitul perioadei de raportare
    Nr. crt.FacturaValoarea facturilor emise şi neîncasateT.V.A. aferentăValoarea facturilor fără T.V.A.
    nr. data
    01234
             
   +  Anexa 2SOCIETATEA COMERCIALĂ....................Sediul...................................Cod fiscal...............................SITUATIAcalculului impozitului pe profit la data de ............
        RândRealizat
    cumulat de la începutul anului
    AB12
    I.Venituri din exploatare .........................................01  
      Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare ..................02  
      Profit aferent veniturilor din activitatea de exploatare ........03  
      (rd. 01 ─ rd. 02)    
      Pierdere aferentă veniturilor din activitatea de exploatare .....04  
      (rd. 02 ─ rd. 01)    
      Valoarea facturilor neîncasate anexa nr. 1 (exclusiv T.V.A. ..... aferentă)05  
      Veniturile aferente grupelor 71 şi 72 ...........................06  
      Venituri din exploatare, încasate ...............................07  
      (rd. 07 = rd. 01 ─ rd. 05 ─ rd. 06)    
      Profit aferent veniturilor încasate din exploatare ..............08  
      (rd. 08 = rd. 07 x K) (K = rd. 3 / rd. 1 )    
      Pierdere aferentă veniturilor încasate din exploatare ...........09  
      (rd. 09 = rd. 07 x K) (K = rd. 4 / rd. 1 )    
    II.Venituri financiare .............................................10  
      Cheltuieli financiare ...........................................11  
      Profit aferent veniturilor financiare ...........................12  
      (rd. 12 = rd. 10 ─ rd. 11)    
      Pierderi aferente veniturilor financiare ........................13  
      (rd. 13 = rd. 11 ─ rd. 10)    
    III.Venituri excepţionale ...........................................14  
      Cheltuieli excepţionale .........................................15  
      Profit aferent veniturilor excepţionale .........................16  
      (rd. 16 = rd. 14 ─ rd. 15)    
      Pierdere aferentă veniturilor excepţionale ......................17  
      (rd. 17 = rd. 15 ─ rd. 14)    
    IV.Profit aferent veniturilor totale ...............................18  
      [rd. 18 = rd. 08 (─09) + rd. 12 (─13) + rd. 16 (─17)]    
      Pierdere aferentă veniturilor totale ............................19  
      [rd. 19 = rd. 09 (─08) + rd. 13 (─12) + rd. 17 (─16)]    
    V.Cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal ─ total .....20  
      din care:    
      ─ depăşirea cheltuielilor de protocol, reclamă şi ............... publicitate21  
      ─ depăşirea cheltuielilor de deplasare, detaşare, ............... transferare22  
      ─ amenzi şi penalităţi neimputabile, suportate pe cheltuieli ....23  
      ─ alte cheltuieli nedeductibile, ca urmare a depăşirii plafoanelor admisibile (depăşire cheltuieli acţiuni sociale, sponsorizări, donaţii, impozit suplimentar pentru plata salariilor peste fondul admisibil, lipsuri în gestiune neimputabile, perisabilităţi peste limitele legale), precum şi pierderi din creanţe (clienţi, debitori etc.) ..........24  
      ─ T.V.A. colectată aferentă bunurilor şi serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, cea aferentă lipsurilor peste normele legale, precum şi cea aferentă bunurilor şi serviciilor acordate salariaţilor sub forma avantajelor în natură, înregistrate pe cheltuieli .............25  
      ─ dobânzi aferente creditelor pentru investiţii în cazul în care acestea au fost contabilizate pe cheltuieli şi diferenţa de curs valutar pentru credite pentru investiţii .................26  
      ─ provizioane (cu excepţia garanţiilor constituite pe baza clauzelor contractuale) .......................................27  
      ─ alte cheltuieli nedeductibile prevăzute de dispoziţiile legale (ex.: valoarea mărfurilor confiscate de organele în drept, etc.) .............28  
    VI.Sume deductibile din punct de vedere fiscal, potrivit prevederilor legale ─ total .....................................29  
      din care:    
      ─ rezerve legale ................................................30  
      ─ pierderi din anii precedenţi ..................................31  
      ─ sumele încasate din vânzarea mijloacelor fixe, mai puţin valoarea neamortizată a acestora, precum şi cheltuielile de valorificare a acestora ....................................32  
      ─ sume rezultate din valorificarea materialelor obţinute din dezmembrarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune, mai puţin cheltuielile efectuate, în limita valorii de intrare rămasă de amortizat ...................................33  
      ─ sumele încasate din vânzarea activelor, mai puţin impozitul aferent acestora, costul proiectelor de evaluare şi cheltuielile ocazionate cu vânzarea acestora, precum şi valoarea neamortizată a acestora ....................34  
      ─ dobânzi încasate aferente disponibilităţilor pentru ........... investiţii35  
      ─ fond de dezvoltare la regii autonome ..........................36  
      ─ provizioanele nedeductibile fiscal, trecute la venituri .......37  
      ─ alte sume deductibile legal ...................................38  
    VII.Profit impozabil ................................................39  
      (rd. 18 + rd. 20 ─ rd. 29)    
      sau    
      (rd. 20 ─ rd. 29 ─ rd. 19)    
    VIII.Impozit pe profit ─ total .......................................40  
      din care:    
      ─ datorat .......................................................41  
      ─ vărsat ........................................................42
  NOTA EXPLICATIVA: La rindul 01 "Venituri din exploatare" se include şi soldul contului 411 "Clienţi" la 1 ianuarie 1994, diminuat cu valoarea I.C.M. şi T.V.A. aferente. La rindul 02 "Cheltuieli aferente veniturilor din activitatea de exploatare" se include şi diferenţa (+; -) dintre soldul contului 411 "Clienţi" la 1 ianuarie 1994 (minus I.C.M şi T.V.A.) şi profitul (pierderea) aferent facturilor neîncasate la 1 ianuarie 1994. -------------------------