REGULAMENT din 27 martie 1992de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 30 aprilie 1992     +  Capitolul 1 Procedura de înregistrare a cererilor de brevet de inventie  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleRegula 1 - Brevetarea inventiilorBrevetarea inventiilor se face conform dispoziţiilor Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991, cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România este parte.Prezentul regulament stabileste modul de aplicare a Legii privind brevetele de inventie.Regula 2 - DefinitiiTermenii folositi în acest regulament au urmatorul înţeles:- prin lege se înţelege Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;- prin O.S.I.M. se înţelege Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci;- prin inventator se înţelege persoana care a creat inventia;- prin succesor în drepturi se înţelege orice persoană fizica sau juridica careia i s-au transmis fie dreptul la eliberarea brevetului de inventie, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de inventie eliberat;- prin solicitant se înţelege persoana fizica sau juridica care cere eliberarea unui brevet de inventie;- prin titularul brevetului se înţelege persoana careia îi aparţine dreptul conferit prin brevet;- prin unitate se înţelege persoana juridica care funcţionează legal;- prin publicare se înţelege facut accesibil publicului;- consilier în proprietate industriala este persoana specializata în acordarea asistentei în domeniul proprietăţii industriale (inventii, marci, desene, modele etc.), care desfăşoară legal aceasta activitate;- prin mandatar autorizat se înţelege consilierul în proprietate industriala care poate avea şi calitate de reprezentare în procedurile în faţa Oficiului de Stat pentru Inventii şi Marci;- prin cerere de brevet se înţelege cererea scrisa care contine solicitarea expresa a eliberarii unui brevet de inventie;- prin descriere se înţelege prezentarea în scris a inventiei în condiţiile art. 18 din lege;- prin revendicari se înţelege prezentarea obiectului protectiei solicitate şi a elementelor de noutate ale inventiei;- prin depozit reglementar se înţelege cererea de brevet de inventie, însoţită de descrierea inventiei, revendicari şi, dacă este cazul, de desene explicative;- prin proprietate se înţelege data primului depozit al cererii de brevet, indiferent de autoritatea naţionala competenţa la care s-a facut depozitul cererii, în condiţiile Convenţiei de la Paris.  +  Secţiunea 2 Inregistrarea cererii de brevet de inventieRegula 3 - Depunerea cererilor de brevet la O.S.I.M. (1) Toate cererile de brevet de inventie depuse la Registratura generală a O.S.I.M. vor fi analizate în ziua depunerii. (2) Depunerea unei cereri de brevet de inventie la O.S.I.M. se poate face: a) direct la Registratura generală a O.S.I.M., deschisa publicului în fiecare zi lucratoare; b) prin posta, trimisa recomandat cu confirmare de primire.În ambele situaţii, O.S.I.M. confirma solicitantului primirea cererii de brevet de inventie şi condiţiile în care a fost primita. (3) Depunerea cererilor de brevet de inventie din domeniul apararii şi sigurantei naţionale create pe teritoriul României se face conform legislaţiei în vigoare. (4) Celelalte cereri şi documente depuse la Registratura generală privind procedurile în care se afla cererile de brevet de inventie vor fi analizate ulterior datei înregistrării lor, O.S.I.M. notificînd petitionarului răspunsul sau în termen de 60 de zile. (5) Orice scrisori sau documente depuse la registratura, referitoare la o cerere de brevet sau un brevet de inventie, va trebui sa indice numele şi adresa petitionarului pentru corespondenta, cit şi numărul de înregistrare al cererii sau numărul brevetului de inventie la care se referă; în caz contrar, O.S.I.M. nu da curs solicitarii, acestea fiind clasate sau restituite, dacă petitionarul este identificabil. (6) Dacă se depun modificari sau completari descrierii, revendicarilor şi/sau desenelor unei cereri de brevet înregistrate la O.S.I.M., acest fapt trebuie mentionat prin indicarea expresa "completare la cererea de brevet nr. ..../ din ........." şi se vor depune paginile din descriere, revendicari şi/sau desene dactilografiate continind modificările sau completările cerute; în caz contrar ele vor fi returnate solicitantului. (7) Atunci cînd legea sau regulamentul prevede că o cerere sau un document să fie înregistrat intr-o anumita forma, aceasta cerere sau document trebuie înregistrată în forma prescrisa.Dacă cererea de brevet sau alt document nu indeplineste condiţiile prescrise, O.S.I.M. notifica solicitantului lipsurile, acordind un termen de corectare, cu excepţia cazului prevăzut la regula 8 (4), cînd cererea de brevet se returneaza solicitantului.Toate notificarile O.S.I.M. vor fi motivate şi vor contine temeiul legal. (8) O.S.I.M. va inscrie pe cerere data primirii, numărul de la Registratura generală a O.S.I.M. şi documentele primite, sub semnatura. Un exemplar al cererii astfel completat se va returna de îndată solicitantului drept confirmare de primire. Data de receptie şi numărul de la Registratura generală a O.S.I.M. se completeaza lizibil. (9) Exemplarul cererii returnat va indica lipsurile constatate de O.S.I.M. la depunerea cererii de brevet şi termenul în care acestea pot fi remediate. (10) La depunerea unei cereri de brevet la O.S.I.M., solicitantul va preciza ca este indreptatit la eliberarea brevetului de inventie, va indica baza legala prin care este indreptatit sau va depune actele necesare care pot confirma acest fapt. (11) În cazul în care, în perioada de la inregistrarea unei cereri de brevet de inventie pînă la eliberarea brevetului, printr-o hotărîre judecătorească se stabileste ca o altă persoană decit solicitantul sau succesorul sau în drepturi este indreptatita la eliberarea brevetului, O.S.I.M. va executa hotărîrea respectiva. (12) Taxa de înregistrare a cererii de brevet de inventie este datorata de solicitant o dată cu depunerea cererii de brevet la O.S.I.M. Dacă solicitantul a platit taxa de înregistrare înainte de depunerea cererii de brevet, el va preciza aceasta în cerere, anexind o copie a documentului de plată. (13) Dacă la depunerea cererii de brevet de inventie solicitantul nu a platit taxa de înregistrare, aceasta taxa poate fi plătită în termen de 3 luni de la data depozitului naţional reglementar, cu o majorare legal stabilita; în caz contrar cererea de brevet de inventie se considera abandonata şi se respinge. (14) Orice document de plată în care nu sînt inscrise datele de identificare a cererii de brevet sau a brevetului de inventie (cel puţin numărul cererii sau brevetului) se claseaza ca martor şi suma va fi restituita numai în cazul în care platitorul poate fi identificat prin nume şi adresa. În cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuată cu costul serviciului postal.Regula 4 - Termene (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice şi nu includ nici ziua cînd a inceput şi nici ziua cînd s-a sfirsit termenul. Termenele stabilite pe ani, luni sau saptamini se sfirsesc în ziua anului, lunii sau saptaminii corespunzătoare zilei de plecare. (2) Termenul, care incepind la 29, 30, 31 ale lunii, se sfirseste intr-o luna care nu are asemenea zi, se va socoti implinit în prima zi a lunii urmatoare. Termenul care se sfirseste intr-o zi de sarbatoare legala sau cînd serviciul este suspendat se va prelungi pînă la sfirsitul primei zile de lucru urmatoare. (3) Termenele incep să curgă de la data comunicarii actelor de procedura, înţelegînd prin comunicare data la care notificarea O.S.I.M. a fost depusa la oficiul postal. (4) Actele de procedura, trimise prin posta la O.S.I.M., se socotesc indeplinite în termen, dacă au fost predate la oficiul postal înainte de implinirea lui. (5) O cerere de prelungire a unui termen pentru răspuns la notificarea O.S.I.M. trebuie să poarte data oficiului postal sau a Registraturii O.S.I.M. în interiorul termenului scadent şi va depinde de motivele pentru care se cere aceasta prelungire.O.S.I.M. va notifica în scris solicitantului acceptul sau respingerea cererii de prelungire a termenului. (6) Neindeplinirea actelor de procedura în termenele legale nu atrage sanctiunile prevăzute de lege şi prezentul regulament, dacă solicitantul dovedeste ca a fost impiedicat printr-o imprejurare mai presus de voinţa lui şi dacă indeplineste procedura într-un termen de 2 luni de la încetarea cauzei.Regula 5 - Reprezentarea prin mandatar autorizat (1) Depunerea cererii de brevet de inventie la O.S.I.M. sau reprezentarea solicitantului în procedurile în faţa O.S.I.M. se poate face prin mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul în România. (2) În cazul în care solicitantul brevetului de inventie este reprezentat prin mandatar autorizat, acesta poate semna cererea de brevet pe baza unei procuri scrise. (3) În procedurile în faţa O.S.I.M., solicitantul sau titularul strain poate fi reprezentat numai de un consilier în proprietate industriala, autorizat. (4) Potrivit art. 43 din lege, consilierul în proprietate industriala poate asigura, la cerere, asistenţa persoanelor fizice şi juridice române şi straine şi le reprezinta în faţa O.S.I.M., potrivit prevederilor contractului incheiat cu clientul.Reprezentarea se asigura din imputernicirea şi în limitele mandatului stabilit prin contract cu persoanele interesate în scopul dobindirii, apararii şi revendicarii drepturilor privind inventiile, desenele şi modelele industriale, marcile de fabrica, de comert şi de serviciu sau alte drepturi de proprietate industriala. Reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în faţa O.S.I.M. se face prin procura scrisa. (5) Asistenţa juridica a solicitantului sau titularului în faţa instanţelor judecătorești este condiţionată de calitatea de avocat sau consilier juridic. (6) Consilierul în proprietate industriala se supune numai dispoziţiilor legale şi este obligat sa actioneze cu buna-credinta şi probitate profesionala.Acesta este obligat sa nu divulge datele şi informaţiile primite de la client. Nu va fi considerata divulgare informarea consilierului de către client în exercitarea functiei de reprezentare. (7) Poate fi consilier în proprietate industriala cetateanul român, cu domiciliul în România, care indeplineste cumulativ urmatoarele condiţii:- poseda diploma de absolvire a unei institutii de invatamint superior tehnic sau juridic;- are o vechime în profesii tehnice sau juridice de cel puţin 5 ani;- nu are antecedente penale;- se bucura de o buna reputatie;- a fost declarat reusit la examenul pentru această profesie organizat de O.S.I.M. (8) Profesia de consilier în proprietate industriala poate fi exercitata numai după ce persoanele reusite la examen au fost inscrise, la cererea lor, în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala şi după ce, pe baza adeverintei de inscriere eliberata de O.S.I.M., s-au înregistrat la Primaria municipiului Bucureşti, Secţiunea financiară.Lista consilierilor în proprietate industriala se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala. (9) Examenul pentru profesia de consilier în proprietate industriala se sustine în faţa unei comisii alcatuite din 5-7 membri, al carei presedinte este directorul O.S.I.M. Membrii comisiei sînt numiti de Consiliul de administratie al O.S.I.M.Din comisie pot face parte specialisti cu vechime de cel puţin 5 ani din cadrul O.S.I.M., cadre didactice universitare, experti. (10) Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industriala este incompatibila cu calitatea de salariat al O.S.I.M. (11) Radierea din Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala se poate face la solicitarea persoanei în cauza, cit şi de către O.S.I.M., atunci cînd persoana nu mai indeplineste una din condiţiile prevăzute la pct. (7). (12) Incalcarea cu vinovatie de către consilierul în proprietate industriala a obligaţiilor profesionale şi a normelor de conduita constituie abatere disciplinara, care se sancţionează, după caz, cu: avertisment, radierea temporara pe o perioadă de pînă la 5 ani sau radierea definitivă din Registrul naţional al consilierilor în proprietate industriala.Sancţiunea disciplinara se stabileste şi se aplică de o comisie numita în acest scop de conducerea O.S.I.M. Împotriva sanctiunii de radiere se poate face plingere la instantele judecătorești în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare.Radierea va fi operata numai după raminerea definitivă a hotărîrii.Regula 6 - Limba oficialaToate cererile de brevet de inventie şi corespondenta referitoare la acestea vor fi intocmite şi depuse la O.S.I.M. în limba română.Regula 7 - Confidentialitatea cererii de brevet de inventie. Regimul secret (1) Datele continute în cererea de brevet de inventie sînt confidentiale pînă la publicarea acesteia de către O.S.I.M., divulgarea lor fără acordul inventatorului sau succesorului sau în drepturi fiind interzisa, indiferent de modul în care persoanele au luat cunoştinţa de ele şi oricare ar fi calitatea acestora (mandatari, consilieri în proprietate industriala, orice persoană din situaţiile prevăzute la art. 5 şi art. 18 alin. 2 din lege).Divulgarea înainte de publicarea cererii de brevet de inventie se pedepseste conform Codului penal. (2) O.S.I.M. asigura confidentialitatea cererilor de brevet de inventie de la data depunerii acestora la Registratura generală a O.S.I.M. pînă la publicarea lor în conformitate cu art. 23, art. 44 alin. 1 şi 3 şi se sancţionează conform art. 60 din lege. (3) În conformitate cu art. 44 alin. 2 din lege, atribuirea caracterului de secret descrierilor de inventii din domeniul apararii şi sigurantei naţionale create pe teritoriul României revine Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii, prin reprezentantii lor oficial desemnaţi. (4) Reprezentantii Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Roman de Informaţii au obligaţia respectarii dispoziţiilor legale şi a angajamentelor semnate de O.S.I.M. privind manipularea, confidentialitatea şi pastrarea secretului cererii brevetului de inventie.Atribuirea caracterului de secret se face numai pentru cererile de brevet de inventie din domeniul apararii şi sigurantei naţionale, în termen de 15 zile de la data depozitului reglementar, prin aplicarea pe documentaţia cererii de brevet de inventie a stampilei cu inscrisul "Secret" şi semnatura în clar (numele şi prenumele) a reprezentantului care a atribuit acest caracter; în caz contrar, O.S.I.M. urmeaza procedurile prevăzute de prezentul regulament. (5) Institutia care a atribuit caracterul de secret unei cereri de brevet de inventie, în termen de 60 de zile de la data atribuirii, va plati o taxa anuală de mentinere în regim secret şi va informa solicitantul. (6) Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne sau Serviciul Roman de Informaţii vor putea menţine o descriere în regim secret numai pe perioada pentru care a achitat taxa anuală corespunzătoare mentinerii în acest regim. Regimul secret inceteaza prin neplata taxei sau prin hotărîrea scrisa a Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului de Interne sau Serviciului Roman de Informaţii de la data primirii acesteia la O.S.I.M. (7) În conformitate cu art. 44 alin. 2 din lege, Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne sau Serviciul Roman de Informaţii vor acorda o compensatie materiala echitabila solicitantului brevetului de inventie stabilita prin contract pe toata perioada de mentinere în regim secret a inventiei. (8) Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne sau Serviciul Roman de Informaţii, pentru cererile de brevet de inventie provenite din unitatile lor, vor stabili caracterul de secret, după caz, inaintea transmiterii lor la O.S.I.M., transmiterea în acest caz facindu-se prin posta speciala, în condiţiile legislaţiei în vigoare. (9) O.S.I.M. va asigura condiţiile necesare pentru pastrarea, accesul, manipularea sau orice alta activitate referitoare la cererile de brevet de inventie cărora li s-a atribuit caracterul de secret, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind apararea secretului de stat. (10) Brevetarea în strainatate a inventiilor care fac obiectul cererilor de brevet de inventie se poate face numai după expirarea unui termen de 30 de zile de la data depozitului reglementar.Regula 8 - Condiţii minime pentru inregistrarea în Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse (1) Cererile de brevet de inventie care indeplinesc condiţiile art. 15 din lege şi prevederile prezentului regulament vor fi înregistrate în Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse. Data de înregistrare la O.S.I.M. a cererilor de brevet de inventie este data primirii lor la Registratura generală. (2) În conformitate cu art. 15 din lege, O.S.I.M. înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse o cerere de brevet, dacă sînt depuse cel puţin urmatoarele documente: a) o cerere, în limba română, care să conţină solicitarea explicita a eliberarii unui brevet pentru o inventie al carei titlu este mentionat şi datele de identificare a solicitantului; b) un text care la prima vedere sa para descrierea inventiei.Inregistrarea cererilor de brevet în Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse se face în ordinea numerelor şi a datei depunerii la Registratura generală a O.S.I.M. (3) Numărul din Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse şi data înregistrării se inscriu în cerere şi pe prima pagina a fiecarui exemplar al descrierii, precum şi pe plicul postal, dacă cererea a fost transmisa prin posta.Acest numar este numărul cererii de brevet de inventie şi va fi utilizat în toata corespondenta. (4) În cazul în care nu sînt indeplinite cumulativ condiţiile de la pct. (2) a) şi b), cererile se primesc, nu se înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse şi documentaţia se restituie, O.S.I.M. pastrind un exemplar martor. Exemplarul martor se păstrează în regim confidential şi poate fi consultat de către solicitant.Regula 9 - Data depozitului naţional reglementar (1) Toate actele prevăzute de art. 14 alin. 1 din lege, depuse la O.S.I.M., constituie depozitul naţional reglementar. (2) Data depozitului naţional reglementar este data primirii la O.S.I.M. a tuturor documentelor prevăzute de art. 14 alin. 1 din lege sau cea prevăzută de conventiile la care România este parte. (3) În cazul solicitantilor straini care depun descrierile, revendicarile şi desenele intr-o limbă străină, data depozitului naţional reglementar va fi data primirii la O.S.I.M. a acestora, cu condiţia ca în termen de 2 luni să depună şi traducerea conforma în limba română a documentelor respective, în 3 exemplare, semnate de mandatarul autorizat. În caz contrar, cererea se considera abandonata şi se respinge. (4) În cazul în care din cererea de brevet de inventie lipsesc revendicarile, acestea pot fi depuse în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de inventie. În acest caz, data depozitului reglementar este data la care au fost depuse revendicarile.Dacă în termenul de 2 luni de la data înregistrării, solicitantul nu depune revendicarile, cererea de brevet de inventie se considera abandonata şi se respinge. (5) Dacă în descrierea inventiei se fac referiri cu privire la desenele explicative, dar acestea nu au fost primite la O.S.I.M. o dată cu depunerea cererii de brevet, la alegerea solicitantului: a) orice referire din descriere cu privire la desene va fi considerata ca suprimata; b) O.S.I.M. va examina numai acele părţi din descriere care nu necesita desene; c) data depozitului reglementar va fi data primirii desenelor la O.S.I.M., dacă acestea au fost depuse în termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de inventie.În cazul lit. a) şi b), data depozitului reglementar va fi data depunerii cererii de brevet de inventie la O.S.I.M. (6) În toate cazurile în care O.S.I.M. constata indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. 1 din lege acorda data de depozit naţional reglementar pentru cererea de brevet de inventie, inscrie această dată în Registrul naţional al cererilor depuse la O.S.I.M. şi notifica aceasta solicitantului în termen de 30 de zile. (7) Acordarea datei de depozit pentru cererile de brevet de inventie divizionare sau de perfectionare se face în aceleasi condiţii cu cele prevăzute la pct. (1)-(5) de mai sus.  +  Secţiunea 3 Inventia brevetabilaRegula 10 - Condiţii de brevetarePentru ca o inventie să fie brevetabila, aceasta trebuie să indeplineasca cumulativ condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 din lege.Inventiile avînd ca obiect un nou soi de planta, un hibrid sau o noua rasa de animal trebuie să indeplineasca cumulativ numai prevederile art. 7 alin. 3 din lege, completate cu regulile din capitolul III din prezentul regulament.Regula 11 - Obiectul inventiei (1) Obiectul inventiei brevetabile prevăzut de art. 7 alin. 2 din lege poate fi din orice domeniu. (2) Inventiile care au ca obiect un produs pot fi: a) masini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de masini, utilaje, agregate, instalaţii, circuite şi aparate electronice sau electrotehnice, sisteme de comanda sau de protecţie, elemente de construcţie, inclusiv materiale de constructii, mobilier, articole de uz casnic, jucarii, instrumentar medical, instrumentar pentru grafie, instrumente muzicale etc. Aceste produse vor fi definite tehnic prin elemente constitutive, rolul functional al fiecarui element, legătură dintre acestea, relatii constructive, functionale şi de pozitie dintre elementele constitutive etc.; b) substante chimice şi biologice, cu excepţia celor care exista în natura şi asupra cărora nu s-a actionat printr-un efort creator. Aceste produse vor fi definite prin formula chimica şi proprietăţile lor fizico-chimice, curative, profilactice, insecticide, fungicide sau alte proprietăţi. După caz, substantele chimice sau biologice se definesc şi prin radicalii substituenti, structura moleculara, geometria, greutatea moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizează sau le identifica; c) amestecuri (fizice sau fizico-chimice) care se definesc prin componentele lor, raportul cantitativ al acestora, structuri, proprietăţi fizice sau chimice, după caz, prin alte proprietăţi care le individualizează şi care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme; d) microorganisme nou create sau izolate prin selecţie cu efecte mutatorii; ele vor fi definite prin caracteristicile morfologice, taxonomice, biochimice sau fiziologice şi efecte de cultura sau alte efecte specifice folosirii lor. (3) Inventiile care au ca obiect procedee sau metode vor fi definite ca succesiuni logice de operaţii caracterizate prin etape (faze), ordinea lor de desfăşurare, condiţiile initiale (materii prime, parametri), condiţiile tehnice de desfăşurare, mijloacele tehnice utilizate (utilaje, instalaţii, dispozitive, aparatura, catalizatori), produsele sau rezultatele finale.Sînt considerate procedee activităţile care au ca rezultat obtinerea sau modificarea unui produs.Sînt considerate metode activităţile care au rezultate de natura calitativa (măsurare, analiza, reglare, control, diagnosticare sau tratament medical).Procedeele biologice sau genetice au particularitati specifice, şi anume pentru procedeele biologice: indivizii de la care se porneste modul de actionare asupra acestora (selecţie individuala, hibridare, poliploidie, transfer genetic, tratare cu agenti chimici sau fizici), condiţiile de mediu în care se desfăşoară, iar pentru procedeele genetice: separarea ARN şi ADN, secvente ADN, modificare a secventelor ADN, clonare, sinteze ARN şi ADN, acestea putind fi insotite de procese chimice sau biologice.Metodele de tratament se definesc prin modalitatile specifice de interventie asupra organismelor vii: natura, mijloacele utilizate (aparatura, medicamente, agenti fizici, chimici şi balneologici, dezinfectanti etc.), parametrii tehnici (doze, intervale de timp, durate, temperaturi, concentratii, parametrii agentilor fizici sau balneologici), calea de actiune sau de administrare.Simpla posologie a unui medicament nu este brevetabila. (4) Programele pentru calculator, în sine, nu sînt inventii. Protectia programelor pentru calculator se realizează prin alte forme de proprietate intelectuala. Totusi, nu pot fi excluse de la brevetare inventiile care intrunesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 1 şi 2 din lege, numai pentru faptul ca acestea conţin şi elemente sau programe pentru calculator.  +  Secţiunea 4 Cererea de brevet de inventieRegula 12 - Formularul cererii de brevet de inventie (1) Cererea pentru eliberarea unui brevet de inventie trebuie întocmită în 3 exemplare, pe un formular tip, imprimat sau dactilografiat, redactat în limba română, a cărui forma este prescrisa de O.S.I.M. (2) Solicitantul sau mandatarul autorizat va completa formularul tip de cerere, prin dactilografiere sau de mina, clar şi lizibil, la toate rubricile sale şi va semna cererea.Cînd solicitantul este o persoană juridica, cererea va fi semnata de conducatorul unităţii şi stampilata. (3) Solicitantul va inscrie în cerere numele şi adresa completa. Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, se fac aceleasi menţiuni pentru fiecare.Persoanele fizice trebuie să fie numite cu numele de familie, urmat de prenume, naţionalitatea şi indicarea tarii al carei cetatean este.Persoanele juridice trebuie să fie numite cu denumirea completa, localitatea şi tara în care se afla sediul lor.Solicitantul trebuie să indice telefonul, telexul, faxul, în vederea unei comunicari corecte şi rapide. (4) Solicitantul trebuie să ceara, expres, eliberarea brevetului de inventie, indicind titlul inventiei şi sa arate ca este indreptatit la eliberarea brevetului de inventie.Dacă solicitantul brevetului de inventie este altă persoană decit inventatorul, se va indica, la cerere, temeiul legal în baza caruia poate solicita brevetul de inventie sau va depune actul prin care inventatorul i-a cedat dreptul, la eliberarea brevetului de inventie. (5) În conformitate cu art. 14 alin. 2 din lege, solicitantul trebuie să declare inventatorul sau inventatorii, dacă acestia nu sînt aceiasi cu solicitantul. Declararea inventatorului se face prin indicarea numelui şi adresei, locului de muncă, iar dacă exista mai mulţi inventatori, solicitantul va inscrie în cerere, pentru fiecare, datele necesare. (6) Dacă solicitantul depune cererea de brevet de inventie printr-un mandatar autorizat, el va inscrie în cerere datele de identificare ale acestuia (nume, adresa, telefon, telex, fax, cont, cod). Dacă mandatarul este şi consilier în proprietate industriala, solicitantul îi poate permite să semneze, în numele lui, cererea de brevet de inventie şi sa-l reprezinte în faţa O.S.I.M. în toate procedurile, în baza unei procuri scrise. (7) Dacă sînt mai mulţi solicitanţi, iar acestia nu sînt reprezentati în faţa O.S.I.M. printr-un mandatar autorizat, în cerere se va indica unul din solicitanţi, care este desemnat pentru corespondenta cu O.S.I.M.; în caz contrar, O.S.I.M. va purta corespondenta cu primul solicitant inscris în cerere. (8) Dacă solicitantul doreste sa foloseasca dreptul de prioritate al unei cereri depuse anterior intr-o alta tara, la o administratie naţionala, regionala sau internationala, va indica în cerere denumirea tarii sau administraţiei, data depozitului şi numărul depozitului.Cînd se invoca mai multe prioritati se inscriu în cerere datele de mai sus, pentru fiecare depozit în parte.În cazul unei erori materiale, cînd solicitantul a omis sa invoce în cerere prioritatea unui prim depozit anterior, acesta o poate face într-un termen de maximum 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de inventie. Dacă în acest termen solicitantul nu invoca o prioritate, cererea de brevet de inventie va beneficia de prioritatea de la data înregistrării cererii de brevet de inventie la O.S.I.M., în conformitate cu art. 17 din lege. (9) În cererea de brevet de inventie se pot solicita, expres, urmatoarele proceduri: a) publicarea cererii de brevet de inventie, într-un termen mai scurt de 18 luni, conform art. 24 din lege; b) efectuarea unui raport de documentare, în conformitate cu art. 25 din lege; c) examinarea în fond, în conformitate cu art. 26 din lege.Dacă solicitantul nu inscrie nici o procedură în cerere, O.S.I.M. va considera, ca prima procedura pentru cererea de brevet de inventie, publicarea ei în termenul precizat la art. 23 din lege. (10) Dacă cererea nu este semnata, un exemplar din formularul cererii (alt exemplar decit cel prevăzut la regula 3 (8)) va fi returnat de O.S.I.M. solicitantului, pentru ca acesta, în termen de 2 luni, sa îl restituie semnat; în caz contrar cererea de brevet se considera abandonata şi se respinge. Dacă în acest termen cererea de brevet de inventie este trimisa la O.S.I.M., semnata, data depozitului va fi data înregistrării cererii de brevet la O.S.I.M., sub condiţia indeplinirii dispoziţiilor art. 14 alin. 1 din lege.Regula 13 - Descrierea inventiei (1) Descrierea inventiei trebuie să conţină în mod succesiv, în ordinea de mai jos, urmatoarele: a) titlul inventiei asa cum a fost indicat în cererea de brevet de inventie intr-o formulare clara şi concisa a obiectului inventiei, fără sa o divulge; b) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi folosita inventia, fără sa divulge solutia; c) prezentarea stadiului anterior al tehnicii, în măsura în care solicitantul îl cunoaste şi îl considera util pentru înţelegerea inventiei, cu indicarea documentelor care stau la baza acestuia; se va prezenta cel puţin o solutie considerata cea mai apropiata de obiectul inventiei; cînd descrierea cuprinde un grup de inventii care respecta criteriul unităţii, pentru fiecare inventie din grup se va prezenta cite o solutie din stadiul tehnicii; d) expunerea inventiei astfel incit să fie inteleasa problema tehnica pe care o rezolva (chiar dacă problema tehnica nu este în mod explicit mentionata) şi solutia de rezolvare, asa cum este ea revendicata; expunerea va fi însoţită şi de avantajele inventiei, în raport cu stadiul tehnicii; în cazul în care descrierea cuprinde un grup de inventii care respecta criteriul unităţii, expunerea fiecarei inventii din grup se va face separat; e) prezentarea pe scurt a fiecarei figuri din desenele explicative, dacă acestea exista; f) prezentarea detaliata a obiectului inventiei pentru care se solicita protecţie, a modului sau de executare şi folosire/functionare, într-un mod suficient de clar, complet şi corect, cu trimitere şi la desene, dacă acestea exista, astfel incit o persoană de specialitate sa o poata realiza; prezentarea va fi sustinuta de exemple concrete de realizare; în cazul unui grup de inventii, care respecta criteriul de unitate a inventiei, se va prezenta cel puţin cite un exemplu de realizare pentru fiecare inventie din grup; g) indicarea în mod explicit, dacă aceasta nu rezultă în mod evident din prezentarea detaliata conform lit. f) sau din natura inventiei, a modului în care inventia indeplineste condiţia de aplicare industriala. (2) În descriere pot fi prezentate modele şi formule matematice, algoritmi, fără ca prezentarea obiectului inventiei în exemplul de realizare să se bazeze exclusiv pe acestea.Regula 14 - Descrierea unei inventii din domeniul biotehnologiilor (1) Fac excepţie de la modul şi ordinea de prezentare prevăzute de regula 13 descrierile inventiilor care au ca obiect un nou soi de planta, un hibrid sau o noua rasa de animal şi acestea vor fi descrise în cap. III al prezentului regulament. (2) Dacă obiectul inventiei pentru care se cere protecţie este un microorganism, pe linga cele prevăzute de regula 13, descrierea va trebui sa conţină, în conformitate cu art. 18 din lege, caracteristicile morfologice, taxonomice şi biochimice ale acestuia şi cel puţin un procedeu de obtinere a acestuia, plecind de la un microorganism cunoscut. Pentru indeplinirea condiţiei prevăzute la art. 18 alin. 2 din lege, trebuie indicată denumirea microorganismului, numărul şi data sub care a fost înregistrat, precum şi institutia sau autoritatea la care a fost înregistrat noul microorganism. (3) Dacă obiectul inventiei pentru care se cere protecţie este un procedeu nou de obtinere a unui microorganism avînd cel puţin o caracteristica morfologica, taxonomica sau biochimica noua, descrierea va cuprinde, pe linga cele prevăzute de regula 13, şi urmatoarele: a) în capitolul "stadiul tehnicii", indicarea denumirii microorganismului de la care s-a plecat în aplicarea noului procedeu, caracteristicile lui morfologice, taxonomice şi biochimice şi institutia sau autoritatea de depunere, cu nume şi data depunerii; b) în capitolul "exemplu de realizare", după descrierea procedeului, se va descrie microorganismul obţinut prin caracteristicile sale morfologice, taxonomice şi biochimice, cu precizarea acelor caracteristici ce fac obiectul inventiei şi/sau efectele tehnice noi obtinute. (4) Dacă obiectul inventiei este un nucleotid sau o secventa de acizi aminati, se considera ca descrierea este dezvaluita în conformitate cu art. 18 din lege, numai dacă în descriere se va indica succesiunea aminoacizilor în nucleotid sau secventa.Regula 15 - Revendicari (1) Revendicarile determina intinderea protectiei conferite prin brevetul de inventie şi trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinţe: a) trebuie să defineasca, în termeni tehnici, obiectul pentru care se solicita protectia şi sa indice elementele tehnice ale inventiei; b) trebuie să se bazeze, în intregime, pe descrierea inventiei. (2) Revendicarile trebuie să conţină: a) un preambul indicind titlul inventiei, elementele tehnice ale acesteia, care sînt necesare pentru definirea obiectului inventiei şi care fac parte din stadiul tehnicii; b) o parte caracteristica, precedata de expresia "caracterizat(a) prin aceea ca" şi în care se expun, în mod concis, elementele tehnice noi ce definesc inventia, împreună cu elementele tehnice enuntate în preambul. (3) Elementele noi sînt prezentate în partea caracteristica a revendicarilor, cu menţionarea legaturilor lor de interdependenta (constructiva, functionala, sinergica etc.), pastrindu-se aceeasi denumire a elementelor şi aceeasi pozitionare din textul descrierii şi desenelor. (4) Functie de complexitatea inventiei pot exista mai multe revendicari; acestea pot fi independente sau dependente. (5) Revendicarea independenta trebuie să asigure protectia inventiei, în limitele pentru care aceasta poate fi realizata cu aceleasi efecte tehnice şi, totodata, sa conţină elementele noi suficient de conturate, astfel incit să asigure reproducerea obiectului inventiei. (6) Dacă cererea de brevet de inventie se referă la mai multe inventii şi unitatea inventiei este respectata, se redacteaza cite o revendicare independenta pentru fiecare inventie. (7) Fiecare revendicare independenta poate fi însoţită de un numar rezonabil de revendicari dependente, care să se refere la aceasta şi sa dezvolte sau sa expliciteze elemente tehnice, deja enuntate în revendicarea independenta sau varianta de realizare a obiectului inventiei, cu condiţia respectarii unităţii inventiei. (8) Dacă cererea de brevet de inventie contine desene explicative, toate elementele tehnice menţionate intr-o revendicare vor fi insotite de semnele de referinţa respective, plasate între paranteze. (9) Revendicarile nu vor contine desene sau grafice, linii de programe, subrutine sau programe de calculator. Revendicarile pot contine tabele, formule chimice sau matematice, care sînt esentiale pentru a defini noutatea inventiei.Regula 16 - Desenele explicative ale inventiei (1) Desenele sînt necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea inventiei şi a elementelor de noutate ale ei. Desenele trebuie să conţină semne de referinţa (cifre şi/sau litere) care să indice elementele componente, corespunzătoare prezentarii lor în exemplul de realizare din descriere. (2) Fila continind desene nu va depăşi formatul A4 sau, în cazuri excepţionale, A3 şi va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu condiţia ca desenul să aibă contrastul necesar pentru reproducerea prin metodele electrostatice.Filele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele.Marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latura de 2,5 cm. (3) Schemele şi diagramele se considera desene. Tabelele nu se considera desene. (4) Desenele nu trebuie să conţină texte, cu excepţia unui cuvint sau a unor cuvinte izolate - atunci cînd acest lucru este absolut necesar - cum sînt "apa", "abur", "deschis", "inchis" etc., iar pentru schemele şi diagramele ce ilustreaza etapele unui procedeu, cîteva cuvinte cheie, absolut necesare înţelegerii acestora. Fiecare cuvint folosit trebuie asezat în asa fel în desen incit să permită inlocuirea lui fără sa acopere nici o linie a desenelor. (5) Semnele de referinţa care nu sînt menţionate în descriere nu trebuie să apară în desene şi invers. (6) Semnele de referinţa ale acelorasi elemente trebuie să fie identice în descriere, revendicari şi desene.Regula 17 - Condiţiile de forma a cererii de brevet de inventie (1) Cererea, descrierea, revendicarile şi desenele se intocmesc pe file separate, de format A4 şi se depun la O.S.I.M. în 3 exemplare. (2) Toate filele cererii de brevet de investiţie trebuie să fie intocmite pe o singura faţa a filei şi în asa fel incit să poată fi separate în vederea reproducerii lor. (3) Toate filele se numeroteaza cu cifre arabe, în ordine crescatoare. (4) Descrierea şi revendicarile vor fi dactilografiate la 1 1/2 - 2 rinduri. (5) Nu se admit, pe file, ştersături, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau rinduri intercalate. Dacă, totusi, acestea exista, solicitantul va semna la locul/locurile modificate, pe exemplarul original. (6) Fiecare pagina a descrierii, în exemplarul original, va fi semnata de solicitant. (7) Este indicat să se foloseasca termeni, semne şi simboluri tehnice, care sînt, în general, acceptate în ramura respectiva. (8) Unitatile de măsura pentru greutati, temperaturi, densitati etc. trebuie să fie exprimate în sistemul international, chiar dacă în descriere se mentin şi alte sisteme de măsura. (9) Pentru indicatiile privind căldură, energia, lumina, sunetul şi magnetismul, ca şi pentru formulele matematice şi unitatile electrice, trebuie să se respecte normele din practica internationala; pentru formulele chimice, trebuie să se foloseasca simbolurile, greutatile atomice şi formulele moleculare de uz general. (10) Terminologia şi semnele din cererea de brevet de inventie trebuie să fie folosite uniform pe tot cuprinsul acesteia. (11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de inventie şi se restituie solicitantului urmatoarele: produsul realizat conform inventiei, machetele, proiectele de execuţie privind inventia etc. (12) Cererea de brevet de inventie nu trebuie să cuprindă: a) expresii sau desene contrare bunelor moravuri şi ordinii publice; b) declaratii denigratoare cu privire la produse, metode sau procedee, la meritele ori valabilitatea cererilor sau brevetelor de inventie ale altei persoane; comparatiile cu stadiul tehnicii nu sînt considerate ca fiind denigratoare.Dacă, totusi, descrierea va contine expresiile nepermise indicate mai sus, O.S.I.M. va proceda la eliminarea lor din text.Regula 18 - Alte documente anexate cererii de brevet de inventie, care nu condiţioneaza data depozituluiA. Rezumatul inventiei (1) Rezumatul trebuie să indice domeniul tehnic caruia îi aparţine inventia şi să fie astfel redactat incit să se inteleaga clar problema tehnica şi esenta solutiei date de inventie, precum şi domeniul de folosire a inventiei. (2) Rezumatul are în exclusivitate un rol de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru specialisti, în scopul luării deciziei privind necesitatea consultării descrierii inventiei şi desenelor, publicate în extenso. (3) Rezumatul inventiei anexat cererii de brevet de inventie nu poate fi luat în considerare pentru nici un alt scop, cum ar fi aprecierea intinderii protectiei. (4) În final, se va preciza figura explicativa sau formula chimica care se doreste a fi publicata o dată cu rezumatul; rezumatul va contine, între paranteze, şi semnele de referinţa corespunzătoare elementelor de noutate existente în desene. (5) Rezumatul va contine maximum 150 de cuvinte.B. ProcuraÎn cazul în care depunerea cererii de brevet de inventie se face prin mandatar autorizat, este necesară depunerea unei procuri, sub semnatura privată, la inregistrarea cererii sau în termen de 3 luni de la data depozitului; în caz contrar se notifica solicitantului ca, în lipsa procurii, cererea se considera abandonata şi se va respinge.C. Actul de prioritate (1) În cazul în care au fost invocate în cererea de brevet de inventie una sau mai multe prioritati convenţionale conform art. 20 sau art. 21 din lege, este necesar să se depuna unu sau mai multe acte de prioritate, în cel mult 3 luni de la data constituirii depozitului reglementar, conform art. 22 din lege.Nedepunerea actelor de prioritate în termenul de mai sus conduce la nerecunoasterea priorităţii invocate. (2) O.S.I.M. poate cere solicitantului o traducere conforma în limba română a certificatului de prioritate, dacă aceasta este necesară în vederea recunoasterii priorităţii invocate. (3) Actul de prioritate, conform art. 20 din lege, trebuie să conţină un certificat eliberat de administratia la care s-a constituit primul depozit, din care să rezulte cel puţin tara, data şi numărul depozitului, datele de identificare a solicitantului şi titlul inventiei. Certificatul va fi insotit de o copie a primului depozit.Actul de prioritate poate confirma depozitul unei cereri de brevet de inventie, al unei cereri de protecţie, al unui model de utilitate sau al unei cereri pentru acordarea dreptului de ameliorator, în cazul unui soi de planta sau al unei rase de animal. (4) Invocarea priorităţii conform art. 21 din lege se justifica cu certificatul de garantie, care trebuie să cuprindă:- numele şi adresa administraţiei care a organizat expozitia în care a fost expusa inventia;- denumirea expozitiei, adresa şi data deschiderii acesteia;- numele, prenumele şi adresa persoanei fizice sau sediul persoanei juridice care a depus obiectul în expozitie;- data la care s-a facut expunerea publică;- numărul şi data certificatului de garantie;- o copie a descrierii obiectului expus, certificata de administratia expozitiei din care să rezulte ca obiectul expus este identic cu cel descris şi o traducere în limba română a acestei descrieri. (5) Conform art. 47 din lege, invocarea unei prioritati este supusă unei taxe care trebuie plătită în termen de 3 luni de la data depozitului.Dacă în cerere sînt invocate mai multe prioritati, pentru fiecare prioritate invocata se va plati taxa legal stabilita.Neplata taxelor în termenul prevăzut va conduce la nerecunoasterea prioritatilor invocate. (6) Cînd pentru o cerere de brevet de inventie sînt invocate una sau mai multe prioritati, prioritatea poate fi recunoscută numai pentru acele elemente continute în cererea primului depozit sau în cererile ulterioare invocate, cu respectarea condiţiei de unitate. (7) Dacă unele elemente ale inventiei pentru care prioritatea a fost invocata nu figurează în nici o revendicare formulata în cererea anterioara, prioritatea poate fi recunoscută, dacă din ansamblul cererii anterioare rezultă evident aceste elemente. (8) Invocarea priorităţii va fi publicata de O.S.I.M. în condiţiile art. 23 din lege. (9) Pot fi invocate pentru o cerere de brevet de inventie mai multe prioritati ale unor cereri anterioare provenind din tari diferite. (10) Dacă pentru o cerere de brevet de inventie au fost invocate mai multe prioritati, termenele de la care începe data de prioritate sînt calculate tinind cont de data de prioritate cea mai veche. (11) Nu se admite invocarea mai multor prioritati în cascada. (12) Atunci cînd se invoca una sau mai multe prioritati şi O.S.I.M. a solicitat traducerea certificatului de prioritate, solicitantul sau succesorul sau în drepturi va indica şi pasajele din descriere, revendicarile şi, dacă este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecarui act de prioritate.D. Autorizatia privind dreptul la invocarea priorităţii (1) În cazul în care solicitantul cererii de brevet de inventie invoca un drept de prioritate care aparţine altei persoane, pentru recunoasterea priorităţii este necesară depunerea la O.S.I.M. a unei autorizaţii din partea cedentului, din care să rezulte ca solicitantul are dreptul sa invoce prioritatea primului depozit. (2) Termenul de depunere a autorizatiei este de maximum 3 luni de la invocarea priorităţii; în caz contrar, O.S.I.M. nu recunoaste prioritatea invocata.E. Actul de certificare a depunerii microorganismelor (1) Dacă cererea de brevet de inventie se referă la un microorganism, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. 2 din lege, este necesară depunerea la O.S.I.M. a unui act care să certifice depunerea microorganismului intr-o institutie naţionala de depozit, desemnata de Guvern sau la o autoritate de depozit internationala.Actul care atesta constituirea depozitului microorganismului, intr-o colectie naţionala sau internationala, oficial recunoscută, în cazul în care se solicita acordarea unui brevet de inventie pentru un nou microorganism sau un procedeu în care este folosit un microorganism, trebuie să conţină în mod obligatoriu urmatoarele:- denumirea şi adresa colectiei naţionale sau internationale, oficial recunoscută, la care s-a facut depozitul microorganismului;- data (anul, luna, ziua) depunerii microorganismului în colectia naţionala sau internationala, oficial recunoscută;- denumirea microorganismului;- numărul depozitului microorganismului;- caracteristicile morfologice, taxonomice şi biochimice ale microorganismului înregistrat. (2) Din acest act mentionat la alineatul precedent trebuie să rezulte ca microorganismul a fost depus la o institutie de depozit la o dată anterioara datei de înregistrare a cererii de brevet de inventie la O.S.I.M. (3) Actul prevăzut la pct. (1) trebuie depus la O.S.I.M. pînă la luarea unei hotărîri; în caz contrar, cererea se considera abandonata şi se respinge.F. Declararea inventatorilor (1) Dacă în cerere nu au fost declarati inventatorii, solicitantul este obligat să-i declare pînă în luna a 15-a de la data depozitului reglementar sau de la data priorităţii invocate; în cazul cererilor de brevet de inventie care se încadrează în prevederile art. 44 alin. 2 şi 3 din lege, declararea inventatorilor se va face pînă la publicarea sau pînă la luarea unei hotărîri de către O.S.I.M. (2) În cazul în care solicitantul nu raspunde la notificarea O.S.I.M. privind declararea inventatorilor la termenele prevăzute mai sus, cererea de brevet de inventie se considera abandonata şi se respinge. (3) Declararea inventatorilor se face pe raspunderea solicitantului.Litigiile intervenite între solicitanţi şi inventatori privind declararea acestora sînt de competenţa instanţelor judecătorești conform art. 61 din lege.Hotărîrile definitive ale instanţei se depun la O.S.I.M. de către partea interesata, în vederea executarii lor. (4) Inventatorul sau inventatorii, declarati de solicitanţi, pot cere în scris la O.S.I.M. sa nu fie menţionaţi la publicarea cererii de brevet de inventie sau în brevetul de inventie. (5) În cazul în care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie să depună la O.S.I.M. o declaratie autentificata, din care să rezulte ca persoanele initial menţionate în cerere ca inventatori sînt de acord cu: a) excluderea unuia sau mai multora dintre ei; b) includerea altor persoane, ordinea în care acestia urmeaza să fie înscrişi în brevetul de inventie, dovada acceptului inventatorilor inclusi, cit şi acordul lor pentru transmiterea drepturilor către solicitant.Depunerea declaraţiei la O.S.I.M. poate fi facuta cel mai tirziu pînă la luarea hotărîrii de acordare a brevetului de inventie; în caz contrar, O.S.I.M. nu ia în considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.G. Actul de transmitere a dreptului la eliberarea brevetului de inventie (1) Dacă inventatorul sau inventatorii au cedat dreptul la eliberarea brevetului de inventie unei persoane fizice sau juridice înainte de depunerea cererii de brevet de inventie, solicitantul va depune la O.S.I.M. actul din care rezultă aceasta transmitere. (2) În cazul în care din documentaţia cererii de brevet de inventie nu rezultă ca solicitantul este indreptatit la eliberarea brevetului de inventie, O.S.I.M. va cere acestuia actul în temeiul caruia are dreptul la brevet. (3) Actul se va depune în original sau în copie autentificata, în termen de maximum 6 luni de la data solicitarii examinarii în fond; în caz contrar, cererea de brevet de inventie se considera abandonata şi se respinge. (4) Dacă dreptul la eliberarea brevetului de inventie s-a transmis după constituirea depozitului reglementar, actul de transmitere va fi depus în forma prevăzută la pct. (2) pînă la luarea unei hotărîri de către O.S.I.M.; în caz contrar, brevetul de inventie se elibereaza pe numele solicitantului cererii de brevet.  +  Secţiunea 5 Cereri internationale depuse prin procedura Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor (P.C.T.)Regula 19 - O.S.I.M. - oficiu receptor (1) În vederea brevetarii inventiilor, în alte state, prin procedura prevăzută de Tratatul P.C.T., O.S.I.M. acţionează în calitate de oficiu receptor pentru cererile internationale ai caror solicitanţi sînt cetăţeni români, cetăţeni straini cu domiciliul stabil în România sau persoane juridice române şi straine cu sediul în România, în conformitate cu dispozitiile Tratatului P.C.T. şi ale Regulamentului P.C.T. (2) Cererea internationala se întocmeşte de solicitant, în 3 exemplare, şi va respecta condiţiile prevăzute de Tratatul P.C.T. şi Regulamentul P.C.T. Formularul tip al cererii este elaborat de Biroul International al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Industriale (O.M.P.I.) şi va fi completat de către solicitant prin dactilografiere sau pe calculator, intr-una din limbile franceza, engleza, germana sau rusa. Descrierea, revendicarile şi rezumatul vor fi redactate intr-una din aceste limbi, şi anume, aceea aleasa de solicitant. (3) Oficiul constata dacă documentele cererii internationale indeplinesc condiţiile prevăzute de Tratatul P.C.T. şi Regulamentul P.C.T. (4) În cererea internationala, solicitantul trebuie să declare inventatorii, sa indice statele desemnate în care doreste protectia inventiei sale, precum şi sa invoce, dacă este cazul, datele de prioritate ale primului depozit. (5) Cererea internationala va fi semnata de solicitant sau de mandatarul autorizat; dacă solicitantul va fi reprezentat de un mandatar autorizat, în cererea internationala este obligatoriu să fie inscrise datele de identificare a mandatarului. (6) În cazul cînd intr-o cerere internationala se invoca prioritatea unuia sau a mai multor depozite naţionale, actul sau actele respective de prioritate trebuie să fie depuse la O.S.I.M., o dată cu cererea, sau trimise ulterior de către solicitant Biroului International al O.M.P.I. într-un termen de maximum 16 luni de la data priorităţii cererii. (7) O.S.I.M. verifica corectitudinea întocmirii cererii internationale, în conformitate cu dispozitiile Tratatului P.C.T. şi Regulamentului P.C.T. şi invita solicitantul, printr-o notificare, sa faca corecturile necesare într-un termen de o luna. Dacă solicitantul nu da curs acestei invitatii, O.S.I.M. considera cererea abandonata şi o respinge. Decizia de apreciere a corecturilor, ca o constatare a lipsei acestora, trebuie luata în raport cu efectuarea unei publicari internationale rezonabile. (8) În cazul în care cererea internationala indeplineste toate condiţiile prevăzute de Tratatul P.C.T. şi Regulamentul P.C.T., aceasta va fi înscrisă în Registrul cererilor internationale depuse şi O.S.I.M. va acorda data de depozit international. (9) Solicitantul din cererea internationala este obligat sa plateasca taxele în moneda stabilita în Ghidul Depozantului P.C.T. (10) Dovada de plată a taxelor referitoare la o cerere internationala trebuie depusa la O.S.I.M., fie o dată cu cererea internationala, fie cel mai tirziu la o dată la care O.S.I.M. să poată respecta termenele prevăzute de procedura Tratatului P.C.T. şi Regulamentului P.C.T., pentru primirea la Biroul International al O.M.P.I., Administratia de Documentare Internationala sau Administratia de Examinare Preliminara Internationala a taxelor cuvenite, inscrise în Ghidul Depozantului P.C.T.Neprimirea la O.S.I.M. a dovezilor de plată a taxelor prevăzute în procedura P.C.T. conduce la considerarea cererii internationale ca abandonata şi O.S.I.M. suspenda procedura de tratare a acesteia ca o cerere internationala. (11) Solicitantul împreună cu O.S.I.M. stabilesc Administratia Internationala care să execute, pentru cererea internationala, procedurile prevăzute în Tratatul P.C.T. şi Regulamentul P.C.T. (12) Oficiul de Stat pentru Inventii şi Marci, ca oficiu receptor transmite cererea internationala la Biroul International al O.M.P.I. şi la Administratia de Documentare Internationala cel mai tirziu în luna a 12-a de la data cererii internationale sau a 13-a, dacă este invocata o prioritate.Regula 20 - O.S.I.M. - oficiu desemnat (1) În cazul în care, în cererea internationala a unui solicitant strain, România a fost desemnata ca stat în care se solicita protectia inventiei, solicitantul, prin mandatar autorizat în România, va deschide în România faza naţionala de tratare a cererii internationale, în termen de 20 de luni de la data priorităţii cererii internationale. (2) Deschiderea fazei naţionale se face prin depunerea la O.S.I.M. a formularului de solicitare a deschiderii fazei naţionale, insotit de o copie a cererii internationale, traducerea cererii internationale în limba română, înţelegînd prin aceasta descrierea, revendicarile, desenele, rezumatul inventiei şi dovada de plată a taxelor naţionale. Formularul pentru deschiderea fazei naţionale este publicat în Ghidul Depozantului P.C.T. (3) Data depozitului cererii de brevet de inventie va fi data cererii internationale şi această dată va fi înscrisă în Registrul naţional al cererilor depuse, conform art. 11.3 din Tratatul P.C.T. (4) O dată deschisa faza naţionala, cererea internationala va fi supusă procedurilor prevăzute în legea naţionala privind brevetele de inventie şi în prezentul regulament. (5) În cazul în care O.S.I.M. constata ca lipsesc acte sau notificari prevăzute de Tratatul P.C.T. şi Regulamentul P.C.T. (o copie a cererii internationale, notificarea privind desemnarea României, notificarea privind depunerea actelor de prioritate la Biroul International al O.M.P.I., notificarea privind administratia care executa documentarea sau examinarea preliminara, raportul de cercetare documentara, raportul de examinare preliminara, dacă solicitantul a ales aceasta procedura etc.), O.S.I.M. va informa despre aceasta Biroul International şi va solicita completarea documentatiei cererii internationale. (6) Pentru deschiderea fazei naţionale, O.S.I.M., ca oficiu desemnat, nu va pretinde pentru o cerere internationala alte condiţii de forma sau continut decit cele prevăzute de Tratatul P.C.T. şi de Regulamentul P.C.T. (7) Pentru cererea internationala, intrata în faza naţionala, solicitantul va remite la O.S.I.M. traducerea, revendicarile modificate de acesta, în urma efectuării raportului de documentare din faza internationala, precum şi traducerea titlului inventiei, dacă acesta a fost modificat de Administratia de Documentare Internationala.Modificările revendicarilor, în aceasta situaţie, nu trebuie să depăşească limitele dezvaluirii inventiei din cererea internationala, asa cum a fost ea depusa la oficiul receptor. (8) Cînd solicitantul nu remite traducerea revendicarilor depuse initial şi traducerea revendicarilor modificate conform prevederilor Tratatului P.C.T., O.S.I.M. invita pe solicitant sa trimita, în termen de 90 de zile, traducerea, conform dispoziţiilor Regulii 49.5 c-bis) din Regulamentul P.C.T., coroborat cu prevederile art. 28 din lege. În cazul în care în termenul fixat în invitatie nu a fost primita traducerea care lipseste, O.S.I.M. considera cererea retrasa şi o respinge. (9) Descrierea şi revendicarile cererii internationale pentru care s-a deschis faza naţionala în România, traduse în limba română, vor fi publicate în termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale, dacă o prioritate a fost invocata, sau în termen de 18 luni de la data deschiderii fazei naţionale, în conformitate cu prevederile art. 23 din lege şi a regulii 25 din prezentul regulament. (10) Protectia provizorie, prevăzută de art. 35 din lege, curge, pentru cererile internationale, după publicarea prevăzută la pct. (9) de mai sus.Regula 21 - O.S.I.M. - oficiu ales (1) În vederea intrarii în faza naţionala de tratare a cererii internationale, conform art. 39 al Tratatului P.C.T., solicitantul trebuie să prezinte, într-un termen de 30 de luni de la data priorităţii cererii internationale, cînd se prevaleaza şi de un raport de examinare preliminara, internationala, traducerea în limba română a cererii internationale, taxele naţionale şi o copie a cererii internationale, dacă nu a avut loc comunicarea conform art. 20 al Tratatului P.C.T., precum şi formularul, conform pct. (2) al regulii 20 a prezentului regulament. (2) În cazul cînd a fost stabilit un raport de examinare preliminara internationala, traducerea modificarilor facute în virtutea art. 19 al Tratatului P.C.T. este ceruta numai dacă modificările respective sînt anexate la raport. (3) Dacă solicitantul, în condiţiile prevăzute de Tratatul P.C.T., retrage cererea de examinare preliminara, internationala, sau alegerea O.S.I.M., aceasta nu este considerata ca o retragere a cererii internationale, dacă România ramine stat desemnat.Regula 22 - Tratamentul cererilor internationale revizuite de O.S.I.M. ca oficiu desemnatÎn cazul cînd un oficiu receptor a refuzat sa acorde o dată de depozit international sau a declarat ca cererea internationala este considerata retrasa sau cînd Biroul International al O.M.P.I. o considera ca retrasa, deoarece nu a primit exemplarul original, O.S.I.M. va trata ca o cerere naţionala acea cerere internationala, dacă solicitantul va îndeplini, pentru inregistrarea acesteia la O.S.I.M., condiţiile prevăzute de art. 14 şi 16 din lege.  +  Capitolul 2 Examinarea cererilor de brevet de inventie  +  Secţiunea 1 Examinarea preliminaraRegula 23 - Analiza depozitului naţional reglementar (1) După constituirea depozitului naţional reglementar conform art. 14 alin. 1 din lege, cererile de brevet de inventie vor fi supuse unei analize preliminare, din care să reiasă: a) dacă solicitantul are dreptul la brevet de inventie, în cazul în care el este altă persoană decit inventatorul sau inventatorii; b) dreptul mandatarului autorizat pentru a reprezenta solicitantul în faţa O.S.I.M.; c) dacă sînt declarati inventatorii; d) dacă prioritatea conventionala este corect invocata şi sustinuta de acte de prioritate depuse la O.S.I.M.; e) dacă plata taxelor este corespunzătoare procedurilor solicitate în cererea de brevet de inventie; f) indeplinirea condiţiilor de forma a cererii de brevet de inventie; g) indeplinirea condiţiilor prescrise pentru intocmirea descrierii, revendicarilor şi desenelor; h) indeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte care sînt anexate la cererea de brevet de inventie; i) dacă cererea de brevet de inventie care cuprinde un grup de inventii respecta la prima vedere unitatea inventiei. (2) Dacă în urma analizei depozitului cererii de brevet de inventie şi a documentelor anexate, O.S.I.M. constata iregularitati privind indeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi prezentul regulament, acestea se notifica solicitantului, acordindu-i un termen de răspuns. (3) Nici o procedură cu privire la cererea de brevet de inventie înregistrată de O.S.I.M. nu va începe inca, dacă nu s-au depus actele necesare solicitate şi dovada platii taxelor, în termenele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.Regula 24 - Clasificarea cererii de brevetO.S.I.M. clasifica cererea de brevet de inventie pe baza revendicarilor şi obiectului inventiei, în termen de 30 de zile de la data depozitului reglementar, utilizind clasificarea internationala a brevetelor (editia în vigoare) şi inscrie pe fiecare cerere de brevet de inventie indicii de clasificare a inventiei.  +  Secţiunea 2 Publicarea cererii de brevet de inventieRegula 25 - Condiţii de publicare (1) Cererea de brevet de inventie, pentru care s-a constituit depozitul naţional reglementar, au fost platite taxele, iar O.S.I.M. nu a luat o hotărîre, se publică în termenul prevăzut la art. 23 sau 24 din lege, după caz. (2) Termenul de depunere a dovezii de plată a taxei de publicare este de 3 luni de la constituirea depozitului, pentru cererile care invoca o prioritate, sau de 6 luni pentru celelalte cereri de brevet de inventie.Taxa de publicare a cererii de brevet de inventie nu se datorează în cazul cererilor pentru care, o dată cu inregistrarea, s-a solicitat examinarea în fond sau la cele pentru care s-a solicitat examinarea de urgenta, pînă în luna a 6-a, de la data depozitului reglementar; pentru aceste proceduri se platesc celelalte taxe legale corespunzătoare. (3) În cazul în care nu s-a solicitat expres procedura de publicare a cererii de brevet de inventie, plata taxei de publicare constituie acordul solicitantului pentru efectuarea acestei proceduri. (4) Dacă în termenul prevăzut la pct. (2) taxa de publicare nu a fost plătită şi solicitantul nu a cerut examinarea în fond a cererii de brevet de inventie, cererea se considera abandonata şi se respinge. (5) Dacă solicitantul a platit taxa de examinare între lunile a 4-a pînă la a 6-a de la data depozitului reglementar, fără sa plateasca şi taxa de publicare, acest lucru se notifica solicitantului cu precizarea ca O.S.I.M. nu va trece la examinarea în fond, acordindu-se solicitantului un nou termen de 30 de zile, în care acesta va trebui sa aleaga una dintre variantele urmatoare: a) sa plateasca taxa de publicare; b) sa comunice acordul sau privind retinerea de către O.S.I.M. a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare plătită, urmind ca în vederea efectuării examinarii în fond sa completeze taxa de examinare; c) sa plateasca taxa de mentinere în regim confidential a cererii de brevet de inventie. (6) Dacă în termenul acordat de O.S.I.M. conform pct. (5) solicitantul nu da curs nici uneia dintre variantele a), b) sau c), cererea de brevet de inventie se considera abandonata şi se respinge, iar taxele de examinare se returneaza solicitantului. (7) Nu se publică urmatoarele cereri de brevet de inventie: a) cererea de brevet de inventie respinsa sau retrasa în intervalul de la data depozitului reglementar pînă la a 15-a luna; b) cererea de brevet de inventie pentru care solicitantul a cerut examinarea o dată cu inregistrarea cererii de brevet de inventie sau în termen de 3 luni de la data depozitului reglementar, a platit taxele de examinare şi O.S.I.M. a luat hotărîrea de acordare a brevetului de inventie; c) cererea de brevet de inventie pentru care s-a solicitat examinarea de urgenta pînă în luna a 6-a de la data depozitului reglementar; d) cererea de brevet de inventie care se încadrează în prevederile art. 44 alin. 2 şi 3 din lege şi pentru care s-a platit pentru primul an de la data depozitului reglementar taxa legala de mentinere la secret. (8) Dacă, în urma analizei preliminare, O.S.I.M. constata ca cererea de brevet de inventie este evident neunitara, notifica aceasta solicitantului, acordindu-i un termen pentru divizare de cel mult 60 de zile înainte de publicare.Dacă solicitantul nu a facut divizarea pînă la această dată, cererea de brevet de inventie se publică sub forma neunitara. (9) Dacă pînă în luna a 15-a de la data depozitului reglementar, în urma analizei preliminare, solicitantul depune modificari sau completari la descriere, revendicari sau desene în vederea publicarii, este necesar ca solicitantul, fie sa transmita la O.S.I.M. paginile redactilografiate cu includerea modificarilor sau completarilor, fie sa reformuleze întreaga documentatie ce urmeaza să fie publicata.Regula 26 - Data publicarii (1) Publicarea cererii de brevet de inventie se face prin depunerea la sala de lectura a O.S.I.M. sau prin tiparire a descrierii, revendicarilor şi desenelor inventiei. (2) Cererea de brevet de inventie publicata contine o parte editata de O.S.I.M., continind datele bibliografice ale cererii de brevet de inventie şi rezumatul acceptat de solicitant, şi o parte care contine descrierea, revendicarile şi, după caz, desenele explicative redactate de solicitant conform condiţiilor prescrise de acest regulament. (3) Dacă solicitantul a adus modificari sau completari descrierii pînă în luna a 16-a de la data depozitului reglementar şi examinarea în fond nu a fost ceruta, modificările sau completările se publică o dată cu cererea de brevet de inventie. (4) Taxele de publicare pentru cererile prevăzute la art. 44 alin. 2 şi 3 din lege se datorează de solicitant sau succesorul sau în drepturi, în termen de 3 luni de la data scoaterii lor din regimul secret; O.S.I.M. publică cererea de brevet de inventie în termen de 2 luni de la plata acestei taxe. (5) Cererile de brevet de inventie publicate în condiţiile art. 23 din lege beneficiaza de protectia provizorie prevăzută de art. 35 din lege de la data depozitului reglementar.Intinderea protectiei provizorii acordate în condiţiile art. 35 din lege este determinata numai de conţinutul revendicarilor, asa cum au fost ele publicate în cererea de brevet de inventie. (6) Dacă printr-o hotărîre judecătorească se constată că o altă persoană decit cea înscrisă în cererea de brevet de inventie publicata este inventator, O.S.I.M. executa hotărîrea şi publică modificarea.Regula 27 - Raportul de documentare (1) O.S.I.M. întocmeşte, la cererea solicitantului, un raport de documentare a cererii de brevet de inventie pe baza revendicarilor, descrierii şi desenelor, dacă sînt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) s-a acordat o dată de depozit reglementar; b) au fost platite taxele pentru publicare şi intocmirea raportului de documentare; c) cererea de brevet de inventie nu a fost retrasa sau respinsa. (2) Raportul de documentare a cererii de brevet de inventie se publică. (3) Raportul de documentare contine materialele documentare selectate din stadiul tehnicii, materiale care sînt existente la dispoziţia O.S.I.M. la data respectiva.Solicitantul, în sprijinul efectuării raportului de documentare, poate depune la O.S.I.M. materialele documentare publice de care dispune, urmind ca după efectuarea raportului de documentare, O.S.I.M. sa returneze solicitantului aceste materiale, dacă ele au fost originale. O.S.I.M. nu se va limita însă ca raportul de documentare să fie efectuat numai pe baza materialelor transmise de solicitant. (4) Taxa pentru raportul de documentare se poate plati pînă în luna a 9-a de la data depozitului reglementar, caz în care raportul va fi publicat o dată cu cererea; la cererile pentru care taxa a fost plătită între luna a 9-a şi luna a 18-a, raportul de documentare se va publică ulterior publicarii cererii. (5) O.S.I.M. returneaza solicitantului taxa pentru raportul de documentare şi nu efectueaza raportul dacă inventia se încadrează în prevederile art. 12, 13 sau 18 din lege. (6) În cazul în care cererea de brevet de inventie nu se publică conform art. 23 sau art. 44 alin. 2 sau 3 din lege şi a fost plătită taxa pentru un raport de documentare, aceasta taxa se returneaza solicitantului sau, cu acordul acestuia, taxa aferenta poate fi transferata pentru alte proceduri. (7) În raportul de documentare se citeaza documentele publice din stadiul tehnicii care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutatii inventiei în legătură cu revendicarile la care se referă, indicind, dacă este necesar, părţile pertinente ale documentului invocat. (8) În raportul de documentare se inscriu indicii clasificarii internationale a brevetelor de inventie în domeniul sau domeniile cercetate. (9) Dacă în procesul de efectuare a raportului de documentare se constată că cererea de brevet de inventie contine doua sau mai multe inventii, respectiv nu satisface criteriul unităţii inventiei conform art. 19 alin. 1 din lege, şi O.S.I.M. nu a notificat aceasta solicitantului după constituirea depozitului naţional reglementar, lipsa unităţii inventiei se notifica la momentul constatarii, cerind solicitantului: a) plata suplimentara pentru efectuarea raportului de documentare şi pentru celelalte inventii; b) sa indice acea inventie sau grup de inventii din depozitul pentru care raportul de documentare poate fi executat în baza taxei platite.Dacă, în termenul acordat de O.S.I.M., solicitantul nu a platit taxele necesare şi nu a indicat inventia aleasa, raportul de documentare se va efectua pentru prima inventie sau grup de inventii unitar, revendicat. (10) Raportul de documentare efectuat se notifica solicitantului împreună cu copii ale documentelor citate, pînă la maximum 20 de pagini. La cererea solicitantului se pot transmite, contra cost, şi celelalte copii ale documentelor citate în raport. (11) Data de publicare a raportului este data de publicare a Buletinului Oficial de Proprietate Industriala, în care sînt anuntate cererile de brevet de inventie pentru care O.S.I.M. a efectuat un raport de documentare. (12) După publicarea cererii de brevet de inventie şi a raportului de documentare, solicitantul poate cere modificarea revendicarilor. Aceste modificari se depun la O.S.I.M. şi vor fi analizate în cursul examinarii de fond a cererii de brevet de inventie, dacă aceasta examinare a fost ceruta conform art. 26 din lege.  +  Secţiunea 3 Examinarea în fond a cererilor de brevet de inventieRegula 28 - Condiţii pentru începerea examinarii în fond (1) Procedura de examinare în fond a unei cereri de brevet de inventie începe dacă este indeplinita una dintre condiţiile urmatoare: a) examinarea a fost ceruta în scris în termen de 30 de luni de la data depozitului reglementar şi taxa de examinare a fost plătită în termen de 3 luni de la solicitarea examinarii; b) dovada de plată a taxei de examinare a fost depusa la O.S.I.M. în termen de 30 de luni de la data depozitului reglementar. (2) Termenul de 18 luni pentru efectuarea examinarii în fond a cererii de brevet de inventie conform art. 29 alin. 1 din lege curge de la data indeplinirii uneia dintre condiţiile prevăzute la pct. (1) lit. a) sau b) din aceasta regula. (3) În functie de momentul în care se cere examinarea în fond a cererii de brevet de inventie, O.S.I.M. va proceda după cum urmeaza: a) dacă solicitarea examinarii s-a facut o dată cu inregistrarea cererii de brevet de inventie sau în termen de 3 luni de la data depozitului reglementar şi taxa a fost plătită în acest termen, cererea de brevet de inventie nu se publică şi O.S.I.M. va lua o hotărîre în termen de 18 luni de la data depozitului reglementar; în cazul în care taxa de examinare nu a fost plătită în termen de 3 luni de la data depozitului reglementar, cererea va urma procedura de publicare conform art. 23 din lege; b) dacă solicitarea examinarii s-a facut incepind cu luna a 4-a pînă în luna a 30-a de la data depozitului reglementar şi taxele de examinare şi publicare au fost platite, cererea de brevet de inventie va fi examinata în termen de 18 luni de la data solicitarii examinarii, iar cererea urmeaza procedura de publicare prevăzută la art. 23 din lege; c) dacă se solicita examinarea de urgenta şi s-a platit taxa corespunzătoare, O.S.I.M. va examina cererea de brevet de inventie în termen de 6 luni de la data prezentarii dovezii de plată a taxei de urgenta; publicarea cererii de brevet de inventie va fi condiţionată de data la care s-a solicitat examinarea cu urgenta, respectiv dacă aceasta s-a facut pînă în luna a 15-a de la data depozitului reglementar, cererea de brevet de inventie nu se publică, iar după aceasta luna, ea va urma procedura de publicare conform art. 23 din lege. (4) Dacă după publicare o altă persoană cere examinarea în fond, acest fapt se notifica solicitantului. (5) În cazul retragerii cererii de brevet de inventie după începerea examinarii, taxele de examinare nu se restituie. (6) O.S.I.M. efectueaza examinarea în fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate în ordinea datei de depozit reglementar şi a indeplinirii condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.Regula 29 - Dezvaluirea inventiei (1) Dezvaluirea inventiei în descrieri, revendicari şi desene, după caz, trebuie să indeplineasca prevederile art. 18 din lege. (2) Dacă O.S.I.M. constata ca inventia nu este suficient dezvaluita, aceasta se notifica solicitantului. (3) Atunci cînd, din proprie iniţiativă sau la cererea O.S.I.M., solicitantul aduce modificari descrierii, desenelor sau revendicarilor, aceste modificari trebuie să respecte prevederile art. 28 alin. 3 din lege. (4) Modificările şi completările aduse de solicitant vor fi admise de O.S.I.M. dacă: a) se referă la elemente existente în descrierea şi desenele din depozitul initial şi conţin precizări şi explicatii cu privire la acestea; b) se referă la conţinutul revendicarilor, dar se bazeaza pe elemente existente în descrierea şi desenele din depozitul initial; c) se referă la desene, dar se bazeaza pe elemente existente în descriere; d) nu sînt continute în depozitul initial, dar nu fac obiectul unor noi revendicari sau nu introduc elemente noi în revendicarile initiale, ele fiind destinate unei bune înţelegeri a inventiei sau largirii domeniului de folosire a inventiei. (5) Dacă modificările sau completările aduse de solicitant nu sînt admise, O.S.I.M. va notifica motivat solicitantului şi va trece la examinarea cererii de brevet de inventie privind indeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 10 din lege şi regulii 32 lit. C. din prezentul regulament. (6) Dacă modificările sau completările aduse de solicitant au fost admise, O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului şi cere refacerea paginilor din descriere sau desene, care cuprind modificările sau completările aduse.Regula 30 - Stadiul tehnicii (1) Stadiul tehnicii, faţă de care este comparata inventia pentru stabilirea noutatii, cuprinde cunoştinţele accesibile publicului, oriunde în lume, înainte de data depozitului reglementar sau a priorităţii recunoscute, cu condiţia ca data punerii la dispoziţia publicului să fie identificabila. (2) Din stadiul tehnicii fac parte cererile de brevet de inventie publicate în conformitate cu art. 23 şi 24 din lege. (3) Dacă o cerere a fost retrasa, abandonata sau respinsa înainte de publicarea ei, aceasta nu este considerata ca făcînd parte din stadiul tehnicii. (4) O.S.I.M. nu ia în considerare divulgarea facuta în intervalul de 12 luni care a precedat inregistrarea unei cereri de brevet de inventie sau a priorităţii recunoscute, dacă aceasta divulgare: a) emana de la inventator sau succesorul sau în drepturi; b) a fost facuta de un tert şi inventatorul sau succesorul sau în drepturi confirma în scris la O.S.I.M. ca informaţiile respective au fost obtinute direct sau indirect de la el. (5) O.S.I.M. nu ia în considerare divulgarea prin publicarea cererii de brevet de inventie în conformitate cu art. 23 şi 24 din lege, dacă inventatorul sau succesorul sau în drepturi, în intervalul de 12 luni de la publicare, revendica, intr-o noua cerere de brevet de inventie, părţi nerevendicate din prima sa cerere de brevet de inventie publicata.Regula 31 - Unitatea inventiei (1) Cererea de brevet de inventie trebuie să se refere numai la o singura inventie sau la un grup de inventii, astfel legate incit sa formeze un singur concept inventiv general. (2) Unitatea inventiei permite ca intr-o singura cerere de brevet de inventie să poată fi incluse: a) revendicari independente de categorii diferite; b) revendicari independente de aceeasi categorie; c) revendicari dependente. (3) Dacă o cerere de brevet de inventie se referă la un grup de inventii, unitatea inventiei este respectata dacă este indeplinita cel puţin una dintre urmatoarele condiţii: a) grupul de inventii contribuie la rezolvarea aceleiasi probleme tehnice; b) determina obtinerea acelorasi efecte tehnice; c) între ele exista o interdependenta tehnica; d) cel puţin una dintre inventiile din grup nu poate fi realizata sau aplicata fără celelalte; e) lipsa a cel puţin unei inventii din grup face aplicabila pe oricare din celelalte inventii din grup. (4) Intr-o cerere de brevet de inventie care se referă la un grup de inventii şi care satisfac condiţiile de la pct. (3) din aceasta regula se admit revendicari independente de categorii diferite, grupate în una dintre urmatoarele posibilitati: a) o revendicare independenta pentru un produs dat, o revendicare independenta pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului şi o revendicare independenta pentru o folosire a produsului; b) o revendicare independenta pentru un procedeu dat şi o revendicare independenta pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului; c) o revendicare independenta pentru un produs dat, o revendicare independenta pentru un procedeu special conceput pentru fabricarea produsului şi o revendicare independenta pentru un mijloc special conceput pentru realizarea procedeului. (5) Intr-o cerere de brevet de inventie care se referă la un grup de inventii care satisfac condiţiile de la pct. (3) din aceasta regula se admit doua sau mai multe revendicari independente de aceeasi categorie (exemplu: produs, procedeu, mijloc de folosire) numai dacă nu pot fi acoperite în intregime printr-o singura revendicare generica. (6) Dacă o cerere de brevet de inventie se referă la doua sau mai multe inventii care nu satisfac condiţia unităţii inventiei conform pct. (2) din aceasta regula, cererea de brevet de inventie este neunitara şi pentru protectia tuturor inventiilor este necesară divizarea cererii de brevet de inventie. (7) În cazul în care se constată că cererea de brevet de inventie este neunitara, O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului sau succesorului sau în drepturi.Solicitantul are posibilitatea sa divizeze cererea, depunind la O.S.I.M. cite o cerere de brevet de inventie divizionara pentru fiecare grup de inventii care respecta condiţiile unităţii inventiei şi are obligaţia ca, în termen de 6 luni de la solicitarea examinarii, să depună o optiune scrisa şi o descriere, revendicari şi desene pentru inventia care va fi examinata în depozitul initial.În lipsa acestei optiuni, O.S.I.M. va examina prima inventie revendicata sau primul grup de inventii care respecta condiţia unităţii inventiei. (8) Cererile de brevet de inventie divizionare se pot depune la O.S.I.M. pînă la luarea unei hotărîri asupra depozitului initial; în aceste condiţii, cererile divizionare depuse vor beneficia de data de depozit al cererii din care au fost divizate, precum şi de dreptul de prioritate a acesteia, dacă solicitantul va respecta, pentru fiecare inventie divizionara, limitele dezvaluirii ei din primul depozit.În cazul în care în cererea de brevet de inventie initiala au fost invocate prioritati multiple, solicitantul va trebui sa indice în fiecare cerere divizionara prioritatea corespunzătoare. (9) În cazul în care, pînă la luarea unei hotărîri asupra primului depozit, solicitantul nu a depus cereri de brevet de inventie divizionare, inventiile care nu respecta condiţia unităţii vor ramine în descriere, fără însă sa faca obiectul revendicarilor. (10) Lipsa unităţii inventiei nu poate fi invocata în cadrul acţiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de inventie.Regula 32 - Examinarea indeplinirii condiţiilor pentru existenta inventiei brevetabileA. Noutatea (1) Noutatea unei inventii brevetabile se stabileste în conformitate cu prevederile art. 8 din lege, în raport cu conţinutul revendicarilor şi al domeniului de aplicare precizat în descriere. (2) La stabilirea noutatii unei inventii, materialele din stadiul tehnicii nu pot fi luate în considerare decit individual, pentru fiecare inventie (nu sînt opozabile materialele din stadiul tehnicii în sistem mozaic). (3) Intr-un grup de inventii care respecta unitatea inventiei, materialele din stadiul tehnicii vor fi luate în considerare individual, pentru fiecare inventie. (4) Fac parte din stadiul tehnicii, pentru stabilirea noutatii, conţinutul cererilor de brevet de inventie astfel cum au fost ele depuse la O.S.I.M., care au o dată de depozit reglementar sau de prioritate anterioara şi care au devenit publice înainte sau după data cererii ulterioare. (5) Sînt considerate materiale pertinente acele materiale din stadiul tehnicii al caror continut acopera parţial sau total intinderea protectiei cerute de solicitant prin revendicari. (6) O.S.I.M. notifica solicitantului sau succesorului sau în drepturi materialul documentar pertinent din stadiul tehnicii, considerat ca acopera parţial sau total elementele noi revendicate în cererea de brevet de inventie.Notificarea va fi însoţită de copia materialului documentar şi va contine un comentariu privind elementele din revendicari care se regăsesc în material.O.S.I.M. va acorda un termen solicitantului pentru răspuns. Dacă solicitantul raspunde în termen, dovedind interes pentru a-şi sustine cererea de brevet, O.S.I.M. va continua corespondenta cu solicitantul pînă la lamurirea tuturor obiectiilor, în vederea luării unei hotărîri juste. Nici o hotărîre nu poate fi luata de O.S.I.M. dacă materialul documentar nu a fost transmis solicitantului.B. Activitatea inventiva (1) Activitatea inventiva se apreciaza în raport cu revendicarile şi cu problema tehnica pe care o rezolva inventia, în conformitate cu prevederile art. 9 din lege. (2) La aprecierea activităţii inventive se stabileste stadiul tehnicii din care se formeaza un mozaic de solutii tehnice ce se compara, în totalitatea lui, cu revendicarile. Cererile de brevet de inventie înregistrate la O.S.I.M., care au devenit publice după data de depozit a cererii care se afla în examinare, nu sînt luate în considerare la aprecierea activităţii inventive, chiar dacă data lor de depozit este anterioara.Dacă din analiza totalitatii solutiilor din stadiul tehnicii rezultă, printr-o sinteza ulterioară, ca o persoană de specialitate în domeniu, fără să depună un efort creativ, poate ajunge la solutia care face obiectul cererii de brevet de inventie, atunci acest obiect nu are la baza o activitate inventiva. (3) O inventie este considerata ca implicind o activitate inventiva dacă este indeplinita cel puţin una dintre condiţiile urmatoare: a) nu rezultă ca evidenta în stadiul tehnicii din domeniul de aplicare a inventiei sau dintr-un domeniu apropiat acestuia; b) specialistul din domeniu, pe baza cunoştinţelor din stadiul tehnicii, nu poate rezolva problema asa cum o rezolva inventia; c) necesitatea rezolvarii problemei exista de mult timp şi rezolvarile cunoscute nu sînt la nivelul rezolvarii din inventie; d) inventia este folosita cu sau fără modificari într-un alt domeniu pentru solutionarea unei alte probleme şi efectul tehnic obţinut este fie acelasi, fie neasteptat sau superior efectelor obtinute de alte inventii din domeniul în care se transpune inventia, cu condiţia ca cele doua domenii sa nu fie apropiate; e) consta în combinarea elementelor cunoscute din stadiul tehnicii, astfel incit rezultă o legătură organica functionala, o influentare reciproca, o interactiune sau o interconditionare şi aceasta conduce la obtinerea unui efect global pozitiv; f) inventia are ca obiect un procedeu analog care realizează un efect tehnic nou sau prin acest procedeu se obtine o substanţa cu calităţi noi, neasteptate sau superioare ori dacă materiile prime sînt noi chiar dacă efectele tehnice obtinute sînt aceleasi. (4) O inventie nu implica o activitate inventiva dacă: a) consta intr-o simpla enuntare a unei probleme tehnice fără a o rezolva, chiar dacă problema este noua; b) rezolva numai o problemă privind economisirea de materiale sau energie, optimizarea dimensiunilor sau reducerea preturilor de cost, fără a se obtine efecte tehnice noi sau superioare; c) rezolva problema numai printr-o simpla inlocuire de materiale cu caracteristici cunoscute care conduc la efecte previzibile; d) problema se referă numai la o modificare a formei sau a aspectului în scop estetic; e) rezolva problema printr-o simplificare, fără sa menţină cel puţin performantele cunoscute din stadiul tehnicii; f) rezolvarea problemei se face prin mijloace echivalente existente în stadiul tehnicii şi conduce la obtinerea acelorasi efecte; g) rezolvarea problemei se face prin folosirea în comun a doua sau mai multe solutii cunoscute şi dacă efectul tehnic previzibil rezultă din simpla insumare a efectelor fiecarei solutii (juxtapunerea solutiilor cunoscute); h) rezolvarea unei probleme din domeniul chimiei sau biologiei care consta intr-o selecţie a unui caz particular dintr-o multime de componenti, protejata anterior, fără ca acest caz selectat sa conduca la calităţi sau efecte deosebite comparativ cu cele ale multimii componentilor din care a fost selectat; i) rezolvarea problemei se referă la alegerea unui material corespunzător cunoscut şi/sau la executarea unor modificari constructive după reguli în sine cunoscute; j) inventia se referă la un produs natural asupra caruia nu s-a intervenit tehnologic. (5) În cazul în care în urma examinarii de fond se apreciaza ca obiectul inventiei nu indeplineste condiţia existentei unei activităţi inventive, aceasta se notifica solicitantului, anexindu-se materialele din stadiul tehnicii luate în considerare la aprecierea activităţii inventive şi se acordă un termen pentru răspuns.C. Aplicabilitate industriala (1) O inventie este susceptibila de aplicare industriala conform art. 10 din lege, dacă din descrierea inventiei rezultă cumulativ urmatoarele: a) obiectul inventiei poate fi folosit cel puţin într-un domeniu; b) problema tehnica şi rezolvarea ei; c) dezvaluirea inventiei în exemplele de realizare, astfel incit o persoană de specialitate în domeniu să poată realiza inventia fără a desfăşura o activitate inventiva conform art. 18 din lege; d) inventia poate fi reprodusa cu aceleasi caracteristici şi efecte, ori de cite ori este necesar. (2) Dacă, în urma examinarii de fond, se constată că descrierea inventiei prezentate de solicitant nu indeplineste una din condiţiile prevăzute la pct. (1) de mai sus, aceasta se notifica solicitantului, acordindu-i-se un termen pentru răspuns.Regula 33 - Inventia de perfectionare (1) Solicitantul unui brevet de inventie de perfectionare poate fi titularul unui brevet de inventie în vigoare sau o terta persoana. (2) În cererea de brevet de inventie solicitantul va menţiona explicit ca inventia perfectioneaza o alta inventie, indicind datele necesare identificarii acesteia. (3) O.S.I.M. va notifica solicitantului prevederile art. 36 din lege, în cazul în care acesta este diferit de titularul brevetului de inventie în vigoare. (4) Descrierea inventiei de perfectionare va cuprinde, de regula, în capitolul "stadiul tehnicii" aceleasi materiale cu cele luate în considerare în descrierea inventiei pe care o perfectioneaza, dacă între datele lor de depozit reglementar nu au mai aparut şi alte materiale pertinente. (5) La redactarea revendicarilor inventiei de perfectionare solicitantul va menţiona, în partea caracteristica, elementele noi ale inventiei în interdependenta tehnica numai cu acele elemente ale inventiei pe care le perfectioneaza şi la care se aplică, astfel incit să rezulte legătură lor organica. (6) O.S.I.M. hotaraste acordarea unui brevet de inventie de perfectionare în aceleasi condiţii ca şi la celelalte inventii brevetabile şi anume cele prevăzute de art. 7, 8, 10, 18 şi 19 din lege. (7) În examinarea noutatii inventiei de perfectionare se vor lua în considerare stadiul tehnicii citat în descrierea inventiei pe care o perfectioneaza, precum şi materialele din stadiul tehnicii aparute între datele de depozit reglementar al celor două inventii. (8) În cursul examinarii unei cereri de brevet de inventie de perfectionare, O.S.I.M. analizeaza, pe baza revendicarilor, dacă inventia poate fi aplicata independent de inventia la care se referă perfectionarea. (9) O.S.I.M. hotaraste acordarea unui brevet de inventie de perfectionare numai în cazul în care este indeplinita condiţia de la pct. (8) de mai sus şi inventia la care se referă perfectionarea este protejata printr-un brevet în vigoare.Regula 34 - Notificarile O.S.I.M. (1) În notificarile transmise solicitantului, O.S.I.M. indica termenul de răspuns. Solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de răspuns. (2) O.S.I.M. nu poate lua hotărîri înainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru răspuns. (3) Dacă în termenul fixat solicitantul nu raspunde şi nici nu a cerut o prelungire a termenului de răspuns, cererea se considera abandonata şi se respinge.  +  Secţiunea 4 Hotărîrile O.S.I.M.Regula 35 - Comisia de examinare (1) În urma examinarii cererii de brevet de inventie, în conformitate cu prevederile legii şi prezentului regulament, examinatorul de stat de specialitate întocmeşte raportul de examinare, pe baza caruia o comisie de examinare din O.S.I.M. ia hotărîrea de acordare a brevetului de inventie sau de respingere a cererii de brevet de inventie. (2) Cînd este cazul, comisia ia act de retragere a cererii de brevet de inventie. (3) Comisiile de examinare din O.S.I.M. sînt constituite pe domenii de specialitate. (4) Comisia de examinare este formata din presedinte, desemnat de directorul general al O.S.I.M. şi 2 membri desemnaţi de seful serviciului de examinare de specialitate. (5) Examinatorul de stat de specialitate care a întocmit raportul de examinare nu este membru al comisiei de examinare. (6) Toate hotărîrile luate de comisie se comunică solicitantului sau succesorului sau în drepturi, în termen de 30 de zile de la luarea lor, şi se inscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de inventie depuse. (7) Hotărîrile de acordare a brevetului de inventie se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, în termen de 30 de zile. (8) Incepind cu data publicarii fiecarui Buletin Oficial de Proprietate Industriala, inventiile pentru care s-a acordat brevet, anuntate în acest buletin, se publică prin punerea la dispoziţia persoanelor interesate a descrierii, revendicarilor şi desenelor, la sediul O.S.I.M., timp de 6 luni de la această dată. (9) Descrierea şi desenele inventiilor care urmeaza a fi publicate după luarea hotărîrii de acordare a brevetului de inventie vor trebui sa poarte acordul solicitantului sau succesorului sau în drepturi asupra continutului.  +  Secţiunea 5 Atacarea hotărîrilor O.S.I.M. pe cale administrativaRegula 36 - Contestaţia şi cererea de revocare (1) Împotriva hotărîrii O.S.I.M. privind cererea de brevet de inventie, persoanele interesate pot formula contestatii sau cereri de revocare în termenele prevăzute de lege şi prezentul regulament. (2) Hotărîrile O.S.I.M. pot fi contestate de către solicitant în termen de 3 luni de la comunicare, conform art. 55 din lege. (3) Potrivit art. 56 din lege, orice persoană interesata poate cere revocarea, în tot sau în parte, a hotărîrilor de acordare a brevetului de inventie în termen de 6 luni de la publicarea descrierii, revendicarilor şi desenelor, pentru neindeplinirea oricarei condiţii prevăzute la art. 7-11 din lege.Cererea de revocare va cuprinde expunerea pe larg a motivelor şi documentele publice în sustinere, fără a putea fi invocata nerespectarea condiţiilor de forma sau procedura.O copie a cererii de revocare se notifica de către O.S.I.M. titularului, în vederea expunerii argumentelor sale; notificarea va indica termenul de solutionare a cererii de revocare pînă la care titularul va comunică pozitia sa.Regula 37 - Comisia de reexaminare a O.S.I.M. (1) Contestaţiile şi cererile de revocare se solutioneaza de către comisia de reexaminare, formata din presedinte şi 2-4 membri desemnaţi de către directorul general al O.S.I.M. (2) Preşedintele comisiei de reexaminare este directorul general al O.S.I.M. ori imputernicitul acestuia. (3) Componenta comisiei de reexaminare este alta decit cea a comisiei de examinare care a luat hotărîrea atacata. Membrii comisiei pot fi sefii de serviciu ori loctiitorii de drept, sau examinatorii de stat de specialitate, gr. I. Unul din membrii comisiei este consilier juridic. (4) Comisia va da posibilitatea părţii interesate să-şi prezinte punctul de vedere, fie reprezentat, fie personal sau asistat. (5) Dosarul cererii de brevet de inventie va fi prezentat comisiei de reexaminare de către preşedintele comisiei de examinare şi examinator, care vor prezenta în scris, pînă la solutionare, punctul lor de vedere cu privire la contestaţia sau cererea de revocare formulata. (6) Comisia de reexaminare poate hotari: a) admiterea contestaţiei sau cererii de revocare, dispunind acordarea brevetului de inventie ori respingerea cererii de brevet de inventie, sau trimiterea cauzei spre reexaminare în serviciul de specialitate al O.S.I.M.; b) respingerea contestaţiei sau cererii de revocare. (7) Hotărîrile comisiei de reexaminare se iau cu majoritate de voturi şi se comunică în termen de 15 zile. (8) Hotărîrile de respingere luate de comisia de reexaminare pot fi atacate la Tribunalul municipiului Bucureşti, în termen de 3 luni de la comunicare. (9) Comisia de reexaminare se va putea sesiza din oficiu asupra iregularitatilor oricarei proceduri în care se afla o cerere de brevet de inventie, precum şi asupra hotărîrilor luate şi va proceda, după caz, potrivit art. 30 din lege. (10) Contestaţiile formulate sub incidenţa Legii nr. 62/1974 vor fi solutionate de comisia de reexaminare.  +  Secţiunea 6 Eliberarea brevetului de inventieRegula 38 - Condiţii pentru eliberarea brevetului de inventie (1) O.S.I.M. elibereaza brevetul de inventie în condiţiile art. 31 din lege, dacă nu a fost revocata hotărîrea de acordare a brevetului de inventie în condiţiile art. 56 din lege şi taxa legala pentru tipărirea şi eliberarea brevetului de inventie a fost plătită de titular. (2) Titularul brevetului de inventie va plati taxa de tiparire şi eliberare a brevetului de inventie în termen de 6 luni de la publicarea hotărîrii. (3) O.S.I.M., în termen de 3 luni de la data la care hotărîrea de acordare a brevetului a ramas definitivă, tipareste descrierile, revendicarile şi desenele, în fascicul, şi elibereaza brevetul de inventie titularului de brevet. (4) După eliberarea brevetului de inventie, titularul datorează taxele de mentinere în vigoare a brevetului, pe perioada de la data depozitului reglementar pînă la eliberarea brevetului conform legii. Aceste taxe se platesc o dată pentru toata perioada, în maximum 3 luni de la data eliberarii brevetului de inventie. (5) În cazul în care titularul nu a achitat taxele de mentinere în vigoare conform pct. (4) de mai sus, O.S.I.M. publică decaderea brevetului de inventie în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala, imediat după expirarea termenului. Titularul poate cere la O.S.I.M. revalidarea brevetului în condiţiile prevăzute de art. 40 din lege.  +  Capitolul 3 Protectia prin brevet a noilor soiuri de plante şi rase de animaleRegula 39 - DefinitiiSoi înseamnă un grup de plante ce apartin unui taxon botanic cunoscut, de rangul cel mai scăzut, care raspunde condiţiilor pentru acordarea unui brevet de inventie, cu recunoasterea dreptului de ameliorator:- definit prin expresia caracterelor unui anumit genotip sau unei combinatii de genotipuri;- distinct de orice alt grup de plante, prin cel puţin un caracter;- considerat ca o entitate cu privire la aptitudinea sa de a fi reprodus intocmai.Rasa înseamnă un grup de animale ce apartin unei specii sau varietati de animale cunoscute, de rangul cel mai scăzut, care raspund condiţiilor pentru acordarea unui brevet de inventie cu recunoasterea dreptului de ameliorator.Material de inmultire pentru soiuri înseamnă seminte, rasaduri, material de plantat, diferite părţi de plante folosite pentru inmultire.Material de inmultire pentru rase înseamnă embrioni, sperma, animale vii, oua folosite pentru inmultire.Ameliorator înseamnă persoana fizica care a creat sau a descoperit şi dezvoltat un soi sau o rasa. În cazul în care la aceasta au contribuit mai multe persoane, toate sînt considerate amelioratori.Dreptul amelioratorului înseamnă dreptul exclusiv al titularului de brevet de inventie de a exploata inventia al carei obiect îl constituie un soi de planta sau o rasa de animal.Mentinator înseamnă persoana fizica sau juridica responsabila în menţinerea unui soi sau a unei rase; în cazul de faţa, titularul brevetului de inventie poate fi amelioratorul, persoana fizica sau juridica, careia i-a fost transmis acest drept sau succesorul sau în drepturi.Regula 40 - Competente (1) Potrivit legii, O.S.I.M. elibereaza brevete de inventie pentru noile soiuri de plante şi rase de animale, dacă acestea respecta condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 3 şi art. 11 din lege.Nici o alta condiţie nu poate fi impusa pentru eliberarea brevetului de inventie, dacă solicitantul indeplineste toate formalitatile prevăzute de prezentul regulament. (2) O.S.I.M. considera indeplinite condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 3 şi art. 11 din lege, dacă ele au fost confirmate în scris de către autorităţile competente cărora le revine responsabilitatea cu privire la verificarea şi testarea noilor soiuri sau rase. (3) Prin acordarea brevetului de inventie se recunoaste dreptul de ameliorator al soiului sau rasei, pentru o perioadă de minimum 20 de ani, drept ce va fi inscris în brevetul eliberat. (4) În cazul în care noul soi de planta sau noua rasa de animal au fost create în condiţiile prevăzute de art. 5 alin. 1 lit. a) sau alin. 2 din lege de către amelioratorul care este salariat, titularul brevetului de inventie va fi unitatea în care s-a creat soiul sau rasa, acesteia recunoscîndu-i-se dreptul de ameliorator al soiului sau rasei, cu obligaţia legala de a plati o remuneratie suplimentara, echitabila, amelioratorului soiului sau rasei, remuneratie stabilita prin act aditional la contractul de muncă individual al acestuia.Regula 41 - Condiţii specifice pentru existenta unei inventii brevetabile al carei obiect este un soi sau o rasaA. Noutatea (1) Soiul sau rasa sînt considerate noi în sensul art. 7 alin. 3 şi art. 11 din lege, dacă, la data depunerii cererii pentru acordarea protectiei, materialul de inmultire recoltat nu a fost vindut sau nu a fost pus la dispoziţia tertilor printr-un alt mod de către ameliorator sau cu acordul acestuia, în urmatoarele condiţii:(i) pe teritoriul României cu un an inaintea depunerii cererii de brevet de inventie;(îi) pe teritoriul altor state cu mai mult de 4 ani inaintea depunerii cererii de brevet de inventie sau 6 ani inaintea înregistrării cererii de brevet de inventie pentru arbori, pomi fructiferi şi vita-de-vie. (2) Faptul ca un soi este cunoscut sau ca existenta sa a fost dezvaluita nu face ca acesta să-şi piarda noutatea în sensul pct. (1) de mai sus.B. Distinctivitatea (1) Soiul sau rasa sînt considerate distincte dacă se disting clar de orice alt soi sau rasa a caror existenta este notoriu cunoscuta la data înregistrării cererii. (2) În particular, depozitul unei cereri de brevet de inventie sau înscrierea unui soi într-un registru oficial din orice alta tara este considerat ca notoriu cunoscut incepind cu data depozitului reglementar al cererii, cu condiţia ca acesta sa conduca la acordarea protecţie sau, după caz, cu data la care acest soi a fost inscris într-un registru oficial de noi soiuri.C. Omogenitatea (1) Soiul sau rasa vor fi considerate omogene dacă sînt suficient de uniforme în caracterele lor, relevante sub rezerva unei variatii previzibile, tinind seama de particularitatile lor de inmultire sexuala sau vegetativa.D. StabilitateaSoiul sau rasa vor fi considerate stabile dacă după inmultiri repetate sau, în cazul unui ciclu de inmultire, la sfirsitul fiecarui ciclu, rămîn neschimbate în ceea ce priveste caracterele relevante.Regula 42 - Inregistrarea şi publicarea cererii de brevet de inventie (1) Inregistrarea şi publicarea cererii de brevet de inventie se fac în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament, cu urmatoarele cerinţe suplimentare: a) soiul sau rasa vor fi individualizate prin denumire, asa cum prevede regulamentul, atit în cererea de brevet de inventie, cit şi în descriere şi revendicare; b) pentru respectarea condiţiei de unitate a inventiei, pentru fiecare soi sau rasa identificata prin denumirea să se vor întocmi cereri de brevet de inventie separate; c) la cererea de brevet de inventie se va anexa o declaratie a solicitantului, din care să rezulte ca soiul sau rasa nu au fost oferite pentru vinzare sau comercializare în România cu un an inaintea depunerii cererii de brevet de inventie la O.S.I.M., sau în strainatate, cu 4 ani înainte; d) la cererea de brevet solicitantul trebuie să anexeze o declaratie cu privire la efectuarea testelor conform prevederilor art. 7 alin. 3 din lege. În cazul în care aceste teste exista, ele trebuie să fie anexate şi trebuie să provina de la o autoritate competentă; e) descrierea şi revendicarile vor fi insotite, dacă este necesar, de fotografii ale soiului sau rasei, realizate color sau alb-negru, cu indicarea codului de culoare; f) actele de prioritate, în cazul solicitantilor straini care au efectuat un prim depozit în alta tara membra a Convenţiei de la Paris, trebuie să conţină rezultatele testelor emise de autoritatea competentă privind indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. 3 din lege. (2) Descrierea soiului sau rasei trebuie să fie astfel întocmită incit să evidenţieze caracteristicile şi condiţiile impuse de art. 7 alin. 3 şi art. 11 din lege, în urmatoarele capitole expuse succesiv în ordinea de mai jos: a) Titlul (denumirea) noului soi sau a noii raseTitlul va cuprinde denumirea generica a noului soi sau a noii rase, denumirea ei stiintifica în limba latina (gen, specie, subspecie, varietate, covarietate), în conformitate cu codul international pentru nomenclatura plantelor cultivate şi a raselor; b) Domeniul de activitate, cu precizarea pozitiei taxonomiceAcest capitol va cuprinde modul de ameliorare a noului soi de planta sau a noii rase de animale (incrucisare, selecţie etc.), domeniul de aplicare (agricultura, legumicultura, pomicultura, floricultura, viticultura, sericicultura, zootehnie etc.). c) Stadiul cunoscut al tehniciiAcest capitol va cuprinde o scurta prezentare a soiurilor sau raselor de aceeasi categorie, cu care se aseamana şi s-ar putea confunda. Se vor prezenta, pe scurt, caracterele morfologice, fiziologice, biochimice şi de productie ale acestor soiuri şi rase, după caz. d) Problema pe care o rezolva inventiaÎn acest capitol se prezinta problema pe care o rezolva noul soi de planta sau noua rasa de animal şi care se poate referi la urmatoarele probleme principale:- productii mai mari şi asigurate;- rezistenta sporita la factorii naturali nefavorabili;- rezistenta sporita la agentii patogeni (boli şi daunatori);- marirea procentului de substante utile etc. e) Prezentarea solutiei tehniceÎn acest capitol se prezinta caracterele importante: morfologice, fiziologice, biochimice, distincte, omogene şi stabile ale noului soi de planta sau ale noii rase de animal. f) Prezentarea fotografiilor (figurilor)La fiecare descriere se vor anexa fotografiile de foarte buna calitate, care să ilustreze aspectul plantei intregi şi al părţilor constructive reprezentative (ramuri, frunze, inflorescente, flori, fructe intregi şi secţionate, seminte), dacă este necesar pentru identificare.La acestea, dacă autorul considera necesar, se pot adauga şi alte aspecte. Acelasi lucru este valabil şi pentru noile rase.În cazul în care se revendica culori sau nuante de culori, la descriere se anexeaza, în mod obligatoriu, fotografii color. g) Descrierea detaliata a noului soi de planta sau a noii rase de animal (exemplu de realizare)Acest capitol va cuprinde, în prima parte, locul şi modul de obtinere a noului soi de planta sau a noii rase de animal (genitorii, modul de lucru, lucrarile de ameliorare şi de selecţie, eventual şi scheme de lucru).Descrierea se va face conform normelor stabilite de autorităţile competente, în conformitate cu standardele internationale.Vor fi prezentate caracterele fiziologice, rezistenta la factorii climatici, la boli, la cadere, precocitate, perioada de vegetatie, scuturare, biochimice (gustul, aroma, parfumul), precum şi conţinutul în elemente chimice şi de productie la unitatea de suprafaţa.În cadrul descrierilor este recomandabil ca nuantele de culori să fie prezentate sub forma unor indici de culoare, conform unui catalog oficial.În acest capitol se vor prezenta şi sub forma enuntiativa, fără motivari, principalele avantaje care se obtin prin cultivarea noului soi sau a noii rase, conform inventiei, fără indicarea valorilor economice sau sociale. (3) Revendicarile trebuie să indeplineasca urmatoarele cerinţe:- să fie clare, concise, sa reflecte caracterele morfologice şi fiziologice distincte ale soiului sau rasei care la individualizează şi care să fie omogene şi stabile;- în preambulul primei revendicari independente se vor trece denumirea soiului sau rasei, cu denumirea taxonomica a speciei, precum şi elementele din prima faza a descrierii; după expresia: "caracterizat prin aceea ca ..." se vor enunta caracterele morfologice relevante, care permit individualizarea noului soi sau a noii rase;- în revendicarea a doua, dependenta de prima, se vor prezenta caracteristicile fiziologice;- în revendicarea a treia, dependenta de prima şi a doua, se vor prezenta caracteristicile biochimice şi tehnologice.Se pot formula şi alte revendicari dependente, care să detalieze revendicarile independente la care se referă sau care pot să prezinte o metoda sau un procedeu de utilizare a soiului sau rasei respective ori alte caracteristici. (4) Rezultatul inventiei trebuie să conţină denumirea completa a noului soi sau a noii rase, inclusiv denumirea taxonomica, domeniul de aplicare, principalele caractere morfologice, fiziologice şi tehnologice, care le individualizează.Regula 43 - Denumirea soiului sau rasei (1) Soiul de planta sau rasa de animal vor fi desemnate printr-o denumire destinata identificarii şi desemnarii lor genetice. (2) Denumirea nu trebuie să fie compusa numai din cifre, cu excepţia cazurilor cînd aceasta practica este recunoscută pentru desemnarea soiurilor sau raselor respective. Ea nu trebuie să induca în eroare sau sa dea nastere la confuzii cu privire la caracteristicile, valoarea sau identificarea soiului, rasei sau cu privire la identificarea producătorului. Ea trebuie să fie diferita de alte denumiri existente. (3) Denumirea soiului sau rasei este indicată de producător o dată cu inregistrarea cererii de brevet de inventie. Dacă O.S.I.M. constata ca denumirea nu raspunde exigentelor de la pct. (2) de mai sus, se refuza inregistrarea denumirii şi se cere producătorului sa propuna o alta denumire, într-un termen de 2 luni de la data înregistrării cererii de brevet de inventie.Denumirea soiului sau a rasei va fi înscrisă în brevetul de inventie eliberat. (4) Drepturile anterioare ale tertilor nu vor fi afectate dacă, în virtutea unui drept anterior, utilizarea denumirilor soiului sau rasei este interzisa unei persoane care, conform pct. (6) de mai jos este obligata sa o foloseasca; în acest caz, O.S.I.M. va cere solicitantului sa dea o alta denumire acestuia. (5) O.S.I.M. va inregistra denumirea asa cum este ceruta de solicitantul strain, cu excepţia cazurilor cînd aceasta denumire este neadecvata pe teritoriul României şi, în acest caz, se va cere solicitantului sa propuna o alta denumire. (6) Orice altă persoană, care ofera pentru vinzare materiale pentru inmultire dintr-un soi sau o rasa protejata pe teritoriul României, este obligata sa foloseasca denumirea înregistrată la O.S.I.M. chiar şi după expirarea termenului de protecţie, cu excepţia dispoziţiilor pct. (4) de mai sus referitor la drepturile anterioare. (7) În cazul în care solicitantul a omis sa indice, în cererea de brevet de inventie şi/sau descriere, denumirea soiului sau rasei, O.S.I.M. va notifica aceasta solicitantului, acordindu-i un termen pentru completarea cererii de brevet de inventie cu denumirea propusa. (8) Atunci cînd denumirea propusa nu satisface cerinţele cuprinse în pct. (1)-(7), O.S.I.M. notifica aceasta solicitantului, invitindu-l să-şi modifice denumirea într-un termen acordat. Dacă solicitantul nu da curs acestei invitatii în termenul acordat, cererea de brevet de inventie de soi sau rasa se respinge. (9) Atunci cînd un soi sau rasa sînt oferite pentru vinzare, acestea pot fi insotite de o marca, de o denumire comerciala sau de alte indicatii similare, care permit să fie usor recunoscute. (10) Pentru comercializarea unui nou soi sau a unei noi rase care a obţinut protecţie, trebuie să se eticheteze materialul de inmultire în mod vizibil, astfel incit să fie usor recunoscut şi/sau poate fi insotit de un semn distinctiv. (11) O.S.I.M. va publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala denumirile soiurilor sau raselor, conform regulii.Regula 44 - Testele pentru soiuri şi rase (1) În cazul în care, la inregistrarea cererii de brevet de inventie, solicitantul declara ca soiul sau rasa nu au fost verificate şi testate de autoritatea competentă, O.S.I.M. va invita imediat solicitantul sa transmita autorităţilor competente documentele necesare şi sa informeze în scris O.S.I.M. asupra datei la care aceste documente au fost depuse. În acelasi timp, O.S.I.M. va notifica şi autorităţii competente datele cererii de brevet de inventie înregistrate. (2) Autoritatea competenţa pentru primirea documentatiei necesare va stabili locul şi data testarii soiului sau rasei, va notifica aceasta solicitantului, putind totodata sa ceara, într-un anumit termen, solicitantului, urmatoarele: a) furnizarea de materiale pentru efectuarea testelor de crestere; b) furnizarea informaţiilor pentru efectuarea testelor de crestere a soiului sau rasei respective; c) va desemna cantitatea şi natura materialului de inmultire necesar testelor; d) felul testelor şi metodelor standard ce se aplică. (3) Autoritatea responsabila cu efectuarea testarilor va informa periodic solicitantul asupra stadiului şi problemelor ce se ivesc în timpul testarilor, solicitindu-i acestuia, după caz, asistenţa tehnica. (4) La incheierea lucrărilor de testare, autoritatea responsabila cu efectuarea testarilor va redacta un raport care va trebui sa conţină: a) rezultatele testarilor; b) caracteristicile morfologice şi fiziologice ale soiului sau rasei, analizate în comparatie cu cele ale genitorilor din care provine; c) concluziile privind condiţiile prevăzute în art. 7 alin. 3 şi art. 11 din lege.Acest raport se transmite sub semnatura, în copie, direct la O.S.I.M. şi la solicitant, într-un interval de 2 ani de la începerea testelor. (5) Solicitantul, în termen de 2 luni de la primirea raportului, are posibilitatea de a se pronunţă asupra rezultatelor transmise de autoritatea respectiva. (6) În cazul nerespectarii termenelor de efectuare a testelor sau în caz de litigiu, O.S.I.M. va apela la alte autorităţi calificate din tara sau din strainatate, în vederea efectuării acestor teste. (7) În cazul în care autoritatea responsabila cu efectuarea testarilor este ea insasi solicitantul unui brevet de inventie, raportul privind rezultatele testarilor va fi avizat de o alta autoritate competentă din România. (8) În procedura de examinare, O.S.I.M. va lua în considerare testele efectuate de alte autorităţi competente din strainatate, dacă acestea sînt părţi la tratate şi conventii internationale la care este şi România parte sau pe bază de reciprocitate.Regula 45 - Examinarea cererilor de brevet de inventie care au ca obiect un soi de planta sau o rasa de animal (1) Examinarea în fond a cererilor se efectueaza după verificarea condiţiilor prevăzute de regula 28. (2) Examinarea în fond a cererilor de brevet de inventie care au ca obiect un soi de planta sau o rasa de animal consta în analiza indeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 7 alin. 3 şi art. 11 din lege, precum şi a respectarii prevederilor din regulile referitoare la testele de crestere efectuate de către autorităţile competente. (3) În cazul în care se constată că sînt indeplinite condiţiile prevăzute la pct. (1) de mai sus, O.S.I.M. hotaraste acordarea brevetului de inventie; în caz contrar, cererea de brevet de inventie se respinge. (4) Pentru alte proceduri decit cele prevăzute în prezentul capitol, se aplică dispozitiile regulamentului privind examinarea cererii de brevet de inventie.Regula 46 - Drepturile şi oblibaţiile ce decurg din protectia prin brevet de inventie a soiurilor şi raselor (1) În conformitate cu art. 34 şi 35 din lege, urmatoarele acte privitoare la materialul de inmultire necesita autorizatia amelioratorului sau succesorului sau în drepturi: i) producerea sau reproducerea (multiplicarea);îi) condiţionarea în scopul inmultirii;iii) oferirea pentru vinzare iv) vinzarea sau alte forme de comercializare; v) exportarea; vi) importarea;vii) stocarea în scopul efectuării actelor de mai sus. (2) Amelioratorul sau succesorul sau în drepturi poate acorda autorizatia în anumite condiţii sau cu anumite limitari. (3) În conformitate cu art. 34 şi 35 din lege, actele privitoare la materialul recoltat, prezentate la pct. (1) (i-vii) necesita, de asemenea, autorizatia amelioratorului sau a succesorului sau în drepturi. (4) Prevederile cuprinse la pct. (1)-(3) din prezenta regula se aplică pentru: i) soiurile sau rasele care deriva dintr-un soi sau o rasa protejata, cu excepţia cazului în care soiul sau rasa protejata nu sînt ele insele provenite din soiuri sau rase derivate;îi) soiurile sau rasele care nu se disting clar, respectiv nu indeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. 3 din lege şi din regula 46 din prezentul regulament;iii) soiurile sau rasele a caror producere necesita folosirea repetata a unui soi sau a unei rase protejate; iv) soiurile sau rasele derivate, ce pot fi obtinute prin selectarea unei mutante naturale sau induse sau obtinute somaclonal, selecţia unui individ din soiul initial, retroincrucisare sau transformare prin inginerie genetica.Regula 47 - Excepţii privind dreptul amelioratorului (1) Dreptul amelioratorului nu se extinde şi la urmatoarele acte: i) actele efectuate într-un cadru privat sau pentru scopuri necomerciale;îi) actele efectuate în scopul crearii altor soiuri sau rase, conform regulii anterioare;iii) actele efectuate în scop experimental. (2) Dreptul amelioratorului nu se extinde nici în cazul actelor efectuate de micii fermieri care cumpara material de inmultire dintr-un soi sau o rasa protejata, în scopul cultivarii pentru consum.Regula 48 - Oblibaţiile titularului de brevet de inventieTitularul brevetului de inventie pentru un soi de planta sau o rasa de animal este obligat să fie mentinatorul pe toata durata de valabilitate de protecţie, respectiv să deţină material de inmultire.În cazul în care, pe perioada de protecţie, titularul nu poate furniza, la cererea autorităţii competente, material de inmultire, aceasta autoritate va notifica O.S.I.M. ca titularul este considerat decazut din drepturi.O.S.I.M. va inscrie decaderea în registrul brevetelor de inventie şi o va publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.  +  Capitolul 4 Dispozitii privind aplicarea art. 5 din lege - inventiile salariatilorRegula 49 - Dreptul salariatului la brevet de inventie (1) Dreptul la brevetul de inventie, în cazul inventiilor create de salariat, aparţine salariatului, în urmatoarele situaţii: a) exista o clauza contractuala prin care dreptul la brevet de inventie aparţine salariatului; b) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege şi nu exista o clauza contrara într-un contract privind inventiile salariatului; c) inventia realizata de salariat în timpul contractului individual de muncă nu este în legătură cu activitatea unităţii şi nu a fost creata prin exercitarea functiei salariatului sau; d) inventia se creeaza intr-una din situaţiile de la regula 40 şi salariatul a informat în scris unitatea, conform prevederilor de la regula 50, dar, în termen de 60 de zile de la data informării, unitatea nu a depus cererea de brevet de inventie la O.S.I.M. şi nu exista o alta convenţie între părţi; e) unitatea nu este interesata, conform prevederilor art. 65 alin. 2 din lege.Regula 50 - Dreptul unităţii la brevetul de inventie (1) Potrivit art. 5 din lege, dreptul la brevetul de inventie, în cazul inventiilor create de salariati, aparţine unităţii, în urmatoarele situaţii: a) inventia a fost creata în cadrul unui contract cu misiune inventiva. Contractul cu misiune inventiva poate fi un contract individual de muncă incheiat la angajare, un contract de muncă reinnoit, care prevede o misiune inventiva sau un act anexat la contractul de muncă individual existent, dacă intervine o misiune inventiva.Misiunea inventiva va face obiectul unei clauze speciale a contractului, prin care se stabileste, în mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice, pentru a caror rezolvare salariatul se angajează să le solutioneze cu aport creativ corespunzător functiei sale; b) inventia a fost creata în cadrul unui contract de cercetare.În contractul de cercetare se poate prevedea o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de inventie aparţine fie unităţii care a comandat cercetarea, fie unităţii de cercetare, fie ambelor unităţi.Dacă în contractul de cercetare nu este prevăzută o asemenea clauza, dreptul la brevet de inventie aparţine unităţii care a comandat cercetarea; c) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege şi exista, într-un contract incheiat cu salariatul, o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de inventie aparţine unităţii.Regula 51 - Relatiile dintre salariaţii-inventatori şi unitatea în care lucreaza (1) Salariatul, autor al unei inventii, trebuie să informeze imediat, în scris, conducatorul unităţii în care lucreaza asupra inventiei create în condiţiile prevăzute de art. 5 din lege. (2) În cazul în care inventia a fost creata de mai mulţi inventatori, informarea va fi facuta în comun de toţi inventatorii sau de imputernicitul acestora. (3) Informarea va contine suficiente date pentru a permite unităţii sa aprecieze incadrarea inventiei intr-una din categoriile prevăzute la art. 5 din lege şi în regulile 49 şi 50.Informarea va contine:- obiectul inventiei şi domeniul de aplicare;- condiţiile în care a fost creata inventia;- incadrarea inventiei în prevederile art. 5 din lege, facuta de salariatul inventator. (4) Informarea trebuie însoţită de o descriere a inventiei, în cazul în care unitatea are dreptul la brevetul de inventie.Descrierea va expune problema pusa, tinind cont de stadiul tehnicii, solutia propusa şi un exemplu de realizare. (5) Informarea cu privire la inventie se face personal, cu numar de înregistrare la unitate prin scrisoare recomandata, astfel incit să poată constitui un mijloc de proba al informării unităţii, cu respectarea confidentialitatii. (6) Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 5 alin. 5 din lege începe să curgă de la data înregistrării informării insotite de descriere. (7) Dacă unitatea şi salariatul nu au ajuns la o înţelegere privind dreptul la brevet de inventie, litigiul este de competenţa instanţelor judecătorești, conform art. 61 din lege. În acest caz, în vederea asigurarii protectiei inventiei, cererea de brevet de inventie va fi depusa la O.S.I.M. de către inventator înainte de sesizarea instanţei judecătorești, cu obligaţia acestuia de a informa unitatea. (8) Incalcarea, în toate cazurile, a obligaţiei de informare reciproca atrage raspunderea pentru prejudiciile cauzate conform art. 5 alin. 4 din lege. (9) Unitatea şi salariatul, pe tot parcursul procedurii pînă la publicarea cererii de brevet de inventie, se vor abtine de la orice divulgare a inventiei. (10) În cazul unei inventii create în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) din lege, pentru care dreptul la brevet de inventie aparţine salariatului, acesta are obligaţia sa faca prima oferta de licenţă sau de cesiune unităţii al carei angajat este.Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie să-şi manifeste interesul pentru preluarea de drepturi în termen de 3 luni de la oferta, în cadrul unui contract incheiat cu salariatul sau.Dacă în acest interval unitatea nu şi-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului de inventie, are dreptul de a exploata inventia sa pe bază de contract cu orice tert.Dacă unitatea şi-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o înţelegere privind preţul contractului, litigiul se solutioneaza de instantele judecătorești potrivit art. 61 din lege. (11) Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii vor elabora metodologia privind inventiile create în domeniul lor de activitate, respectind condiţiile art. 5 din lege şi ale prezentului regulament.Regula 52 - Drepturile banesti ale inventatorilor salariati (1) În cazul inventiilor pentru care dreptul la brevet de inventie aparţine unităţii, conform regulii 50, inventatorul salariat are dreptul la o remuneratie suplimentara independent de salariul de încadrare, remuneratie stabilita prin contractul cu misiune inventiva sau într-un act aditional la contractul individual de muncă, potrivit art. 5 lit. a) din lege. (2) Cuantumul remuneratiei suplimentare, modul şi termenele de plată se stabilesc prin negociere între părţi.Remuneratia suplimentara poate consta intr-o sumă fixa, independent de aplicarea inventiei şi redevente. (3) În cazul în care inventia a fost creata în cadrul unui contract de cercetare, remuneratia suplimentara cuvenita salariatului inventator se va negocia cu unitatea al carei angajat este, prin act aditional la contractul individual de muncă, potrivit art. 5 alin. 2 din lege.  +  Capitolul 5 Drepturile banesti ale inventatorilor prevăzute de art. 66 alin. 2 din legeRegula 53 - Inventiile aplicate şi nerecompensate sau parţial recompensate (1) În înţelesul art. 66 alin. 2 din lege, din drepturile banesti cuvenite inventatorului pentru inventiile nerecompensate sau parţial recompensate pînă la data intrarii în vigoare a legii se cuprind toate drepturile materiale prevăzute de legile anterioare, inclusiv echivalentul banesc al celorlalte drepturi legale rezultate din calitatea de autor al inventiei, aplicate în economia naţionala.Aceste obligaţii banesti sînt restante ca urmare a neindeplinirii de către stat, reprezentat prin unitatile titulare de brevet de inventie şi prin alte unităţi care au aplicat inventiile, au oblibaţiile legale şi contractuale rezultate din actul de cesiune incheiat cu privire la dreptul de eliberare a brevetului. (2) La negocierea drepturile banesti prevăzute de art. 66 alin. 2 din lege se va putea utiliza: a) postcalculul avantajelor economice anuale obtinute prin aplicarea inventiei, întocmit de unitatea care a aplicat inventia.În cazul în care postcalculul nu este întocmit la data intrarii în vigoare a prezentului regulament, unitatea care a aplicat inventia are obligaţia, la solicitarea inventatorului, sa intocmeasca şi sa aprobe postcalculul; b) avantajele economice sau sociale stabilite de unitate prin apreciere, atunci cînd nu se poate efectua un postcalcul direct al avantajelor economice (diferenţa de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor etc.). (3) În vederea începerii negocierii, inventatorii, pe baza postcalcului întocmit de unitatea care a aplicat inventia, solicita acesteia drepturile banesti cuvenite, completind şi inaintind unităţii nota de calcul (anexa nr. 1 sau anexa nr. 2 la prezentul regulament), în functie de data înregistrării cererii de brevet de inventie la O.S.I.M., respectiv înainte sau după data de 2 februarie 1975. (4) Totalul inscris în nota de calcul (partea I a anexei nr. 1 sau 2) reprezinta nivelul minim de la care părţile vor putea începe negocierea.Rezultatele negocierii se consemneaza în nota de negociere (partea a II-a a anexei nr. 1 sau 2), care se semneaza şi constituie un contract ce se executa conform dispoziţiilor legale. (5) Dacă părţile nu ajung la o înţelegere în urma negocierilor, litigiul este de competenţa instanţelor judecătorești.  +  Anexa 1(pentru situaţiile în care data de înregistrare a cererii de brevet de inventie este înainte de 2 februarie 1975, cînd a intrat în vigoare Legea nr. 62/1974)  +  Partea I NOTA DE CALCULa drepturilor banesti de la care va începe negocierea între unitate şi inventator în baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/19911. Nr. brevetului de inventie şi autorul(îi) ...........................2. Unitatea care a emis postcalculul anexat al avantajelor economice sau sociale obtinute prin aplicarea inventiei şi nr. de înregistrare sub care a fost emis ..................................................................3. Unitatea care a emis postcalculul sau care prin preluare (în totalitate sau în parte) a patrimoniului unităţii de la pct. 2 sau a activităţii aferente inventiei urmeaza sa negocieze cu inventatorul şi sa faca plata direct către inventator ............................................................4. Economia anuală postcalculata a anului de aplicare, ales de inventator pentru negociere ......................................................5. Recompensa calculată conform tabelului de la art. 35 din H.C.M. nr. 2250/1967 .............................................................6. Majorarea recompensei cu 50% (conform art. 36 din H.C.M. nr. 2250/1967) .......................................................................7. Restituirea cheltuielilor, direct către inventator, pentru toate documentatiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetari cu prototipuri şi piloti, montaje şi altele asemenea, efectuate de inventator pentru aplicarea inventiei, potrivit Decretului nr. 884/1967. Dacă nu exista tarifare oficiala, inventatorul poate oferta:7.1. tarifare după normele de proiectare-cercetare în vigoare la datacea mai apropiata de intocmire a documentatiilor, la care se aplicăcostul actual al orei-medii de proiectare-cercetare ..............7.2. tarifare directa după tarifele actuale în vigoare ................8. Cota în proportie de 50% din economia postcalculata a anului de negociere ales (poz. 4) şi 25% din economia postcalculata a anului următor - cînd acesti ani sînt ulteriori datei de intrare în vigoare a Decretului nr. 383/1984 (1.11.1984) : 0,5 x ................ = ...............0,25 x ................ = ...............TOTAL = ..............................9. Indexare:Salariul minim pe economie în anul efectuării platii (5) + (6) + (8) x -----------------------------------------------------Salariul minim pe economie în anul de negociere ales10. TOTAL reprezentind obligaţia fixa de plată a părţii debitoare către inventatorul cedent, pe baza contractului de cesiune legal, dintre inventator şi stat şi de la care începe negocierea cu unitatea (7) + (9) = .............................................Numele şi semnatura inventatorului: ..........................Data ........................  +  Partea a II-a NOTA DE NEGOCIERE1. Adaos prin negociere la partea I, în cazul cînd durata de aplicare efectiva de către unitate a inventiei, conform postcalculului unităţii, depăşeşte durata anului de aplicare pentru care s-a calculat recompensa fixa, stabilita de legea aplicabila la data înregistrării cererii de brevet de inventie ............................................- Negocierea va începe de la totalul părţii I (poz. 10), din care se va stabili, de comun acord, o cota anuală care prin inmultire cu restul numarului anilor de aplicare (exclusiv anul de calcul al recompensei) determina adaosul negociat la partea I ................................- Cînd inventia se aplică şi în prezent se va întocmi un contract nou.2. Adaos prin negociere la partea I, în cazul cînd, prin aplicarea inventiei de către unitate, pe linga avantajele economice postcalculate s-au obţinut şi avantaje sociale, inca neevaluate, cum sînt: reducerea toxicitatii locului de muncă, reducerea poluarii mediului înconjurător, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importate şi altele asemenea ........................3. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind dobinda la creantele datorate inventatorului .............................4. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind contravaloarea prejudiciilor materiale şi sociale produse inventatorului, urmare încălcării obligaţiilor legale de către unitatea care a aplicat inventia (neanuntarea O.S.I.M., neinscrierea în plan a sarcinilor de experimentare, depăşirea termenului legal de experimentare etc.) .............5. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind diferenţa dintre impozitul datorat la data negocierii şi impozitul datorat la data cînd după lege trebuia facuta plata ........................................6. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind prestatia în ore peste program şi cu cheltuieli proprii ale inventatorului pentru intocmirea formelor de brevetare, prevăzute de lege a fi executate cu aportul unităţii ............7. TOTAL stabilit prin negociere directa între inventator şi unitate: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = ...................................8. Plata integrală sau parţială în suma de ................ se va face la data de ........... prin virare în contul personal al inventatorului nr. ...... deschis la ............9. Pentru diferenţa neachitata de lei ................ se întocmeşte un act care va fi autentificat.Conducerea unităţii, Inventator,..................... .............Data ................  +  Anexa 2(pentru situaţiile în care data de înregistrare a cererii de brevet este după 2 februarie 1975, cînd a intrat în vigoare Legea nr. 62/1974)  +  Partea I NOTA DE CALCULa drepturilor banesti de la care va începe negocierea între unitate şi inventator în baza art. 66 alin. 2 din Legea nr. 64/19911. Nr. brevetului de inventie şi autorul(îi) ...........................2. Unitatea care a emis postcalculul anexat al avantajelor economice sau sociale obtinute prin aplicarea inventiei şi nr. de înregistrare sub care a fost emis ..................................................................3. Unitatea care a emis postcalculul sau care, prin preluare (în totalitate sau în parte) a patrimoniului unităţii de la pct. 2 sau a activităţii aferente inventiei, urmeaza sa negocieze cu inventatorul şi sa faca plata direct către inventator ............................................................4. Economiile anuale postcalculate din 5 (cinci) ani de aplicare consecutivi aleşi din postcalcul de inventator pentru negociere ........................5. Recompensele anuale calculate conform tabelului 4 din Decretul nr. 93/1976 pentru fiecare an din cei 5 (cinci) ani de aplicare consecutivi, plafonate anual la 3 salarii cercetator gr. I .................................6. TOTALUL recompenselor calculate la poz. 5 ..............................7. Cota în proportie de 50% din economia postcalculata a primului an de negociere ales şi 25% din economia postcalculata a anului următor cînd acesti ani sînt ulteriori datei de intrare în vigoare a Decretului nr. 383/1984 (1.11.1984):0,5 x ................ = ...............0,25 x ................ = ...............8. Echivalentul banesc al drepturilor legale rezultate din calitatea de autor al inventiei aplicate în economia naţionala (indemnizatia baneasca prevăzută de titlul ştiinţific în vigoare de la data cînd trebuia facuta plata recompensei pînă la negociere, plus indemnizatiile pentru ordin şi medalie în aceeaşi perioadă; valoarea treptelor între salariul inventatorului şi gradul profesional următor de care a fost lipsit, precum şi indemnizatia de conducere prevăzută de functia urmatoare de la orice loc de muncă al inventatorului, ambele de la data cînd trebuia facuta plata inventiei pînă la negociere) .......9. Indexare: (6) + (7) + (8) x ( Salariul minim pe economie în anul efectuării plății/Salariul minim pe economie în primul an de negociere ales)10. TOTAL reprezentind obligaţia fixa de plată a părţii debitoare către inventatorul cedent, pe baza contractului de cesiune dintre inventator şi stat şi de la care începe negocierea cu unitatea ...............Numele şi semnatura inventatorului ..........................Data ........................  +  Partea a II-a NOTA DE NEGOCIERE1. Adaos prin negociere la partea I, în cazul cînd durata de aplicare efectiva de către unitate a inventiei, conform postcalculului unităţii, depăşeşte durata celor 5 (cinci) ani consecutivi de aplicare pentru care s-a calculat recompensa fixa stabilita de legea aplicabila la data înregistrării cererii de brevet de inventie ............................................- Negocierea va începe de la totalul părţii I (poz. 10), din care se va stabili, de comun acord, o cota anuală care prin inmultire cu restul numarului anilor de aplicare (exclusiv cei 5 (cinci) ani consecutivi de calcul al recompensei) determina adaosul negociat la partea I ..........................- Cînd inventia se aplică şi în prezent se va întocmi un contract nou.2. Adaos prin negociere la partea I în cazul cînd prin aplicarea inventiei de către unitate, pe linga avantajele economice postcalculate s-au obţinut şi avantaje sociale inca neevaluate, cum sînt: reducerea toxicitatii locului de muncă, reducerea poluarii mediului înconjurător, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importate şi altele asemenea ........................3. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind dobinda la creantele datorate inventatorului .............................4. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind contravaloarea prejudiciilor materiale şi sociale produse inventatorului, urmare încălcării obligaţiilor legale de către unitatea care a aplicat inventia (neanuntarea O.S.I.M., neinscrierea în plan a sarcinilor de experimentare, depăşirea termenului legal de experimentare etc.) .............5. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind diferenţa dintre impozitul datorat la data negocierii şi impozitul datorat la data cînd după lege trebuia facuta plata ........................................6. Adaos prin negociere la partea I, reprezentind prestatia în ore peste program şi cu cheltuieli proprii ale inventatorului pentru intocmirea formelor de brevetare prevăzute de lege a fi executate cu aportul unităţii ............7. TOTAL stabilit prin negociere directa între inventator şi unitate: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) = ...................................8. Plata integrală sau parţială în suma de ................ se va face la data de ........... prin virare în contul personal al inventatorului nr. ...... deschis la ............9. Pentru diferenţa neachitata de lei ................ se întocmeşte un act care va fi autentificat.Conducerea unităţii, Inventator,..................... .............Data ................-------------------------