ORDIN nr. 690 din 28 septembrie 2004pentru aprobarea Normei privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 14 octombrie 2004    Văzând referatul de aprobare privind atestarea produselor tradiţionale nr. 94.560 din 17 septembrie 2004,în temeiul art. 4 alin. (1) pct. I.23 din Hotărârea Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma privind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală de reglementare şi implementare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 690.  +  Anexa NORMĂprivind condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă stabileşte condiţiile şi criteriile pentru atestarea produselor tradiţionale. (2) Prezenta normă se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează: a) produs tradiţional - produsul care trebuie să fie obţinut din materii prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; b) tradiţionalitate - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge în mod clar de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau cantitativă ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară sau naţională ori prin standarde voluntare; totuşi această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiţionalităţii unui produs; c) atestarea produselor tradiţionale - recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale în conformitate cu prezenta normă.  +  Articolul 3Direcţia de politici pentru creşterea animalelor şi produse alimentare din Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale înfiinţează şi administrează un registru de atestare a produselor tradiţionale.  +  Articolul 4 (1) Pentru a figura în registrul menţionat la art. 3, produsul trebuie să fie fabricat din materii prime tradiţionale, să prezinte o compoziţie tradiţională sau un mod de producţie şi/sau de prelucrare care reflectă un tip tradiţional de producţie şi/sau de prelucrare. (2) Înregistrarea nu este permisă în cazul unui produs a cărui tradiţionalitate se datorează: a) provenienţei sau originii sale geografice; b) aplicării unei inovaţii tehnologice.  +  Articolul 5 (1) Pentru a fi înregistrat, produsul tradiţional trebuie:- să fie tradiţional în sine; sau- să exprime tradiţionalitatea. (2) Produsul prevăzut la alin. (1) liniuţa a doua nu poate fi înregistrat dacă:- se referă doar la cerinţe de ordin general utilizate pentru un ansamblu de produse ori la cele prevăzute de o reglementare comunitară specifică;- este înşelător, cum este în special cel care se referă la o caracteristică evidentă a produsului sau care nu corespunde caietului de sarcini ori specificaţiei tehnice a produsului şi nici aşteptărilor consumatorilor cu privire la caracteristicile tradiţionale ale produsului. (3) Pentru a fi înregistrat, produsul prevăzut la alin. (1) prima liniuţă trebuie să fie tradiţional şi conform cu dispoziţiile naţionale sau consacrat de folosinţă. (4) Utilizarea termenului geografic este autorizată sub un nume care nu intră sub incidenţa reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare.  +  Articolul 6 (1) Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să fie conform unui caiet de sarcini. (2) Caietul de sarcini conţine cel puţin elementele următoare: a) numele produsului în sensul art. 5; b) descrierea metodei de producţie, inclusiv a naturii şi caracteristicilor materiei prime şi/sau ale ingredientelor utilizate şi/sau a metodei de preparare a produsului, cu referire la tradiţionalitatea acesteia; c) elemente care să prezinte evaluarea caracterului tradiţional în sensul art. 4 alin. (1); d) descrierea caracteristicilor produsului, prin indicarea principalelor sale caracteristici fizice, chimice, microbiologice şi/sau organoleptice care se raportează la tradiţionalitate; e) cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control ale tradiţionalităţii.  +  Articolul 7 (1) Cererea de înregistrare a produsului tradiţional, care include caietul de sarcini prevăzut la art. 6, se depune la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală a judeţului în a cărui rază teritorială se realizează produsul. (2) Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru acordarea licenţelor de fabricaţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea şi retragerea (anularea) licenţelor de fabricaţie agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producţiei de produse alimentare, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 357/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 10 iunie 2003, analizează dacă cererea şi caietul de sarcini corespund prevederilor prezentei norme şi comunică solicitantului dacă există neconformităţi, situaţie în care acesta va depune o nouă cerere însoţită de documentaţia completată conform observaţiilor făcute. (3) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă, respectiv caietul de sarcini, corespunde prevederilor prezentei norme, reprezentanţii împuterniciţi verifică la faţa locului realitatea datelor înscrise în caietul de sarcini. (4) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal care se semnează de reprezentantul împuternicit constatator şi de solicitant sau de împuternicitul acestuia, redactat în două exemplare, dintre care un exemplar rămâne la solicitant şi unul la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană. (5) În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal şi constituie motivaţia neînscrierii produsului în Registrul de atestare a produselor tradiţionale. (6) În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini corespund cu realitatea de pe teren, aceasta se menţionează în procesul-verbal, care constituie actul în baza căruia se înscrie produsul în Registrul de atestare a produselor tradiţionale. (7) Direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană va înainta Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o copie a procesului-verbal şi a caietului de sarcini în baza cărora produsul se înscrie în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.  +  Articolul 8Anual, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Lista produselor tradiţionale înscrise în Registrul de atestare a produselor tradiţionale.---------