HOTĂRÂRE nr. 157 din 23 septembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004    Având în vedere dispoziţiile art. 155 alin. (2) din Constituţia României, republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor,Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, anexă la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan Lupaşcu  +  Anexa REGULAMENTprivind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Ocuparea posturilor vacante de judecător sau procuror se face prin concurs organizat de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, în condiţiile prezentului regulament. (2) La concursul de admitere în magistratură se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) şi art. 31 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor.  +  Articolul 2Pot fi numiţi în magistratură, pe baza concursului prevăzut la art. 1, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor potrivit Legii nr. 303/2004, precum şi avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea concursului  +  Articolul 3 (1) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere în magistratură, cuantumul taxei şi lista posturilor vacante scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe pagina de Internet a Institutului Naţional al Magistraturii şi se aduc la cunoştinţă publică printr-un comunicat de presă cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru concurs. (2) Cererile de înscriere tipizate se elaborează de către Consiliul Superior al Magistraturii şi se trimit tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea o dată cu tematica concursului. (3) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, un exemplar al prezentului regulament, tematica stabilită pentru concurs şi bibliografia. (4) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun, cu cel puţin 60 de zile înainte de data acestuia, la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază candidaţii. (5) La cererea de înscriere se anexează, în original, următoarele acte: certificatul de cazier judiciar, declaraţie pe proprie răspundere că nu au existat întreruperi de activitate, curriculum vitae. De asemenea, la cererea de înscriere se anexează, în copie, următoarele acte: certificatul de naştere, actul de identitate, diploma de licenţă, carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate. (6) Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă tribunale vor transmite dosarele candidaţilor şi baza de date, cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului, la Consiliul Superior al Magistraturii. (7) Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)-d) şi art. 31 din Legea nr. 303/2004 se efectuează de către comisia de organizare şi supraveghere a concursului de admitere.  +  Articolul 4Comisia de admitere, formată din comisia de elaborare a subiectelor, comisia de corectare a lucrărilor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor, este numită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 5Examinarea candidaţilor se va face prin susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice şi practice la următoarele materii: a) drept civil; b) drept procesual civil; c) drept penal; d) drept procesual penal; e) organizare judiciară, elemente de drept comparat şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.  +  Articolul 6 (1) Accesul candidaţilor în sălile de concurs se face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală, a actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs primite la intrarea în sală. Candidaţii vor păstra la vedere actul de identitate şi legitimaţia de concurs, pe întreaga durată a desfăşurării probelor. (2) Deţinerea oricăror aparate electronice şi de comunicare, precum şi a oricăror surse de informare este interzisă în sala de concurs. Încălcarea acestei dispoziţii atrage eliminarea din concurs. (3) Candidaţii care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine concursul. (4) În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii primesc coli de hârtie tip, având ştampila Consiliului Superior al Magistraturii, şi folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră. (5) Înainte de comunicarea subiectelor candidaţii îşi înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi sigilat. (6) Ora stabilită de comisia de examinare pentru începerea probei scrise va fi aceeaşi pentru toate sălile unde se desfăşoară concursul. Plicurile cu subiectele de concurs vor fi desigilate de delegatul care supraveghează sala de concurs, după verificarea integrităţii acestora de către un candidat. Delegatul comunică subiectele şi ora exactă de începere şi de încheiere a concursului. (7) Pe durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de admitere şi delegaţii care supraveghează desfăşurarea concursului.  +  Articolul 7 (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este cel stabilit de către comisia de elaborare a subiectelor. La expirarea timpului stabilit pentru proba scrisă, candidatul predă lucrarea, sub semnătură, iar delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului menţionează în borderou numărul de pagini al lucrării şi aplică ştampila Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Delegatul care a supravegheat desfăşurarea concursului predă lucrările comisiei de admitere, care le numerotează şi le înscrie în borderoul centralizator. (3) Pentru fiecare sală de concurs se întocmeşte un borderou separat şi un proces-verbal tipizat. (4) Pe durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. Părăsirea temporară a sălii de concurs se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor. (5) Frauda sau tentativa de fraudă, dovedită, atrage eliminarea din concurs. În aceste cazuri responsabilul de sală consemnează în procesul-verbal faptele şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă". Procesul-verbal se comunică preşedintelui comisiei de admitere şi candidatului.  +  Articolul 8 (1) Corectarea lucrărilor se face conform baremului stabilit de comisia de elaborare a subiectelor, pentru fiecare subiect de concurs, barem care se afişează la sfârşitul probei scrise. (2) Lucrarea scrisă se notează cu note de la 1 la 10. Nota finală a lucrării de concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obţinute la fiecare dintre cele şase materii de concurs. (3) Pe timpul corectării colţul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou sub semnătura celor care le-au acordat şi pe lucrare, sub semnătura preşedintelui comisiei de corectare, după care se introduc în baza de date a comisiei de corectare. După efectuarea acestor operaţiuni, se desface colţul sigilat al lucrării şi se corelează numărul lucrării cu numele candidatului. (4) Pentru ocuparea unui post vacant de judecător sau procuror, candidatul trebuie să obţină cel puţin media generală 7 (şapte), dar nu mai puţin de nota 5 (cinci) la fiecare dintre materiile de concurs.  +  Articolul 9 (1) Rezultatele concursului se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele concursului pot formula contestaţii în termen de 48 de ore de la afişare. Contestaţiile se depun la sediile instituţiilor prevăzute la alin. (1). Preşedinţii tribunalelor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea transmit de îndată contestaţiile la Consiliul Superior al Magistraturii. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă. (3) În vederea soluţionării contestaţiilor, lucrările scrise se vor renumerota şi resigila, fiind înscrise într-un borderou separat.  +  Articolul 10 (1) Candidaţii declaraţi admişi vor fi verificaţi, sub aspectul bunei reputaţii, de către inspectorii judecătoreşti din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi vor fi programaţi pentru a se prezenta la vizita medicală. (2) Candidaţii inapţi din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, precum şi cei care nu se bucură de o bună reputaţie sunt declaraţi respinşi.  +  Articolul 11 (1) Tabelul cu rezultatele finale se supune spre validare Consiliului Superior al Magistraturii în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor. (2) După validarea concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii efectuează repartizarea pe posturi a candidaţilor reuşiţi la concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute.  +  Articolul 12 (1) În termen de cel mult 3 luni de la data validării concursului de admitere în magistratură, Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi. (2) După numirea în funcţia de magistrat, persoanele prevăzute la alin. (1) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 13Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------