NORME TEHNICE CU CARACTER METODOLOGIC din 30 septembrie 1992privind cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 24 noiembrie 1992    A. Accidente de muncăI. Definirea accidentelor de muncă1. Prin accident de muncă, potrivit legislaţiei în vigoare, se înţelege vătămarea violentă a organismului sau intoxicaţia acută profesională, survenită în timpul îndeplinirii îndatoririlor de serviciu, a sarcinilor de stat, obşteşti sau a practicii profesionale, care a provocat incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi, invaliditate ori deces.2. În sensul celor de mai sus, se consideră, de asemenea, accident de muncă: a) accidentul suferit de personalul muncitor în timpul deplasării de la sediul unităţii la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, în interese legate de serviciu şi în timpul programului de lucru, indiferent de mijlocul de transport utilizat; b) accidentul suferit de personalul muncitor în timpul deplasării de la unitatea în care este încadrat, la alta unitate, inclusiv deplasarea în alte localităţi pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, în baza dispoziţiilor date de conducerea unităţii sau a ordinelor de deplasare (în alta localitate, pe durata prevăzută în documentul respectiv, în timpul programului de lucru), indiferent de mijlocul de transport utilizat, inclusiv cel personal.În ambele situaţii, deplasarea trebuie să se facă fără abateri nejustificate de la traseul sau traseele posibile de urmat şi să se încadreze în timpul util efectuării deplasării; c) accidentul survenit în alte locuri de muncă din cadrul unităţii, în puncte de lucru dispersate ori în alta unitate, dar pentru interese legate de serviciu.Prin puncte de lucru dispersate se înţeleg: şantierele de construcţii, sondele, traseele de cale ferată, reţelele electrice şi telefonice, şoselele, tarlalele agricole, parchetele forestiere, lucrările de prospecţiuni (geologice, geofizice, seismice etc.), sectoarele în care îşi exercită activitatea picherii, factorii poştali, controlorii de conducte, personalul de întreţinere, revizie şi control al căii ferate şi alţii asemenea, precum şi domiciliul clientului pentru membrii cooperativelor meşteşugăreşti, care efectuează prestări de servicii la beneficiari; d) accidentul suferit în timpul deplasării pe drumurile publice şi pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, de către conducătorii mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică sau animală, inclusiv tractoriştii şi mecanizatorii (conducători de combine, gredere, buldozere, alte mijloace rutiere etc.); e) accidentul suferit de însoţitorii conducătorilor mijloacelor de transport, prin aceasta înţelegîndu-se cei care lucrează pe aceste mijloace sau sînt trimişi pe baza unei dispoziţii pentru a îndeplini sarcini de serviciu; f) accidentul suferit înainte de începerea sau după încetarea lucrului, dacă accidentatul s-a aflat la locul sau de muncă sau la alt loc de muncă (atunci cînd preia sau preda uneltele de lucru, schimba îmbrăcămintea personală cu echipamentul de protecţie sau de lucru, preia locul de muncă, maşina sau materialul), atunci cînd se află în baie, spălător, în timpul deplasării de la locul de muncă la ieşirea din incinta unităţii şi invers; g) accidentul suferit de elevi, studenţi sau ucenici în timpul efectuării practicii profesionale, inclusiv cînd aceasta este efectuată în atelierele unităţilor de învăţămînt; h) accidentul suferit în timpul îndeplinirii unor sarcini de stat sau acţiuni obşteşti organizate potrivit prevederilor legale, inclusiv în cadrul unor activităţi cultural-sportive; i) accidentul suferit de orice persoană, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol obştesc.II. Declararea accidentelor de muncă3. Orice accident de muncă va fi adus la cunoştinţa conducătorului unităţii sau înlocuitorului acestuia. În cazul accidentelor de muncă colective, mortale şi cu invaliditate, conducătorul unităţii sau înlocuitorul acestuia este obligat să anunţe imediat (telefonic sau prin orice alte mijloace) inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii din judeţul pe teritoriul căruia s-a produs accidentul şi organele de urmărire penală competente, potrivit legii.Comunicarea va cuprinde:- numele, prenumele, vîrsta, situaţia familială şi profesia accidentatului;- unitatea, secţia şi locul de muncă unde s-a produs accidentul;- cauzele şi împrejurările care se cunosc în legătura cu accidentul.4. Dacă printre accidentaţi se află şi persoane încadrate în alte unităţi, conducătorul unităţii unde s-a produs accidentul va anunţa imediat şi pe conducătorul unităţii în care este încadrat accidentatul.5. Inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii sînt obligate să raporteze Departamentului Protecţiei Muncii orice accident cu urmări grave, colectiv, mortal sau cu invaliditate care s-a produs pe raza judeţului, inclusiv evenimentele deosebite (avarii, accidente în afară muncii, calamităţi etc.).6. Unităţile medicale care acorda asistenţă accidentaţilor sînt obligate să stabilească gravitatea stării acestora, să se pronunţe asupra probabilităţii ca accidentatul să rămînă infirm sau cu incapacitate permanentă (invalid).Pe baza acestor informaţii şi a aprecierilor proprii, inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii va stabili modalitatea de efectuare a cercetărilor cu privire la cauzele accidentului, potrivit prezentelor norme tehnice cu caracter metodologic.7. Pentru orice accident de muncă ce necesita spitalizarea victimei, unitatea în care este încadrat accidentatul este obligată să urmărească evoluţia stării acestuia şi să o comunice periodic, cel puţin săptămînal, inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, pînă la rezolvarea definitiva a cazului respectiv.În cazul accidentelor de muncă considerate iniţial fără urmări grave, dar a căror evoluţie s-a agravat (invaliditate, deces), conducerea unităţii în care este încadrat accidentatul va sesiza imediat organele de cercetare stabilite potrivit reglementărilor în vigoare.8. În toate cazurile de deces al accidentaţilor, unitatea medicală care acorda asistenţă medicală este obligată să înainteze inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii o copie a raportului de constatare asupra cauzelor morţii, în termen de 3 zile de la data decesului.III. Cercetarea accidentelor de muncă9. Pentru cercetarea accidentului de muncă, indiferent de locul în care acesta s-a produs, care a avut ca urmare incapacitate temporară de muncă de cel puţin o zi şi pentru care s-a eliberat certificatul de concediu medical, conducătorul unităţii este obligat să numească, în termen de 24 de ore, prin decizie scrisă, comisia de cercetare a acestuia.10. Cercetarea se va efectua imediat de la primirea sarcinii şi se va încheia în cel mult 3 zile, cu excepţia cazurilor cînd sînt necesare expertize, situaţii în care conducătorul unităţii va putea prelungi termenul pînă la cel mult 5 zile.11. Persoanele numite în comisia de cercetare a unui accident de muncă trebuie să posede pregătirea tehnica corespunzătoare şi să nu facă parte dintre cei care aveau obligaţia de a organiza, controla sau conduce procesul de muncă la locul unde s-a produs accidentul.12. Dacă, în cursul cercetării, membrii comisiei primesc, din partea organelor ierarhic superioare, dispoziţii sau indicaţii care pot conduce la denaturarea cauzelor care au provocat accidentul sau a răspunderilor, vor sesiza inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, care va lua măsurile corespunzătoare, potrivit legii.13. În cazul în care comisia de cercetare apreciază ca accidentul este urmarea unei infracţiuni, va sesiza imediat organele procuraturii.14. În cazul în care conducătorul unităţii nu este de acord cu concluziile la care a ajuns comisia, dosarul de cercetare va fi înaintat inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, care va analiza divergenţele şi va hotărî asupra soluţiilor ce urmează a fi date.15. Inspectorii pentru protecţia muncii, în timpul efectuării controlului în unităţi, vor verifica toate dosarele de cercetare întocmite de comisiile din unităţi, atestînd că sînt întocmite corespunzător sau cerînd, dacă este cazul, refacerea cercetării.16. Cercetarea accidentelor de muncă mortale, cu invaliditate şi colective se face de către inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.Cercetarea accidentelor de muncă colective care au urmări grave şi a celor provocate de evenimente deosebite (avarii, explozii etc.) se face de către Departamentul Protecţiei Muncii.17. Cu prilejul cercetării accidentelor de muncă se vor întocmi dosare de cercetare, care vor cuprinde:- procesul-verbal de cercetare, semnat de persoanele care au efectuat cercetarea;- schiţe şi fotografii ale locului unde s-a produs accidentul, acolo unde este cazul;- declaraţia accidentatului, dacă este posibil;- declaraţiile martorilor de la locul de muncă şi ale oricărei persoane care poate contribui la stabilirea adevărului;- declaraţiile persoanelor care răspund de asigurarea măsurilor de protecţie la locul de muncă;- orice alte acte şi documente necesare pentru lămurirea cauzelor producerii accidentului;- după caz, referatul instituţiilor de specialitate (Inspecţia pentru cazane, recipiente sub presiune şi instalaţii de ridicat, Inspecţia pentru prevenirea incendiilor şi altele) sau raportul de expertiza întocmit în cadrul cercetării accidentului de muncă;- raportul de constatare medico-legal, în cazul accidentelor mortale;- dovada sau certificatul de diagnostic, în cazul accidentelor cu incapacitate temporară, sau decizia de încadrare într-un grad de invaliditate, în cazul accidentelor cu invaliditate.Dosarele de cercetare a accidentelor de muncă se vor întocmi:- într-un exemplar, pentru accidentele cu incapacitate temporară, care rămîne în arhiva unităţii respective;- în doua exemplare, pentru accidentele de muncă ce produc invaliditate, dintre care unul se trimite la procuratura locală, iar al doilea rămîne în arhiva inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii respectiv;- în doua exemplare, pentru accidentele de muncă mortale şi colective, dintre care un exemplar se trimite la procuratura locală, iar un exemplar, cu copii certificate de inspectoratul teritorial respectiv, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii, care, după avizare, îl va restitui inspectoratului teritorial care a efectuat cercetarea şi va rămîne în arhiva acestuia.Procesul-verbal de cercetare va conţine, în mod obligatoriu, următoarele:- data şi locul unde se face cercetarea;- numele şi prenumele persoanelor desemnate a cerceta accidentul de muncă;- obiectul cercetării şi datele de identificare a accidentatului sau accidentaţilor;- descrierea detaliată a locului şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul;- descrierea urmărilor suferite de accidentaţi;- stabilirea cauzelor reale ale accidentului şi a măsurilor de protecţie a muncii ce au fost încălcate;- stabilirea persoanelor care răspund de neluarea măsurilor de protecţie a muncii, cu indicarea normelor în vigoare care nu au fost respectate;- propunerile de sancţionare disciplinară, contravenţională, după caz, pentru încălcarea normelor de protecţie a muncii;- unitatea care trebuie să înregistreze accidentul de muncă respectiv;- măsurile pentru prevenirea altor accidente de muncă, cu indicarea termenelor şi a persoanelor care răspund de realizarea măsurilor;- alte probleme ce se considera necesar a fi semnalate;- numărul de exemplare în care s-a încheiat procesul-verbal şi repartizarea acestora;- semnătura persoanelor desemnate pentru a cerceta accidentul de muncă.Procesul-verbal de cercetare se va întocmi într-un număr mai mare de exemplare decît dosarele de cercetare, în următoarele cazuri:- un exemplar în plus pentru accidentele de muncă cu infirmitate, invaliditate certă sau invaliditate probabilă, care va fi trimis unităţii, în termen de maximum 15 zile de la data producerii accidentului, cu dispoziţie de înregistrare a acestuia;- doua exemplare în plus pentru accidentele de muncă mortale şi colective, din care un exemplar pentru Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii şi un exemplar pentru unitatea care înregistrează accidentul respectiv.În cazul accidentelor de muncă mortale, colective sau cu invaliditate, ce au avut loc în unităţi, şantiere etc., care aparţin de unităţi cu sediul în alt judeţ, se va trimite un exemplar din procesul-verbal de cercetare şi inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii pe teritoriul căruia îşi are sediul unitatea căreia îi este subordonată unitatea la care s-a produs accidentul.Dosarele de cercetare sau, după caz, procesele-verbale, ale accidentelor de muncă mortale şi colective vor fi difuzate celor menţionaţi mai sus numai după ce au fost avizate de Departamentul Protecţiei Muncii.IV. Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă18. Accidentele de muncă se înregistrează de unitatea în care este încadrat în muncă accidentatul.19. În cazul în care într-o unitate se accidentează o persoana provenită de la alta unitate, trimisă pentru prestarea unor servicii pe baza de contract, accidentul se înregistrează potrivit clauzelor din contract referitor la obligaţiile şi răspunderile privind protecţia muncii. În lipsa acestor clauze, accidentul de muncă se înregistrează de unitatea în care este încadrat accidentatul.20. Accidentele suferite de persoane detaşate în interes de serviciu se înregistrează de către unitatea la care sînt detaşate persoanele în cauza.21. Accidentele suferite de persoanele aflate în deplasare, în interesul serviciului, în incinta altor unităţi, se înregistrează de către unitatea la care este încadrat accidentatul.22. Accidentele suferite în timpul îndeplinirii practicii profesionale de către elevi, studenţi, ucenici se înregistrează şi se raportează de unitatea în cadrul căreia de efectuează practica.În cazul accidentelor produse în atelierele unităţilor de învăţămînt, înregistrarea se face după cum urmează: a) de către unitatea de învăţămînt, dacă aceasta asigura, cu personalul sau, conducerea lucrărilor în ateliere; b) de către unitatea productiva care patronează atelierul-şcoala, dacă aceasta asigura, cu personalul sau, conducerea efectivă a atelierului-şcoala.23. Accidentul suferit de persoanele care îndeplinesc sarcini de stat sau obşteşti în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini se înregistrează de unitatea care a organizat acţiunile respective.Accidentul de muncă produs în urma unei acţiuni întreprinse pentru salvarea unor vieţi omeneşti sau pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol ce ameninţa bunurile obşteşti se înregistrează de unitatea în care s-a produs evenimentul. În cazul accidentelor de aceasta natura produse în afară incintei unităţilor şi care nu au nici o legătura cu acestea, ele se înregistrează de către primăria pe raza căreia s-a produs.24. Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele reglementări, cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă, inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii vor stabili unităţile care urmează să înregistreze accidentul.25. Dacă conducătorul unităţii nu este de acord cu măsura de înregistrare, dispusă de inspectorul respectiv, se va putea adresa, în termen de 10 zile de la primirea procesului-verbal de cercetare, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii. Aceasta nu suspenda măsura luată de inspectorat, eventuala rectificare a modului de înregistrare a accidentului urmînd să se facă numai după rezolvarea sesizării.26. Pentru asigurarea unei raportări exacte a accidentelor de muncă, inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii sînt obligate să confrunte, anual, cu organele teritoriale de statistica, situaţia accidentelor de muncă colective, mortale şi cu invaliditate, încheind, de fiecare dată, cîte o minută care va însoţi darea de seamă statistică.27. Evidenta şi centralizarea datelor cu privire la cauzele accidentelor de muncă şi împrejurările care au contribuit la producerea acestora se efectuează pe baza formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă prevăzut la anexa nr. 1.Formularul se completează în două exemplare, după încheierea cercetării accidentului, de către unitatea care înregistrează accidentul, din care un exemplar va fi înaintat, în termen de 10 zile, inspectoratului de stat teritorial pentru protecţia muncii, care îl va transmite Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale - Departamentul Protecţiei Muncii, în vederea prelucrării centralizate a datelor.Semestrial, unitatea va înainta la inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii din judeţul respectiv situaţia prevăzută în anexa nr. 1/a, pînă cel mai tîrziu în data de 10 a lunii următoare expirării semestrului pentru care se face raportarea.B. Bolile profesionale28. (1) Bolile profesionale se declară de către centrul de medicină preventivă teritorial, care efectuează cercetarea cazului de boala profesională, ca urmare a semnalării medicului care a depistat boala. (2) Bolile profesionale, ca şi suspiciunile de boli profesionale se vor semnala obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri cu prilejul oricărei prestaţii medicale (examene profilactice, consultaţii la cerere etc.), prin completarea fişei de sesizare BP.1 şi transmiterea acesteia la centrul de medicina preventivă teritorial. (3) La primirea fisei de semnalizare BP. 1, medicii de medicina muncii, desemnaţi de centrul de medicina preventivă teritorial, vor cerceta la faţa locului cazul semnalat, în prezenta medicului de unitate şi a conducătorului unităţii sau a delegatului acestuia şi vor confirma sau infirma caracterul bolii semnalate. Concluziile cercetării se vor consemna într-un proces verbal, menţionîndu-se - după caz - cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea conducătorilor procesului de producţie respectiv şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru prevenirea unor îmbolnăviri similare. Procesul-verbal încheiat se va înmîna conducerii unităţii, precum şi medicului care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale din unitate şi pentru a urmări realizarea în termen a măsurilor prescrise. (4) În situaţia confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii de la centrul de medicină preventivă teritorial, va completa Fişa de declarare a bolilor profesionale BP.2.Cabinetele de medicina muncii păstrează evidenţa bolilor profesionale pentru teritoriul arondat.Centrele de medicina preventivă teritoriale înregistrează evidenţa bolilor profesionale pe întregul judeţ într-un registru, cuprinzînd toate datele din fişa BP. 2.Pînă la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a declarat îmbolnăvirea profesională, centrele de medicina preventivă teritoriale vor transmite fişele BP. 2 la Centrul de calcul şi statistica sanitară al Ministerului Sănătăţii, cu adresa sau prin telex. (5) În baza centralizării datelor de morbiditate la Centrul de calcul şi statistica sanitară, Ministerul Sănătăţii va informa, trimestrial, organele interesate asupra situaţiei îmbolnăvirilor profesionale. (6) Medicii din spitale, policlinici sau din institutele de cercetare ştiinţifică, care depistează cazuri de îmbolnăviri profesionale în cadrul consultaţiilor, cercetărilor sau altor examinări, sînt obligaţi să comunice imediat, prin adresa, cazul depistat, centrului de medicina preventivă teritorial pe raza căruia se afla unitatea unde lucrează bolnavul. Centrul de medicina preventivă teritorial va proceda la declararea cazului, potrivit prezentelor reglementări.29. (1) În cazul în care medicul de unitate sau circumscripţie teritorială, suspectînd o boala profesională, nu poate preciza diagnosticul clinic, va îndruma bolnavul cu fişa de sesizare BP.1 la unitatea sanitară cea mai apropiată, care are posibilitatea precizării diagnosticului clinic de boala profesională.Unitatea sanitară care precizează diagnosticul va completa versoul fisei de semnalizare BP. 1 şi o va trimite oficial centrului de medicina preventivă teritorial, în funcţie de teritoriul arondat. (2) După precizarea diagnosticului clinic, centrul de medicina preventivă teritorial va lua măsurile prevăzute la pct. 28.30. (1) Bolile profesionale depistate cu ocazia examenului medical la încadrare sau a altor examinări ale persoanelor care lucrează într-un loc de muncă unde nu exista noxa care poate genera aceasta îmbolnăvire, se declara şi se cercetează de către centrul de medicina preventivă pe teritoriul căruia se afla ultima unitate de unde provin şi unde exista noxă profesională care ar putea produce îmbolnăvirea respectiva. (2) Centrul de medicina preventivă teritorial, în urma sesizării unităţii sanitare care a depistat o îmbolnăvire profesională, în sensul alineatului anterior, va comunica, printr-o adresa, centrului de medicina preventivă teritorial unde urmează a se declara boala profesională respectiva datele privind identificarea bolnavului, diagnosticul, cauza îmbolnăvirii şi ruta profesională a acestuia.Centrul de medicina preventivă teritorial din judeţul pe teritoriul căruia se afla unitatea care a generat boala va proceda la cercetarea şi declararea cazului respectiv, înregistrîndu-l în registrul de evidenta a bolilor profesionale. O copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de îmbolnăvire profesională va fi transmisă, prin centrul de medicina preventivă teritorial al judeţului care a semnalat îmbolnăvirea, la medicul unităţii sanitare unde se afla bolnavul. (3) Pe baza procesului-verbal menţionat anterior, unitatea sanitară care a depistat bolnavul îl va lua în evidenta pentru aplicarea măsurilor terapeutice şi de supraveghere necesare.31. În ceea ce priveşte silicoza, modificările radiografice ce indica un stadiu de suspiciune vor fi diagnosticate după criteriile clasificării internaţionale, ca "fibroza pulmonară de urmărit". În aceste cazuri, medicul de unitate sau dispensar teritorial va completa fişa de sesizare BP. 1. Fişa de sesizare BP. 1 se va înainta centrului de medicina preventivă teritorial, care va păstra aceste fise, avînd obligaţia de a urmări, periodic, modul de dispensarizare a acestor cazuri pînă la confirmarea stadiului I de boala. Muncitorii depistaţi cu diagnosticul "fibroza pulmonară de urmărit" vor fi investigaţi în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Sănătăţii, luîndu-se măsuri individualizate referitoare la continuarea muncii în mediu cu praf silicogen.În cazul confirmării diagnosticului de silicoza - stadiul I se va proceda la declararea cazului potrivit prevederilor prezentelor norme tehnice cu caracter metodologic.32. (1) Diagnosticul clinic de silicoza se stabileşte numai de către comisiile medicale de pneumoconioză pe teritoriul arondat, în baza documentaţiei medicale, potrivit instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii. Cazurile dificile de diagnostic, neclarificate, se vor îndruma la clinicile de boli profesionale, cărora le sînt arondate comisiile medicale de silicoza respective. (2) În cazul confirmării unei îmbolnăviri de silicoza, o data cu primirea procesului-verbal de cercetare, unitatea respectiva va menţiona, pe baza acestuia, diagnosticul în carnetul de muncă al titularului, la "spaţiul rezervat" la sfîrşitul carnetului, în conformitate cu art. 26 alin. 1 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 90/1960 cu privire la carnetul de muncă. (3) La încadrarea unor muncitori, în al căror carnet de muncă este specificată îmbolnăvirea de silicoza, unitatea are obligaţia de a menţiona în "fişa şi talonul de control medical la încadrarea în muncă", cu care trimite muncitorul pentru efectuarea examinărilor medicale în vederea încadrării în muncă, diagnosticul de silicoza şi stadiul bolii. (4) Pentru luarea în evidenta a acestor cazuri de boala, medicul de unitate sau medicul de circumscripţie teritorială va completa datele necesare în registrul de evidenta specială, procedînd la dispensarizarea bolnavilor.33. (1) Centrul de calcul şi statistica sanitară al Ministerului Sănătăţii va întocmi registrul naţional de silicoza, cuprinzînd date din fişa BP. 2 şi actualizîndu-se prin formularul BP.3. (2) Concluziile revizuirii medicale privind pensionării de invaliditate prin silicoza se înaintează, de către cabinetele de expertiza medicală, centrelor de medicina preventivă teritoriale şi vor constitui documentaţia privind evidenta evoluţiei stării de sănătate a acestor bolnavi.Pe baza acestor concluzii, centrul de medicina preventivă teritorial, completează formularul de actualizare BP.3. Aceste formulare se păstrează la centrul de medicina preventivă teritorial şi se trimit la Centrul de calcul şi statistica sanitară, în primele 10 zile ale lunii februarie pentru anul precedent. (3) La decesul pensionarilor de silicoza, oficiile de asigurări sociale şi pensii vor comunica, în termen de 5 zile de la deces, printr-o adresa, centrului de medicina preventivă teritorial, decesul pensionarului de silicoza şi datele de identificare a decedatului.Aceasta comunicare se va face pentru toţi pensionării de silicoza, chiar dacă în ultima perioada, înainte de deces, aceştia au trecut la pensie pentru limita de vîrsta. (4) Centrul de medicina preventivă teritorial, prin delegatul sau în comisia de verificare a buletinelor de deces, va extrage diagnosticul la deces şi data acestuia pentru decedaţii anunţaţi de către oficiile de asigurări sociale şi pensii, conform alineatului anterior.Centrul de medicina preventivă teritorial va completa, într-un formular BP. 3, datele de mai sus, pe care le va expedia la Centrul de calcul şi statistica sanitară, în primele 10 zile ale lunii februarie, pentru anul precedent.C. Dispoziţii finale34. Ori de cîte ori, în cuprinsul prezentelor norme tehnice cu caracter metodologic, se face referire la unitate, se va înţelege: regia autonomă, societatea comercială, organizaţia cooperatistă, autorităţile şi instituţiile publice şi orice alt agent economic din sectoarele publice, privat, mixt şi cooperatist, în care relaţiile dintre patroni şi salariaţi se stabilesc pe baza de contract sau în alte condiţii prevăzute de lege.35. În cazul cînd inspectoratul de stat teritorial pentru protecţia muncii, fiind anunţat, participă la cercetarea unui accident şi constată că acesta nu întruneşte condiţiile prevăzute în prezentele norme tehnice cu caracter metodologic pentru a fi încadrat ca accident de muncă, inspectorul va stabili cauzele tehnico-organizatorice ce au generat accidentul şi va dispune măsurile ce trebuie luate de conducerea unităţii pentru prevenirea unor accidente asemănătoare.În acest caz, inspectorul pentru protecţia muncii nu întocmeşte dosar de cercetare a accidentului, ci încheie un proces-verbal de constatare, prin care stabileşte măsurile necesare cu termen de executare şi responsabilităţi.36. Sesizările şi reclamaţiile cu privire la neînregistrarea sau înregistrarea greşită a unor accidente de muncă se rezolva de inspectoratele pentru protecţia muncii, care, dacă constata că sînt întrunite condiţiile prevăzute în prezentele norme tehnice cu caracter metodologic pentru ca accidentul respectiv să fie încadrat ca accident de muncă, vor lua măsuri pentru întocmirea dosarului de cercetare, dispunînd unităţii în cauza să completeze formularul tip pentru înregistrarea acestuia.Inspectoratul pentru protecţia muncii care a cercetat cazul este obligat să comunice petiţionarului rezultatul cercetării în termenul legal.37. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice cu caracter metodologic.NOTĂ:Unele denumiri cuprinse în normele tehnice cu caracter metodologic privind cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale au fost actualizate în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Anexa 1                              FORMULAR             pentru înregistrarea accidentului de muncă        1. Nr. ....../....../....../ din ...............            Luat în evidenţă la Inspectoratul Teritorial cu        2. Nr. ...../......../......./ din ................  Date de identificare a unităţii┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 3. Denumirea unităţii ........................│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. Judeţul ..................│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. Localitatea ..................│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. Forma de proprietate .............│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7. Mărimea unităţii .............│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8. Sectorul de activitate ...................│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Date de identificare a accidentatului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ 9. Numele şi prenumele │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Clasificarea activităţii ...............│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│11. Ocupaţia ...............│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│12. Statutul profesional ..........│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│13. Sexul .......... 14. Vîrsta ........│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│14. Vechime în muncă ..... 16. Ocupaţie ........ 17. Loc de muncă .......│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Date despre momentul producerii accidentului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│18. Zi ......... 19. Luna ......... 20. An .........│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│21. Zi săptămînă ...... 22. Oră zi .....│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│23. Perioada de la începutul schimbului .....│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Date despre consecinţele producerii accidentului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│24. Tip .....│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│25. Efect ........ 26. Loc. leziunii .......│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│27. Reîncadrat la : Zi ......... Luna ........ An .......│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  Date despre caracteristicile accidentului┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│28. Felul accidentului .... Nr. victime ......│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│29. Felul activităţii ......│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│30. Împrejurare ......│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│31. Mijloc de producţie ...........│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│32. Componenţa ..........│├────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤│ │33. executant ..........││ Cauze dependente ├─────────────────────────────────────────────────┤│ de │34. mijloc de producţie ...........││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │35. sarcina ...........││ ├─────────────────────────────────────────────────┤│ │36. mediu ...........│└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘  Alte cîmpuri┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│37. ............... 38. ............. 39. .........│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│40. ............... 41. ............. 42. .........│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Scurtă descriere a modului în care s-a produs accidentul  Numele persoanei din unitate care poate da relaţii cu privire la completareaformularului ................. telefon ..................  Semnătura conducătorului unităţii Semnătura inspectorului                                            care verifică formularul            Ştampila  +  Anexa 1/a   UNITATEA .....................                             TABEL NOMINAL         cu accidentaţii pentru care s-a terminat perioada de   incapacitate temporară de muncă în semestrul ........... anul .............┌─────┬───────────┬─────┬───────────────────────────────────┬───────────┬──────┐│ │ │ │Data terminării incapacităţii prin:│ │ ││ │ │ ├───────────┬─────────────┬─────────┤ │ ││Nr. │Numele şi │Data │ Încadrarea│ Reluarea │ Deces │Nr. calen- │ Ob- ││for- │prenumele │acci-│ într-un │activităţii │ │daristic │ ser- ││mular│accidenta- │den- │ grad de │ │ │de zile │vaţii ││ │tului │tării│ invalidi- │ │ │de incapa- │ ││ │ │ │ tate │ │ │ citate │ │├─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├─────┼───────────┼─────┼───────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │└─────┴───────────┴─────┴───────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴──────┘  - în coloana 3 - se completează numărul şi data deciziei de încadrare într-un                   grad de invaliditate;  - în coloana 5 - se completează data decesului numai în cazul în care, după                   producerea accidentului, persoana respectiva a cumulat un                   număr de zile de I.T.M., decesul survenind ulterior;  - în coloana 6 - se completează numărul de zile calendaristice de I.T.M.                   începînd cu prima zi, pînă la ultima zi de incapacitate,                   indiferent de anul accidentării.             Semnătura Semnătura       conducătorului unităţii organului de specialitate             Ştampila  +  Anexa 2     Judeţul ................ Nr. ....../19........    Localitatea ....................    Unitatea sanitară ..............                        FIŞA DE SEMNALIZARE B.P.1           către : ...............    I. Numele ....................    Prenumele ................................... Sexul M/F    data naşterii : 19....... luna .......... ziua .........    Buletin de identitate : seria ........... nr. ..........    încadrat la întreprinderea .............................    adresa întreprinderii ..................................    Diagnosticul prezumtiv .................................    Agentul cauzal .........................................    Ocupaţia care a generat boala ..........................    Vechimea în ocupaţia respectivă ........................           Semnătura şi parafa medicului,    Data completării:    19 ........ luna ............... ziua ...............    (Verso-ul fişei de semnalizare)    II. Unitatea sanitară ..................................    Localitatea ............................................    Diagnosticul precizat .................................    ........................................................    Recomandări : control periodic, program redus, schimbarea    locului de muncă, pensionare temporară sau definitivă    .......................................................    .......................................................    .......................................................       L.S. Semnătura medicului primar                    sau specialist,                  ...................       Data : 19.... luna ... ziua ........  +  Anexa 3 *Font 9*            FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2                   1. Nr. ........./19.........                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                         ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐2. Nr. matricol .................... 2. |M |S |S |1 |1 | | | | | | | |                                                                        13 14                                                                       ┌──┬──┐3. Judeţul ........................................................3. | | |                                                                  15 16 17 18                                                                 ┌──┬──┬──┬──┐4. Localitatea ............................................. 4. | | | | |                                                                     19 20 21                                                                    ┌──┬──┬──┐5. Unitatea sanitară ......................................... 5. | | | |6. Numele şi prenumele ........................................................ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |                                                                           72                                                                          ┌──┐7. Data naşterii (anul, luna, ziua) ............ 8. Sexul .......... 8. | |                                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                         ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐                        Nr. matricol |M |S |S |2 |1 | | | | | | | |                                                               13 14 15 16 17                                                              ┌──┬──┬──┬──┬──┐9. Întreprinderea .............. ; localitatea ........... 9. | | | | | |..............................................................................                                                                      18 19 20                                                                     ┌──┬──┬──┐10. Ramura de producţie ..................................... 10. | | | |                                                                      21 22 23                                                                     ┌──┬──┬──┐11. Sectorul ................................................ 11. | | | |                       (public, privat, mixt)                                                                      24 25 26                                                                     ┌──┬──┬──┐12. Secţia, atelierul ........................................12. | | | |                                                                      27 28 29                                                                     ┌──┬──┬──┐13. Ocupaţia actuală ....................................... 13. | | | |                                                                      30 31 32                                                                     ┌──┬──┬──┐14. Ocupaţia care a generat boala ........................... 14. | | | |                                                                         33 34                                                                        ┌──┬──┐15. Vechimea în ocupaţia care a generat boala .................. 15. | | |Data depistării ..............................................Diagnosticul prezumtiv .......................................Unitatea care a confirmat diagnosticul clinic ................                                                              35 36 37 38 39 40                                                             ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐16. Diagnosticul precizat (şi codificarea radiologică .. 16. | | | | | | |...............................................................................                                                                   41 42 43 44                                                                  ┌──┬──┬──┬──┐17. Data confirmării (anul, luna, ziua) ......................17. | | | | |                                                                   45 46 47 48                                                                  ┌──┬──┬──┬──┐18. Agentul cauzal (circumstanţe) ........................... 18. | | | | |19. Măsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandăriprogram redus, control periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc................................................................................                                                                         49 50                                                                        ┌──┬──┐................................................................... 19. | | |                                                                            51                                                                           ┌──┐20. Bolnavul a decedat (da, nu) ...................................... 20. | |Cercetarea s-a făcut prin procesul-verbal nr. ..............    Data completării:    19...... luna....... ziua ..............                                           Semnătura şi parafa medicului                                               de medicina muncii                                           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                          ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐21. Ruta profesională *) Nr. matricol |M |S |S |3 |1 | | | | | | | |┌──┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Durata expunerii ││N │ Anul, luna ││r.│ ─────────────────── Concen- Concen-││ │ Întreprinderea Ocupaţia Secţie, de la pînă la traţia traţia ││c │ (localitatea) Atelier medie medie ││r │ în pul- SiO2 ││t.│ beri │├──┼──────────────┬────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬────────┤│1 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤│2 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤│3 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤│4 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤│5 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤│6 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┴──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┴──┼──┴──┴──┼──┴──┴──┤│7 │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──┬──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┼──┬──┬──┤│ │13│14│15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│32│33│34│35│36│37│├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘--------- Notă *) Se completează numai pentru silicoza.  +  Anexa 4 *Font 9*          FORMULAR BP3 Nr. ...........           SILICOZA - ACTUALIZARE                                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                           ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐  1. Număr matricol ..................... |M |S |S |1 |2 | | | | | | | |                                                                          13 14                                                                         ┌──┬──┐  2. Data completării formularului (anul, luna, ziua) ............... | | |                                                                          15 16                                                                         ┌──┬──┐  3. Inspectoratul sanitar de stat judeţean ........................... | | |................................................................................  4. Numele şi prenumele .......................................................  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  5. Vîrsta, data naşterii (anul, luna, ziua) ..................................                                                                             67                                                                            ┌──┐  6. Sexul ................................................................ | |                                                                 68 69 70 71 72                                                                ┌──┬──┬──┬──┬──┐  7. Întreprinderea (localitatea) ............................. | | | | | | ...............................................................................                                            1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12                                           ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐             Nr. matricol ............... |M |S |S |2 |2 | | | | | | | |  8. Diagnosticul - stadiul silicozei ..........................................                                                              13 14 15 16 17 18                                                             ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ .......................................................... | | | | | | |  (codificare radiologică) .....................................................  9. Complicaţii (tuberculoză activă, tuberculoza stabilizată, bronşita cronică,emfizem pulmonar, cord pulmonar cronic, insuficienţă respiratorie) .............                                                                          19 20                                                                         ┌──┬──┐........................................................................ | | |                                                                       21 22 23                                                                      ┌──┬──┬──┐ 10. Boli asociate .................................................. | | | |                                                                       24 25 26                                                                      ┌──┬──┬──┐..................................................................... | | | |                                                                       27 28 29                                                                      ┌──┬──┬──┐..................................................................... | | | | 11. Capacitatea de muncă (păstrată, redusă, pierdută) .........................                                                                             30                                                                            ┌──┐........................................................................... | |                                                              31 32 33 34 35 36                                                             ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 12. Data pensionării (anul, luna, ziua) ................... | | | | | | |                                                                             37                                                                            ┌──┐ 13. Gradul de invaliditate ............................................... | | 14. Data scoaterii din evidenţă: anul ..... luna .............................                                                              38 39 40 41 42 43                                                             ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐.................... ziua .......... (inclusiv decese) | | | | | | |                                                                             44                                                                            ┌──┐ 15. Cauza scoaterii din evidenţă ........................................ | |                                                                       45 46 47                                                                      ┌──┬──┬──┐ 16. Diagnosticul la deces: a) ...................................... | | | |                                                                       48 49 50                                                                      ┌──┬──┬──┐                            b) ...................................... | | | |                                                                       51 52 53                                                                      ┌──┬──┬──┐                            c) ...................................... | | | |                         Semnătura şi parafa medicului                             de medicina muncii  +  Anexa 5 *Font 9*   Judeţul ......................   Localitatea ..................   Unitatea sanitară ............                      PROCES-VERBAL Nr. ...........         de cercetare a cauzelor de boală profesională         an .......... lună ............... zi ............   Subsemnatul dr. ............, posedînd legitimaţia nr. ..........., eliberatăde Ministerul Sănătăţii în prezenta (numele, prenumele, funcţia) ..............,procedînd la cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională ....................din unitatea ................., cu sediul în localitatea ......................,str. ........... nr. ..........., depistat de unitatea sanitară ...............,cu diagnosticul de ............................, am constatat următoarele:  1. Îmbolnăvirea se datoreşte următoarelor cauze : ............................................................................................................................................................................................  2. Prin aceasta au fost încălcate următoarele norme de igienă a muncii: ......................................................................................  Pentru prevenirea altor îmbolnăviri profesionale se vor lua următoarelemăsuri :  1. ...................... răspunde ............... termen ....................  2. ...................... răspunde ............... termen ....................  Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, din care unul pentruunitate, unul pentru medicul de unitate (dispensarul medical de circumscripţie)şi unul pentru centrul sanitaro-antiepidemic judeţean (laboratorul deepidemiologie, cabinetul de medicina muncii din policlinică).                                     Semnătura şi parafa medicului                                     care a efectuat cercetarea    Subsemnatul ...................., conducătorul unităţii ....................am primit un exemplar din procesul-verbal nr. ......... din .......... şi amluat cunoştinţă de prescripţiile făcute.        Semnătura an ........ lună ........... zi .....  +  Anexa 6 LISTAbolilor profesionale declarabile1. Intoxicaţii (acute, subacute şi cronice) şi consecinţele lor. Cauze: substanţe cu acţiune toxică cunoscute în zonele de muncă.2. Pneumoconioze, colagene, silicoza (silico-antracoză, silico-sideroză), azbestoză, aluminoză etc., simple sau asociate cu tuberculoză. Cauze: pulberi de bioxid de siliciu liber cristalin, fibre de azbest, pulberi de aluminiu etc. în atmosfera locurilor de muncă.3. Îmbolnăviri respiratorii cauzate de pulberile organice (bisinoză, bronşita cronica, bronhioloalveolită alergică extrinsecă). Cauze: pulberi vegetale textile (bumbac, in, cînepă etc.) în atmosfera locurilor de muncă.4. Îmbolnăviri respiratorii cronice cauzate de substanţe toxice iritante (iritaţia căilor aeriene, emfizemul pulmonar şi fibroză pulmonară consecutivă bronşitei cronice). Cauze: substanţe cronice iritante (bioxid de sulf, clor, oxizi de azot etc.) în atmosfera locurilor de muncă.5. Astm bronşic, rinită alergică, rinită vasomotorie etc. Cauze: substanţe de natură vegetală sau animală, precum şi substanţe chimice cu proprietăţi alergizante (praf de ursol, sidef, ricin, ipecacuana etc.).6. Boli infecţioase şi parazitare. Cauze: a) contact cu bolnavi infecţioşi sau cu materiale contaminate; b) contact cu animale bolnave sau cu produse contaminate de origine animala sau vegetala (carne, piele, lina, par, plante etc.); c) contact cu sol contaminat sau cu apa contaminată; d) contact cu culturi de germeni, vaccinuri vii etc.7. Îmbolnăviri datorită compresiunilor şi decompresiunilor. Cauze: condiţii de muncă în care personalul este expus la presiuni atmosferice de crescute şi scăzute.8. Cancer profesional: a) cancer pulmonar sau al altor organe, precum şi mezoteliomul pleural cauzat de expunerea la fibre de azbest sau alte fibre minerale naturale ori artificiale; b) cancer pulmonar al căilor aeriene superioare, mucoasei sinusurilor maxilare şi frontale, cauzat de expunerea la radiaţii ionizante şi corpusculare produse de instalaţiile roentgen, de acceleratorii de particule elementare sau de materiale radioactive, inhalarea gazelor şi pulberilor radioactive; c) cancer pulmonar cauzat de expunerea la unele substanţe chimice cancerigene; d) limfosarcom hepatic provocat de expunerea la clorura de vinil; e) tumori ale căilor urinare (papiloame, cancer) ca urmare a expunerii la compuşi aminici cancerigeni; f) tumori maligne ale pielii şi leziuni precanceroase prin contact îndelungat profesional cu produse de distilare a huilei, petrolului şi şisturilor bituminoase (smoală, asfalt, ulei antracenic, derivate de antracen, fenantren, combinaţii azoaminice, gudron, parafina, compuşi ai arsenului etc.), radiaţii ionizante, radiaţii ultraviolete etc. g) hemopatii maligne provocate de benzen, radiaţii ionizante etc.9. Nevroze de coordonare. Miotenosinovite şi tendinţe cronice. Cauze: mişcări numeroase şi frecvent repetate; încordarea sistematică a muşchilor şi ligamentelor respective sau presiune pe tendoanele respective.10. Artroze cronice, periartrite, stiloidite, necroze aseptice, osteocondilite, bursite, epicondilite. Cauze: presiune sistematică în regiunea articulaţiilor respective, supraîncordarea şi traumatizarea lor, muncă îndelungată la temperatură scăzută şi umiditate.11. Boala de vibraţii (sindrom osteo-musculo-articular, sindromul Raynaud, sindrom nervos). Cauze: vibraţii.12. Varice foarte accentuate ale venelor membrelor inferioare, complicate cu tulburări trofice sau cu procese inflamatorii (tromboflebite). Cauze: poziţie ortostatică îndelungată.13. Tromboflebita de efort a membrelor superioare. Cauze: efort cu mişcări ample ale membrelor superioare.14. Dermite acute şi cronice, ulceraţii, melanodermii şi leucodermii. Cauze: a) contact prelungit cu substanţe chimice iritante (lacuri, solvenţi, uleiuri minerale, hidrocarburi clorate, compuşi ai arsenului, cromului, acizi, baze etc.); b) contact cu substanţe sensibilizante (nichel, ursol, fluor, compuşi ai beriliului, dinitroclorbenzen, antibiotice, răşini formaldehidice, formalina, compuşi ai mercurului, novocaina, coloranţi organici); c) acţiunea diferitelor radiaţii ionizante.15. Laringite cronice accentuate, nodulii cîntăreţilor. Cauze: încordarea îndelungată a coardelor vocale în exercitarea profesiunii.16. Hipoacuzie şi surditate la percepţie. Cauze: acţiunea prelungită a zgomotului intens.17. Astenopie acomodativă, agravarea miopiei preexistente. Cauze: încordarea permanentă a vederii în activităţi cu solicitarea aparatului vizual.18. Cataracta. Cauze: a) acţiunea îndelungată şi intensivă a energiei radiante (radiaţii infraroşii, radiaţii ionizante penetrante, radiaţii de hiperfrecvenţă); b) acţiunea îndelungată a unor substanţe toxice (trinitrotoluenul, dinitrofenolul etc.).19. Fotooftalmia. Cauze: acţiunea radiaţiilor ultraviolete.20. Conjunctivite şi keratoconjunctivite. Cauze: substanţe toxice iritante şi pulberi iritante în zonele de muncă.21. Boala de iradiaţii. Cauze: acţiunea radiaţiilor ionizante.22. Sindrom cerebro-astenic şi tulburări de termoreglare, provocate de undele electromagnetice şi hiperfrecvenţă.23. Şoc caloric, colaps caloric, crampe calorice. Cauze: expunere la condiţii meteorologice nefavorabile care provoacă supraîncălzirea organismului.24. Psihonevroze. Cauze: îngrijirea îndelungată a bolnavilor psihici în unităţi de psihiatrie.  +  Anexa 7 NOXE CANCERIGENE1. Azbest2. Benzidina3. Bis-clormetileter4. Clorura de vinil5. Crom hexavalent şi metalurgia cromului6. Cromat de zinc7. Difenilen amina8. Hidrocarburi policiclice aromatice (fracţiunea extractibilă în benzen)9. Alfa-şi beta-naftilamina10. Nichel (compuşi solubili)11. 4-Nitrodifenil12. N. Nitrozodimetilamina13. Propiolactona B14. O. Tolidina15. Radiaţii ionizante----------