HOTĂRÂRE nr. 957 din 29 decembrie 1994privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1994 pentru continuarea lucrărilor de refacere a obiectivelor de interes public distruse de calamităţile naturale din anii 1991-1994 în judeţul Suceava
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 31 decembrie 1994  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pentru continuarea lucrărilor de refacere a obiectivelor de interes public distruse de calamităţile naturale din anii 1991-1994 în judeţul Suceava, se constituie la nivelul judeţului Suceava un fond special în suma de 250 milioane lei, cu acoperire din Fondul de investiţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1994.  +  Articolul 2Suma prevăzută la art. 1 se va utiliza pentru continuarea lucrărilor de refacere a obiectivelor distruse de calamităţile naturale din anii 1991-1994, conform anexei la prezenta hotărâre.Fondul special constituit cu această destinaţie se administrează de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 3Sumele neutilizate până la data de 31 decembrie 1994, din fondul prevăzut la art. 1, li se aplică prevederile art. 72 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1994.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:----------------Secretar de stat, şefulDepartamentului pentru AdministraţiePublică Locală,Octav CozmâncăMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 29 decembrie 1994.Nr. 957.  +  Anexa LISTAlucrărilor ce se realizează în judeţul Suceava pentruînlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în perioada 1991-1994
    Nr. crt.Denumirea obiectivuluiValoarea alocată - milioane lei -
      TOTAL250
    1.Refacere infrastructură drumuri, poduri, apărări maluri şi regularizare pârâu Soloneţ, comuna Cacica103
    2.Terminare refacere infrastructură drumuri, poduri şi apărări maluri pe râul Suceviţa, comuna Marginea64
    3.Terminare consolidare versant "Dealu Mare", comuna Slatina60
    4.Terminare refacere punţi pietonale peste râul Suceava în comunele Vicovu de Sus şi Ipoteşti23
  ---------