HOTĂRÂRE nr. 1.553 din 23 septembrie 2004privind unele modalităţi de încetare a practicilor ilicite în domeniul protecţiei intereselor colective ale consumatorilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 5 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop încetarea activităţilor şi practicilor ilicite prevăzute de actele normative cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea creşterii gradului de protecţie a intereselor colective ale consumatorilor şi îmbunătăţirii raporturilor juridice dintre consumatori şi agenţii economici.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) practica ilicită - orice acţiune sau inacţiune prin care sunt incalcate dispoziţiile actelor normative prevăzute în anexa şi care afectează interesele colective ale acestora; b) interes colectiv - scopul, a doi sau mai mulţi consumatori, care urmăreşte recunoaşterea unui drept prevăzut de lege; c) autorităţi competente - autorităţile publice abilitate prin actele normative în vigoare sa supravegheze şi sa sanctioneze cazurile de încălcare a drepturilor consumatorilor; d) organizaţii abilitate - organizaţii neguvernamentale ale consumatorilor, abilitate de lege în scopul introducerii de acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor colective legitime ale consumatorilor împotriva faptelor ilicite, ale căror drepturi şi obligaţii sunt reglementate de art. 31 şi 38 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3 (1) Autorităţile competente în primirea şi soluţionarea petitiilor ce sunt formulate de către consumatori prin intermediul organizaţiilor abilitate, referitoare la săvârşirea de fapte ilicite prin care sunt afectate interesele colective ale consumatorilor, sunt prevăzute în anexa. (2) Soluţionarea sesizarilor cu privire la săvârşirea unor fapte ilicite se realizează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petitiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002. În cazul în care autorităţile competente constata încălcarea dispoziţiilor legale, acestea vor dispune măsurile şi/sau sancţiunile contravenţionale prevăzute de reglementările legale cuprinse în anexa, în vederea stoparii, limitării sau inlaturarii efectelor produse prin practica ilicită. (3) Nerespectarea măsurilor dispuse de autorităţile competente se sancţionează conform dispoziţiilor actelor normative care reglementează domeniul de activitate încălcat prin practica ilicită. (4) În vederea încetării, limitării sau inlaturarii efectelor produse printr-o practica ilicită, informarea consumatorilor se va realiza ori de câte ori se impune, prin orice mijloc de informare a opiniei publice. Modalitatea de informare se va concretiza prin publicarea deciziei autorităţii publice, în tot sau în parte, şi stabilirea modului în care urmează să se realizeze ori prin publicarea, pe cheltuiala contravenientului, a unuia sau mai multor anunţuri rectificative, cu fixarea conţinutului şi a modului de difuzare şi/sau publicare.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre se aplică numai cu respectarea dispoziţiilor dreptului internaţional privat în ceea ce priveşte legea aplicabilă, fiind incidente fie dispoziţiile legale din statul membru în care a fost săvârşită practica ilicită, fie dispoziţiile legale existente în statul membru în care s-au produs efectele faptei ilicite.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care interesele colective ale consumatorilor dintr-un stat membru al Uniunii Europene sunt lezate prin fapte ilicite săvârşite pe teritoriul României sau autorul acestora îşi are sediul în România, organizaţiile abilitate din acel stat au posibilitatea de a sesiza autorităţile competente din România în preluarea şi soluţionarea sesizarilor. Sesizarea va fi însoţită de lista organizaţiilor abilitate din acel stat, fapt ce face dovada capacităţii lor de a sesiza autorităţile competente. (2) În vederea stoparii activităţilor şi practicilor ilicite îndreptate împotriva intereselor colective ale consumatorilor, survenite la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la solicitarea organizaţiilor abilitate din România, lista cuprinzând numele şi scopul acestor organizaţii va fi comunicată Comisiei Europene.  +  Articolul 6 (1) O organizaţie abilitata a unui stat membru al Uniunii Europene, care reprezintă interesele colective ale consumatorilor lezate de către un agent economic din România, înainte de a sesiza autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor pentru dispunerea măsurilor impuse în vederea stoparii practicii ilicite, se va adresa persoanei care se face vinovata de săvârşirea faptei ilicite, precum şi organizaţiei abilitate din România, potrivit prezentei hotărâri, pentru încetarea practicilor ilicite. (2) În situaţia în care practica ilicită nu încetează în termen de 14 zile calendaristice de la data la care s-a adresat persoanei care se face vinovata de săvârşirea faptei ilicite, organizaţia respectiva al carei interes colectiv a fost vătămat se va adresa autorităţii competente cu atribuţii în domeniul protecţiei consumatorilor, stabilită prin actele normative prevăzute în anexa.  +  Articolul 7Prevederile prezentei hotărâri nu ingradesc dreptul consumatorilor de a formula plângeri şi sesizări în apărarea intereselor lor individuale şi nici dreptul asociaţiilor de protecţie a consumatorilor de a acţiona potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Dispoziţiile privind publicitatea şi teleshoppingul din domeniul de competenţa al autorităţilor publice care nu sunt în subordinea Guvernului şi care aduc atingere intereselor colective ale consumatorilor pot fi reglementate prin act administrativ al conducătorului autorităţii respective, în vederea creşterii gradului de protecţie a intereselor colective ale consumatorilor.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 98/27/CE din 19 mai 1998 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei privind acţiuni în încetarea practicilor ilicite în materie de protecţia intereselor consumatorilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L166/51 din 11 iunie 1998, modificată şi completată prin Directiva nr. 99/44 din 25 mai 1999, Directiva nr. 2000/31 din 8 iunie 2000 şi Directiva nr. 2002/65 din 23 septembrie 2002.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează: -------------- Autoritatea Naţionala pentru Protecţia ConsumatorilorEduard Matei Gabriel,secretar de statMinistru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul pentru coordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei,Silvia Adriana Ticaup. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu Brinzanp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 septembrie 2004.Nr. 1.553.  +  Anexa     Actele normative care intra sub incidenţa prevederilor art. 1:
    Nr. crt.Dispoziţiile legaleAutorităţile publice competente
    1.Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
      ▪ Consiliul Concurenţei
        ▪ Ministerul Sănătăţii
        ▪ Consiliul Naţional al Audiovizualului
        ▪ autorităţile administraţiei publice locale
    2.Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată, cu modificările şi completările ulterioare▪ autorităţile administraţiei publice locale
      ▪ Garda financiară
      ▪ Ministerul Administraţiei şi Internelor
       
    3.Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, modificată prin Legea nr. 65/2002▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
      ▪ autorităţile administraţiei publice locale
       
    4.Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, modificată prin Legea nr. 161/2003▪ Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
      ▪ Ministerul Administraţiei şi Internelor
    5.Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare▪ Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii
      ▪ Consiliul Naţional al Audiovizualului
    6.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată şi modificată prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare▪ Ministerul Sănătăţii
       
    7.Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 631/2001▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
      ▪ Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism
    8.Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
    9.Ordonanţa Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spaţiilor comerciale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2002▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
    10.Legea nr. 282/2004 privind protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
    11.Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate Consumatorilor, persoane fizice▪ Autoritatea Naţională pentru Protecţia consumatorilor
      ▪ Banca Naţională a României
      ▪ alte autorităţi competente abilitate prin lege
    12.Ordonanţa Guvernului nr. 85/2004 privind Protecţia Consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă privind serviciile financiare▪ Autoritatea Naţională pentru protecţia consumatorilor
  --------