ORDIN nr. 1.305 din 1 septembrie 2004pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 10 septembrie 2004  În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată, coroborate cu dispoziţiile art. 196 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului finanţelor nr. 1.801/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 43 din anexa nr. 1 a) va avea următorul cuprins:"43. Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cod 14.13.22.99"2. Formularul "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, din anexa nr. 1 b) se înlocuieşte cu formularul cuprins în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IICaracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod 14.13.22.99, sunt prezentate în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIDirecţia generală de inspecţie fiscală, Direcţia generală de colectare a creanţelor bugetare, Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia economică şi administrativă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi Direcţia generală a tehnologiei informaţiei din Ministerul Finanţelor Publice vor duce la îndeplinire prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 septembrie 2004.Nr. 1.305.  +  Anexa 1
         
    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICESeria ............../200___
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂNr. .......................
    DIRECŢIA (GENERALĂ) .....................  
       
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR
    Încheiat astăzi ....., luna ......, anul ...., ora .....
    în localitatea ............. judeţ/sector .......
       
    Agent constatator: numele şi prenumele ............................................... având funcţia(ile) de ..................................... la .........................., în temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza legitimaţiilor de inspecţie fiscală nr. ................. şi a ordinului de serviciu nr. ................., în urma inspecţiei fiscale/controlului efectuat în ziua ...... luna ..................... anul .......... ora ......... la ....................... din localitatea .................................. b-dul/str. ................................. nr. ....... bl. ...... sc. ....... et. ...... ap. ....... judeţ/sector ......................., cod de identificare fiscală ................................... am constatat:
    I) La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:
    1) ...............................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    2) ...............................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    3) ..................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    Faptele de mai sus constituie contravenţie prevăzute la:
    1) art. .......... alin. ........... lit. ........ din .....................................
    ...............................................................................................
    2) art. .......... alin. ........... lit. ........ din .....................................
    ...............................................................................................
    3) art. .......... alin. ........... lit. ........ din .....................................
    ...............................................................................................
    De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
    a) Persoana juridică, (denumire) ........................................., cod identificare fiscală ............ înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului/autorizat ................ sub nr. ...................., cu sediul/domiciliul fiscal în localitatea ...................... b-dul/str. ................................... nr. ......... bl. ........ sc. ...... et. ...... ap. ........ judeţ/sector ............, reprezentat de ........................................ în calitate de ......................., cu CNP ............................................. cu domiciliul în localitatea ..................... b-dul/str. ........................... nr. .... bl. ....... sc. ....... et. ...... ap. ........ jud/sector .................. născut(ă) la data de ..........., în localitatea ........................., judeţul/sector ............ legitimat cu Bl/CI/paşaport seria ........ nr. ..........., emis de .............. la data de ......... .
    b) Persoana fizică (numele, prenumele): .................................. născut(ă) la data de ............... în localitatea ....................... judeţul ............................, fiul lui ..................... şi a .............................., CNP ....................... domiciliat în oraşul (comuna) ....................., b-dul/str. .............................., nr. ......., bl. ......., sc. ......, et. ......, ap. ......., judeţul/sector ................, legitimat cu BI/CI/paşaport seria ........, nr. ........, emis de ...................., la data de ................., ocupaţia ............................ locul de muncă ....................
    Fapta(ele) prevăzută(e) în actul(ele) normativ(e) menţionat(e) se sancţionează, conform:
    1) - art. ... alin. ... lit. ..., din ........ cu amendă de la ........ lei, la ....... lei,
    2) - art. ... alin. ... lit. ..., din ........ cu amendă de la ........ lei, la ....... lei,
    3) - art. ... alin. ... lit. ..., din ........ cu amendă de la ........ lei, la ....... lei,
    stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta(ele) de la pct.:
    1) în suma de ..................................................................................(..........................................) lei;
    2) în suma de ..................................................................................(..........................................) lei;
    3) în suma de ..................................................................................(..........................................) lei;
    suma totală fiind de...................................................................(..........................................) lei;
     
                                                      PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A PROCEDURII*)
     
    Astăzi ........................ agentul constatator ........................................ din cadrul ................................., având de înmânat procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria .......... nr. .................., şi înştiinţarea de plată nr. ........................... m-am deplasat la domiciliul fiscal al contribuabilului persoană juridică/persoană fizică ..........................., din localitatea ........................, b-dul/str. ............................., nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ..... ap. ....., judeţ/sector ............... găsind pe contravenient sau pe ................................... (persoana care locuieşte la această adresă)/administrator/împuternicitul contravenientului**) care, primind actul, a semnat în faţa noastră.
     
    Semnătura primitorului şi actul de identitate
    .............................................................................................................................................................
     
    Amenda/amenzile a/au fost achitată(e) cu foaia de vărsământ/chitanţa, seria ..............., nr. ...................., din data de ....................., sau se va/vor achita la Trezoreria finanţelor publice .................... în contul nr. ............................ .
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, jumătate din minimul prevăzut în actul normativ de la punctul (1, 2, sau 3) ..........................., respectiv suma de ....................... (.............................................................) lei, iar o copie de pe foaia de vărsământ/chitanţă se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, în termenul de 48 de ore, la sediul agentului constatator din ....................................
    În caz de neachitare a amenzii/lor în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, se va proceda la executarea silită conform prevederilor legale.
    II) În conformitate cu prevederile art. ..... alin. ..... lit. ...... din .................. se confiscă de la contravenient următoarele bunuri/sume destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea faptei(lor) prezentată(e) la punctul(ele):
    1) ...............................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    2) ...............................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ................................................................................................................................................................................................
    3) ...................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    Măsuri asigurătorii, de conservare sau valorificare ..............................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    Bunurile/sumele confiscate aparţin: ........................................................
    .................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    III) Alte menţiuni
    La cererea contravenientului, s-au formulat următoarele obiecţiuni:
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
    Plângerea va fi însoţită de copia procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi se va depune la organul din care face parte organul fiscal constatator.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, azi .............................. sau se va comunica acestuia în cel mult o lună de la data încheierii.
     
    AGENT CONSTATATOR,CONTRAVENIENT,MARTOR(I),
         
    MARTOR(I) - (date complete privind identitatea)
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................................................
     
    Notă: - În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în trei exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
    În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, acest lucru se atestă de martor(i).
     
    Refuzând primirea (negăsind nici o persoană) s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a domiciliului fiscal al contravenientului. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.
     
    MARTOR - date complete privind identitatea acestuiaAGENT CONSTATATOR,
    ............................................................................................................
    ............................................................................................................
     
    *) Se detaşează de prezentul proces-verbal şi se anexează exemplarului transmis organelor fiscale spre executare.
    **) Se anulează cuvintele care nu sunt necesare, în caz de afişare, actul se va lipi numai la colţuri şi, după caz, cu înştiinţarea de plată în faţă.
     
    Formular aprobat prin OMFP nr. 1.305/2004
    COD 14.13.22.9
   +  Anexa 2 Caracteristicile de tipărire, modul dedifuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului"Proces-verbal de constatare şi sancţionarea contravenţiilor", cod 14.13.22.991. Denumire: Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor2. Cod: 14.13.22.993. Format: A4/t2 (număr variabil de pagini) - se va tipări în carnete de 150 de file (50 de seturi)4. Caracteristici de tipărire:- se tipăreşte pe ambele feţe. Poate avea număr variabil de pagini, în funcţie de numărul şi de complexitatea faptelor constatate;- este înseriat şi numerotat.5. Se difuzează: gratuit6. Se utilizează: la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul şi la stabilirea sancţiunilor prevăzute de lege7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de organul fiscal constatator: original (culoare neagră) + două copii (culoare roşie şi verde)8. Circulă:- exemplarul 1, la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului (persoană juridică sau fizică);- exemplarul 2, la contribuabil (persoană juridică sau fizică);- exemplarul 3, la organul fiscal care a efectuat constatarea faptei.9. Se arhivează:- exemplarul 1, la dosarul fiscal al contribuabilului (persoană juridică sau fizică). -----------