HOTĂRÂRE nr. 1.432 din 2 septembrie 2004privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 23 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. II din Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, denumită în continuare Autoritatea, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 2 (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, Autoritatea îndeplineşte următoarele funcţii: a) funcţia de strategie; b) funcţia de reglementare; c) funcţia de administrare; d) funcţia de reprezentare; e) funcţia de autoritate de stat. (2) Autoritatea asigură respectarea, pe teritoriul României, a drepturilor copilului prin intervenţia, în condiţiile legii, în procedurile administrative şi judiciare privind respectarea şi promovarea drepturilor copilului.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiilor sale Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului:1. elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, strategia naţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;2. coordonează activităţile şi măsurile de implementare a obiectivelor strategiei naţionale din domeniu;3. evaluează impactul aplicării obiectivelor strategice şi ia măsurile necesare sau, după caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea obiectivelor sau, după caz, a activităţilor de implementare a acestora;4. identifică nevoile de formare a personalului implicat în protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi colaborează cu instituţiile abilitate de lege la fundamentarea şi elaborarea de programe care să răspundă acestor nevoi;5. elaborează proiecte de acte normative, în vederea armonizării legislaţiei interne cu principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte, precum şi în vederea aplicării efective a acestora;6. elaborează şi fundamentează programe în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;7. elaborează metodologia de autorizare şi criteriile de evaluare a organizaţiilor neguvernamentale care activează în domeniul său de activitate;8. autorizează organismele private de naţionalitate străină să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;9. organizează evidenţa la nivel naţional a tuturor asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor care activează în domeniul său de activitate, precum şi a serviciilor prestate de acestea; propune Guvernului recunoaşterea acestora ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii;10. centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la respectarea principiilor şi normelor stabilite de Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi elaborează rapoartele prevăzute la art. 44 pct. 1 din această convenţie;11. asigură controlul în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei din domeniul propriu şi modul în care sunt respectate drepturile copilului de către instituţiile publice, celelalte persoane juridice şi de persoanele fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; propune instituţiilor competente stabilirea răspunderii disciplinare, materiale, contravenţionale sau penale, după caz, a persoanelor vinovate;12. propune autorităţilor competente suspendarea sau încetarea activităţilor care pun în pericol grav şi iminent sănătatea sau dezvoltarea fizică ori psihică a copilului;13. ia măsurile necesare sau, după caz, propune autorităţilor ori instituţiilor competente luarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau, după caz, înlăturarea efectelor oricăror acte ori fapte care încalcă principiile şi normele tratatelor internaţionale în domeniul drepturilor copilului, la care România este parte;14. iniţiază, negociază şi încheie, prin împuternicirea Guvernului, documente de cooperare internaţională în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului; b) în domeniul prevenirii separării copilului de părinţi şi al protecţiei speciale a copilului separat temporar sau definitiv de părinţi:1. elaborează norme, standarde şi metodologii pentru funcţionarea serviciilor care asigură prevenirea separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţia specială a copilului;2. elaborează metodologia de licenţiere şi criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului;3. licenţiază serviciile destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului, organizate, în condiţiile legii, de către autorităţile publice sau organismele private autorizate; asigură la nivel naţional evidenţa acestor servicii;4. realizează inspecţii cu privire la modul în care sunt respectate standardele minime obligatorii pentru organizarea şi funcţionarea serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului;5. asigură controlul şi îndrumarea metodologică a activităţilor serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi şi a celor de protecţie specială a copilului, precum şi a activităţii desfăşurate de comisiile pentru protecţia copilului; c) în domeniul economico-financiar:1. gestionează bunurile proprietate publică şi privată a statului pe care le are în administrare sau în folosinţă, după caz;2. gestionează sau, după caz, monitorizează gestionarea fondurilor alocate pentru finanţarea programelor din domeniul său de activitate;3. finanţează sau, după caz, cofinanţează proiecte în cadrul programelor de interes naţional;4. propune şi fundamentează adoptarea măsurilor necesare pentru asigurarea finanţării adecvate a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părinţii săi, precum şi protecţiei speciale a copilului.  +  Articolul 4 (1) În îndeplinirea atribuţiilor de control ce îi revin Autoritatea are dreptul să solicite informaţii şi documente, în condiţiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera sa de competenţă, acestea având obligaţia de a le pune la dispoziţie în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative în domeniul său de activitate.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea este condusă de un secretar de stat, ajutat de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (2) Revocarea secretarului de stat şi a subsecretarului de stat se realizează prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (3) Secretarul de stat conduce întreaga activitate a Autorităţii şi o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, cu alte instituţii publice, precum şi cu orice persoane juridice şi fizice, române sau străine. (4) Secretarul de stat este ordonator secundar de credite, în condiţiile prevăzute de lege. (5) În exercitarea atribuţiilor sale secretarul de stat emite ordine şi instrucţiuni. (6) Secretarul de stat răspunde în faţa ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru întreaga activitate a Autorităţii.  +  Articolul 6 (1) Subsecretarul de stat îndeplineşte atribuţiile prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin ordin al secretarului de stat. (2) În cazul în care secretarul de stat nu îşi poate exercita atribuţiile ce îi revin, subsecretarul de stat exercită aceste atribuţii cu înştiinţarea ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (3) Autoritatea are un secretar general care face parte din categoria înalţilor funcţionari publici, numit pe bază de concurs sau examen, în condiţiile legii. (4) Secretarul general al Autorităţii îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, cele stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi/sau alte atribuţii încredinţate de secretarul de stat, realizând legăturile funcţionale dintre structurile instituţiei.  +  Articolul 7 (1) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Autorităţii este de 86, exclusiv demnitarii. (3) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinzând atribuţiile şi sarcinile personalului din aparatul propriu al Autorităţii şi circuitul documentelor se aprobă prin ordin al secretarului de stat.  +  Articolul 8Personalul Autorităţii este format din funcţionari publici şi personal contractual, numiţi, respectiv încadrat, potrivit legii.  +  Articolul 9Autoritatea are în dotare următoarele mijloace de transport: a) 3 autoturisme, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) 2 autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor specifice de inspecţie, monitorizare şi control în teritoriu, conform anexei nr. 2.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 7 iulie 2003.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat al Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.432.  +  Anexa 1     Numărul maxim de posturi = 86 (exclusiv demnitarii)                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ        a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului                             ┌───────────────────┐                             │ SECRETAR DE STAT │            ┌----------------├───────────────────┼────────────┐            | └────────┬──────────┘ │            | │ │            | │ │┌───────────┴───────────┐ ┌────────┴──────────┐ ││CONSILIUL DE COORDONARE│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │└───────────────────────┘ └────────┬──────────┘ │                                      │ │                                      │ │                             ┌────────┴──────────┐ │                             │ SECRETAR GENERAL │ │                             └────────┬──────────┘ │                                      │ │                                      │ ┌───────┴──────┐                                      │ │ │                                      │ ┌────┴─────┐┌───────┴───────┐                                      │ │CORPUL DE ││COMPARTIMENTUL │                                      │ │CONTROL*) ││ AUDIT │                                      │ └──────────┘└───────────────┘      ┌──────────────┬───────────┬────┴──────────┬───────────────────┐      │ │ │ │ │ ┌────┴─────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴────┐ ┌────────┴──────────┐ ┌──────┴───────┐ │DIRECŢIA │ │DIRECŢIA │ │SERVICIUL│ │DIRECŢIA ECONOMICĂ │ │BIROUL JURIDIC│ │INSPECŢIE │ │STRATEGII,│ │INTEGRARE│ │ ŞI RESURSE UMANE │ │ŞI CONTENCIOS │ │ │ │PROGRAME │ │EUROPEANĂ│ │ │ │ │ └──────────┘ └────┬─────┘ └─────────┘ └───────────────────┘ └──────────────┘                    │             ┌──────┴──────────┐             │ │     ┌───────┴──────┐ ┌────────┴──────────┐     │ SERVICIUL │ │ COMPARTIMENTUL │     │ LICENŢIERE │ │RELAŢII CU PUBLICUL│     └──────────────┘ └───────────────────┘---------- Notă *) Funcţionează la nivel de serviciu.  +  Anexa 2                MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI CONSUMUL DE CARBURANŢI       pentru activităţi specifice de inspecţie, monitorizare şi control  desfăşurate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului
           
    Numărul de autoturismeTipul mijlocului de transportParcul normatConsumul lunar de carburanţi litri/lună/mijloc de transport
    2autoturism2300
  ----------