HOTĂRÂRE nr. 1.440 din 2 septembrie 2004privind condiţiile şi procedura de licenţiere şi de inspecţie a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 117 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autorităţile publice şi organismele private acreditate în condiţiile legii, care activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului, au obligaţia de a solicita licenţierea serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a serviciilor destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi. (2) Obţinerea licenţei prevăzute la alin. (1) conferă autorităţilor publice sau organismelor private acreditate dreptul de a înfiinţa, organiza şi dezvolta serviciile pentru care a fost acordată licenţa, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Licenţa de funcţionare pentru serviciile prevăzute la art. 1 se eliberează de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritatea, prin compartimentul său de specialitate. (2) În situaţia în care autoritatea publică sau organismul privat acreditat are organizat un anumit tip de serviciu în locaţii distincte, licenţierea se realizează separat pentru fiecare locaţie.  +  Articolul 3Obligaţia de a solicita acordarea licenţei de funcţionare în condiţiile prezentei hotărâri revine atât autorităţilor publice sau organismelor private acreditate care doresc înfiinţarea unui serviciu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1), cât şi celor care au deja organizate astfel de servicii.  +  Articolul 4Procedura de licenţiere cuprinde două etape:I. etapa întâi: a) acordarea licenţei provizorii, care conferă autorităţilor publice sau organismelor private acreditate dreptul de a înfiinţa un serviciu dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1), precum şi dreptul de funcţionare a acestuia, în condiţiile legii; b) licenţa provizorie are o durată de valabilitate de 12 luni de la data eliberării sale;II. etapa a 2-a: a) acordarea licenţei de funcţionare, care conferă dreptul autorităţilor publice sau organismelor private acreditate de a asigura funcţionarea efectivă a serviciilor pentru care au obţinut licenţa; b) licenţa de funcţionare are o durată de valabilitate de 36 de luni de la data eliberării sale.  +  Articolul 5 (1) În vederea obţinerii licenţei provizorii, autorităţile publice sau organismele private acreditate au obligaţia de a formula o cerere în acest sens şi de a anexa următoarele documente: a) un raport care cuprinde descrierea succintă a serviciului, datele de identificare ale acestuia şi argumentarea necesităţii înfiinţării serviciului; b) dovada acreditării în condiţiile legii, pentru organismele private; c) hotărârea autorităţii publice sau a organului de conducere al organismului privat acreditat, prin care se decide înfiinţarea serviciului pentru care se solicită licenţa provizorie; d) strategia judeţeană în domeniul protecţiei drepturilor copilului; e) convenţia de colaborare dintre organismul privat acreditat şi consiliul judeţean ori, după caz, consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială urmează a fi înfiinţat serviciul, în situaţia în care acesta aparţine unui organism privat; f) angajament al organelor de conducere ale persoanei juridice care organizează serviciul de a notifica Autorităţii orice modificare intervenită în îndeplinirea condiţiilor de acordare a licenţei provizorii sau în ceea ce priveşte actele iniţiale depuse cu ocazia acordării licenţei; g) dovada titlului cu care este deţinut imobilul afectat respectivului serviciu. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, Autoritatea notifică acest fapt solicitantului, care are posibilitatea de a remedia neregularităţile sesizate, precum şi de a proceda la completarea documentaţiei în termen de 15 zile de la notificare.  +  Articolul 6Pentru obţinerea licenţei provizorii, autorităţile locale sau organismele private acreditate care înfiinţează un serviciu de prevenire a separării copilului de familia sa ori un serviciu destinat protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii: a) serviciul pentru care se solicită licenţa provizorie se încadrează în obiectivele strategiei naţionale şi judeţene în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi răspunde nevoilor comunităţii locale unde serviciul urmează să funcţioneze; b) sunt respectate prevederile legale referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea tipului de serviciu pentru care se solicită licenţa provizorie.  +  Articolul 7 (1) În vederea acordării licenţei provizorii compartimentul de specialitate din cadrul Autorităţii întocmeşte un raport de evaluare pe baza analizei raportului prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. a), a verificării depunerii celorlalte documente prevăzute la art. 5 alin. (1) şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 6; (2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) împreună cu referatul compartimentului de specialitate cuprinzând propunerea de acordare sau nu a licenţei provizorii sunt înaintate secretarului de stat al Autorităţii. (3) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea licenţei provizorii se realizează prin ordin al secretarului de stat; în baza ordinului de admitere a cererii privind acordarea licenţei provizorii, compartimentul de specialitate eliberează, în termen de 5 zile de la emiterea acestuia, licenţa provizorie pentru serviciul respectiv. (4) Modelul-cadru al licenţei provizorii se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii.  +  Articolul 8 (1) Cererea privind acordarea licenţei provizorii va fi soluţionată în termen de 30 de zile de la data înregistrării. (2) În soluţionarea cererii, Autoritatea poate solicita orice alte documente sau informaţii pe care le apreciază ca relevante, autorităţile publice ori organismele private acreditate fiind obligate să le pună la dispoziţie în termenul indicat în solicitare. (3) Ordinul prin care cererea a fost soluţionată poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Autorităţile publice şi organismele private acreditate au obligaţia de a notifica Autorităţii data începerii funcţionării efective a serviciului pentru care au obţinut licenţa provizorie. (2) Ulterior primirii notificării prevăzute la alin. (1), Autoritatea are obligaţia de a efectua o inspecţie a serviciului licenţiat provizoriu şi de a întocmi un raport de inspecţie care constituie document obligatoriu în procesul de acordare a licenţei de funcţionare. (3) Neefectuarea inspecţiei prevăzute la alin. (2) în termenul de valabilitate al licenţei provizorii determină prelungirea de drept a acesteia.  +  Articolul 10 (1) În vederea obţinerii licenţei de funcţionare, autorităţile publice sau organismele private acreditate au obligaţia de a formula o cerere în acest sens, cu 90 de zile înaintea expirării licenţei provizorii, şi de a anexa următoarele documente: a) un raport de autoevaluare care cuprinde datele de identificare a serviciului şi prezentarea modalităţilor concrete de punere în practică a cerinţelor şi normelor cuprinse în regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare, precum şi în standardul minim obligatoriu pentru serviciul respectiv; b) dovada acreditării în condiţiile legii, pentru organismele private; c) hotărârea autorităţii publice sau a organului de conducere al organismului privat acreditat, prin care se atestă organizarea şi funcţionarea serviciului pentru care se solicită licenţa de funcţionare; d) strategia judeţeană în domeniul protecţiei drepturilor copilului; e) convenţia de colaborare dintre organismul privat acreditat şi consiliul judeţean ori, după caz, consiliul local pe a cărui rază administrativ-teritorială este înfiinţat serviciul, în situaţia în care acesta aparţine unui organism privat; f) cazierele judiciare ale personalului angajat în cadrul serviciului sau ale altor categorii de persoane care prin natura activităţii desfăşurate intră în contact cu beneficiarii serviciului respectiv; g) declaraţie pe propria răspundere a persoanelor prevăzute la lit. f) privind asumarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii informaţiilor referitoare la beneficiari, la care au acces; h) titlul de proprietate asupra imobilului în care funcţionează serviciul sau, după caz, actul care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului respectiv; i) angajament al organelor de conducere ale persoanei juridice care organizează serviciul de a notifica Autorităţii orice modificare intervenită în îndeplinirea condiţiilor de licenţiere sau în ceea ce priveşte actele iniţiale depuse cu ocazia acordării licenţei. (2) În situaţia în care se constată neregularităţi ale documentaţiei depuse, Autoritatea notifică acest lucru solicitantului, acesta având posibilitatea de a remedia neregularităţile sesizate, precum şi de a proceda la completarea documentaţiei în termen de 15 zile de la notificare.  +  Articolul 11Pentru obţinerea licenţei de funcţionare, autorităţile locale sau organismele private acreditate, care asigură funcţionarea unui serviciu de prevenire a separării copilului de familia sa ori a unui serviciu destinat protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, trebuie să facă dovada îndeplinirii următoarelor condiţii: a) serviciul pentru care se solicită licenţierea continuă să răspundă strategiei naţionale şi judeţene în domeniul protecţiei drepturilor copilului, precum şi nevoilor comunităţii locale unde serviciul funcţionează; b) este respectată structura-cadru de organizare şi funcţionare şi, respectiv, standardele minime obligatorii stabilite de lege pentru serviciul respectiv; c) spaţiul destinat desfăşurării activităţii serviciului pentru care se solicită licenţierea este proprietatea sau în administrarea unităţii administrativ-teritoriale locale respective sau a organismului privat acreditat ori este deţinut cu titlu de folosinţă pentru o perioadă de cel puţin 3 ani.  +  Articolul 12 (1) În vederea acordării licenţei de funcţionare, compartimentul de specialitate din cadrul Autorităţii întocmeşte un raport de evaluare pe baza analizei raportului prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a), a verificării depunerii celorlalte documente prevăzute la art. 10 alin. (1) şi îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 11. Îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 11 lit. b) se atestă de către compartimentul de inspecţie, prin raportul întocmit ca urmare a efectuării inspecţiei serviciului pentru care se solicită licenţa. (2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1), împreună cu referatul compartimentului de specialitate cuprinzând propunerea de acordare sau nu a licenţei de funcţionare este înaintat secretarului de stat al Autorităţii. (3) Admiterea sau respingerea cererii privind acordarea licenţei de funcţionare se realizează prin ordin al secretarului de stat; în baza ordinului de admitere a cererii privind acordarea licenţei provizorii, compartimentul de specialitate eliberează, în termen de 5 zile de la emiterea acestuia, licenţa de funcţionare. (4) Modelul-cadru al licenţei de funcţionare se aprobă prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii.  +  Articolul 13Prevederile art. 8 referitoare la acordarea licenţei provizorii se aplică în mod corespunzător şi pentru acordarea licenţei de funcţionare.  +  Articolul 14 (1) În scopul organizării evidenţei la nivel naţional a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa şi, respectiv, a celor destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, Autoritatea are obligaţia întocmirii la nivel naţional a unui registru al tuturor serviciilor care au obţinut licenţa provizorie, precum şi al celor care au obţinut licenţa de funcţionare. (2) Datele cuprinse în acest registru sunt considerate date de interes public şi pot fi puse la dispoziţie celor interesaţi, în condiţiile legii.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea poate decide retragerea, anularea sau suspendarea, în condiţiile legii, a licenţei de funcţionare a serviciului pentru care a fost acordată, în următoarele situaţii: a) serviciul încetează să întrunească cerinţele şi condiţiile impuse de prevederile prezentei hotărâri la acordarea licenţei; b) autoritatea publică sau organismul privat acreditat căruia îi aparţine serviciul nu dă curs, în termenul acordat, recomandărilor formulate pentru remedierea abaterilor constatate ca urmare a activităţii de inspecţie sau control. (2) Retragerea, anularea sau suspendarea licenţei de funcţionare se face prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii, numai la propunerea motivată a conducătorului compartimentului de inspecţie sau a conducătorului compartimentului de control din cadrul Autorităţii. (3) Ordinul prin care se decide retragerea, anularea sau suspendarea licenţei de funcţionare trebuie în mod obligatoriu motivat şi comunicat, în termen de 3 zile de la emiterea lui, autorităţii publice sau organismului privat autorizat căruia îi aparţine serviciul respectiv. (4) Ordinul prin care se decide suspendarea licenţei de funcţionare va menţiona şi termenul pentru care se decide această sancţiune, compartimentul de inspecţie fiind obligat ca, înainte de expirarea acestui termen, să verifice dacă se mai menţin sau nu motivele care au determinat dispunerea suspendării. (5) Ordinul de retragere, anulare sau suspendare a licenţei de funcţionare poate fi atacat în condiţiile Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) Autorităţile publice sau organismele private acreditate au obligaţia să solicite eliberarea unei noi licenţe de funcţionare, cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea termenului pentru care aceasta a fost acordată. (2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să afişeze într-un loc vizibil licenţa de funcţionare, în original sau în copie legalizată, la locul de desfăşurare a fiecărui serviciu pentru care aceasta a fost acordată.  +  Articolul 17 (1) Acordarea unei noi licenţe de funcţionare pentru serviciile prevăzute de prezenta hotărâre se face cu respectarea prevederilor art. 11 şi 12. (2) Raportul de evaluare întocmit potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) de către compartimentul de specialitate va lua în considerare şi rapoartele de inspecţie întocmite pe perioada celor 36 de luni de funcţionare a serviciului.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea efectuează inspecţii cu privire la modul în care autorităţile publice sau organismele private acreditate respectă standardele minime obligatorii elaborate pentru serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa şi, respectiv, pentru cele destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi. (2) Inspecţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin intermediul compartimentului de specialitate constituit în acest scop la nivelul Autorităţii.  +  Articolul 19Principalele atribuţii ale compartimentului de inspecţie sunt: a) efectuarea inspecţiei serviciilor care au dobândit licenţa provizorie şi pentru care s-a solicitat obţinerea licenţei de funcţionare şi întocmirea de rapoarte în acest sens; b) efectuarea inspecţiilor periodice, de cel puţin două ori pe an, pentru fiecare serviciu pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare; c) întocmirea rapoartelor scrise în urma fiecărei inspecţii periodice şi asigurarea transmiterii acestora autorităţii publice sau organismului privat acreditat al cărui serviciu a fost inspectat; d) asigurarea transmiterii tuturor rapoartelor de inspecţie către compartimentul de licenţiere al Autorităţii sau către alte compartimente şi structuri, potrivit rezoluţiei secretarului de stat al Autorităţii; e) formularea de propuneri vizând revizuirea standardelor minime obligatorii şi a regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa şi, respectiv, pentru cele destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; f) formularea de recomandări vizând remedierea abaterilor constatate în legătură cu modul de respectare a standardelor minime obligatorii prevăzute de lege pentru serviciul inspectat, precum şi de recomandări de revizuire a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare al serviciului; g) formularea de propuneri vizând suspendarea sau retragerea, în condiţiile prezentei hotărâri, a licenţei de funcţionare; h) constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezenta hotărâre; i) întocmirea, anual, şi asigurarea publicării unui raport cu privire la activitatea de inspecţie desfăşurată.  +  Articolul 20Inspecţia se realizează pe baza unui plan anual de inspecţie, întocmit de Compartimentul de inspecţie şi aprobat de către secretarul de stat al Autorităţii.  +  Articolul 21 (1) Procedura de efectuare a inspecţiei serviciilor pentru care a fost acordată licenţa de funcţionare include efectuarea la fiecare serviciu a unei vizite anunţate şi a unei vizite cu caracter inopinat. (2) Vizitele sunt efectuate de către echipe formate din cel puţin 2 inspectori şi numai în baza împuternicirii acordate în acest sens de secretarul de stat al Autorităţii. (3) În cazul vizitelor anunţate, Compartimentul de inspecţie are obligaţia de a anunţa în scris autoritatea publică sau, după caz, organismul privat acreditat care are organizat serviciul ce urmează a fi inspectat, de a prezenta succint obiectivele acesteia şi de a transmite solicitarea de completare a unui formular cuprinzând informaţii preliminare necesare efectuării inspecţiei; autoritatea publică sau organismul privat acreditat are obligaţia de a completa şi de a transmite formularul în termenul indicat în solicitare. (4) În cazul vizitelor inopinate se vor lua măsurile corespunzătoare pentru păstrarea confidenţialităţii asupra obiectivelor acestora şi asupra datei la care urmează să se desfăşoare vizita, împuternicirea echipei de inspectori menţionând în mod expres caracterul inopinat al vizitei.  +  Articolul 22 (1) Echipele de inspectori care au fost împuternicite să efectueze inspecţiile au drept de acces la sediul autorităţilor publice sau a organismului privat acreditat, precum şi la locul desfăşurării activităţii serviciilor ce urmează a fi inspectate. (2) Autorităţile publice şi organismele private acreditate au obligaţia de a permite desfăşurarea inspecţiei, precum şi de a pune la dispoziţie inspectorilor toate actele şi informaţiile solicitate de aceştia, care au incidenţă asupra îndeplinirii obiectivelor inspecţiei.  +  Articolul 23Desfăşurarea inspecţiei presupune derularea următoarelor activităţi: a) întâlniri cu organele de conducere ale autorităţilor publice sau ale organismelor private acreditate, care au organizate serviciul sau, după caz, serviciile inspectate; b) vizitarea serviciului sau, după caz, a serviciilor inspectate; c) interviuri individuale cu personalul serviciului; d) interviuri individuale cu beneficiarii serviciului, dacă există acordul acestora; e) întâlniri sau interviuri cu orice altă persoană care poate deţine informaţii suplimentare utile atingerii obiectivelor inspecţiei; f) solicitarea documentelor considerate relevante pentru realizarea obiectivelor inspecţiei.  +  Articolul 24 (1) La finalizarea activităţii de inspecţie, echipa de inspectori va prezenta verbal organelor de conducere ale autorităţilor publice sau ale organismelor private acreditate, care au organizate serviciul sau, după caz, serviciile inspectate, un sumar al constatărilor de pe parcursul inspecţiei. (2) În situaţia în care se impun remedieri urgente ale unor deficienţe sau abateri constatate, echipa de inspectori va formula recomandări scrise. Recomandările scrise se întocmesc în două exemplare, unul pentru autoritatea publică sau organismul privat acreditat şi unul pentru echipa de inspectori. (3) Raportul final al inspecţiei se întocmeşte de echipa de inspectori, se supune avizării conducătorului compartimentului de inspecţie şi se aprobă de secretarul de stat al Autorităţii, urmând a fi comunicat autorităţii publice sau organismului privat autorizat, în termen de 30 de zile de la data finalizării inspecţiei. (4) În situaţia în care raportul final include recomandări ce trebuie aduse la îndeplinire într-un termen dat, Compartimentul de inspecţie are obligaţia de a urmări şi de a verifica punerea lor în aplicare.  +  Articolul 25Ca urmare a efectuării inspecţiilor, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, inspectorii pot lua următoarele măsuri: a) să propună stabilirea unor recomandări şi termene pentru remedierea abaterilor şi deficienţelor constatate; b) să propună prelungirea termenului de valabilitate a licenţei provizorii în situaţia în care aceasta expiră şi au fost stabilite recomandări ale căror termene de remediere presupune depăşirea termenului de valabilitate a licenţei provizorii; c) să propună acordarea sau neacordarea licenţei de funcţionare serviciilor care au primit licenţa provizorie; d) să propună suspendarea sau retragerea licenţei de funcţionare; e) să stabilească recomandări scrise în cazul în care se impun remedieri urgente ale unor abateri şi deficienţe constatate; f) să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de prezenta hotărâre.  +  Articolul 26 (1) În situaţia în care autorităţile publice sau organismele private acreditate nu sunt de acord cu recomandările formulate de echipele de inspectori sau sunt nemulţumite de modul de efectuare a inspecţiei, pot sesiza Autoritatea, care are obligaţia de a analiza şi a soluţiona aceste sesizări. (2) Soluţionarea sesizărilor formulate se realizează de către Corpul de control al Autorităţii.  +  Articolul 27 (1) Serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi serviciile destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, existente la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi care aparţin autorităţilor publice sau organismelor private, se consideră licenţiate provizoriu pentru o perioadă de 12 luni. (2) În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea are obligaţia de a efectua câte o inspecţie a tuturor serviciilor prevăzute la alin. (1). (3) Inspecţia vizează modul în care sunt respectate standardele minime obligatorii elaborate pentru serviciile respective, se desfăşoară în condiţiile prevăzute de art. 21 alin. (2) şi (3) şi se finalizează cu un raport de inspecţie care este luat în considerare la acordarea, în condiţiile prezentei hotărâri, a licenţei de funcţionare pentru fiecare tip de serviciu. (4) Autorităţile publice şi organismele private se vor conforma condiţiilor şi procedurii de acordare a licenţei de funcţionare prevăzute de prezenta hotărâre, în termen de 60 de zile de la data la care au primit raportul de inspecţie prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 28 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) înfiinţarea de servicii de prevenire a separării copilului de familia sa şi, respectiv, de servicii destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, fără obţinerea în prealabil a licenţei provizorii; b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (1); c) desfăşurarea de activităţi în cadrul unor servicii de prevenire a separării copilului de familia sa ori în cadrul celor destinate protecţiei speciale a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, fără licenţă de funcţionare; d) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (2). (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. b); c) cu amendă de la 70.000.000 lei la 120.000.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. c) şi d). (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către inspectorii din cadrul compartimentului de specialitate al Autorităţii. (4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 29Contravenţiilor prevăzute la art. 28 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 30Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministruladministraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.440.-------