HOTĂRÂRE nr. 1.443 din 2 septembrie 2004privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 19 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte procedura de repatriere a copiilor în ţară, de identificare a părinţilor sau a altor reprezentanţi legali ai lor, modul de avansare a cheltuielilor ocazionate de întoarcerea în ţară a acestora, precum şi serviciile de protecţie specială competente să asigure protecţia în regim de urgenţă a copiilor neînsoţiţi, repatriaţi.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, este copil neînsoţit cetăţeanul român sub vârsta de 18 ani, care nu are capacitate deplină de exerciţiu, care a sosit pe teritoriul altui stat neînsoţit de nici unul dintre părinţii săi sau de un alt reprezentant legal ori care nu se găseşte sub supravegherea legală a unei alte persoane. Acelaşi regim juridic este aplicabil şi copilului care este lăsat neînsoţit după ce a intrat pe teritoriul statului străin în cauză ori al altui stat.  +  Articolul 3Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, sunt responsabile de aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în ceea ce priveşte demersurile pentru transmiterea datelor primite de la autorităţile străine în vederea identificării în ţară a copiilor şi a familiei acestora şi efectuarea de demersuri pe lângă autorităţile locale străine în vederea obţinerii unei măsuri de protecţie adecvate până la momentul repatrierii lor.  +  Articolul 4 (1) Misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, de îndată ce intră în posesia unei informaţii privind existenţa în ţara de reşedinţă a unor copii aflaţi în situaţia prevăzută la art. 2, trebuie să solicite autorităţilor locale străine competente datele de identificare a copiilor în cauză, precum şi alte informaţii utile în vederea repatrierii, în special: a) dacă copilul în cauză posedă paşaport sau alt document de identitate; b) dacă este stabilită data repatrierii, iar în caz afirmativ, când şi în ce condiţii; c) orice alte informaţii de natură a facilita identificarea copilului şi protejarea acestuia. (2) Misiunile diplomatice sau oficiile consulare vor întreprinde demersurile prevăzute la art. 3 şi în cazul în care semnalarea prezenţei copilului pe teritoriul statului de reşedinţă vine din partea copilului, a familiei acestuia, a unei organizaţii neguvernamentale sau a unei autorităţi locale cu competenţe în asistenţa şi protecţia minorilor, precum şi în cazul în care autorităţile române sau alte persoane le încunoştinţează despre aceasta.  +  Articolul 5 (1) Pentru identificarea copiilor şi a familiilor acestora, misiunile diplomatice, respectiv oficiile consulare ale României în străinătate, transmit Direcţiei generale de paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe, informaţiile obţinute potrivit art. 4. (2) În situaţia în care copilul în cauză nu dispune de paşaport sau de un alt document de identitate, Direcţia generală de paşapoarte asigură identificarea acestuia şi comunică misiunii diplomatice sau oficiului consular, prin intermediul Direcţiei generale afaceri consulare, cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, avizul pentru eliberarea documentelor de călătorie în vederea repatrierii. (3) Formalităţile privind identificarea copiilor şi familiilor acestora şi pentru eliberarea titlurilor de călătorie pentru copiii români care fac obiectul unei proceduri privind repatrierea sunt scutite, în condiţiile legii, de plată taxelor.  +  Articolul 6 (1) În situaţia în care se solicită identificarea membrilor familiei ori a altui reprezentant legal al copilului, precum şi acordul privind repatrierea, Direcţia generală de paşapoarte, cu sprijinul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, procedează la efectuarea acestor activităţi, în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. (2) În cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) nu îşi dau acordul ori nu sunt găsite la domiciliu, Direcţia generală de paşapoarte va înştiinţa Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritatea, asupra acestui fapt. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) Autoritatea informează direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la ultimul domiciliu cunoscut al părinţilor ori, după caz, al reprezentantului legal al copilului, care este obligată, în termen de 7 zile, să îşi dea acordul cu privire la repatrierea copilului, asigurând, după caz, măsuri de protecţie a acestuia.  +  Articolul 7 (1) O dată cu comunicarea datelor de identitate ale copilului şi familiei sale şi a acordului privind repatrierea către Direcţia generală afaceri consulare, Direcţia generală de paşapoarte le va transmite şi Autorităţii, în vederea demarării procedurilor interne de evaluare a situaţiei sociofamiliale a acestuia. (2) Autoritatea va solicita direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului competente pentru zona în care copilul şi familia sa au domiciliul efectuarea, în regim de urgenţă, a anchetei sociale şi întocmirea unui plan individual referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului. Modelul anchetei sociale şi structura-cadru a planului individual referitor la pregătirea reintegrării sociale a copilului se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii. (3) Atunci când documentele prevăzute la alin. (2) ori alte informaţii relevante sunt solicitate de autorităţile statului de reşedinţă pe teritoriul căruia este semnalată prezenţa minorului, Autoritatea le va transmite către Direcţia generală afaceri consulare pentru a fi puse la dispoziţie acestora de către misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României din statul respectiv.  +  Articolul 8Termenul pentru întocmirea anchetei sociale nu trebuie să depăşească 20 de zile de la momentul solicitării ei, responsabilitatea întocmirii în termen revenind direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază administrativ-teritorială se identifică familia copilului.  +  Articolul 9 (1) După eliberarea documentelor de călătorie şi obţinerea documentului de transport, misiunile diplomatice şi oficiile consulare române comunică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, Autorităţii şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră numele şi prenumele copilului, numărul şi seria documentului de călătorie, mijlocul de transport, punctul de frontieră prin care urmează să între în ţară, data şi ora sosirii la punctul de trecere a frontierei române, precum şi datele de identificare ale însoţitorului copilului, dacă este cazul. (2) Datele prevăzute la alin. (1) se comunică familiei sau reprezentantului legal de către Autoritate.  +  Articolul 10Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră comunică datele privitoare la copilul repatriat, primite potrivit art. 9, punctului de frontieră unde urmează să sosească acesta, pentru a facilita accesul reprezentanţilor legali ai copilului ori al persoanei desemnate în scopul întâmpinării, preluării copilului şi însoţirii lui până la domiciliu ori într-un centru specializat pentru primirea copiilor neînsoţiţi sau victime ale traficului, prevăzut la art. 16, aparţinând direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, unui organism privat acreditat conform legii.  +  Articolul 11 (1) Pentru asigurarea primirii, reprezentării şi însoţirii copilului repatriat, în cazul în care familia acestuia nu este prezentă la punctul de trecere a frontierei, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul copilului va desemna o persoană care să îl conducă pe acesta la domiciliul său ori la centrul specializat pentru primirea copiilor neînsoţiţi sau victime ale traficului din judeţul de domiciliu al copilului ori, dacă acesta nu este cunoscut, din judeţul în care se află punctul de trecere a frontierei. (2) Directorul general ori, după caz, directorul executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului dispune, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă pentru copilul însoţit în centrul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12 (1) În cazul în care direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului competentă conform legii se află în imposibilitatea de a întreprinde demersurile prevăzute la art. 11, aceasta va comunică de urgenţă situaţia Autorităţii, care va delega aceste atribuţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Sectorului 2 Bucureşti sau direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din judeţul în care se află punctul de trecere a frontierei, după caz. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) copilul va fi însoţit la centrul specializat pentru primirea copilului neînsoţit sau victimă a traficului, aflat în subordinea ori sub controlul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului desemnată, urmând a beneficia de asistenţa prevăzută de lege până la preluarea sa de către familie ori de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul său.  +  Articolul 13 (1) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul copilului repatriat va întreprinde toate demersurile necesare reintegrării acestuia în familie. (2) Monitorizarea cazurilor privind evoluţia situaţiei copiilor repatriaţi se face de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru o perioadă de cel puţin 6 luni de la repatriere, care va întocmi rapoarte o dată la fiecare două luni, pe care le transmite Autorităţii.  +  Articolul 14În cazul în care autorităţile străine competente solicită informaţii privind evoluţia situaţiei copilului după repatriere, Autoritatea va comunică acestora orice document cu relevanţă în acest sens.  +  Articolul 15 (1) Suportarea cheltuielilor de transport până la punctul de trecere a frontierei se face în conformitate cu prevederile acordurilor de readmisie sau ale altor înţelegeri încheiate de România cu alte state. (2) În lipsa acordurilor sau înţelegerilor prevăzute la alin. (1), aceste cheltuieli sunt suportate din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, conform legii.  +  Articolul 16 (1) În vederea asigurării posibilităţilor de primire, însoţire, reprezentare, protecţie şi monitorizare a tuturor cazurilor semnalate privind copiii neînsoţiţi sau victime ale traficului de persoane, consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pot organiza în subordinea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului centre specializate pentru primirea copilului neînsoţit sau victimă a traficului, în funcţie de nevoie. (2) Standardele minime privind organizarea şi funcţionarea activităţii centrului menţionat la alin. (1) vor fi aprobate prin ordin al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 17Dispoziţiile prezentei hotărâri se completează cu prevederile cuprinse în cap. III din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2003.  +  Articolul 18Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanăMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.443.-------