HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 26 august 2004pentru aprobarea formularelor-tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 14 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Modelele formularelor-tip pentru comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar sunt prevăzute în anexele nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Tipărirea formularelor prevăzute în anexele nr. 1-16 se face pe hârtie ofset.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 15 septembrie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statBucureşti, 26 august 2004.Nr. 1.373.  +  Anexa 1
      Comunicare cu privire la punerea în
      mişcare a acţiunii penale
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara. ........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      s-a pus în mişcare acţiunea penală la data de ..... în dosar nr. ../P/....
      pentru infracţiunea de ...................................................
      prevăzută şi pedepsită de ...............................................
      (descrierea pe scurt a faptei şi data comiterii .........................
      ......................................................................
      ......................................................................)
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 2
      Comunicare cu privire la scoaterea de sub
      urmărire penală sau încetarea urmăririi penale
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin ordonanţa nr. ..... din data de ..... în dosarul nr. ...... din data
      de ....... s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală/încetarea urmăririi
      penale cf. art. ........................................................
      ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      pentru infracţiunea de ...................................................
      prevăzută şi pedepsită de ...............................................
      şi s-a dispus ...........................................................
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 3
      Extras de pe hotărâri judecătorești definitive
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin sentinţa penală nr. ..... din data de ...... pronunţată în dosarul
      nr. ...... al Judecătoriei/Tribunalului ......., rechizitoriul nr. ....
      /P/...... al ........., rămasă definitivă prin decizia penală/nerecurare/
      neapelare nr. ........ din ....... a .......... în baza art. ...........
      s-a dispus*1) .........................................................
      .......................................................................
      deoarece*2) ............................................................
      conform art. ...........................................................
      se face vinovat(ă) de .......................
      S-a dispus/anulat arestarea în baza mandatului nr. .... din data de .....
      emis de ............ .
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
  -------------*1) În caz de mai multe infracţiuni să se înscrie pentru fiecare pedeapsa şi în caz de aplicare a concursului de infracţiuni să se înscrie sporul aplicat şi pedeapsa finală*2) Descrierea pe scurt a faptei
   +  Anexa 4
      Extras de pe hotărâri de achitare/incetare a
      procesului penal
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin sentinţa penală nr. ..... din data de ...... pronunţată în dosarul
      nr. ...... al Judecătoriei/Tribunalului ......., rechizitoriul nr. ....
      /P/...... al ........., rămasă definitivă prin decizia penală/nerecurare/
      neapelare nr. ........ din ....... a .......... în baza art. ...........
      S-a dispus achitarea/încetarea procesului penal pentru infractiunea de
      .......................................................................
      deoarece*1) ...........................................................)
      prevăzută şi pedepsita de art. ........................................ .
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
  ------------
      *1) Descrierea pe scurt a faptei
   +  Anexa 5
      Extras de pe hotărâri judecătorești de amanare
      a executarii pedepsei
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin sentinţa penală nr. ..... din data de ...... pronunţată în dosarul
      nr. ...... al Judecătoriei/Tribunalului ......., rechizitoriul nr. ....
      /P/...... al ........., rămasă definitivă prin decizia penală/nerecurare/
      neapelare nr. ........ din ....... a .......... în baza art. ...........
      s-a dispus amanarea/intreruperea executarii pedepsei de ................
      aplicate prin: sentinţa penală nr. .......... din ........... a ........,
      definitivă prin decizia penală nr. ........ din ........ a .............
      pentru infracţiunea de .................. prevăzută şi pedepsită de art.
      ............ pe o perioadă de .......................................
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 6
      Comunicare cu privire la intervenirea
      amnistiei sau gratierii
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      a fost AMNISTIAT/GRAŢIAT cf. ...........................................
      fapta/pedeapsa .......................................................
      aplicată prin sentinţa penală nr. ...... din ......... a ...............
      rămasă definitivă prin decizia penală nr. ....... din ........ a ........
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 7
      Comunicare cu privire la achitarea
      amenzii penale
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      conform chitanţei nr. ....... din ...... eliberată de ...................
      a fost achitată amenda penală de .......... lei aplicată prin sentinţa
      penală nr. ....... din ......... a ..........., rămasă definitivă prin
      decizia penală nr. ........ din ....... a ............ pentru fapta
      prevăzută şi pedepsită de art. .........................................
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 8
      Extras de pe hotărâri judecătoreşti de
      constatare a prescripţiei executării pedepsei
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin sentinţa penală nr. ....... din data de ....... pronunţată în dosarul
      nr. .......... al Judecătoriei/Tribunalului .........., rămasă definitivă
      prin decizia penală/nerecurare, / neapelare nr. ........ din ..........
      a .......... în baza art. ................................. s-a constatat
      prescripţia executării pedepsei de .................... aplicate prin:
      sentinţa penală nr. ........ din ...... a ....... definitivă prin decizia
      penală nr. ........ din .......... a ............. pentru infracţiunea de
      ................. prevăzută şi pedepsită de art. .....................
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 9
      Extras de pe hotărâri judecătoreşti de
      reabilitare
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm următoarele
     date, privind pe:
      Numele de familie: ..................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin sentinţa penală nr. ....... din data de ....... pronunţată în dosarul
      nr. .......... al Judecătoriei/Tribunalului .........., rămasă definitivă
      prin decizia penală/nerecurare, / neapelare nr. ........ din ..........
      a .......... în baza art. ................................. s-a dispus
      reabilitarea ................... pedepsei/pedepselor aplicate prin:
      - sentinţa penală nr. ......... din ....... a ..................,
      - sentinţa penală nr. ......... din ....... a ..................,
      - sentinţa penală nr. ......... din ....... a ..................,
      - sentinţa penală nr. ......... din ....... a ................. .
             L.S.
          ...........
                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 10
      Comunicare cu privire la:
      - arestarea preventivă;
      - începerea executării pedepsei închisorii;
      - internarea într-un centru de reeducare;
      - internarea într-un institut medical - educativ;
      - începerea executării pedepsei la locul de muncă.
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm că:
      a fost arestat(ă) preventiv/a început executarea pedepsei închisorii/
      a fost internat(ă) într-un centru de reeducare/a fost internat(ă)
      într-un institut medical - educativ / a început executarea pedepsei la
      locul de muncă:
      Numele ............................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      La data de ......... a fost arestat în baza mandatului de arestare
      preventivă /executare a pedepsei nr. ..../ an ..... emis de parchetul/
      instanţa ....................
                               urmărire penala
      *1) în dosarul de ----------------------------- nr. ......./an ......
                         extindere a procesului penal
      al parchetului/instanţei ............................................
      *2) prin sentinţa penală nr. ...... din data de ...... a instanţei ......
      pentru infracţiunea de ..................................................
      prevăzută şi pedepsită de art. ..........................................
      a fost condamnat la .....................................................
      Punerea în mişcare a acţiunii penale / Extinderea procesului penal a fost
      făcută de parchetul/instanţa ............. în dosarul (rechizitoriul)
      nr. .......... din data de ......... .
      Formule dactiloscopice: Identificat dactiloscopic:
      ──────┼───────┼──────── ..........................
                                        
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
  -------------*1) Se completează în cazul arestării preventive/extinderii procesului penal.*2) Se completează numai în cazul arestării în vederea executării pedepsei.
   +  Anexa 11     Comunicare cu privire la:    - întreruperea ori încetarea      executării pedepsei sau a      măsurii de siguranţă.    Emitent..............    Nr. ..... din .......    Jurnal nr. ..........    data de primire .........                                    CĂTRE                 Inspectoratul de Politie al judeţului .........                             - Cazier Judiciar -    În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm că    în ziua de ........................................................                  (a fost pus în libertate, evadat, decedat. etc.)    Numele: ............................................................    Prenumele: ..........................................................    Nume anterior: ......................................................    Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................    Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........    Cetăţenie: ...............    Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................                   nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....                   judeţ / sector ...............    Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......    Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................    La data de ........ a fost arestat în baza mandatului de arestare    preventivă nr. ........ din ........ emis de .......................    prin sentinţa/decizia penală nr. ...... din data de ........ a ........    fost condamnat la / internat pe timp de ...............................    pentru infracţiunea de ................................................    prevăzută şi pedepsită de art. ........................................    S-a liberat .........................................................    cf. art. ..............................................................    Rest rămas neexecutat din pedeapsă ........ zile. Conform art. ........    i se interzice de a se afla în localităţile: .........................    pe timp de ...............................    A declarat că îşi va stabili domiciliul în: localitatea: .............    strada .............. nr. ....... judeţul ...........                 Degetul arătător Degetul arătător                     stâng drept                  
          COMANDANT/DIRECTOR                            ŞEF BIROU EVIDENŢĂ                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 12     Comunicare cu privire la:     - întreruperea ori încetarea       executării internării într-un       centru de reeducare sau       institut medical educativ.    Emitent..............    Nr. ..... din .......    Jurnal nr. ..........    data de primire .........                                    CĂTRE                 Inspectoratul de Politie al judeţului .........                             - Cazier Judiciar -    În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm că    în ziua de ........................................................           (a fost pus în libertate, a intrerupt executarea, etc., minorul)    Numele: ............................................................    Prenumele: ..........................................................    Nume anterior: ......................................................    Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................    Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........    Cetăţenie: ...............    Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................                   nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....                   judeţ / sector ...............    Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......    Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................    La data de ........ a fost internat în baza sentinţei penale nr. .......    din data de ........ a ........ rămasă definitivă prin decizia penală nr.    ............ din data de .......... a ......... fiind internat pe timp de    .............. pentru infracţiunea de ..................................    prevăzută şi pedepsită de art. ........................................    S-a liberat .........................................................    cf. art. ..............................................................    A declarat că îşi va stabili domiciliul în: localitatea: .............    strada .............. nr. ....... judeţul ...........                 Degetul arătător Degetul arătător                     stâng drept                  
          COMANDANT/DIRECTOR                            ŞEF BIROU EVIDENŢĂ                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 13     Comunicare cu privire la:     - încetarea executării pedepsei       într-o închisoare militară.    Emitent..............    Nr. ..... din .......    Jurnal nr. ..........    data de primire .........                                    CĂTRE                 Inspectoratul de Politie al judeţului .........                             - Cazier Judiciar -    În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm că    în ziua de ........................................................           (a fost pus în libertate, a intrerupt executarea, etc.,)    Numele: ............................................................    Prenumele: ..........................................................    Nume anterior: ......................................................    Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................    Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........    Cetăţenie: ...............    Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................                   nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....                   judeţ / sector ...............    Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......    Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................    La data de ........ a început executarea pedepsei de ................    aplicată prin sentinţa/decizia penală nr. ..... din data de .... a ....    fiind condamnat la ............................... ..................    pentru infracţiunea de ...............................................    prevăzută şi pedepsită de art. ........................................    S-a liberat .........................................................    cf. art. ..............................................................    A declarat că îşi va stabili domiciliul în: localitatea: .............    strada .............. nr. ....... judeţul ...........                 Degetul arătător Degetul arătător                     stâng drept                  
          COMANDANT / DIRECTOR                            ŞEF BIROU EVIDENŢĂ                                      
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 14
      Extras de pe ordonanţa / sentinţa penală
      privind încetarea măsurii de
      siguranţă a internării medicale
      Emitent..............
      Nr. ..... din .......
      Jurnal nr. ..........
      data de primire .........
                                      CĂTRE
                   Inspectoratul de Politie al judeţului .........
                               - Cazier Judiciar -
      În conformitate cu art. 11 din Legea nr. 290/2004 vă comunicăm
      urmatoarele date, privind pe:
      Numele de familie: .................................................
      Prenumele: ..........................................................
      Nume anterior: ......................................................
      Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................
      Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
      în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........
      Cetăţenie: ...............
      Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................
                     nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....
                     judeţ / sector ...............
      Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......
      Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................
      Prin ordonanţa/sentinţa penală nr. ......... din data de ...........
      pronunţată în dosarul nr. ........ al ........, rămasă definitivă prin
      decizia penală / nerecurare, neapelare nr. ........ din ..... a .........
      în baza art. .......................... s-a dispus încetarea măsurii de
      siguranţă a internării medicale în institutul de specialitate ..........
      dispusă prin ordonanţa /sentinţa penală nr. ........ din ....... a .........
      ca urmare a comiterii infracţiuni de ......... prevăzută şi pedepsită de
      art. .............
                L.S.
       .................
  Luat în evidenţă Data ........... Semnătura ......
   +  Anexa 15     Cerere pentru eliberarea copiei de pe    cazierul judiciar    Emitent..............    Nr. ..... din .......    Jurnal nr. ..........    data de primire .........                                    CĂTRE                 Inspectoratul de Politie al judeţului .........*)                             - Cazier Judiciar -    În conformitate cu art. 17 din Legea nr. 290/2004 rugăm dispuneţi    verificarea şi eliberarea copiei de pe cazierul judiciar privind pe:    Numele: ............................................................    Prenumele: ..........................................................    Nume anterior: ......................................................    Fiul/fiica lui: ........... şi al (a) ...............................    Născut(ă): anul: .. luna: .. ziua: .. CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|    în: localitatea .......... judeţul ...... ţara .........    Cetăţenie: ...............    Domiciliat(ă): în localitatea ............. str. ...................                   nr. .... bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. .....                   judeţ / sector ...............    Identitatea: s-a stabilit prin: ...., serie .., nr. ... eliberat de ......    Porecle şi nume false: ............. de profesie .........................    Motivul verificării ....................................-----------    * cererea va fi înaintată la Inspectoratul de Poliţiei de pe raza   administrativ-teritorială în care s-a născut persoana (conform   prevederilor art. 19 aliniat 2 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul   judiciar).              L.S.     .................  +  Anexa 16    "FORMULARUL VA FI COMPLETAT CU LITERE MAJUSCULE" │ │  ┌────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ │ │  │ │ │ │ │Timbru fiscal│  └────────────────────┘ └──────────────────────┘ │ de │ (nr. şi data înregistrării (nr. şi data înregistrării │ │  la unitatea care la unitatea │ (matcă) │  primeşte cererea) competentă a elibera │ │                                 certificatul) └─────────────┘    S-a eliberat certificatul de cazier judiciar Seria: .... numărul: .....                                CERERE           pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar    Subsemnatul (numele de familie): ..............................  prenumele .............. numele anterior ........... fiul/fiica lui ......  şi .............. născut(ă) în anul .... luna .... ziua .... în ..........  judeţul (sectorul) ........... cu domiciliul în ........... judeţul (sectorul)  ........... str. ........ nr. ........... bl ............ ap. ........  Posed actul de identitate seria .. nr. ... C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                     S A A L L Z Z N N N N N C    Solicit eliberarea în regim: *) ........... a unui certificat de cazier  judiciar, acesta fiindu-mi necesar pentru ............................    Declar pe proprie răspundere că nu am avut şi nici nu am folosit alte nume   şi date de identificare în afară de cele înscrise în prezenta cerere.                                                  Rezultatul verificării          Semnătura, ............          Data .............----------    *) de URGENŢĂ NORMAL------------