HOTĂRÂRE nr. 1.334 din 19 august 2004privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Guvernului în vederea întăririi ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 814 din 3 septembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:"(1^1 ) Certificatul de producător trebuie să cuprindă informaţii şi date privind: a) temeiul eliberării certificatului; b) numele şi prenumele titularului şi ale membrilor din gospodăria titularului; c) denumirea produselor, producţiile estimate şi cantităţile destinate comercializării."2. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Solicitarea producătorului va fi verificată cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren. Verificarea trebuie să stabilească existenţa produselor, estimarea producţiilor şi a cantităţilor destinate comercializării pentru care se propune eliberarea certificatului de producător."3. Articolul 8 se completează cu două alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:"(2) La solicitarea titularului certificatului de producător, secretarul unităţii administrativ-teritoriale este obligat să elibereze un număr de copii egal cu numărul membrilor din gospodăria titularului. Copiile se atestă pentru conformitate prin formula «conform cu originalul», urmată de semnătura olografă a secretarului şi de ştampila primăriei. Pentru eliberarea de copii de pe certificatul de producător nu se percep taxe. (3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale va comunică zilnic preţurile medii de la producători la principalele produse legumicole, pe baza informaţiilor primite din principalele bazine legumicole din toate judeţele ţării."4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Accesul producătorilor în piaţă, închirierea de mese şi cântare se fac numai pe baza certificatului de producător în original sau în copie, eliberat în conformitate cu art. 8 alin. (2)."5. După alineatul (1) al articolului 9 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1 ), (1^2 ) şi (1^3 ), cu următorul cuprins:"(1^1 ) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieţei este obligat să înscrie în registrul de evidenţă special înfiinţat datele de identificare a persoanelor fizice sau juridice care au închiriat locul de vânzare, cantitatea estimată a fi comercializată, precum şi data, seria şi numărul chitanţei care atestă plata chiriei. Modelul registrului de evidenţă este prevăzut în anexa nr. 4.(1^2 ) La data închirierii locului de vânzare, administratorul pieţei va afişa în mod vizibil, la fiecare punct de vânzare, talonul de identificare a producătorului agricol sau, după caz, a comerciantului persoană juridică.(1^3 ) Talonul de identificare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, cuprinde următoarele date: a) numele şi prenumele producătorului agricol sau denumirea comerciantului, după caz; b) seria şi numărul certificatului de producător sau, după caz, codul unic de identificare a comerciantului; c) denumirea produselor şi localitatea de origine a acestora."6. După alineatul (3) al articolului 9 se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(4) Poliţia pieţelor, constituită conform art. 18^1 din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, este obligată să verifice periodic legalitatea şi autenticitatea certificatelor de producător. Rezultatele constatate se consemnează în raport scris, întocmit în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite la inspectoratul de poliţie judeţean sau la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi unul la administratorul pieţei. (5) Administratorul pieţei are obligaţia să afişeze la loc vizibil numele şi prenumele titularului, precum şi seria şi numărul certificatului de producător eliberat fără respectarea condiţiilor legale, potrivit propriilor constatări sau comunicărilor făcute de alte organe abilitate."7. La articolul 10, literele a şi e) vor avea următorul cuprins:"a) eliberarea de către primar a certificatului de producător fără existenţa cererii şi a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producător, deşi în procesul-verbal de verificare se menţionează că solicitantul nu deţine teren ori animale, sau eliberarea certificatului de producător pentru cantităţi de produse care sunt mai mari decât cele aferente suprafeţelor sau animalelor pe care le deţine solicitantul;........................................................................................ e) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat, cu viza expirată, precum şi neconcordanţa dintre datele înscrise în certificatul de producător şi Registrul de evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor;"8. La articolul 10 se introduc trei noi litere, literele i)-k), cu următorul cuprins:"i) cumpărarea, de către producătorii agricoli, de produse agroalimentare în scopul revânzării acestora; j) necompletarea la zi de către administratorul pieţei a Registrului de evidenţă a producătorilor individuali şi a comercianţilor; k) comercializarea produselor alimentare de provenienţă din import în alte locuri decât pieţele agroalimentare sau spaţiile autorizate."9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. b), c) şi j), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. d)-h) şi k), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. a) şi i), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."10. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.11. După anexa nr. 3 se introduc anexele nr. 4 şi 5 care au conţinutul prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 26 martie 2004, se completează după cum urmează:1. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1 , cu următorul cuprins:"Art. 8^1 . - (1) Pentru înfiinţarea pieţelor volante, autorităţile locale vor identifica locaţiile optime în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) În spaţiile astfel identificate vor funcţiona pieţe volante pentru comercializarea produselor de către asociaţiile de producători şi producătorii agricoli individuali."2. După alineatul (2) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În pieţele agroalimentare în care comercianţii desfac produse specifice, accesul acestora este permis numai în spaţii de vânzare special amenajate, într-o zonă separată de producătorii agricoli. Punctele de vânzare ale comercianţilor persoane juridice vor fi dotate cu case de marcat, aceştia fiind obligaţi să elibereze cumpărătorilor bonuri fiscale, în condiţiile legii."3. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1 , cu următorul cuprins:"Art. 18^1 . - (1) Pentru asigurarea ordinii şi disciplinei comerciale în pieţele agroalimentare se constituie echipe mixte formate din poliţişti şi jandarmi, care funcţionează ca poliţie a pieţelor. (2) Poliţia pieţelor, constituită în condiţiile alin. (1), acţionează pentru respectarea prevederilor legale privind comercializarea produselor. Modul de organizare şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Spaţiile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii poliţiei pieţelor sunt asigurate prin grija consiliilor locale."4. La articolul 26 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Organele cu atribuţii de control sunt obligate să consemneze în registrul unic de control constatările şi măsurile dispuse, cu stabilirea de responsabilităţi şi termene precise de remediere a neregulilor constatate."5. La alineatul (1) al articolului 34, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:"d) de către poliţişti anume desemnaţi, pentru contravenţiile prevăzute la art. 32 lit. a), b), d), e), f), i), j), m), o), p) şi q)."  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control,Ionel BlănculescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu ChiroviciMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 1.334.  Sigla ROMÂNIA seria .................                                                     nr. ...................  +  Anexa 1  Judeţul ................. Primarul*) ..................                                emite următorul                            CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR             nr. .......... din .............. anul ..............    În temeiul prevederilor art. 68, alin(1), lit. t din Legea administraţiei  publice locale, nr. 215/2001 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind  procedura de eliberare a certificatului de producător;    Analizând cererea dlui (dnei).........................., ca titular (a),  domiciliat(a) în judeţul ................. localitatea ................. str.  ................., nr. ...... legitimat (a) cu cartea de identitate / BI seria  ...... nr. ..................... cod numeric personal (CNP) _______________,    SE CERTIFICA ca titularul, sau următorii membri din componenta gospodăriei  sale:    1. .................................. CI/Bl seria ........ nr. ............  CNP __________    2. .................................. CI/Bl seria ........ nr. ............  CNP __________    3. .................................. CI/Bl seria ........ nr. ............  CNP __________  sunt producători şi pot comercializa în pieţele, târgurile, oboarele sau alte  locuri stabilite de consiliile locale, potrivit prevederilor legale,  următoarele produse agro-alimentare:
  ProdusulSuprafaţa ProducţiaDin care Produsul Număr ProducţiaDin care
  estimată pt. estimată pt.
  ha ari (kg) comercia- (kg) comercia-
  lizare lizare
  (kg) (kg)
  Grâu Bovine
  Porumb Porcine
  Alte cereale Ovine şi caprine
  Cartofi Cabaline
  Legume total,de Păsări
  tomate Ouă(buc)
  varză Lactate -
  ardei Miere -
  ceapă Carne -
  alte leg Alte produse animale
  Pepeni
  Struguri
  Fructe
  Flori (buc)
  Alte produse vegetale
      PRIMAR SECRETAR  ......... ...........  Nu este transmisibil şi nu se admit modificări  *) Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti.                                                                         verso  Sigla ROMÂNIA seria ....................                                                    nr. ......................               PRODUSELE ŞI CANTITĂŢILE DESTINATE COMERCIALIZĂRII
  CANTITĂŢI PE TRIMESTRE
  ANUL .............. ANUL ..............
  Trim. III iul-aug-sep Trim. IV oct-nov-dec Trim. I ian-feb-mart Trim. II apr-mai-iun
  VIZAT Ştampila primăriei VIZAT Ştampila primăriei VIZAT Ştampila primăriei VIZAT Ştampila primăriei
      Nu este transmisibil şi nu se admit modificări
   +  Anexa 2                                                   Nr. înregistrare ..........  Către  Primarul .....................*)  Avizat: data .................                                     CERERE  Subsemnatul ..................................... domiciliat în localitatea  ................, str. .................... nr. ....... judeţul ............  posesor al cărţii de identitate/Bl seria ....... nr. .......................  cod numeric personal (CNP)_________________, eliberat de Poliţia ...........  vă rog să-mi aprobaţi eliberarea certificatului de producător pentru vânzarea  următoarelor produse şi cantităţi ......................  .............................................................................  .............................................................................  ................................................................... declarând  pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal**), că produ-  sele, producţiile estimate şi cantităţile destinate comercializării pentru  care am solicitat eliberarea certificatului de producător sunt obţinute în  gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am  înregistrate în Registrul agricol.  Certificatul de producător va fi folosit şi de următorii membri din componenţa  gospodăriei:  1. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________  2. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________  3. ............, carte de identitate/Bl seria ..... nr. ......... CNP_________  .............. ...............  (data) (semnătura)___________  *) Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti. **) Potrivit art. 292 din Codul penal.  +  Anexa 3                                 PROCES-VERBAL                  încheiat astăzi............ anul ...........  Subsemnaţii: 1. ............, primar (viceprimar - împuternicit al primarului  localităţii)..................... în vederea verificării deţinerii folosinţei  suprafeţelor de teren, precum şi a existenţei produselor, producţiilor esti-  mate şi cantităţile destinate comercializării, pentru care domnul/doamna  ........................ a solicitat eliberarea certificatului de producător,  2. ..................... având competenţă în completarea Registrului agricol,  3. .................... funcţionar, constatăm că acesta/aceasta figurează  înscris/înscrisă în vol. ....... nr. crt. ...... cu teren arabil......... ha,  livezi ........ ha, viţă de vie ............... ha, animale ......... capete,  păsări ............ capete, albine ............... familii, fapt pentru care  propunem, după verificarea în teren, înscrierea în certificatul de producător  a următoarelor produse, producţii estimate şi cantităţi destinate comerciali-  zării:
  ProdusulSuprafaţa ProducţiaDin care Produsul Număr ProducţiaDin care
  estimată pt. estimată pt.
  ha ari (kg) comercia- (kg) comercia-
  lizare lizare
  (kg) (kg)
  Grâu Bovine
  Porumb Porcine
  Alte cereale Ovine şi caprine
  Cartofi Cabaline
  Legume total,de Păsări
  tomate Ouă(buc)
  varză Lactate -
  ardei Miere -
  ceapă Carne -
  alte leg Alte produse animale
  Pepeni
  Struguri
  Fructe
  Flori (buc)
  Alte produse vegetale
    Certificatul de producător se poate viza pentru trimestrul ...... anul.......  pentru următoarele produse şi cantităţi:  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  Primar (Viceprimar), Secretar, Funcţionar,  ............... ........... .............  S-a eliberat certificatul de producător nr. ............
   +  Anexa 4     REGISTRUL DE EVIDENTA A PRODUCĂTORILOR INDIVIDUALI ŞI A COMERCIANŢILOR
  Nr. crt./ Data completării Numele şi prenumele producătoru- lui agricol/ Denumirea comercian- tului Seria şi numărul certificatu- lui de producător/ Codul unic de identificare a comercian- tului Domiciliul producătoru- lui/ Sediul comercian- tului/ Alte puncte de depozit Seria şi numărul chitanţei care atestă plata chiriei/ Durata închirierii locului de vânzare Produse, cantităţi, intrări zilnice, cantităţi estimate pentru comerciali- zare
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12
    Nota. Registrul se numerotează, se snuruieste şi se sigilează. Numărul  fiselor şi data începerii se consemnează în procesul verbal pe prima fila a  registrului, semnat de administratorul pieţei şi poliţistul desemnat sa  asigure ordinea în piaţa.
   +  Anexa 5                     TALON DE IDENTIFICARE nr. .... (MODEL)  1. Numele şi prenumele producătorului agricol .............................  (sau denumirea comerciantului ...........................................)  2. Seria ............... numărul .............. Certificatului de producător  (sau codul unic de identificare a comerciantului ............)  3. Denumirea produselor care fac obiectul vânzării şi localitatea de origine  a acestora  a) produsul ...................... localitatea de origine ..................  b) produsul ...................... localitatea de origine ..................  c) produsul ...................... localitatea de origine ..................  4. Perioada de închiriere a punctului de vânzare ...........................  eliberat la data de ..............................              ..............................................              (semnătura şi parafa administratorului pieţei)------