HOTĂRÂRE nr. 1.490 din 9 septembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 28 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă organigrama şi numărul maxim de posturi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzute în anexa nr. 2, şi lista cuprinzând principalele dotări ale Centrului Operaţional Naţional din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Data limită a intrării în funcţiune a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se stabileşte la 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 4Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.490.  +  Anexa 1 REGULAMENTde organizare şi funcţionare alInspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Inspectoratul General, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având sediul în Bucureşti.  +  Articolul 2Inspectoratul General asigură, la nivel naţional, punerea în aplicare într-o concepţie unitară a legislaţiei în vigoare în domeniile apărării vieţii, bunurilor şi a mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor, precum şi al realizării măsurilor de protecţie civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Inspectoratul General participă, în domeniile de competenţă, la îndeplinirea funcţiilor de strategie, reglementare, control, administrare şi reprezentare, ce revin, potrivit legii, Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Inspectoratul General emite, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, metodologii, norme, regulamente şi proceduri care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Inspectoratul General asigură coordonarea şi controlul de specialitate al serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, profesioniste şi voluntare.  +  Articolul 4 (1) Inspectoratul General este componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, denumit în continuare Sistem Naţional, şi face parte din forţele de protecţie ale Sistemului de Securitate şi Apărare Naţională. (2) Inspectoratul General organizează şi asigură funcţionarea Secretariatului tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, ca structură distinctă în cadrul Centrului Operaţional Naţional.  +  Articolul 5Inspectoratul General este organul de control abilitat, potrivit legii, pentru supravegherea pieţei produselor/familiilor de produse cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu, precum şi pentru respectarea normelor şi instrucţiunilor privind adăposturile de protecţie civilă.  +  Articolul 6 (1) Inspectoratul General asigură planificarea, organizarea şi realizarea activităţilor specifice, în concordanţă cu cerinţele dreptului umanitar internaţional. (2) La nivel naţional, Inspectoratul General coordonează instituţiile participante la managementul situaţiilor de urgenţă, în concordanţă cu principiile existente pe plan internaţional, specifice O.N.U., N.A.T.O., U.E. şi altor organisme la care România este parte. (3) Ca punct naţional de contact, Inspectoratul General asigură relaţiile cu organismele şi organizaţiile internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale cu responsabilităţi în domeniul situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 7 (1) Inspectoratul General are în subordine serviciile de urgenţă profesioniste, organizate ca inspectorate pentru situaţii de urgenţă judeţene şi al municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică. (2) În subordinea directă a Inspectoratului General mai funcţionează instituţii de învăţământ, de pregătire, de studii şi cercetare ştiinţifică, de comunicaţii şi informatică, grupuri de prevenire şi intervenţie, subunităţi specializate, baze, ateliere şi depozite de asigurare tehnică, logistică şi de reparaţii, Muzeul Naţional al Pompierilor şi alte structuri necesare îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.  +  Articolul 8Inspectoratul General asigură planificarea şi mobilizarea resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi de război.  +  Articolul 9Pentru formarea şi încadrarea personalului necesar inspectoratelor şi celorlalte structuri subordonate, care înlocuieşte eşalonat militarii în termen, Inspectoratul General elaborează planuri şi programe de învăţământ, precum şi Planul de profesionalizare.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 10Atribuţiile principale ale Inspectoratului General sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, în Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în legislaţia privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor.  +  Articolul 11Inspectoratul General îndeplineşte, în domeniile de competenţă prevăzute la art. 2, următoarele atribuţii generale: a) elaborează strategii, programe şi planuri în domeniile de activitate, pe care le supune aprobării organelor abilitate, şi le avizează pe cele elaborate de ministere şi de alte instituţii publice centrale; b) elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind tipurile de risc, natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea; c) elaborează norme generale, pe care le supune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor; d) elaborează şi emite metodologii, norme, normative, regulamente, instrucţiuni, standarde operaţionale şi proceduri şi le avizează pe cele emise de ministere şi de alte instituţii publice centrale; e) elaborează criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor de urgenţă profesioniste, respectiv voluntare, precum şi criterii de performanţă privind structura şi normele minimale de dotare a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, pe care le supune spre aprobare ministrului administraţiei şi internelor; f) participă la atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte, a responsabililor tehnici şi a experţilor în activitatea de construcţii, precum şi la eliberarea agrementelor tehnice ale noilor produse şi procedee în acest domeniu; g) emite, potrivit legii, reglementări tehnice pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de apărare împotriva incendiilor şi cele din domeniile protecţiei civile, utilizate pe teritoriul României; h) asigură, la nivel central, coordonarea tehnică de specialitate a activităţilor de prevenire a incendiilor şi a dezastrelor; i) acordă asistenţă tehnică de specialitate autorităţilor centrale şi locale privind gestionarea situaţiilor de urgenţă; j) elaborează, din punctul de vedere al riscurilor gestionate, criteriile de clasificare a localităţilor şi agenţilor economici, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; k) autorizează laboratoarele şi poligoanele de încercări la foc şi cele de distrugere a muniţiei neexplodate; l) emite avizele şi autorizaţiile prevăzute de lege, în domeniile de competenţă; m) asigură coordonarea tehnică şi de specialitate a centrelor operaţionale şi a centrelor operative şi asigură menţinerea permanentă a fluxului informaţional cu acestea; n) coordonează derularea programelor naţionale de pregătire în domeniul apărării împotriva dezastrelor şi urmăreşte la nivel naţional aplicarea strategiilor şi programelor internaţionale, europene şi regionale pentru prevenirea catastrofelor şi reducerea dezastrelor; o) organizează şi conduce activităţile de apărare a vieţii, bunurilor şi mediului în situaţii de urgenţă; p) îndrumă, controlează şi coordonează, după caz, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă, instituţiile şi unităţile din subordine, serviciile de urgenţă voluntare, precum şi serviciile de urgenţă private; q) elaborează statele de organizare, tabelele şi normele de înzestrare ale structurilor subordonate; r) asigură informarea operativă a ministrului administraţiei şi internelor, a ministrului delegat pentru administraţia publică şi a instituţiilor abilitate asupra stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă sau asupra producerii situaţiilor de urgenţă în teritoriu, printr-un sistem informaţional propriu; s) organizează şi conduce aplicaţii şi exerciţii pentru verificarea viabilităţii planificării intervenţiei şi resurselor; t) propune ministrului administraţiei şi internelor participarea cu forţe şi mijloace la înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă în afara teritoriului ţării, potrivit tratatelor, acordurilor şi înţelegerilor internaţionale la care România este parte; u) organizează şi controlează formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a persoanelor şi cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; v) organizează şi controlează atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru prestarea lucrărilor de termoprotecţie şi ignifugare, precum şi a celor de verificare, întreţinere şi reparare a mijloacelor destinate apărării împotriva incendiilor şi protecţiei civile; w) constituie şi gestionează baza de date cu privire la situaţiile de urgenţă, pune la dispoziţie instituţiilor interesate datele şi informaţiile solicitate pentru soluţionarea situaţiilor de urgenţă şi coordonează activităţile de studii şi cercetare ştiinţifică; x) efectuează activităţi specifice de desemnare a organismelor pentru evaluarea conformităţii produselor şi privind stabilirea introducerii pe piaţă a produselor pentru construcţii cu rol în siguranţă la incendiu; y) avizează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc, elaborate de comitetele ministeriale, şi le prezintă spre semnare ministrului administraţiei şi internelor; z) cooperează cu celelalte organe ale statului abilitate în managementul stărilor de urgenţă şi de asediu sau al crizelor, precum şi cu organizaţiile internaţionale de profil, pe baza convenţiilor la care statul român este parte, şi urmăreşte respectarea acestor convenţii în domeniul situaţiilor de urgenţă.  +  Articolul 12Atribuţiile specifice fiecărei structuri din cadrul Inspectoratului General şi ale personalului se stabilesc, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament, de către şefii acestora şi se aprobă conform competenţelor.  +  Articolul 13Inspectoratul General, potrivit competenţelor stabilite, execută şi alte atribuţii operative, tehnice şi administrative, în domeniile: a) analizei, evaluării şi sintezei referitoare la situaţiile de urgenţă; b) intervenţiei şi asistenţei umanitare naţionale şi internaţionale; c) medicinei de urgenţă a dezastrelor, al asistenţei religioase şi psihologice; d) managementului organizatoric şi planificării resurselor; e) managementului logistic; f) formării şi pregătirii continue a personalului; g) strategiilor şi tacticilor specifice; h) elaborării şi punerii în aplicare a planului naţional de evacuare; i) comunicaţiilor şi informaticii; j) integrării europene şi relaţiilor internaţionale; k) activităţii de control a structurilor subordonate şi a personalului acestora; l) activităţii juridice şi de contencios; m) activităţii de protecţie a muncii, privind tehnica securităţii intervenţiilor, cele de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului; n) activităţii financiar-contabile; o) managementului resurselor umane; p) activităţii de secretariat şi al documentelor clasificate; q) editării publicaţiilor şi lucrărilor de specialitate, regulamentelor, instrucţiunilor şi manualelor specifice; r) informării şi relaţiilor publice.  +  Capitolul III Organizare şi funcţionare  +  Articolul 14 (1) Conducerea Inspectoratului General se exercită de către inspectorul general, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor, contrasemnată de ministrul delegat pentru administraţia publică. (2) Inspectorul general are calitatea de ordonator secundar de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin inspectorul general emite ordine.  +  Articolul 15 (1) În exercitarea atribuţiilor sale inspectorul general este ajutat de un prim-adjunct şi un adjunct, numiţi prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (2) Prim-adjunctul inspectorului general coordonează nemijlocit Centrul Operaţional Naţional. (3) Adjunctul inspectorului general este şeful inspecţiei de prevenire. (4) În absenţa inspectorului general, conducerea Inspectoratului General se exercită de către prim-adjunctul acestuia sau de altă persoană desemnată în acest scop.  +  Articolul 16În cadrul Inspectoratului General funcţionează structuri şi compartimente specializate la dimensionarea cărora se au în vedere următoarele: a) rolul şi funcţiile Inspectoratului General în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în Sistemul Naţional; b) volumul, complexitatea şi specificul misiunilor şi atribuţiilor legale ce trebuie îndeplinite; c) tipurile de risc, frecvenţa şi amploarea situaţiilor de urgenţă, precum şi vulnerabilităţile teritoriului naţional; d) caracterul operativ, tehnic sau administrativ al atribuţiilor şi activităţilor pe care le desfăşoară; e) nivelul de pregătire necesar şi nevoile de specializare ale personalului; f) gradul de înzestrare cu mijloace tehnice specifice şi performanţele acestora; g) specificul programului de lucru al personalului: normal, în schimburi sau în ture.  +  Articolul 17 (1) În cadrul Inspectoratului General se constituie şi funcţionează ca structuri specializate, pe domenii de competenţă: a) Centrul Operaţional Naţional, care îndeplineşte permanent funcţiile de monitorizare, evaluare, înştiinţare, avertizare, prealarmare, alarmare, alertare, coordonare şi conducere operaţională, la nivel naţional, a situaţiilor de urgenţă; b) inspecţia de prevenire, care asigură îndeplinirea funcţiilor de reglementare, avizare, îndrumare, informare publică şi control; c) structura de management logistic, care organizează, controlează şi realizează măsurile specifice de asigurare tehnico-materială, de administrare a patrimoniului şi de altă natură pentru îndeplinirea atribuţiilor; d) structura financiar-contabilă, care asigură gestionarea fondurilor publice alocate, aferente Inspectoratului General; e) alte compartimente adecvate îndeplinirii misiunilor specifice. (2) Inspectoratul General este organizat pe direcţii, servicii, birouri şi/sau compartimente. (3) Statul de organizare (statul de funcţiuni) al Inspectoratului General se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 18 (1) Centrul Operaţional Naţional, denumit în continuare Centrul Operaţional, organizează şi asigură Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional. (2) Centrul Operaţional se încadrează cu personal specializat pe tipuri de riscuri, precum şi cu specialişti în comunicaţii, informatică şi în alte domenii de activitate, conform cerinţelor operative. (3) Activitatea Centrului Operaţional se desfăşoară permanent. Personalul execută serviciul în ture, pe schimburi sau cu program normal.  +  Articolul 19Centrul Operaţional are următoarele atribuţii principale: a) desfăşoară activităţi de analiză, evaluare şi sinteză referitoare la situaţiile de urgenţă; b) asigură înregistrarea tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora şi întocmeşte situaţia generală a riscurilor la nivel naţional; c) monitorizează evoluţia situaţiilor de urgenţă şi informează operativ, când este cazul, preşedintele Comitetului Naţional şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie; d) elaborează concepţia generală privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de răspuns, precum şi concepţia specifică de acţiune în situaţii de urgenţă, conform reglementărilor interne, emise în baza răspunderilor privind tipurile de risc gestionate şi funcţiile de sprijin îndeplinite; e) face propuneri Comitetului Naţional privind activitatea preventivă şi de intervenţie în situaţii de urgenţă; f) urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi ale planurilor de intervenţie/cooperare specifice tipurilor de riscuri; g) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor şi urmăreşte menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale, centrele operative cu funcţionare permanentă, cu alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele proprii aflate în îndeplinirea misiunilor; h) centralizează, la nivel naţional şi/sau zonal/regional, după caz, solicitările privind necesarul de resurse pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin, premergător şi în timpul situaţiilor de urgenţă, şi le înaintează organismelor abilitate să le soluţioneze; i) asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare, alarmare şi avertizare primite de la instituţiile specializate către serviciile de urgenţă din subordine şi administraţia publică, după caz; j) gestionează, la nivel naţional, baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă date în competenţă; k) desfăşoară activităţi în domeniile asistenţei internaţionale umanitare, medicinei de urgenţă a dezastrelor şi asistenţei psihologice; l) îndeplineşte alte atribuţii conform reglementărilor interne.  +  Articolul 20 (1) Pentru îndeplinirea unor atribuţii complexe, misiuni sau sarcini operative, la nivelul Inspectoratului General se pot constitui comisii, consilii, comitete, grupuri de lucru şi/sau grupe operative. (2) Componenţa şi atribuţiile organismelor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al inspectorului general, iar despre aceasta se consemnează în ordinul de zi pe unitate.  +  Articolul 21 (1) În cadrul Inspectoratului General funcţionează consiliul de conducere, ca organ consultativ al inspectorului general. (2) Componenţa şi regulamentul de funcţionare ale consiliului de conducere al Inspectoratului General se aprobă prin ordin al inspectorului general.  +  Articolul 22 (1) Numărul maxim de posturi pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă este de 340 de posturi. (2) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor şi unităţilor din subordinea sa.  +  Capitolul IV Personalul, drepturile şi îndatoririle acestuia pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice  +  Articolul 23 (1) La data înfiinţării Inspectoratului General, personalul actual din cadrul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari, al Comandamentului Protecţiei Civile şi al unităţilor subordonate acestora se mută/transferă în interesul serviciului în cadrul structurilor Inspectoratului General şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia. (2) Până la data finalizării procesului de demilitarizare, stabilită potrivit legii, personalul militar mutat/transferat în interesul serviciului, în condiţiile alin. (1), beneficiază de drepturile şi îi revin obligaţiile specifice, prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă personalului militar din sistemul ordinii publice. (3) Personalul devenit disponibil în urma înfiinţării Inspectoratului General şi a reorganizării instituţiilor şi unităţilor subordonate acestuia se poate transfera la serviciile de urgenţă profesioniste. (4) Personalul disponibilizat în urma înfiinţării Inspectoratului General şi a structurilor subordonate acestuia beneficiază de drepturile, ajutoarele şi facilităţile prevăzute de lege.  +  Articolul 24 (1) În timpul îndeplinirii serviciului, personalul Inspectoratului General şi cel al structurilor subordonate este învestit cu exerciţiul autorităţii publice. (2) În raport cu atribuţiile specifice, personalul are următoarele drepturi şi îndatoriri specifice: a) să efectueze inspecţii şi controale privind modul de respectare şi aplicare a prevederilor legale; b) să elibereze/anuleze avize şi autorizaţii, potrivit competenţelor prevăzute de lege; c) să organizeze şi să conducă exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire la instituţii publice şi agenţi economici; d) să solicite de la persoanele fizice şi juridice datele, informaţiile şi documentele necesare îndeplinirii atribuţiilor legale; e) să stabilească restricţii sau să interzică orice operaţiuni sau lucrări, în scopul prevenirii unor situaţii de urgenţă; f) să sesizeze organele competente, în condiţiile prevăzute de lege, despre infracţiunile constatate în exercitarea atribuţiilor de serviciu; g) să constate şi să sancţioneze contravenţiile potrivit competenţei prevăzute de lege; h) să dispună, potrivit legii, sistarea lucrărilor de construcţii sau oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor; i) să participe la coordonarea şi conducerea intervenţiilor în situaţii de urgenţă; j) să dispună restrângerea utilizării clădirilor incendiate, avariate ori ameninţate, inclusiv evacuarea persoanelor şi animalelor din acestea, precum şi a folosirii terenurilor din vecinătatea imobilelor respective; k) să dispună, potrivit legii, suspendarea ori încetarea activităţii instituţiilor şi/sau agenţilor economici, demolarea totală ori parţială a construcţiilor afectate grav, precum şi a celor vecine, dacă există pericol de agravare a consecinţelor unor situaţii de urgenţă; l) să utilizeze gratuit apa, în condiţiile legii, indiferent de sursa din care provine; m) să se deplaseze cu autospecialele şi mijloacele tehnice din dotare la locul intervenţiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe terenuri, indiferent de forma de proprietate, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; n) să solicite organelor abilitate oprirea ori limitarea traficului public în zona desfăşurării operaţiunilor de intervenţie; o) să aibă acces, în îndeplinirea misiunilor specifice, în orice incintă a instituţiilor şi agenţilor economici; p) să între în locuinţele persoanelor fizice, în îndeplinirea misiunilor specifice, la solicitarea sau cu consimţământul acestora, în condiţiile prevăzute de lege. În cazul în care se impune înlăturarea unor factori de risc care prin iminenţa ameninţării lor pot declanşa o situaţie de urgenţă, consimţământul nu este necesar; q) să solicite sprijinul autorităţilor publice, mijloacelor de informare în masă şi al cetăţenilor pentru luarea măsurilor urgente în vederea prevenirii, limitării sau înlăturării unor pericole iminente provocate de situaţii de urgenţă; r) să stabilească, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale producerii situaţiilor de urgenţă şi să participe, în condiţiile legii, la identificarea şi stabilirea factorilor de risc şi împrejurărilor care au generat unele situaţii de urgenţă. (3) În exercitarea drepturilor şi obligaţiilor specifice prevăzute la alin. (2), personalul desemnat îşi face cunoscută calitatea, după caz, prin legitimaţia de serviciu sau de control şi ordinul de serviciu/misiune.  +  Articolul 25Personalul din Inspectoratul General şi structurile subordonate provine din instituţiile proprii de învăţământ şi din alte instituţii cu profil adecvat, acreditate potrivit legii, precum şi din cadrul unor instituţii specializate din ţară şi din străinătate.  +  Capitolul V Asigurarea materială  +  Articolul 26Înzestrarea cu mijloacele şi materialele necesare îndeplinirii atribuţiilor se stabileşte prin norme şi tabele de înzestrare aprobate de ministrul administraţiei şi internelor.  +  Articolul 27Dotările pentru centrul operaţional se asigură de Inspectoratul General şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit competenţelor. Lista cu dotările principale ale Centrului Operaţional Naţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 28Regulile şi procedurile privind planificarea, organizarea, pregătirea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire şi de intervenţie se stabilesc prin regulamente elaborate de Inspectoratul General şi aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 29 (1) Centrul de studii, experimentări şi specializare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se reorganizează ca Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă. (2) Atribuţiile Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 30Şcoala de Aplicaţie pentru Protecţia Civilă se reorganizează ca Centrul Naţional de Pregătire pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, având în subordine centre zonale, destinate perfecţionării pregătirii cadrelor proprii, a înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici cu atribuţii de conducere din Sistemul Naţional.  +  Articolul 31Facultatea de Pompieri şi Şcoala Militară de Subofiţeri Pompieri îşi extind activitatea potrivit legii învăţământului, având în vedere cerinţele de formare, perfecţionare şi specializare a personalului din Inspectoratul General şi din structurile subordonate acestuia.  +  Articolul 32Baza pentru logistică, Baza de reparaţii, Centrul de comunicaţii şi informatică şi Muzeul Naţional al Pompierilor îşi extind activităţile corespunzător domeniilor de competenţă ale Inspectoratului General.  +  Articolul 33Unitatea specială de intervenţie în situaţii de urgenţă, pregătită pentru misiuni specifice interne şi internaţionale, şi Unitatea specială de securitate civilă la obiective de importanţă deosebită, din subordinea Inspectoratului General, se constituie prin reorganizarea structurilor existente.  +  Articolul 34Depozitele-stoc de mobilizare îşi adaptează activitatea potrivit domeniilor de competenţă ale Inspectoratului General.  +  Articolul 35Regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi unităţilor prevăzute la art. 29-34, cu excepţia Regulamentului de organizare şi funcţionare a Facultăţii de Pompieri, prevăzută la art. 31, se elaborează de Inspectoratul General şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, contrasemnat de ministrul delegat pentru administraţia publică.  +  Articolul 36Inspectoratul General elaborează structura-cadru pentru întocmirea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc, a planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a altor planuri specifice.  +  Articolul 37Sigla şi însemnul heraldic ale Inspectoratului General şi structurilor din subordine se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare, avându-se în vedere specificul misiunilor şi tradiţiile pompierilor militari şi protecţiei civile.  +  Articolul 38 (1) Regulamentul privind organizarea, pregătirea şi activitatea formaţiilor de cadeţi, organizate în baza legislaţiei privind protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor, se elaborează de Inspectoratul General şi se aprobă de ministrul administraţiei şi internelor. (2) Regulamentele privind organizarea, pregătirea, activitatea şi concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi "Prietenii Pompierilor" şi "Cu viaţa mea apăr viaţa" se emit de ministerul de resort, cu avizul Inspectoratului General.  +  Articolul 39 (1) Ziua pompierilor din România este 13 septembrie, iar Ziua protecţiei civile din România este 28 februarie. (2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici şi instituţiile acordă sprijin material şi financiar în organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale, a ceremoniilor şi a altor acţiuni specifice ocazionate de aceste evenimente. (3) Regulamentul concursurilor profesionale se elaborează de Inspectoratul General. (4) Planificarea etapelor zonale ale concursurilor se aprobă de inspectorul general, iar a finalei naţionale, de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea inspectorului general.  +  Articolul 40Inspectoratele, formaţiile de cadeţi, cercurile aplicative de protecţie civilă, precum şi cercurile "Prietenii Pompierilor" participă, cu echipe reprezentative, la concursuri profesionale şi sportive internaţionale.  +  Anexa 2 *Font 7*    Numărul maxim de posturi aprobat    pentru aparatul propriu al Inspectoratului    General pentru Situaţii de Urgenţă    este de 340                                                ORGANIGRAMA                             INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                                                 ┌───────────────────┐                                                 │ INSPECTOR GENERAL │                                                 └─────────┬─────────┘    APARAT PROPRIU │                                                           │                                                           │                  ┌────────────────────────────────────┬───┴──────────────────────────┬───────────────────────┐                  │ │ │ │           ┌──────┴────────┬───────────────┬───────────┴────────────────┐ │ │           │PRIM ADJUNCT AL│ │ ADJUNCT AL INSPECTORATULUI │ │ │           │INSPECTORATULUI│ │ GENERAL │ │ │           │ GENERAL │ └───────────┬────────────────┘ │ │           └──────┬────────┘ │ │ │                  │ ┌------------------┴-----------------------┐ │ │                  │ | INSPECŢIA DE PREVENIRE | │ │                  │ | │ | │ │┌───────────┐ │ ┌──────────────┐| ┌───────────┼─────┐ | ┌────┴─────┐ ││ CENTRUL ├─────┼─┤ SERVICIUL │| ┌────┴───┬─┬─────┴────┐│ | │ DIRECŢIA │ ││OPERAŢIONAL│ │ │ MANAGEMENT │| │DIRECŢIA│ │ DIRECŢIA ││ | │MANAGEMENT│┌──────────────┐ ││ NAŢIONAL │ │ │ORGANIZATORIC │| │POMPIERI│ │PROTECŢIEI││ ┌─────────────┐ | │ LOGISTIC ││ SERVICIUL │ │ ┌─────────────┐└┬──────────┘ │ │ŞI PLANIFICARE│| │ │ │ CIVILE ││ │ SERVICIUL │ | └──────────┘│ INTEGRARE │ │ │ SERVICIUL │ │ │ │ RESURSE │| └────────┘ └──────────┘│ │REGLEMENTĂRI,│ | │ EUROPEANĂ ├─┼─┤ CONTROL │ │ │ └┬─────────────┘| ├─┤ AVIZĂRI ŞI │ | │ ŞI RELAŢII │ │ │ │ │ ┌───────────┐ │ │ | │ │ AUTORIZĂRI │ | │INTERNAŢIONALE│ │ └┬────────────┘ ├─┤ CENTRUL │ │ ┌┴─────────────┐| │ └┬────────────┘ | └──────────────┘ │ │ │ │OPERAŢIONAL│ │ │ SERVICIUL │| │ │ | ┌──────────────┐ │ ┌┴────────────┐ | └┬──────────┘ ├─┤ STRATEGII ŞI │| │ ┌┴────────────┐ | │ SERVICIUL │ │ │ │ | | │ │ TACTICI │| │ │ SERVICIUL │ | │ JURIDIC ŞI ├─┼─┤ FINANCIAR │ | | │ │ SPECIFICE │| │ │ PREGĂTIREA │ | │ CONTENCIOS │ │ │ │ | ┌┴------------┐│ └┬─────────────┘| │ │ POPULAŢIEI │ | └──────────────┘ │ └┬────────────┘ | |SECRETARIATUL|│ │ | │ │ PENTRU │ | ┌──────────────┐ │ ┌┴────────────┐ | | TEHNIC |│ ┌┴─────────────┐| ├─┤ INTERVENŢIE │ | │ SERVICIUL │ │ │ SERVICIUL │ | |PERMANENT AL |│ │ SERVICIUL │| │ │ ŞI EDUCAŢIE │ | │ MANAGEMENT ├─┼─┤ SECRETARIAT │ └─| COMITETULUI |└─┤COMUNICAŢII ŞI│| │ │ PREVENTIVĂ │ | │RESURSE UMANE │ │ │ŞI DOCUMENTE │   |NAŢIONAL PEN-| │ INFORMATICĂ │| │ └┬────────────┘ | └──────────────┘ │ │ CLASIFICATE │   | TRU SITUAŢII| └──────────────┘| │ │ | │ └─────────────┘   | DE URGENŢĂ | | │ ┌┴────────────┐ | │   └-------------┘ | │ │ SERVICIUL │ | ┌───────┴───────┐                                    | │ │ COORDONARE │ | │ BIROUL │                                    | │ │ SERVICII │ | │ INFORMARE ŞI │                                    | │ │ PUBLICE, │ | │RELAŢII PUBLICE│                                    | ├─┤VOLUNTARE ŞI │ | └───────────────┘                                    | │ │ SERVICII │ |                                    | │ │ PRIVATE │ |                                    | │ └┬────────────┘ |                                    | │ │ |                                    | │ ┌┴────────────┐ |                                    | │ │PUBLICAŢII DE│ |                                    | └─┤SPECIALITATE │ |                                    | └─────────────┘ |                                    | |                                    └------------------------------------------┘----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNITĂŢI ŞI INSTITUŢII SUBORDONATE┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ UNITATEA ││UNITATEA SPECIALĂ││CENTRUL NAŢIONAL││CENTRUL NAŢIONAL││ MUZEUL ││ SPECIALĂ ││DE SECURITATE ││PENTRU SECURITA-││DE PREGĂTIRE ││NAŢIONAL ││ DE ││CIVILĂ LA ││TE LA INCENDIU ││PENTRU MANAGE- ││ AL ││ INTERVENŢIE││OBIECTIVE DE ││ ŞI PROTECŢIE ││MENTUL SITUAŢII-││POMPIE- ││ ÎN SITUAŢII││ IMPORTANŢĂ ││ CIVILĂ ││LOR DE URGENŢĂ ││RILOR ││ DE URGENŢĂ ││ DEOSEBITĂ ││ ││ CIOLPANI ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘┌────────────┐┌─────────────────┐┌────────────────┐┌────────────────┐┌─────────┐│ ŞCOALA DE ││ BAZA PENTRU ││BAZA DE REPARA- ││ CENTRUL DE ││DEPOZITE ││ SUBOFIŢERI ││ LOGISTICĂ A ││ ŢII A TEHNICII ││ COMUNICAŢII ││REZERVE ││ POMPIERI ŞI││ I.G.S.U. ││DE INTERVENŢIE ││ ŞI ││PROPRII ││ PROTECŢIE ││ ││ DRAGALINA ││ INFORMATICĂ ││ ││ CIVILĂ ││ ││ ││ ││ ││ BOLDEŞTI ││ ││ ││ ││ │└────────────┘└─────────────────┘└────────────────┘└────────────────┘└─────────┘----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSPECTORATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ                  ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐                  │ INSPECTORATUL MUNICIPIULUI│ │41 INSPECTORATE JUDEŢENE │                  │ BUCUREŞTI PENTRU SITUAŢII │ │ PENTRU SITUAŢII DE │                  │ DE URGENŢĂ │ │ URGENŢĂ │                  └───────────────────────────┘ └─────────────────────────┘  +  Anexa 3 LISTA*)cu dotările principale ale Centrului OperaţionalNaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă1. Mobilier: birouri, scaune, dulapuri, mese de consiliu2. Materiale pentru amenajarea spaţiilor de odihnă a personalului, prepararea şi servitul hranei3. Aparate radio4. Aparate TV color5. Mijloace de comunicaţii: telefoane fixe şi mobile; faxuri; radiotelefoane analogice şi digitale fixe, mobile şi portabile; modem Internet; echipament videoconferinţă; dispecerat; mijloace de comunicaţii pe unde scurte; mijloace de comunicaţii prin satelit6. Mijloace electronice de securizare a accesului şi de supraveghere exterioară a locului de dispunere7. Mijloace informatice: laptop-uri; staţii de lucru; servere; imprimante; software8. Hărţi digitale, hărţi ale Europei, României şi judeţelor, planul municipiului Bucureşti9. Mijloace individuale de protecţie, iluminat, de prim ajutor şi de apărare împotriva incendiilor10. Instalaţii pentru aer condiţionat şi sisteme de filtroventilaţie11. Autospeciale pentru conducerea acţiunilor de intervenţie12. Acte normative specifice şi literatură de specialitate13. Planuri şi programe specifice14. Aparatură de multiplicat documente15. Rechizite şi consumabile pentru tehnoredactare şi multiplicare.------------- Notă *) În funcţie de necesităţi, lista se completează şi cu alte categorii de dotări materiale utile îndeplinirii atribuţiilor specifice, în raport cu extinderea competenţelor, prin hotărâre a Guvernului-----------