HOTĂRÂRE nr. 1.578 din 30 septembrie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 4 octombrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Certificatele de producător se tipăresc de către Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. pe formular tipizat, cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, cu elemente împotriva falsificării, şi se distribuie în carnete de câte 100 de exemplare, cu contramatcă. Distincţiile obligatorii care se vor insera pe certificate sunt o bandă tricoloră în dreapta sus şi stema ţării în stânga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor judeţene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucureşti certificatele de producător se tipăresc prin grija primarilor de sector."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Certificatul de producător se eliberează de către primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în cel mult 15 zile de la data solicitării, celor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. (2) Primarii şi secretarii unităţilor administrativ-teritoriale răspund de asigurarea necesarului de certificate de producător, de corecta întocmire şi eliberare a acestora şi au obligaţia să ţină evidenţa lor."3. La articolul 10 se introduce litera l) cu următorul cuprins:"l) încălcarea prevederilor art. 2."4. Litera b) a articolului 11 va avea următorul cuprins:"b) faptele prevăzute la lit. d)-h), k) şi l), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;".  +  Articolul II (1) Certificatele de producător eliberate până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la data de 31 decembrie 2004, dacă au fost emise cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Pentru comercializarea produselor agroalimentare în trimestrul IV 2004, primăriile vor elibera certificate de producător tipărite sau contractate, în condiţiile legii, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Pentru activitatea de comercializare a produselor agroalimentare ce se desfăşoară începând cu trimestrul I 2005 se vor elibera numai certificatele de producător realizate conform anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele prevăzute de prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Alexandru,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul pentru coordonarea autorităţilor de control,Ionel Blănculescup. Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Istudor,secretar de statBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 1.578._______________