HOTĂRÂRE nr. 155 din 22 septembrie 2004pentru aprobarea Regulamentului privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 septembrie 2004    Având în vedere dispoziţiile art. 155 alin. (2) din Constituţia României, republicată,în temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor,Consiliul Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari, anexă la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezentul regulament se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului tehnic.Secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii,judecător dr. Dan Lupaşcu  +  Anexa REGULAMENTprivind examenul de capacitate al magistraţilor stagiari  +  Capitolul I Pregătirea magistraţilor în perioada de stagiu  +  Articolul 1Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii pe baza rezultatelor obţinute la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 2 (1) Magistraţii stagiari efectuează un stagiu de 3 ani, potrivit legii. (2) Perioada de stagiu începe din ziua în care magistraţii stagiari au fost numiţi pe post.  +  Articolul 3În toată perioada de stagiu magistraţii stagiari sunt obligaţi să continue pregătirea profesională.  +  Articolul 4 (1) Judecătorii stagiari au dreptul să facă parte din completul de judecată alături de un judecător inamovibil. (2) Procurorii stagiari au dreptul să pună concluzii în instanţă, să efectueze şi să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucură de stabilitate.  +  Articolul 5 (1) Conducerea judecătoriei şi a parchetului de pe lângă aceasta sunt obligate să asigure condiţiile optime pentru desfăşurarea stagiului şi pregătirea magistraţilor stagiari, în scopul însuşirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice activităţii pentru care au fost pregătiţi. (2) În acest scop preşedinţii judecătoriilor şi prim-procurorii parchetelor de pe lângă acestea vor desemna la începutul perioadei de stagiu un judecător, respectiv un procuror, cu o pregătire profesională temeinică şi experienţă, care va coordona pregătirea magistraţilor stagiari. (3) Activitatea fiecărui magistrat stagiar va fi analizată lunar. Judecătorul, respectiv procurorul desemnat, va propune conducerii judecătoriei sau, după caz, a parchetului de pe lângă aceasta măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale şi a activităţii magistraţilor stagiari. (4) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea magistratului stagiar întocmeşte anual un referat de evaluare privind însuşirea de către acesta a cunoştinţelor practice specifice activităţii de judecător sau de procuror. (5) Rezultatul analizei lunare va fi consemnat în Caietul stagiarului şi se va reflecta în referatul anual de evaluare.  +  Articolul 6 (1) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare va cuprinde, în mod obligatoriu, avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta. (2) Constatările din ultimul referat de evaluare vor fi consemnate în Fişa pentru stagiul de practică a magistratului. În această fişă preşedintele judecătoriei sau, după caz, prim-procurorul parchetului de pe lângă aceasta va mai înscrie şi perioadele de întrerupere a stagiului, determinate de: a) starea de sănătate; b) concediile de maternitate sau pentru creşterea şi îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani; c) concediile de studii, cu excepţia celor destinate pregătirii pentru profesia de judecător sau de procuror; d) concediile fără plată; e) perioada efectuării stagiului militar; f) perioada studiilor postuniversitare cu scoatere din activitate, cu precizarea domeniului de specializare; g) alte întreruperi ale activităţii. (3) Sunt incluse în perioada de stagiu numai cursurile de pregătire profesională organizate de Institutul Naţional al Magistraturii. (4) Magistraţii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, conform legii.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate  +  Articolul 7 (1) După încheierea perioadei de stagiu, magistraţii stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. (2) În cazul în care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, este obligat să se prezinte la sesiunea următoare. (3) Lipsa nejustificată la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la două sesiuni atrage pierderea calităţii de magistrat. (4) Consiliul Superior al Magistraturii, pentru motive temeinice, la cererea magistratului stagiar, cu avizul conducătorului instanţei sau al parchetului la care acesta funcţionează, poate aproba amânarea examenului de capacitate, dar numai o singură dată. (5) Magistratul stagiar care din motive justificate nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate susţine acest examen dacă de la încheierea stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (6) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (5) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Examenul de capacitate al magistraţilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate. Pe aceeaşi pagină se publică şi tematica de examen.  +  Articolul 9 (1) Înscrierea la examenul de capacitate se face în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului. Cererea de înscriere se depune la curtea de apel în circumscripţia căreia funcţionează magistratul sau la parchetul de pe lângă aceasta. (2) La cererea-tip de înscriere se anexează: a) diploma de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, în copie; b) ultimul referat de evaluare, cu avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel, respectiv al procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă; c) fişa de stagiu.  +  Articolul 10Se pot înscrie la examen magistraţii stagiari al căror stagiu se va împlini până în ultima zi a examenului de capacitate.  +  Articolul 11Întreruperile de activitate prevăzute la art. 6 alin. (2) vor fi excluse din perioada de stagiu.  +  Articolul 12 (1) Examenul de capacitate constă în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale. (2) Probele teoretice şi practice au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, principiile şi instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor.  +  Articolul 13 (1) Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii numeşte comisia de organizare şi supraveghere a examenului de capacitate. (2) Comisia prevăzută la alin. (1) verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la examen a candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista corespunzătoare cu cel puţin 25 de zile înaintea datei examenului. (3) Candidaţii respinşi pot formula contestaţii în termen de 5 zile de la afişare. (4) Contestaţiile vor fi soluţionate prin hotărâre definitivă de comisia prevăzută la art. 30.  +  Articolul 14 (1) Comisiile de examinare sunt numite prin hotărâre a plenului Consiliului Superior al Magistraturii la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, cu 48 de ore înainte de examen. (2) Comisia de examinare pentru judecători este alcătuită din:- 3 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 3 judecători de la curţile de apel;- 1 cadru didactic din învăţământul juridic universitar acreditat sau din Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Comisia de examinare pentru procurori este alcătuită din:- 3 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 3 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel;- 1 cadru didactic din învăţământul juridic universitar acreditat sau din Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 15Comisia de examinare va fi prezidată de magistratul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu vechimea cea mai mare în funcţie.  +  Articolul 16Probele scrise teoretice constau într-o lucrare scrisă, cu subiecte comune pentru judecători şi procurori, din dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal şi dreptul procesual penal.  +  Articolul 17Probele scrise practice constau în soluţionarea unor speţe şi întocmirea unor acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori.  +  Articolul 18 (1) Probele scrise teoretice şi practice se vor susţine pe parcursul a două zile, după următoarea repartizare:- prima zi: dreptul civil, dreptul procesual civil, speţa şi întocmirea de acte judiciare;- a doua zi: dreptul penal, dreptul procesual penal, speţa şi întocmirea de acte judiciare. (2) Timpul alocat pentru probele scrise este stabilit de comisia de examinare, în raport de complexitatea subiectelor.  +  Articolul 19La rezolvarea speţei este permisă consultarea legislaţiei.  +  Articolul 20 (1) Probele orale teoretice şi practice se susţin la următoarele materii: fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de bază din: dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul penal, dreptul procesual penal, organizarea judiciară, dreptul comunitar, jurisprudenţa europeană şi Codul deontologic al magistraţilor. (2) Examinarea se face pe bază de bilete care conţin atât subiecte teoretice, cât şi subiecte practice. (3) Pentru pregătirea subiectelor fiecare candidat va beneficia de un timp de gândire de 30 de minute.  +  Articolul 21 (1) Tematica pentru disciplinele care fac obiectul examenului de capacitate este întocmită de Institutul Naţional al Magistraturii şi aprobată de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Tematica va fi transmisă cu cel puţin 90 de zile înainte de examen.  +  Articolul 22 (1) Pentru probele scrise teoretice şi practice, comisia de examinare va stabili, cu 24 de ore înainte de examen, 5 variante de subiecte pentru fiecare materie, care se pun într-un plic sigilat. (2) În ziua examenului, după intrarea candidaţilor în sălile de examen, comisia de examinare va extrage câte un subiect din fiecare plic. Subiectele extrase vor fi multiplicate şi distribuite în fiecare sală de examen.  +  Articolul 23Accesul candidaţilor în sala de examen este permis numai după legitimarea acestora.  +  Articolul 24Înainte de tratarea subiectelor, candidaţii îşi vor scrie numele şi prenumele pe colţul din dreapta sus al primei pagini a lucrării scrise, ce urmează să fie lipit, după care se aplică ştampila Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25La expirarea timpului stabilit pentru probele scrise, preşedintele comisiei de organizare şi supraveghere preia lucrările candidaţilor, sub semnătură, după care le predă preşedintelui comisiei de examinare în vederea numerotării şi a repartizării lor membrilor comisiei.  +  Articolul 26Orice tentativă de fraudă atrage excluderea candidatului din examen de către preşedintele comisiei de organizare şi supraveghere.  +  Articolul 27 (1) Media probei scrise teoretice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie în parte. (2) Media probei scrise practice este rezultatul mediei aritmetice a notelor acordate de membrii comisiei de examinare pentru fiecare materie în parte. (3) Media generală a probei scrise este rezultatul mediei aritmetice dintre media probei scrise teoretice şi media probei scrise practice.  +  Articolul 28Notele acordate la probele scrise vor fi trecute, în cifre şi litere, în borderoul de notare, care va fi semnat pe fiecare filă de comisia de examinare.  +  Articolul 29 (1) Contestaţiile cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la comunicarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. (2) Lucrările cu privire la notarea cărora s-au formulat contestaţii vor fi din nou secretizate, prin lipirea colţului pe care este înscris numele candidatului.  +  Articolul 30Comisia de contestaţii, numită de plenul Consiliului Superior al Magistraturii, este formată din 5 membri, dintre care:- 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 1 procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;- 2 cadre didactice din învăţământul juridic universitar acreditat sau din Institutul Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 31La probele scrise şi la probele orale candidaţii vor fi apreciaţi cu note de la 1 la 10.  +  Articolul 32 (1) Vor fi admişi la proba orală candidaţii care au obţinut la proba scrisă cel puţin media 7,00, fără ca la vreuna dintre materii să fi obţinut o notă mai mică de 5,00. (2) Media generală a probelor orale este de cel puţin 7,00, fără ca la vreuna dintre materii candidatul să fi obţinut o medie mai mică de 5,00. (3) Notarea la probele orale este definitivă. (4) Media generală de promovare a examenului de capacitate este de cel puţin 7,00.  +  Articolul 33Rezultatele examenului se comunică curţilor de apel şi parchetelor de pe lângă acestea, se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se aduc la cunoştinţă publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 34 (1) La terminarea examenului comisia de examinare va întocmi un proces-verbal în care vor fi menţionate condiţiile de desfăşurare a examenului, notele obţinute de candidaţi la probele scrise şi orale, media generală pe baza căreia au fost declaraţi admişi sau respinşi. (2) Procesul-verbal va fi semnat de către toţi membrii comisiei de examinare.  +  Capitolul III Validarea examenului de capacitate şi repartizarea candidaţilor pe posturi  +  Articolul 35 (1) Rezultatele examenului de capacitate, procesul-verbal prevăzut la art. 34 alin. (1) şi raportul întocmit de compartimentul de specialitate vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Consiliul Superior al Magistraturii validează examenul în prima şedinţă care urmează afişării rezultatelor, centralizează rezultatele şi întocmeşte, în ordinea mediilor obţinute, tabelul de clasificare a candidaţilor, pe baza căruia vor fi numiţi pe posturile vacante. (3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constată că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege sau regulament cu privire la organizarea examenului sau că există dovada săvârşirii unor fraude. (4) În cazul invalidării rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii va stabili o nouă dată pentru susţinerea examenului de capacitate.  +  Articolul 36După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe se publică, de îndată, separat pentru judecători şi procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 37 (1) Candidaţii declaraţi admişi la examen au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (2) Judecătorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecător, iar procurorii stagiari, numai pentru posturi de procuror.  +  Articolul 38 (1) Candidatului care nu şi-a exercitat dreptul de alegere în termenul prevăzut la art. 37 alin. (1) sau care nu poate ocupa nici unul dintre posturile pentru care a optat i se va propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.  +  Articolul 39Repartizarea pe posturi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instanţelor şi al parchetelor.  +  Articolul 40La medii egale au prioritate la alegerea postului, în ordinea următoare, candidatul care are titlul de doctor în drept, cel care are o vechime mai mare în magistratură ori magistratul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a optat.  +  Articolul 41 (1) În termen de cel mult 3 luni de la data validării examenului de capacitate, Consiliul Superior al Magistraturii va propune Preşedintelui României numirea în funcţie a magistraţilor care au fost declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate. (2) Magistratul care a fost respins la două sesiuni sau care în mod nejustificat nu s-a prezentat la examenul de capacitate pierde calitatea de magistrat din ziua validării rezultatelor examenului de către Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 42Cererile de înscriere la examen însoţite de actele prevăzute la art. 9 sau, după caz, cererile de amânare, lucrările scrise, rezultatele finale obţinute la examenul de capacitate şi referatele anuale de evaluare vor fi păstrate în mapa profesională a magistratului.  +  Articolul 43Documentaţia privind examenul de capacitate se păstrează la Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Articolul 44Prin grija preşedintelui curţii de apel sau, după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta, prezentul regulament va fi adus la cunoştinţă candidaţilor la data înscrierii la examen.  +  Articolul 45Examenul de capacitate, sesiunea octombrie decembrie 2004, se va desfăşura potrivit regulamentului în vigoare la data înscrierii candidaţilor la examen.  +  Articolul 46Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------