HOTĂRÂRE nr. 1.442 din 2 septembrie 2004privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 69 alin. (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentei hotărâri, prin organisme private se înţelege asociaţiile, fundaţiile, federaţiile, precum şi filialele acestora, acreditate în condiţiile legii. (2) Organismele private acreditate pot înfiinţa servicii de adopţie internă doar pe baza obţinerii, în condiţiile legii, a licenţei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. (3) Organismele private pot desfăşura în domeniul adopţiei interne numai activităţile prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Organismele private române care au obţinut licenţă pentru serviciile de adopţie desfăşoară activităţi în cadrul procedurilor de adopţie internă în baza încheierii unei convenţii de parteneriat cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, denumită în continuare D.G.A.S.P.C., în a cărei rază administrativ-teritorială desfăşoară respectivele activităţi. (2) Convenţia de parteneriat prevăzută la alin. (1) se încheie în baza prezentării licenţei şi a ofertei de servicii a organismului privat şi reglementează cel puţin următoarele aspecte: a) drepturile şi obligaţiile părţilor; b) condiţiile şi modul de selectare a beneficiarilor; c) modul de colaborare; d) persoanele de contact.  +  Articolul 3Beneficiarii serviciilor şi ai activităţilor derulate în cadrul procedurilor de adopţie internă de către organismele private care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 sunt: a) copilul al cărui plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă; b) familia potenţial adoptatoare; c) părinţii fireşti; d) comunitatea.  +  Articolul 4Serviciile şi activităţile desfăşurate de către organismele private, adresate copiilor al căror plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă, sunt: a) întocmirea unor materiale de informare adresate copiilor cu privire la procedurile, demersurile şi efectele adopţiei; b) informarea şi consilierea copilului cu privire la modificarea obiectivelor planului individualizat de protecţie şi includerea adopţiei interne ca finalitate a acestuia, precum şi referitor la procesul de adopţie, la implicaţiile şi consecinţele adopţiei, etapele, la procedurile şi activităţile specifice; c) informarea şi consilierea copilului cu privire la modul şi consecinţele exprimării consimţământului ori la adopţie sau, după caz, cu privire la motivul pentru care opinia sa nu a fost luată în considerare; d) sprijinirea, informarea şi consilierea copilului în vederea exprimării opiniei şi dorinţelor sale pe parcursul procedurilor de adopţie; e) consilierea şi asistenţa de specialitate în situaţia copilului pentru care nu s-a putut identifica o familie adoptatoare potrivită sau în cazul în care acomodarea cu o familie potenţial adoptatoare a eşuat; f) întocmirea de rapoarte şi note cu privire la activităţile de informare şi consiliere a copiilor adoptabili; g) realizarea sau, după caz, participarea la evaluarea compatibilităţii dintre copil şi familia potenţial adoptatoare, întreprinderea demersurilor necesare acomodării copilului cu familia potenţial adoptatoare şi întocmirea unor rapoarte în acest sens, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.; h) supravegherea şi evaluarea modului şi capacităţii de adaptare fizică şi psihică a copilului încredinţat în vederea adopţiei la noul mediu familial, precum şi întocmirea şi prezentarea D.G.A.S.P.C. competente a unor rapoarte bilunare cu privire la adaptarea copilului la noul mediu familial, modul de integrare şi orice alte elemente relevante în aprecierea evoluţiei ulterioare a copilului încredinţat în vederea adopţiei în familia potenţial adoptatoare; i) constatarea şi sesizarea D.G.A.S.P.C. cu privire la neadaptarea copilului încredinţat în vederea adopţiei cu persoana sau familia adoptatoare, precum şi cu privire la orice alte motive de natură să împiedice finalizarea procedurii de adopţie; j) consilierea şi asistarea adoptatului în obţinerea informaţiilor cu privire la identitatea părinţilor săi fireşti, în condiţiile legii; k) asigurarea, în perioada postadopţie, de asistenţă şi sprijin de specialitate, adaptate nevoilor copilului, inclusiv în situaţia desfacerii sau constatării nulităţii adopţiei; l) informarea, consilierea şi asistenţa de specialitate a copilului pentru care a încetat de drept deschiderea procedurii adopţiei interne.  +  Articolul 5Activităţile şi serviciile desfăşurate de către organismele private acreditate şi licenţiate în condiţiile legii, destinate familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare, sunt: a) informarea familiilor/persoanelor care îşi exprimă intenţia de a adopta cu privire la documentaţia necesară, la demersurile şi la durata procedurilor adopţiei interne; b) asigurarea asistenţei de specialitate, consilierea şi pregătirea persoanelor/familiilor potenţial adoptatoare, pe parcursul întregii proceduri de adopţie, cu privire la implicaţiile şi transformările în plan personal, social şi profesional generate de procesul adopţiei, în vederea asumării în cunoştinţă de cauză şi în mod corespunzător a rolului de părinte; c) evaluarea garanţiilor morale şi a condiţiilor materiale ale persoanei sau familiei care doreşte atestarea în vederea adopţiei şi întocmirea şi prezentarea de rapoarte în acest sens către D.G.A.S.P.C.; d) realizarea sau colaborarea la procesul de acomodare a copilului cu persoana/familia potenţial adoptatoare, atestată în condiţiile legii, şi realizarea de rapoarte cu privire la modul de derulare a acestuia, pe care le înaintează D.G.A.S.P.C.; e) realizarea sau, după caz, asigurarea asistenţei de specialitate pentru informarea persoanei/familiei potenţial adoptatoare cu privire la nevoile şi caracteristicile copilului, pe toată perioada derulării procedurilor de adopţie; f) supravegherea timp de minimum 2 ani a evoluţiei copilului în cadrul familiei adoptive, întocmirea de rapoarte trimestriale în acest sens şi sesizarea D.G.A.S.P.C. în situaţia în care se constată încălcări ale drepturilor copilului; g) consilierea şi asistarea adoptatorilor în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la identitatea părinţilor fireşti ai adoptatului; h) asigurarea de sprijin şi asistenţă de specialitate adoptatorilor în perioada postadopţie, adaptate nevoilor acestora, inclusiv în situaţia desfacerii sau constatării nulităţii adopţiei.  +  Articolul 6 (1) Activităţile desfăşurate de către organismele private, destinate familiei biologice a copilului al cărui plan individualizat de protecţie are ca finalitate adopţia internă, sunt: a) informarea părinţilor fireşti şi a familiei extinse cu privire la modificarea planului individualizat de protecţie şi includerea adopţiei interne ca finalitate a acestuia; b) informarea părinţilor fireşti sau, după caz, a familiei extinse cu privire la procedurile şi efectele adopţiei şi întocmirea unor rapoarte sau note care atestă realizarea acestor activităţi; c) informarea şi consilierea părinţilor fireşti cu privire la condiţiile de exprimare a consimţământului la adopţia copilului, modul de realizare, efectele produse şi termenul de revocare, întocmind rapoarte cu privire la aceste demersuri; d) realizarea, dacă este cazul, a unor rapoarte în care se notifică atitudinea, comportamentul sau eventualele fapte ale părintelui de natură a proba refuzul abuziv al acestuia de a-şi exprima consimţământul la adopţia copilului; e) informarea părintelui sau a familiei biologice cu privire la încheierea adopţiei; f) asigurarea de asistenţă de specialitate în situaţia constatării nulităţii adopţiei. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) sunt destinate, după caz, şi tutorelui copilului.  +  Articolul 7 (1) Organismele private ale căror servicii de adopţie au fost licenţiate în condiţiile legii pot organiza şi desfăşura activităţi de informare a comunităţii cu privire la condiţiile, procedurile şi efectele adopţiei interne, în vederea promovării acesteia, conştientizării problematicii şi nevoilor beneficiarilor şi recrutării unor familii potenţial adoptatoare. (2) Organismele private pot organiza acţiuni de formare, informare şi promovare a adopţiei interne, destinate profesioniştilor sau, după caz, liderilor comunitari. (3) În scopul realizării activităţilor şi acţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi organizate sesiuni, întâlniri, conferinţe, comunicări, campanii de mediatizare, editare de publicaţii, precum şi orice alte activităţi de promovare a adopţiei interne.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.442.-------