HOTĂRÂRE nr. 1.441 din 2 septembrie 2004cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 43 alin. (3) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,având în vedere dispoziţiile Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Organizaţiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat pot colabora cu Oficiul Român pentru Adopţii, denumit în continuare Oficiul, în domeniul adopţiei internaţionale, numai dacă sunt acreditate în conformitate cu dispoziţiile legale din statele de origine şi autorizate conform prevederilor prezentei hotărâri. (2) Organizaţiile private străine care au sediul social pe teritoriul unui stat care nu este parte la Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, pot colabora cu Oficiul numai dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1), respectă prevederile legislaţiei române în materia adopţiei şi dacă autoritatea publică din statul respectiv, cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale, a încheiat acorduri de colaborare cu Oficiul.  +  Articolul 2Oficiul este autoritatea română desemnată să autorizeze organizaţiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Organizaţiile private străine cu sediul social pe teritoriul altui stat, care pot fi autorizate să colaboreze cu Oficiul în domeniul adopţiei internaţionale, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie persoane juridice legal constituite în statele de origine; b) să aibă sediul social pe teritoriul unui stat care a ratificat Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, ratificată prin Legea nr. 84/1994, sau ale cărui autorităţi competente au încheiat acorduri de colaborare cu Oficiul; c) să fie acreditate de autorităţile competente ale statului în care se află sediul lor social pentru a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale; d) să urmărească scopuri nelucrative, în condiţiile şi în limitele stabilite de autorităţile competente ale statului unde se află sediul lor social; e) să fie conduse şi administrate de către persoane calificate, sub aspectul integrităţii lor morale, pregătirii profesionale sau experienţei, pentru a acţiona în domeniul adopţiei internaţionale; f) să se afle sub supravegherea autorităţilor competente ale statului unde se află sediul lor social, în ceea ce priveşte alcătuirea, funcţionarea şi situaţia lor financiară.  +  Articolul 4 (1) Organizaţiile private străine care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 3 se vor adresa Oficiului în vederea autorizării. (2) La cererea de autorizare vor fi anexate următoarele acte: a) statutul, înregistrat corespunzător în statul unde se află sediul social; b) documentul doveditor al personalităţii juridice şi capacităţii solicitantului de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale, eliberat de autorităţile străine competente (acord/autorizare/acreditare); c) documentele privitoare la structura organizatorică şi a personalului; d) istoricul activităţilor desfăşurate şi recomandări din partea celorlalţi colaboratori, precum şi din partea autorităţii străine sub a cărei supraveghere se află; e) lista personalului care va presta servicii în domeniul adopţiei internaţionale, cu datele profesionale; f) descrierea activităţilor planificate şi a metodologiei de lucru; g) angajamentul de a prezenta Oficiului numai cererile acelor familii sau persoane cu care organismul privat respectiv a încheiat un acord (contract, înţelegere) privind urmărirea copilului după adopţie de către persoane calificate, pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la intrarea copilului pe teritoriul statului străin; h) angajamentul de a prezenta Oficiului rapoarte anuale de activitate, în vederea reînnoirii autorizaţiei, precum şi rapoarte periodice, la cererea acestuia; i) angajamentul de a transmite Oficiului rapoartele trimestriale de urmărire postadopţie solicitate de acesta.  +  Articolul 5Oficiul poate solicita informaţiile suplimentare pe care le consideră oportune şi pertinente pentru soluţionarea cererii de autorizare, de la autorităţile competente ale statului de origine.  +  Articolul 6 (1) În urma analizării cererii prezentate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre şi cele impuse de normele Convenţiei asupra protecţiei copilului şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993, şi/sau ale acordurilor de colaborare bilaterale în domeniul adopţiei, Oficiul va autoriza organizaţia privată străină solicitantă pentru o perioadă de un an. (2) Cererea va fi soluţionată de către Oficiu în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia, termen ce se poate prelungi dacă se impune completarea documentaţiei cu cel mult 30 de zile. (3) Ordinul secretarului de stat al Oficiului, prin care cererea a fost soluţionată, poate fi atacat în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Autorizaţia va putea fi reînnoită anual, în urma prezentării documentelor prevăzute la art. 4 şi a analizării raportului de activitate al organizaţiei private străine solicitante, pe perioada anului precedent, raport ce va fi prezentat Oficiului cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberată autorizaţia.  +  Articolul 8Oficiul poate decide, în funcţie de gravitate, suspendarea sau retragerea autorizaţiei atunci când constată că organizaţia privată străină nu mai întruneşte cerinţele şi condiţiile impuse de prevederile prezentei hotărâri şi nu respectă normele legale în materie sau angajamentele asumate.  +  Articolul 9Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de statal Autorităţii Naţionale pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.441.-------