HOTĂRÂRE nr. 1.515 din 16 septembrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 8 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Agenţia de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru. (2) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1.  +  Articolul 2Agenţia are drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru executarea operaţiunilor compensatorii aferente contractelor de achiziţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, denumite în continuare contracte de achiziţii de tehnică specială.  +  Articolul 3Agenţia are următoarele atribuţii principale: a) supunerea spre aprobare Comisiei mixte pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială, denumită în continuare Comisia, a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei priorităţilor de dezvoltare a României; b) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în străinătate; c) urmărirea tranzacţiilor la care pot fi luate în considerare operaţiuni compensatorii; d) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii şi executarea obligaţiilor de compensare, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate; e) colaborarea cu autorităţile contractante pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achiziţie şi cele ale acordurilor compensatorii; f) analizarea şi supunerea spre aprobare Comisiei a procedurii şi documentelor-cadru, respectiv acordul-cadru de compensare şi planul de afaceri; g) asigurarea de asistenţă potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunităţi pentru executarea obligaţiilor de compensare; h) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agenţii economici români, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare; i) analizarea documentelor înaintate de către contractant şi calcularea valorii creditului curent anual; j) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare şi prezentarea de propuneri Comisiei în vederea luării unei decizii; k) notificarea îndeplinirii obligaţiilor de compensare de către contractant; l) analizarea rapoartelor trimestriale şi anuale depuse de contractanţi, elaborarea de sinteze şi rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandări Comisiei cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a situaţiilor identificate; m) elaborarea proiectului referitor la strategia României privind operaţiunile compensatorii, pe care îl supune aprobării Comisiei; n) elaborarea rapoartelor anuale cu privire la activitatea proprie, incluzând şi căile şi măsurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, rapoarte prezentate spre aprobare Comisiei.  +  Articolul 4Agenţia îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau stabilite de primul-ministru şi de Comisie, potrivit competenţelor acestora.  +  Articolul 5 (1) Agenţia acordă asistenţă autorităţilor contractante, la cererea acestora, pentru elaborarea clauzelor de compensare şi participă la negocierea clauzelor de compensare din contractul de achiziţie. (2) Comisia acordă Agenţiei mandat de negociere a clauzelor acordului-cadru de compensare şi mandat de semnare a acordului-cadru de compensare cu contractantul, în condiţiile prevăzute de art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În vederea aplicării unitare a dispoziţiilor legale privind obligaţiile de compensare, Agenţia colaborează cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, în conformitate cu prevederile legale privind competenţele acestora.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Agenţiei este asigurată de un preşedinte asimilat funcţiei de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. (2) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite ordine. (3) Preşedintele reprezintă Agenţia în relaţiile cu terţii şi poate delega, pe bază de mandat, o parte din atribuţiile sale directorilor executivi.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Agenţiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al preşedintelui, se pot organiza servicii, birouri şi colective temporare de lucru. (3) Numărul maxim de posturi pentru Agenţie, în perioada finanţării de la bugetul de stat, este de 30, exclusiv preşedintele. (4) Statul de funcţii şi criteriile de selecţie a personalului Agenţiei se aprobă prin decizie a primului-ministru. (5) Angajarea personalului Agenţiei prin contract individual de muncă, precum şi desfacerea contractului individual de muncă se realizează prin ordin al preşedintelui. (6) În perioada finanţării de la bugetul de stat, salarizarea personalului de conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei se face potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Salariul preşedintelui în perioada finanţării de la bugetul de stat este stabilit potrivit poziţiei nr. 5 din anexa nr. II/2 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare. (8) În perioada finanţării din venituri proprii, salarizarea se face în condiţiile prevăzute de lege pentru instituţiile publice finanţate din astfel de venituri.  +  Articolul 8În termen de 30 de zile de la data înfiinţării, Agenţia va elabora regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 9 (1) În primul an de la începerea activităţii, finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (2) După expirarea perioadei de un an de la data înfiinţării, finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Veniturile proprii ale Agenţiei se constituie din: a) încasări din tarife pentru activităţi de consultanţă şi asistenţă acordate potenţialilor contractanţi şi altor firme interesate; b) încasări din cote procentuale aplicate la valoarea tranzacţiilor curente de compensare; c) încasări din furnizarea unor materiale documentare contra cost; d) încasări din alte activităţi; e) alte surse prevăzute de lege. (4) Structura activităţilor şi nivelul tarifelor, al cotelor procentuale şi al preţurilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul apărării naţionale,George Maior,secretar de statŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Eugen BejinariuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 16 septembrie 2004.Nr. 1.515.  +  Anexa STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Agenţiei de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică SpecialăNumărul maxim de posturi = 30                               ┌────────────┐                               │ PREŞEDINŢE │                               └────┬───────┘                                    │                                    │┌───────────────────────┐ │ ┌──────────────────────────┐│ Audit public intern, │ │ │ Compartimentul ││ inspecţie ├───────────┼──────────────┤ Legislaţie, contencios, │└───────────────────────┘ │ │ protecţia informaţiilor │                                    │ │ clasificate │                                    │ └──────────────────────────┘                                    │             ┌──────────────────────┼──────────────────────────────┐             │ │ │  ┌──────────┴───────────┐ ┌───┴──────────┐ ┌────────┴─────────┐  │ Direcţia │ │ Direcţia │ │ Compartimentul │  │ financiar-contabilă, │ │ generală │ │ resurse umane │  │ administrativă │ │ operaţiuni │ │ │  └──────────────────────┘ │compensatorii │ └──────────────────┘                                └───┬──────────┘                                    │                                    │            ┌───────────────────────┼──────────────────────────────┐            │ │ │       ┌────┴────────┐ ┌────┴─────────┐ ┌───────┴───────┐       │ Direcţia │ │ Direcţia │ │Compartimentul │       │ negociere │ │ derulare, │ │ sinteză, │       │ acorduri de │ │ monitorizare │ │ informatică, │       │ compensare │ │ acorduri de │ │ baze de date │       └─────────────┘ │ compensare │ └───────────────┘                               └──────────────┘_______________