HOTĂRÂRE nr. 158 din 23 septembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004    Având în vedere dispoziţiile art. 155 alin. (2) din Constituţia României, republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor,Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, anexă la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan Lupaşcu  +  Anexa REGULAMENTprivind concursul de admitere şi examenul deabsolvire a Institutului Naţional al Magistraturii  +  Capitolul I Concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii  +  Secţiunea I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Recrutarea şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de magistrat se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 2La concursul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii au dreptul să participe persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor.  +  Articolul 3Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditor de justiţie.  +  Secţiunea a II-a Organizarea concursului  +  Articolul 4 (1) Concursul de admitere se organizează anual, la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileşte în fiecare an numărul de cursanţi, în funcţie de posturile de judecători şi procurori vacante, precum şi de cele care vor fi înfiinţate. (3) Tematica, data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru concurs, şi se aduc la cunoştinţă publică printr-un comunicat de presă. (4) Cererile de înscriere tipizate se elaborează de Consiliul Superior al Magistraturii şi se înaintează tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea o dată cu tematica concursului. (5) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, un exemplar al prezentului regulament, precum şi tematica stabilită pentru concurs. (6) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun, cu cel puţin 60 de zile înainte de data acestuia, la tribunalele şi parchetele de pe lângă acestea în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii. (7) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: a) certificat de naştere, în copie; b) actul de identitate, în copie; c) diploma de licenţă sau adeverinţa provizorie, în copie; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere; e) certificatul de cazier judiciar. (8) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. Taxa se plăteşte la casieria tribunalului sau parchetului la care se face înscrierea. Pentru încasarea taxei se va utiliza chitanţier separat de cel folosit pentru activitatea curentă. Chitanţele se întocmesc în trei exemplare, dintre care originalul şi al doilea exemplar se vor înmâna candidatului. Sumele astfel obţinute se vor vira la Consiliul Superior al Magistraturii prin ordin de plată. (9) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor transmite dosarele candidaţilor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 5 (1) Consiliul Superior al Magistraturii numeşte la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor. (2) Comisia de admitere organizează şi supraveghează desfăşurarea concursului şi corectează lucrările. (3) Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de admitere. (4) Candidaţii respinşi în urma verificării pot formula contestaţii în termen de 5 zile de la afişare. (5) Contestaţiile vor fi soluţionate prin hotărâre definitivă, de comisia de soluţionare a candidaţilor.  +  Secţiunea a III-a Desfăşurarea concursului  +  Articolul 6 (1) Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea a două probe scrise de verificare a cunoştinţelor juridice, prima de tip grilă, eliminatorie, şi a doua cu subiecte de sinteză şi cazuri practice, la următoarele materii: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal. (2) Întrebările pentru testul grilă şi subiectele vor fi stabilite de comisia de elaborare a subiectelor, care va fi constituită din patru membri, cadre universitare în învăţământul superior acreditat sau din Institutul Naţional al Magistraturii, specialişti în materiile de concurs.  +  Articolul 7 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidaţii vor păstra la vedere actul de identitate şi legitimaţia de concurs, pe întreaga durată a desfăşurării probelor. (2) Deţinerea oricăror aparate electronice şi de comunicare, precum şi a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. Încălcarea acestei dispoziţii atrage eliminarea din concurs. (3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba respectivă. (4) În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii primesc coli de hârtie tip, având ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, şi folosesc numai cerneală sau pix de culoare neagră. (5) Înainte de comunicarea subiectelor candidaţii îşi înscriu numele şi prenumele, judeţul de domiciliu şi numărul legitimaţiei primite la intrarea în sala de concurs, pe colţul foii ce urmează a fi sigilat. (6) Ora stabilită de comisie pentru începerea probei scrise va fi aceeaşi pentru toate sălile unde se desfăşoară concursul.  +  Articolul 8 (1) Cu o zi înainte de desfăşurarea concursului fiecare dintre membrii comisiei de elaborare a subiectelor va stabili un set de câte patru variante de subiecte pentru fiecare materie. (2) Subiectele vor fi puse în plicuri separate, sigilate, care vor fi desfăcute în ziua concursului, după intrarea în sală a candidaţilor, în prezenţa unor observatori şi după verificarea lor prealabilă de către unul dintre candidaţi. Despre toate aceste operaţiuni se va face menţiune în procesul-verbal. (3) Prin tragere la sorţi vor fi stabilite subiectele pentru lucrările scrise, care vor fi multiplicate şi predate delegaţilor din sălile de examen. (4) Delegatul comunică subiectele, ora când începe şi când se încheie proba. (5) Pe toată durata desfăşurării probelor scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere şi delegaţii care supraveghează desfăşurarea concursului.  +  Articolul 9 (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrărilor scrise este cel stabilit de către comisia de admitere. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului menţionează în borderou numărul de pagini al lucrării respective şi aplică ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului predă lucrările comisiei de admitere, care le numerotează şi le înscrie în borderoul centralizator. (3) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un borderou separat şi un proces-verbal tipizat. (4) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor. (5) Frauda sau tentativa de fraudă, dovedită, atrage după sine eliminarea din concurs. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de admitere şi candidatului respectiv.  +  Articolul 10 (1) Prima probă, eliminatorie, constă în soluţionarea unui test grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare dintre disciplinele de concurs. (2) Lucrările se notează cu "admis" sau "respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. (3) La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 80 de puncte. (4) Corectarea lucrărilor la testul grilă se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, barem care se afişează la sfârşitul probei eliminatorii. (5) Pe timpul corectării colţul sigilat al lucrării nu se deschide. Punctajul obţinut de candidat se înscrie în borderou şi pe lucrare. După efectuarea acestor operaţiuni, se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării şi numărul legitimaţiei de concurs cu numele candidatului. Rezultatele obţinute la proba eliminatorie se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, al Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile tribunalelor, respectiv ale parchetelor de pe lângă acestea, şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 11 (1) Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut la proba eliminatorie pot depune contestaţie la Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă acestea, la care s-au înscris, în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile care se depun la tribunale sau parchetele de pe lângă acestea se transmit imediat după înregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) În vederea soluţionării contestaţiilor, colţul lucrării se va sigila din nou. (3) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de contestaţii numită conform art. 5 alin. (1), în termen de 3 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin.(1).  +  Articolul 12Candidaţii declaraţi admişi la proba tip grilă vor susţine proba a doua, constând în două lucrări scrise, cu subiecte de sinteză şi câte un caz practic, la drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept procesual penal. Cele două lucrări se vor susţine în aceeaşi zi.  +  Articolul 13 (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afişează la sfârşitul probei scrise. (2) Nota probei a doua o reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre cele patru materii. (3) Pe timpul corectării colţul lucrării nu se desigilează. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi apoi pe lucrare, de către preşedintele comisiei de admitere, după care se introduc în baza de date a comisiei de admitere. După efectuarea acestor operaţiuni, se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului.  +  Articolul 14 (1) Nota lucrării de concurs o reprezintă nota obţinută de candidat la proba a doua, calculată conform art. 13 alin. (2). (2) Pe baza acestei note de la proba a doua se întocmeşte tabelul de clasificare a candidaţilor, care se transmite, pentru afişare, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la cel al tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea, şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii, candidatul trebuie să obţină media generală de cel puţin 8 (opt), dar nu mai puţin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs. (4) Departajarea candidaţilor cu note egale se face în ordinea descrescătoare a mediilor de la examenul de licenţă şi apoi în ordinea descrescătoare a mediilor aritmetice obţinute în facultate la disciplinele de concurs enumerate în art. 6 alin. (1).  +  Articolul 15 (1) Candidatul nemulţumit de notele obţinute la cea de a doua probă poate depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii sau la tribunalele, respectiv parchetele de pe lângă acestea, unde a avut loc înscrierea. Contestaţiile care se depun la tribunale şi parchete se transmit imediat după înregistrare, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Contestaţiile se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor. (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se vor renumerota şi resigila, fiind înscrise într-un borderou separat. Rezultatele în urma contestaţiilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii şi la cel al tribunalelor, respectiv al parchetelor de pe lângă acestea, şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii. (4) După soluţionarea contestaţiilor şi comunicarea rezultatului examinării medicale, se întocmeşte tabelul cu rezultatele definitive ale candidaţilor înscrişi la concurs, care se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 16 (1) Candidaţii care sunt admişi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală efectuată de o comisie medicală numită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii. (2) Consiliul Superior al Magistraturii, prin inspectorii generali, va verifica îndeplinirea de către candidaţii admişi a condiţiei bunei reputaţii prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004. (3) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatele concursului şi hotărăşte cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 1 şi 2. (4) Consiliul Superior al Magistraturii stabileşte lista definitivă a candidaţilor declaraţi admişi la Institutul Naţional al Magistraturii, pe care o comunică potrivit art. 14 alin. (2).  +  Articolul 17Locurile scoase la concurs la Institutul Naţional al Magistraturii vor fi ocupate, conform art. 16 alin. (4), de candidaţii declaraţi admişi.  +  Capitolul II Examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii  +  Articolul 18 (1) La absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii auditorii de justiţie susţin un examen care constă în probe scrise, preponderent cu caracter practic, pentru verificarea însuşirii cunoştinţelor necesare funcţiei de judecător sau procuror. (2) Disciplinele la care auditorii de justiţie susţin examen de absolvire şi vor fi evaluaţi pe parcursul anului, precum şi modalităţile de examinare se stabilesc de către Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Examenul va fi susţinut în faţa unei comisii numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, formată din trei membri ai personalului de instruire al acestuia şi trei magistraţi de la instanţe şi parchete. (4) Rezultatul examenului poate fi contestat în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor. Contestaţia se soluţionează de comisia de contestaţie, numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, formată din trei membri, respectiv un reprezentant al personalului de instruire al acestuia, un judecător şi un procuror. (5) Pentru absolvirea Institutului Naţional al Magistraturii, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de examen, media generală fiind minim 7 (şapte). (6) Absolvenţilor Institutului Naţional al Magistraturii li se eliberează un atestat în care se menţionează durata cursurilor şi media generală obţinută.  +  Articolul 19 (1) În cazul în care un auditor de justiţie nu promovează examenul de absolvire în prima sesiune, are dreptul să participe la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Absenţa nejustificată sau respingerea candidatului la a doua sesiune atrage pierderea dreptului de a fi numit magistrat. Acesta va fi obligat să restituie cheltuielile efectuate pe perioada cursurilor.  +  Articolul 20 (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt repartizaţi de Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obţinute la absolvire. (2) Prin rezultatul obţinut la absolvire se înţelege media aritmetică dintre media primului an de studiu, media celui de-al doilea an de studiu şi media de la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 21Prezentul regulament se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------