ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 30 septembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 11 octombrie 2004    Având în vedere necesitatea finalizării aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, a validării în termen scurt a hotărârilor comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 9/1998 şi a asigurării resurselor financiare necesare, în scopul eficientizării activităţii compartimentului creat în structura Cancelariei Primului-Ministru,în vederea stimulării procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare la nivelul societăţilor comerciale şi al regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) În cadrul compartimentului înfiinţat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegaţi specialişti din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Justiţiei şi Arhivele Naţionale. (2) Pe lângă specialiştii care urmează să exercite atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, ministerele prevăzute la alin. (1) vor delega încă 1-2 funcţionari, conform solicitării şefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru funcţionarea compartimentului."2. După articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:"Art. 31^1. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 se transferă, la solicitarea Cancelariei Primului-Ministru, în vederea aplicării acestei legi. (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile."3. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar", după secţiunea a 18-a se introduce secţiunea a 18^1 -a "Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale", cu următorul cuprins:"Art. XXXI^1. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:«Ordonanţă de urgenţă privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale»2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:«(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.»3. La articolul 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:«(3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăţi compensatorii sau alte forme de compensaţii potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii.»4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:«(2) Lista societăţilor comerciale şi regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecţie socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii.»"PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Vasile RusuBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 74.______________