ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 73 din 30 septembrie 2004privind instituirea subvenţiilor individuale de sprijin pentru cazare pentru studenţii care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 7 octombrie 2004    Având în vedere caracterul de urgenţă determinat de începerea noului an universitar, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, pe locuri finanţate de la bugetul de stat, care locuiesc în alte spaţii decât căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, pot primi lunar o subvenţie individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parţiale a cheltuielilor pentru cazare.  +  Articolul 2Pot beneficia de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare studenţii prevăzuţi la art. (1), care îndeplinesc următoarele condiţii: a) nu au domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se află instituţia de învăţământ superior la care studiază; b) provin din familii cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depăşesc salariul minim brut pe economie; c) au vârsta de până la 29 de ani; d) optează pentru subvenţie şi nu au primit sau nu au solicitat un loc de cazare în căminele studenţeşti ale instituţiei de învăţământ superior în care frecventează cursurile.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat stabilesc lista beneficiarilor de subvenţie individuală de sprijin pentru cazare, pe baza listelor de studenţi eligibili, în funcţie de bugetul alocat în acest scop instituţiei de învăţământ superior. (2) Ordinea în lista studenţilor eligibili pentru subvenţii de cazare se determină în funcţie de criterii sociale şi de performanţă academică, pe baza punctajului aprobat de senatul universitar, pentru studenţii care au obţinut numărul de credite transferabile care permite trecerea în anul de studii următor. (3) Lista studenţilor eligibili se stabileşte anual, în ordinea descrescândă a criteriilor de eligibilitate.  +  Articolul 4 (1) Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare se acordă anual de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării alocă instituţiilor de învăţământ superior de stat sumele necesare acordării subvenţiei, prin contractul complementar de finanţare, în funcţie de deficitul de locuri de cazare al instituţiei de învăţământ superior, de numărul de solicitanţi şi de cuantumul lunar al subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare. (3) Instituţiile de învăţământ superior de stat efectuează lunar plata subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare către beneficiarii acesteia.  +  Articolul 5 (1) În vederea obţinerii subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare, studenţii vor prezenta la secretariatele facultăţilor acte care să confirme veniturile proprii ale acestora şi ale persoanelor în îngrijirea cărora se află. (2) Studentul îşi angajează răspunderea personală cu privire la corectitudinea declaraţiilor de venit şi a celorlalte documente prezentate. (3) Prezentarea de către un student a unor declaraţii de venit false, cu scopul de a beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.  +  Articolul 6 (1) Studenţii pot beneficia de subvenţia individuală de sprijin pentru cazare pe durata legală a studiilor, dacă sunt îndeplinite anual condiţiile în care aceasta le-a fost acordată. (2) Subvenţia individuală de sprijin pentru cazare nu se acordă pe perioadele de vacanţă.  +  Articolul 7Ministerul Educaţiei şi Cercetării aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, cuantumul subvenţiei individuale de sprijin pentru cazare, care nu poate depăşi valoarea mediei anuale a subvenţiei acordate pe persoană studenţilor cazaţi în căminele instituţiilor de învăţământ superior de stat, cu încadrarea în bugetul alocat.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul educaţiei şi cercetării,Radu Damian,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 73.______________