ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 65 din 9 septembrie 2004pentru modificarea Codului de procedură civilă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2004    Având în vedere numărul mare de cauze civile care se judecă în recurs de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi faptul că liberul acces la justiţie presupune şi apropierea cetăţeanului de instanţă,ţinând seama de faptul că actuala încărcare în materie civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie determină întârzieri în activitatea de judecată, de natură să aducă atingere dreptului la judecarea cauzelor într-un termen rezonabil şi dreptului la un proces echitabil, impunându-se modificarea neîntârziată a Codului de procedură civilă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ICodul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 punctul 1, litera b) va avea următorul cuprins:"b) procesele şi cererile în materie civilă al căror obiect are o valoare de peste 1 miliard lei, cu excepţia cererilor de împărţeală judiciară;".2. Punctul 2 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă: a) în cererile de divorţ; b) în cererile de împărţeală judiciară, cu excepţia celor care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului; c) în cererile privind raporturile personale dintre părinţi şi copiii minori; d) în cererile privind filiaţia; e) în orice alte cazuri expres prevăzute de lege."3. Punctele 2 şi 2^1 ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:"2. ca instanţe de apel, apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii şi tribunale în primă instanţă, dacă prin lege nu se prevede altfel;2^1. ca instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel, precum şi în orice alte cazuri expres prevăzute de lege;".4. Alineatul 3 al articolului 308 va avea următorul cuprins:"După fixarea termenului de judecată preşedintele completului poate întocmi un raport asupra recursului sau poate desemna un alt membru al completului în acest scop. La Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie raportul poate fi întocmit şi de un magistrat-asistent."5. Articolul 673^8 va avea următorul cuprins:"Art. 673^8 . - Încheierile prevăzute la art. 673^6 alin. 1 şi la art. 673^7 pot fi atacate cu apel sau, după caz, cu recurs o dată cu fondul, fiind supuse aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea dată asupra fondului procesului."  +  Articolul II (1) Procesele în curs de judecată în primă instanţă, în apel sau în recurs la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe. (2) Căile de atac exercitate după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în primă instanţă înainte de intrarea în vigoare a acesteia se judecă de instanţele competente potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Hotărârile pronunţate de judecătorii în primă instanţă după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sunt supuse căilor de atac la instanţele competente potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă (4) În caz de casare cu trimitere spre rejudecare, dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă privitoare la competenţă sunt aplicabile.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cristian DiaconescuBucureşti, 9 septembrie 2004.Nr. 65.---------