HOTĂRÂRE nr. 1.460 din 9 septembrie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 14 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Direcţia generală relaţii financiare externe, îndeplineşte şi atribuţiile aferente Organismului intermediar pentru proiecte de infrastructură din domeniul transporturilor, finanţate prin Fondul de coeziune, precum şi ale Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructură de transport, având responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program."2. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1 , cu următorul cuprins:"Art. 12^1 . - Începând cu data de 1 ianuarie 2005, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, achiziţionării de aparatură, echipamente şi instalaţii la Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS - Bucureşti."3. Punctul 5 al literei D "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii" din anexa nr. 2 se abrogă, iar litera C "Unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi care se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat, în condiţiile legii" se completează cu un nou punct, punctul 6, cu următorul cuprins:
      "6. Centrul de Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - CDCAS**) - Bucureşti- venituri proprii şi subvenţii Bucureşti" acordate de la bugetul de stat, în condiţiile legii
    -------- **) Până la data de 31 decembrie 2004, CDCAS funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi se finanţează din venituri proprii.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 1.460.-----