HOTĂRÎRE Nr. 971 din 29 decembrie 1994privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 2 din 10 ianuarie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) pescuitul sportiv al oricăror specii de peste, precum şi al altor vietuitoare acvatice, exercitat fără permis sau autorizaţie în cursuri de apa curgătoare sau stătătoare, canale artificiale, Delta Dunării, lacurile naturale sau de acumulare, apele maritime interioare şi marea teritorială; b) pescuitul sportiv al oricăror specii de peste, precum şi al altor vietuitoare acvatice, exercitat în cursuri de apa curgătoare sau stătătoare, canale artificiale, Delta Dunării, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare şi marea teritorială sau în zone din acestea în care pescuitul este interzis; c) pescuitul sportiv cu mai mult decît: - o undita sau o lanseta cu doua cirlige, în apele curgătoare şi stătătoare de munte; - doua undite sau doua lansete cu cîte doua cirlige fiecare, de riurile colinare şi de şes, în lacurile interioare şi în riurile de frontieră, pe tot cursul Dunării, inclusiv bratele sale, şi în amenajările piscicole autorizate pentru pescuit sportiv; - doua undite, doua lansete sau doua taparine cu cîte zece cirlige fiecare, în Marea Neagra; d) refuzul de a prezenta, la cererea persoanelor împuternicite să constate contravenţii, permisul sau autorizaţia de pescuit sportiv; e) pescuitul cu momeli naturale în apele de munte ce oferă condiţii de viaţa salmonidelor nominalizate de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 2Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 300.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) pescuitul sportiv în timpul nopţii; b) prinderea salmonidelor cu mina; c) pescuitul cu momeli metalice şi cu peşti artificiali în riurile populate cu lostrita; d) pescuitul sportiv de către o singura persoana în timpul unei zile, de la răsăritul şi până la apusul soarelui a: - mai mult de 10 bucăţi, în total, din speciile de pastravi, lipan şi coregon, în apele de munte cu salmonide; - mai mult de 3 kg de peste, cu excepţia cazului când s-a pescuit un singur peste a cărui greutate depăşeşte 3 kg, în apele curgătoare şi stătătoare din zona colinară şi de şes, Dunăre, lacurile litorale, Marea Neagra şi apele de munte fără salmonide; e) reţinerea de către pescarii sportivi a peştelui şi a altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime prevăzute de lege; f) pescuitul sportiv pe cursul unei ape curgătoare pe o distanta de 60 metri în aval de baraj şi pe cursul unei salbe de iazuri, atât pe o distanta de 60 metri în amonte de primul iaz şi 50 metri în aval de ultimul iaz din salba, cît şi pe tronsoanele de canal sau pe cursurile de apa dintre iazuri; g) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpa a semnelor indicatoare aşezate în raza amenajărilor piscicole; h) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaia sau cu orice alte unelte ascutite care ranesc peştele; i) aruncarea gunoaielor, a rumegusului de lemn, a resturilor menajere şi a oricăror alte materiale în albiile sau pe malurile cursurilor de apa curgătoare sau stătătoare, ale canalelor artificiale, lacurilor naturale sau de acumulare, apelor maritime interioare şi marii teritoriale, precum şi în perimetrul amenajărilor piscicole; j) introducerea de barci şi ambarcatiuni în lacurile de acumulare sau în amenajările piscicole fără aprobarea proprietarului sau a titularului dreptului de folosinţă piscicolă, cu excepţia celor din dotarea deţinătorului lucrării de gospodărire a apelor, nominalizate şi utilizate pentru exploatarea, întreţinerea şi supravegherea lucrării.  +  Articolul 3Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 600.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) pescuitul industrial al oricăror specii de peste, precum şi al altor vietuitoare acvatice, exercitat fără autorizaţie, în cursuri de apa curgătoare sau stătătoare, canale artificiale, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare şi marea teritorială; b) pescuitul industrial al oricăror specii de peste, precum şi al altor vietuitoare acvatice, exercitat în cursuri de apa curgătoare sau stătătoare, canale artificiale, lacuri naturale sau de acumulare, ape maritime interioare şi în marea teritorială sau în zone din acestea în care pescuitul este interzis; c) pescuitul lostritei fără autorizaţie specială eliberata de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; d) aşezarea uneltelor de pescuit fixe în deriva pe mai mult de două treimi din lăţimea râurilor sau a canalelor; e) pescuitul cu siruri de muste artificiale în apele salmonicole; f) extragerea ghetii naturale din perimetrul zonelor de protecţie a faunei piscicole; g) circulaţia cu ambarcatiuni cu motor în apele din Delta Dunării, inclusiv în Complexul de lacuri Razelm-Sinoe, în afară traseelor aprobate de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; h) utilizarea la pescuit a setcilor fixe în zona Litoralului românesc; i) utilizarea la pescuit a setcilor şi avelor de orice fel în Complexul Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciug, Erenciuc şi în lacurile litorale; j) circulaţia cu autovehicule şi scoaterea materialului lemnos prin albiile apelor curgătoare din zona de munte, precum şi circulaţia cu ambarcatiuni cu motor în cursurile de apa din zona de munte fără autorizaţia Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; k) deschiderea, închiderea, obstruarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor şi a girlelor de legătură cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile, dacă prin aceasta se împiedica sau se pescuiesc speciile de peşti care migrează în timpul viiturilor de apa sau în perioada de reproducere, precum şi scurgerea libera a apelor o dată cu fondul piscicol al acestora. Fac excepţie închiderile pescaresti din Delta şi Lunca Dunării, autorizate în locurile şi în condiţiile stabilite de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei; l) introducerea la pasunat a animalelor, adapatul acestora şi circulaţia cu orice mijloc de transport în incinta şi pe digurile helesteelor, iazurilor, pepinierelor piscicole şi pastravariilor, în orice perioada, fără autorizaţia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinţă piscicolă.  +  Articolul 4Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 600.000 lei la 700.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) pescuitul sportiv al oricăror specii de peste, precum şi al altor vietuitoare acvatice, exercitat în amenajări piscicole, altele decît cele autorizate în acest scop; b) pescuitul industrial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 200 metri aval de baraj; c) folosirea armelor de foc pentru pescuitul delfinilor şi al salmonidelor; d) prinderea peştelui cu unelte de pescuit din plasa sau cu pripoane în ape de munte; e) pescuitul oricăror specii de peste, crustacee, moluste sau alte vietuitoare acvatice, în perioadele şi în zonele de prohibitie; f) pescuitul speciilor de peşti supuse protecţiei sau care sunt declarate monumente ale naturii şi pentru care pescuitul este interzis sau supus unor restrictii speciale.  +  Articolul 5Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 700.000 lei la 800.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) oprirea, abaterea, rastocirea unei ape curgătoare sau scurgerea apei, în parte sau în întregime, fără acordul proprietarului sau al deţinătorului folosinţei piscicole; b) introducerea de specii, rase sau hibrizi de peşti, altele decît cele existente în apele curgătoare, stătătoare şi în amenajările piscicole, fără avizul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; c) neluarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea şi stoparea extinderii epizootiilor, precum şi pentru nedeclararea apariţiei acestora organelor de specialitate; d) vânzarea puietului de peste în alte scopuri decît repopularea; e) pescuitul industrial cu unelte de pescuit având ochiurile sub dimensiunile minime prevăzute de lege; f) executarea lucrărilor de foraje hidrogeologice în amenajările piscicole fără autorizaţia proprietarului sau a titularului dreptului de folosinţă piscicolă.  +  Articolul 6Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 900.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) neanuntarea organelor de specialitate împuternicite în acest scop despre primirea le centrele de colectare a unor cantităţi de peste sub dimensiunile minime, în procente mai mari decît cele prevăzute de lege; b) pescuitul industrial al peştelui şi al altor vietuitoare acvatice sub dimensiunile minime, în procente mai mari decît cele prevăzute de lege; c) refuzul de a permite accesul la controlul în barci, şalupe şi alte ambarcatiuni, în autovehicule, în unităţile de producţie piscicolă şi în perimetrul luciurilor de apa exploatate prin pescuit sportiv sau industrial personalului de specialitate împuternicit în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sau de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 7Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 900.000 lei la 1.000.000 lei următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: a) distrugerea sau degradarea din culpa a digurilor, barajelor şi canalelor, a taluzurilor şi malurilor, a instalaţiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole; b) distrugerea sau degradarea din culpa a trecatoarelor pentru peşti, a toplitelor şi a cascadelor podite; c) reducerea din culpa a debitului de apa pe cursurile de apa naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenta faunei piscicole; d) distrugerea, degradarea sau micşorarea din culpa a zonelor de protecţie perimetrala a amenajărilor piscicole; e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedica intrarea pestilor în sistemele de alimentari cu apa, irigaţii, precum şi în instalaţiile hidroenergetice; f) neluarea măsurilor pentru curatarea zonelor de pescuit şi pentru protejarea şi salvarea fondului piscicol la construcţia sau golirea lacurilor de acumulare; g) neasigurarea debitului de apa necesar dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare.  +  Articolul 8Pentru faptele care constituie contravenţii la normele de pescuit şi de protecţie a fondului piscicol, amenzile contravenţionale pot fi aplicate şi persoanelor juridice.  +  Articolul 9Faptele prevăzute la art. 1-7 constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni.  +  Articolul 10 (1) Sunt supuse confiscării uneltele şi ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc şi orice alte bunuri care au fost folosite la săvârşirea faptei. (2) Bunurile rezultate din săvârşirea contravenţiei, constind în peste, icre şi produse acvatice, sunt, de asemenea, supuse confiscării. (3) În cazuri de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), organele de constatare dispun, prin procesul-verbal încheiat, valorificarea lor în condiţiile legii, contravaloarea bunurilor confiscate facindu-se venit la bugetul de stat.  +  Articolul 11 (1) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 1-7, despăgubirile datorate pentru pagubele cauzate fondului piscicol se vor calcula în funcţie de preţul mediu de piaţa pentru speciile de peşti şi alte vietuitoare acvatice. (2) În situaţia când contravenţiile s-au produs în perioada de prohibitie sau în perimetrul rezervaţiilor şi al pepinierelor piscicole, preţul speciilor de peşti şi al altor vietuitoare acvatice, luat în calcul la stabilirea pagubei şi a despăgubirii, va fi dublu faţă de preţul zilei de piaţa.  +  Articolul 12Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre se constata, iar amenzile se aplică de persoanele împuternicite în acest scop de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, precum şi de către primari, ofiţeri şi subofiteri de poliţie.  +  Articolul 13Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvârşită contravenţia.  +  Articolul 14Dispoziţiile prezentei hotărâri se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 15H.C.M. nr. 341 din 7 aprilie 1975 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de pescuit şi protecţia fondului piscicol, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:------------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistru de interne,Doru Ioan Taracila-----------------