LEGE nr. 396 din 11 octombrie 2004pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 940 din 14 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă alineatul (3) al articolului 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, se introduc alineatele (4)-(7) cu următorul cuprins:"(4) Terenurile forestiere care au aparţinut Academiei Române se retrocedează acesteia. (5) Retrocedarea terenurilor forestiere prevăzute la alin. (4) se face pe un singur amplasament, de comun acord cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi cu Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. (6) Prefectul, la propunerea comisiei judeţene de fond funciar în a cărei rază teritorială se află terenurile forestiere, retrocedate în condiţiile alin. (4) şi (5), emite titlul de proprietate Academiei Române. (7) Terenurile forestiere retrocedate vor fi administrate, potrivit legii, în scopurile stabilite de Academia Română."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 396.-----------