LEGE nr. 406 din 11 octombrie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 62/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 62 din 5 august 2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.18 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 1, litera e^1) a alineatului (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"e^1) certificat de examinare de tip - document emis de către un organism notificat, prin care se atestă că un tip de produs a fost supus evaluării conformităţii în baza unei reglementări tehnice care prevede evaluarea conformităţii produsului prin aplicarea modulului «examinare de tip»;"2. La articolul I punctul 2, litera r^1) a alineatului (1) al articolului (4) va avea următorul cuprins:"r^1) organ de control - structură responsabilă, stabilită să asigure supravegherea pieţei;"3. La articolul I punctul 5, articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - În cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea privind deţinerea documentelor ce atestă conformitatea şi prezentarea acestor documente, la cererea organelor de control, revine importatorului."4. La articolul I, după punctul 5 se introduce punctul 5^1 cu următorul cuprins:"5^1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:«Art. 21. - (1) Marcajul CE se aplică conform reglementărilor tehnice aplicabile produsului, în mod vizibil, uşor lizibil şi de neşters, direct pe produs, pe instrucţiunile ce însoţesc produsul sau pe o placă de marcaj ataşată produsului, astfel încât să nu poată fi detaşată. În situaţia în care acest lucru nu este posibil sau în cazul în care nu există cerinţe în acest sens, ţinând cont de natura produsului, marcajul CE se aplică pe ambalaj, dacă este cazul, şi pe documentele ce însoţesc produsul, dacă reglementarea tehnică prevede astfel de documente.»"5. La articolul I punctul 7, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) În situaţia în care organismul desemnat sau, după caz, cel notificat nu mai îndeplineşte cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind desemnarea ori, după caz, notificarea, autorităţile competente retrag desemnarea şi, respectiv, notificarea."6. La articolul I punctul 10, alineatul (2) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"(2) Resursele necesare pentru exercitarea activităţii de supraveghere a pieţei se suportă de către ordonatorii principali de credite cu competenţe de reglementare în domeniile prevăzute în anexa nr. 1, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat."7. La articolul I punctul 12, alineatul (8) al articolului 29^4 va avea următorul cuprins:"(8) În situaţia în care organismul cuprins în lista aprobată a organismelor recunoscute nu mai îndeplineşte cumulativ cerinţele care au stat la baza deciziei privind includerea în listă, autorităţile acţionează conform prevederilor art. 25."8. La articolul I, după punctul 13 se introduce punctul 13^1 cu următorul cuprins:"13^1. Articolul 29^7 va avea următorul cuprins:«Art. 29^7. - Pentru produsele cu marcaj CS, în cazul în care nici producătorul, nici reprezentantul autorizat al acestuia nu are domiciliul sau sediul în România, responsabilităţile prevăzute la art. 11 revin importatorului.»"9. La articolul I, după punctul 14 se introduce punctul 15 cu următorul cuprins:"15. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:«ANEXA 1DOMENII REGLEMENTATE*)1. Echipamente de joasă tensiune2. Recipiente sub presiune3. Jucării4. Produse pentru construcţii5. Compatibilitatea electromagnetică6. Maşini industriale7. Echipamente individuale de protecţie8. Aparate de cântărit cu funcţionare neautomată9. Dispozitive medicale implantabile active10. Arzătoare cu combustibili gazoşi11. Cazane pentru apa caldă12. Explozibili utilizaţi în scopuri civile13. Dispozitive medicale14. Medii potenţial explozive15. Ambarcaţiuni de agrement16. Ascensoare17. Echipamente de refrigerare18. Echipamente sub presiune19. Dispozitive medicale pentru diagnostic în vitro20. Echipamente terminale de radio şi telecomunicaţii21. Ambalaje şi deşeuri de ambalaje22. Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane23. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză transeuropean24. Echipamente maritime25. Echipamente sub presiune transportabile26. Emisiile de zgomot în mediu produse de către echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor27. Interoperativitatea sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean.__________ Notă *) Lista cuprinzând domeniile reglementate va fi completată, după caz, prin hotărâre a Guvernului.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 11 octombrie 2004.Nr. 406._______________