ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 14 octombrie 2004privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 14 octombrie 2004    Având în vedere imperativul asigurării unui proces electoral corect şi transparent şi ţinând cont de termenul foarte scurt rămas până la data desfăşurării alegerilor,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (3) al articolului 75 se introduce un alineat nou, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) La secţiile de votare din străinătate, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care participă la alegeri pot desemna câte un delegat cu cetăţenie română şi cu drept de vot, care să asiste, ca observator, la procesul electoral, pe întreaga durată a acestuia. Toate cheltuielile privind transportul, cazarea, masa şi alte cheltuieli curente se suportă de către cei care îi desemnează pe observatori."2. Alineatul (5) al articolului 75 va avea următorul cuprins:"(5) Au dreptul de a desemna observatori interni organizaţiile neguvernamentale prevăzute la alin. (4), înfiinţate legal cu cel puţin 6 luni înainte de data începerii campaniei electorale."3. După alineatul (5) al articolului 75 se introduce un alineat nou, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Persoanele desemnate ca observatori interni trebuie să aibă drept de vot şi nu pot fi membri ai unui partid politic. Acreditarea se acordă de biroul electoral al circumscripţiei electorale pentru toate secţiile de votare de pe raza teritorială a circumscripţiei electorale respective, numai la cererea organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la alin. (5), însoţită de declaraţia scrisă a fiecărui observator de a respecta întocmai condiţiile de acreditare. Declaraţia se dă pe propria răspundere şi constituie act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege. Condiţiile acreditării se trec în actul de acreditare."4. Alineatul (2) al articolului 117 va avea următorul cuprins:"(2) Paşaportul simplu poate fi folosit pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflaţi în străinătate sau de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate. Cetăţenii români cu domiciliul în România care votează în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în străinătate care votează în România, în baza paşaportului simplu, completează o declaraţie pe propria răspundere că nu şi-au exercitat sau nu îşi exercită dreptul la vot în aceeaşi zi pe baza altui act de identitate, astfel cum este definit acesta la alin. (1), sau pe baza cărţii de alegător."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 80._______________