ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 9 septembrie 2004privind schimbarea destinației unor părți din imobilele situate în municipiul București, precum și trecerea unor părți dintr-un imobil proprietate privată a statului din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004  Situația extraordinară prevăzută de art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată, o constituie urgența finalizării lucrărilor de construcție contractate a locuințelor de necesitate pentru cazarea imediată a persoanelor și familiilor acestora, pe perioada consolidării clădirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, această finalizare fiind împiedicată în situația în care destinația finală a întregului imobil nu este stabilită în condițiile legii.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Parterul și mezaninul imobilelor prevăzute în anexa nr. 1 își schimbă destinația de locuințe de necesitate, stabilită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, aprobată cu modificări prin Legea nr. 449/2002.  +  Articolul 2Parterul și mezaninul imobilului prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 1 rămân la dispoziția expropriatorului, care poate dispune de acestea prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 3Parterul și mezaninul imobilului proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trec din administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. în administrarea Societății Comerciale "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A.  +  Articolul 4Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2002 privind măsuri pentru susținerea și urgentarea acțiunilor de reducere a riscului seismic al clădirilor de locuit multietajate, încadrate în clasa I de risc seismic și care prezintă pericol public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 29 aprilie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 449/2002, și Hotărârea Guvernului nr. 849/2003 privind trecerea unor imobile, situate în municipiul București, din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în proprietatea privată a statului și în administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 24 iulie 2003, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Marius Sorin Ovidiu Bota,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 9 septembrie 2004.Nr. 66.  +  Anexa nr. 1LISTAimobilelor ale căror parter și mezanin își schimbă destinația1. Bloc 108, Piața Națiunilor Unite nr. 8 (fostă str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5 - structură cu suprafața construită desfășurată de 9.046 mp și teren aferent construcției în suprafață de 646 mp.2. Bloc 107, Piața Națiunilor Unite nr. 9 (fostă str. Străpungerea Mihai Vodă), sectorul 5 - structură cu suprafața construită desfășurată de 8.890 mp și teren aferent construcției în suprafață de 621 mp.  +  Anexa nr. 2DATE DE IDENTIFICARE a părții din imobilul proprietate privată a statului, care se transmitedin administrarea Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A. înadministrarea Societății Comerciale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Locul unde este    Persoana    Persoanasituat imobilul    juridică    juridică           Caracteristicile tehnice                    de la      la care se              ale imobilului                   care se     transmite                  transmite    imobilul                  imobilul────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Municipiul    Proprietatea    Proprietatea    Bloc 108, tronson 2 - structurăBucurești,    privată a       privată a       cu suprafața construită desfășu-Piața         statului și     statului și     rată de 877,2 mp , reprezentândNațiunilor    administrarea   administrarea   spații cu altă destinație situateUnite         Companiei       Societății      la parter și mezanin, precum șinr. 8,        Naționale       Comerciale      teren aferent în suprafață debl. 108,      de Investiții   "Compania       62,7 mpsectorul 5   "C.N.I." - S.A.  Națională de                              Transporturi                              Aeriene Române -                              TAROM" - S.A.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------