HOTĂRÎRE Nr. 972 din 29 decembrie 1994pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 165/1994 privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 373 din 30 decembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 165/1994 privind efectuarea de operaţiuni legate de import-export, încheiate la nivel de agent economic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 5 mai 1994, se completează după cum urmează: - La articolul 2, după litera c) se introduce litera c^1), cu următorul cuprins: "c^1) operaţiuni de compensare a datoriilor externe ale regiilor autonome, rezultate din prestări de servicii internaţionale, prin livrări de produse româneşti achitate la intern de debitorul la extern în cauza, cu avizul prealabil al ministerelor de resort privind oportunitatea efectuării compensării şi cu aprobarea Ministerului Comerţului." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul transporturilor,Aurel NovacMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Cristian Ionescu------------------------