DECRET nr. 402 din 1 noiembrie 1982privind obligaţiile persoanelor care cer şi li se aproba să se stabilească definitiv în străinătate de a plati integral datoriile pe care le au faţă de stat, organizaţii socialiste şi persoane fizice, precum şi de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu şcolarizarea lor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 95 din 1 noiembrie 1982    În cadrul politicii generale a partidului şi statului de ridicare continua a nivelului de trai al întregului popor, fonduri importante sînt alocate pentru a se asigura cetăţenilor patriei gratuitatea învăţămîntului de toate gradele, asistenţa medicală gratuita, un larg sistem de asigurări şi asistenţa socială.Pentru compensarea acestor cheltuieli, în conformitate cu principiile eticii şi echităţii socialiste, este necesar ca persoanele care pleacă definitiv din ţara sa despăgubească societatea pentru eforturile materiale depuse în vederea şcolarizării şi specializării lor, cît şi pentru celelalte prestaţii şi servicii de care beneficiază pînă la părăsirea teritoriului tarii. În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Persoanele care cer şi li se aproba stabilirea definitivă în străinătate sînt obligate sa plătească integral datoriile pe care le au faţă de stat, unităţi socialiste şi alte organizaţii.De asemenea, au obligaţia sa achite în întregime pensiile de întreţinere şi orice alte datorii faţă de persoanele fizice.  +  Articolul 2Persoanele cărora li s-a aprobat stabilirea definitivă în străinătate sînt obligate sa restituie, în valută, statului român, cheltuielile efectuate pentru şcolarizare, specializare şi perfecţionare, inclusiv bursele, în cadrul învaţă- mintului liceal, superior, postuniversitar şi doctorat.Sumele datorate se stabilesc prin aplicarea taxelor prevăzute de lege pentru străinii care studiază pe cont propriu în Republica Socialistă România.Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică persoanelor care la data aprobării cererii de plecare definitivă din ţara îndeplinesc condiţiile de vîrsta prevăzute de lege în vederea acordării pensiei pentru munca depusa şi limita de vîrsta.  +  Articolul 3Plata datoriilor faţă de stat, unităţi socialiste, alte organizaţii, a pensiilor de întreţinere şi celorlalte datorii faţă de persoanele fizice, precum şi restituirea cheltuielilor de şcolarizare, specializare şi perfecţionare, se fac după aprobarea cererii de stabilire definitivă în străinătate şi înainte de eliberarea pasaportului.  +  Articolul 4De la data aprobării plecării definitive în străinătate şi pînă la data iesirii efective din ţara, persoanele prevăzute la art. 1 vor suporta, în valută, cheltuielile pentru asigurarea asistenţei medicale, taxele şi tarifele pentru prestaţii turistice, precum şi orice alte taxe şi tarife datorate potrivit legii de către străinii care nu au domiciliul în Republica Socialistă România.  +  Articolul 5Construcţiile şi terenurile aparţinînd persoanelor care pleacă definitiv din ţara trec, potrivit legii, în proprietatea statului.  +  Articolul 6Bunurile din patrimoniul cultural naţional aparţinînd persoanelor cărora li s-a aprobat stabilirea definitivă în străinătate se predau în mod obligatoriu către stat, la preţul stabilit de Comisia Centrala de Stat a Patrimoniului Cultural Naţional.  +  Articolul 7În cazul persoanelor care au plecat în mod fraudulos din ţara sau care, fiind plecate în străinătate, nu s-au înapoiat la expirarea termenului stabilit pentru revenirea în ţara, restituirea cheltuielilor de şcolarizare, specializare şi perfecţionare se asigura prin urmărirea, în condiţiile legii, a bunurilor şi a altor drepturi ce le au în ţara sau în străinătate, pînă la acoperirea integrală a debitului.  +  Articolul 8Restituirea cheltuielilor, inclusiv a burselor, precum şi plata taxelor şi tarifelor prevăzute la art. 2 şi 4, se fac în devize libere, prin transfer bancar sau direct, în valută efectivă şi cecuri.---------------------