HOTĂRÂRE nr. 1.415 din 2 septembrie 2004privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 10 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 26 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Apărarea sănătăţii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală, destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, constituie o problemă de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării.  +  Articolul 2În cazul măsurilor ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implică tăierea sau uciderea acestora, se acordă despăgubiri proprietarilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în afara celor cuvenite prin asigurări şi a sumelor recuperate prin valorificarea produselor şi subproduselor de la animalele tăiate, moarte sau ucise.  +  Articolul 3 (1) Beneficiază de despăgubiri, potrivit legii, persoanele juridice şi persoanele fizice proprietare de animale, în cazul în care animalele sunt deţinute cu respectarea normelor legale în vigoare cu referire la declararea şi înregistrarea obligatorie în registrul agricol, care au suferit pagube în cazul aplicării acţiunilor de importanţă deosebită ce se întreprind pentru lichidarea rapidă a focarelor de boli transmisibile prevăzute în lista cuprinsă în anexa nr. 1. (2) Lista bolilor transmisibile prevăzute în anexa nr. 1 se actualizează prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Despăgubirile se acordă în baza documentaţiei întocmite de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, avizată de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. (4) În cazul lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile, despăgubirile se acordă indiferent dacă animalele sunt asigurate sau nu.  +  Articolul 4 (1) Plata despăgubirilor se face din fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, la titlul "Transferuri", alineatul 40.52 "Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor", la valoarea de înlocuire la preţul pieţei a animalului tăiat, ucis sau altfel afectat, după caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarelor de boală, ca măsură pentru eradicarea bolilor transmisibile ale animalelor. (2) Suma pierderii suferite de proprietar prin tăierea, uciderea sau afectarea în alt fel a animalului, la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală, se stabileşte de o comisie de evaluare, constituită din: specialistul unităţii pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie (UARZ) din cadrul direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitarveterinare zonale din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, specialistul de la centrul local de consultanţă agricolă, agentul agricol, primarul localităţii sau reprezentantul acestuia. (3) Valoarea de înlocuire a animalului se stabileşte în funcţie de valoarea genetică, zootehnică, sex, vârstă, greutate, starea fiziologică, categoria de producţie, la preţul pieţei la data când a avut loc acţiunea de lichidare a focarului de boală.  +  Articolul 5Documentaţia întocmită, conform reglementărilor în vigoare, de către persoana fizică sau juridică - proprietar de animale şi de medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale se aprobă de directorul şi contabilul-şef al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi este avizată de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 6Normele metodologice privind finanţarea cheltuielilor pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Secretarul de stat al Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Gabriel Vasile Drăgan,secretar generalŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Alin TeodorescuMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.415.  +  Anexa 1LISTAcuprinzând bolile transmisibile pentru care se acordă despăgubiri1. Tuberculoza bovină2. Febra aftoasă3. Leucoza enzootică bovină4. Turbarea5. Paratuberculoza6. Encefalopatiile transmisibile la animale; encefalopatia spongiformă a bovinelor, scrapia7. Pesta porcină clasică8. Anemia infecţioasă ecvină9. Boala Aujeszky10. Salmonelozele aviare11. Loca americană şi bolile virotice ale albinelor12. Varooza albinelor13. Pesta porcină africană14. Pesta bovină15. Pesta ecvină16. Pesta rumegătoarelor mici17. Pesta aviară (influenţa aviară)18. Stomatita veziculoasă19. Pleuropneumonia contagioasă a bovinelor20. Boala veziculoasă a porcului21. Dermatita nodulară contagioasă a bovinelor22. Variola ovină şi caprină23. Blutongue (febra catarală a oilor)24. Febra Văii de Rift25. Artrita-encefalita caprină (maedi Visna)26. Sindromul respirator şi de reproducţie la porcine.  +  Anexa 2NORMA 02/09/2004