HOTĂRÂRE nr. 156 din 22 septembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind concediile magistraţilor
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 27 septembrie 2004  Având în vedere dispoziţiile art. 155 alin. (2) din Constituţia României, republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor,Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind concediile magistraţilor, anexă la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.Secretarul general alConsiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan Lupaşcu  +  Anexa REGULAMENTprivind concediile magistraţilor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament se aplică judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi personalului de specialitate juridică asimilat magistraţilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) au dreptul la concediu de odihnă anual plătit, la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau la alte forme de specializare organizate în ţară sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, la concedii fără plată, la concedii medicale, precum şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Capitolul II Concediul de odihnă  +  Articolul 2 (1) Magistraţii beneficiază, anual, de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare. (2) Durata concediului de odihnă prevăzută în prezentul regulament este corespunzătoare activităţii desfăşurate timp de un an calendaristic. (3) Magistraţii efectuează concediul anual de odihnă, de regulă, în perioada vacanţei judecătoreşti. Pentru motive temeinic justificate conducerea instanţei sau a parchetului poate aproba efectuarea concediului de odihnă în altă perioadă decât cea a vacanţei judecătoreşti. (4) Conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, conducerile instanţelor judecătoreşti şi ale parchetelor, precum şi conducerile compartimentelor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii au obligaţia să asigure efectuarea concediului de odihnă, de către toţi magistraţii şi asimilaţii acestora, în cursul anului calendaristic în care s-a născut acest drept.  +  Articolul 3Magistraţii care îndeplinesc, în condiţiile legii, prin cumul, pe lângă funcţia de bază de la instanţe sau parchete, o funcţie didactică în învăţământul universitar acreditat, au dreptul la concediu de odihnă plătit numai de la instanţa sau parchetul la care au funcţia de bază.  +  Articolul 4Pentru magistraţii încadraţi în timpul anului durata concediului de odihnă se stabileşte proporţional cu perioada lucrată de la data încadrării până la sfârşitul anului calendaristic.  +  Articolul 5 (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic. (2) Efectuarea concediului de odihnă în anul următor este permisă numai în situaţiile prevăzute de prezentul regulament. (3) Concediul de odihnă poate fi fracţionat, la cererea magistratului, cu condiţia ca una dintre fracţiuni să fie de cel puţin 15 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.  +  Articolul 6 (1) Pe durata concediului de odihnă magistraţii beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectivă. (2) Indemnizaţia de concediu de odihnă se stabileşte în raport cu numărul zilelor de concediu înmulţite cu media zilnică a indemnizaţiei de încadrare brută lunară, a majorării indemnizaţiei de încadrare brute lunare, precum şi a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzătoare lunii calendaristice în care se efectuează zilele de concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează în cursul a două luni consecutive, media zilei se calculează distinct pentru fiecare lună în parte. (3) Media zilnică a veniturilor prevăzute la alin. (2) se stabileşte în raport cu numărul zilelor lucrătoare din fiecare lună în care se efectuează zilele de concediu. (4) Indemnizaţia de concediu de odihnă se plăteşte, la cerere, cu cel puţin 5 zile înaintea plecării în concediu.  +  Articolul 7 (1) Dacă personalul prevăzut la art. 1 din prezentul regulament nu a putut efectua concediul de odihnă, total sau parţial, în anul calendaristic respectiv, din cauza unor situaţii obiective pentru care există o temeinică justificare, îl poate efectua în cursul anului următor, pe baza programării aprobate de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedinţii instanţelor judecătoreşti, conducerile parchetelor, respectiv de către secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii pentru personalul asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. În acest caz drepturile de concediu se suportă din fondurile aferente anului în care se efectuează concediul de odihnă. (2) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul încetării calităţii de magistrat. (3) Compensarea se calculează pe baza numărului de zile de concediu neefectuat şi a mediei zilnice a indemnizaţiei de încadrare brute lunare, precum şi a celorlalte sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzător lunii decembrie a anului pentru care se acordă compensarea. (4) În cazul decesului magistratului, suma reprezentând compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat se va acorda membrilor de familie, conform legii.  +  Articolul 8 (1) Programarea concediilor de odihnă se face la sfârşitul anului, pentru anul următor, de către conducerile instanţelor şi parchetelor, secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, cu consultarea magistraţilor, respectiv a personalului asimilat magistraţilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Programarea se va face în aşa fel încât să se asigure funcţionarea permanentă şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii fiecărei secţii sau a fiecărui compartiment de muncă. (3) Programarea concediului de odihnă al magistraţilor şi personalului asimilat magistraţilor se face cu respectarea dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din prezentul regulament.  +  Articolul 9 (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea magistratului, pentru motive obiective. (2) Concediul de odihnă poate fi întrerupt şi în cazul în care magistratul sau asimilatul acestuia este rechemat, prin dispoziţie scrisă a conducerii instituţiei, numai în caz de forţă majoră sau pentru nevoi de serviciu urgente, care fac necesară prezenţa acestuia. În situaţia rechemării, cel în cauză are dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport şi a cheltuielilor legate de efectuarea concediului în altă localitate, egale cu sumele cheltuite pentru prestaţia de care nu a mai putut beneficia din cauza rechemării. (3) În cazul întreruperii concediului, magistraţii au dreptul să efectueze restul zilelor de concediu după ce au încetat situaţiile respective sau, când aceasta nu mai este posibil, la data stabilită printr-o nouă programare, în cursul aceluiaşi an calendaristic.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care concediul de odihnă început la o anumită dată este întrerupt, indemnizaţia nu se restituie. În această situaţie se va proceda la regularizarea plăţilor în raport cu indemnizaţia de concediu aferentă zilelor de concediu neefectuat şi cu remuneraţia cuvenită magistratului pentru perioada lucrată după întreruperea concediului sau cu drepturile cuvenite pe această perioadă, după caz, potrivit legii. (2) La data programată pentru efectuarea plăţii restante a concediului de odihnă se acordă magistratului indemnizaţia de concediu cuvenită pentru această parte, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 11 (1) Concediul de odihnă cuvenit magistraţilor detaşaţi la alte instanţe sau parchete ori în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei sau al altor autorităţi publice se acordă de către instituţiile la care aceştia îşi desfăşoară activitatea. (2) Magistraţii detaşaţi la o instanţă sau parchet cu sediul în altă localitate, precum şi magistraţii din alte localităţi detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei sau al altor autorităţi publice au dreptul la rambursarea cheltuielilor de transport dus-întors, potrivit legii, din localitatea unde sunt detaşaţi în localitatea unde se află instanţa sau parchetul la care sunt încadraţi, pentru cazul în care concediul se efectuează în timpul detaşării.  +  Articolul 12Concediul de odihnă neacordat magistraţilor transferaţi la o altă instanţă sau la un alt parchet, de către instanţa sau parchetul de la care s-a efectuat transferul, se va acorda acestora de instanţa sau parchetul la care au fost transferaţi, iar indemnizaţia de concediu acordată potrivit legii va fi suportată de către cele două instanţe sau parchete implicate, proporţional cu timpul lucrat la fiecare dintre acestea în cursul anului calendaristic respectiv. În acelaşi mod se va proceda şi în cazul în care concediul de odihnă a fost efectuat înainte de transfer.  +  Articolul 13Magistraţii şi asimilaţii acestora din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi magistraţii asistenţi sunt obligaţi să restituie instituţiei partea din indemnizaţia de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care li s-a acordat acel concediu, în situaţia în care au fost eliberaţi din funcţie pentru următoarele cazuri prevăzute de art. 63 alin. (1) din Legea nr. 303/2004: a) demisia; b) ca sancţiune disciplinară; c) condamnarea definitivă a magistratului pentru o infracţiune; d) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004; e) incapacitate profesională.  +  Articolul 14Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.  +  Capitolul III Acordarea de zile libere plătite pentru evenimente familiale deosebite  +  Articolul 15 (1) În afara concediului de odihnă magistraţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, în cazul unor evenimente familiale deosebite:
    a) căsătoria magistratului- 5 zile;
    b)naşterea sau căsătoria unui copil- 3 zile;
    c)decesul soţului sau al unei rude a salariatului, până la gradul al II-lea inclusiv- 3 zile.
  (2) Zilele libere plătite, prevăzute la alin. (1), se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea instituţiei.
   +  Capitolul IV Concediul pentru formare profesională  +  Articolul 16Magistraţii beneficiază de concedii pentru formare profesională, la cerere, cu plată sau fără plată.  +  Articolul 17 (1) Magistraţii au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii plătite pentru formare profesională, în următoarele situaţii: a) efectuarea unor studii de specialitate; b) participarea la cursuri sau la alte forme de specializare, organizate în ţară sau în străinătate; c) pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat. (2) Durata acestor concedii se aprobă de către conducerea instituţiei, în funcţie de durata studiilor, cursurilor ori a specializărilor efectuate, fără a putea depăşi 10 zile. (3) Conducerea instituţiei poate respinge solicitarea magistratului numai dacă absenţa acestuia ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.  +  Articolul 18Concediul pentru formare profesională fără plată poate fi acordat pentru situaţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) pe o durată stabilită potrivit art. 20 alin. (3).  +  Articolul 19 (1) Durata concediului cu plată pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă anual şi este asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile cuvenite magistratului. (2) Concediile acordate potrivit art. 16-22 nu afectează vechimea în magistratură.  +  Capitolul V Concediul fără plată  +  Articolul 20 (1) Magistraţii au dreptul la concedii fără plată, a căror durată însumată nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare anual, pentru rezolvarea unor situaţii personale deosebite, apreciate ca atare de conducerea instituţiei. (2) Magistraţii au dreptul la concedii fără plată, fără limita prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii: a) îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani, în perioada indicată în certificatul medical; de acest drept poate beneficia atât mama salariată, cât şi tatăl salariat, dacă mama copilului nu beneficiază, pentru aceleaşi motive, de concediu fără plată; b) însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate: copil, soră, frate, părinte pe timpul cât aceştia se află la tratament în străinătate, în ambele situaţii cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii. (3) Concediul fără plată poate fi acordat şi pentru interese personale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2), pe durata stabilită prin acordul părţilor.  +  Articolul 21Pe durata concediilor fără plată persoanele respective îşi păstrează calitatea de salariat.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) Magistraţii care au lipsit de la serviciu întregul an calendaristic nu au dreptul la concediu de odihnă pentru acel an. (2) În cazul în care perioadele de concedii medicale şi de concediu fără plată, însumate, au fost de 12 luni sau mai mari şi s-au întins pe 2 sau mai mulţi ani calendaristici, magistraţii au dreptul la un singur concediu de odihnă, acordat în anul reînceperii activităţii.  +  Articolul 23 (1) Efectuarea concediilor prevăzute de prezentul regulament se aprobă de conducătorii fiecărei instituţii, astfel: a) pentru judecători şi procurori, de către preşedinţii instanţelor şi conducătorii parchetelor de care aparţin; b) pentru magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de către preşedintele acestei instanţe; c) pentru personalul de execuţie de specialitate juridică asimilat magistraţilor din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii, de conducerea fiecărui compartiment. (2) Concediile fără plată pentru personalul asimilat magistraţilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pe o perioadă de peste 30 de zile, se aprobă de către secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Efectuarea concediului de odihnă de către personalul cu funcţii de conducere din aparatul tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Efectuarea concediului de odihnă de către secretarul general şi secretarul general adjunct ai Consiliului Superior al Magistraturii se aprobă de către preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. (5) Preşedinţii curţilor de apel şi procurorii generali ai parchetelor de pe lângă acestea aduc la cunoştinţă preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii perioada în care vor efectua concediul de odihnă.  +  Articolul 24Evidenţa efectuării concediilor prevăzute în prezentul regulament va fi ţinută de primii grefieri sau grefierii-şefi ai instanţelor judecătoreşti, ai parchetelor de pe lângă acestea, de secretarii compartimentelor din Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25Compensarea acordată în condiţiile art. 7 se suportă din resursele bugetare ale anului în care se face această compensare.  +  Articolul 26Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea dispoziţiile referitoare la concediile magistraţilor, prevăzute în Regulamentul privind concediul de odihnă şi alte concedii ale personalului din Ministerul Justiţiei, de la instanţele judecătoreşti, Institutul Naţional al Magistraturii, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul Naţional de Criminologie şi Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 817/C/2004.  +  Articolul 27Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------