HOTĂRÂRE nr. 1.348 din 26 august 2004privind organizarea şi funcţionarea Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare drept instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 2 septembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, cu modificările ulterioare, şi al Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În cadrul aparatului de lucru al ministrului delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului comunitar se constituie Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare. (2) Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare preia, ca urmare a reorganizării administraţiei publice centrale, atribuţiile Corpului de Control al Primului-Ministru, devenit ulterior Corpul de Control al Guvernului, referitoare la calitatea de instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă. (3) Ministrul delegat pentru controlul implementării programelor cu finanţare internaţională şi urmărirea aplicării acquisului comunitar este garantul respectării obligaţiilor asumate de România privind lupta antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene. (4) În îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare acţionează pe bază de autonomie funcţională şi decizională, independent de alte instituţii publice, conform obligaţiilor asumate de România, fiind condus de un demnitar cu funcţie de secretar de stat, şeful departamentului. (5) Secretarul de stat, şeful Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, nu va solicita şi nu va primi instrucţiuni de la nici o autoritate, instituţie sau persoană, în realizarea atribuţiilor sale referitoare la declanşarea şi desfăşurarea investigaţiilor ori la întocmirea rapoartelor sau a altor acte de verificare, ca urmare a investigaţiilor.  +  Articolul 2În calitate de instituţie de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă, Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare are următoarele atribuţii principale: a) asigură coordonarea luptei antifraudă şi protejarea efectivă şi echivalentă a intereselor financiare ale Uniunii Europene în România; b) efectuează verificări privind posibilele nereguli care afectează programele cu finanţare internaţională şi urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare; c) elaborează programele de perfecţionare, stagiile de pregătire şi instruire în domeniul luptei antifraudă.  +  Articolul 3Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare primeşte sesizările Oficiului European de Luptă Antifraudă sau din alte surse, referitoare la posibile nereguli ce afectează interesele financiare ale Comunităţii Europene, efectuează verificările administrative şi pune la dispoziţia Oficiului European de Luptă Antifraudă actul de verificare cuprinzând aspectele constatate, precum şi toate datele şi informaţiile cerute.  +  Articolul 4 (1) Actele de verificare administrativă, rapoarte, note de control, note de informare sau sinteze, reprezintă documentele unilaterale întocmite de personalul Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare, ca urmare a verificărilor efectuate în legătură cu posibilele nereguli ce afectează programele cu finanţare internaţională şi urmărirea utilizării transparente a fondurilor comunitare. (2) Actele de verificare administrativă sunt aprobate de către secretarul de stat, şeful Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.  +  Articolul 5 (1) În vederea întocmirii actului de verificare, Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare va solicita tuturor instituţiilor şi autorităţilor publice implicate, precum şi agenţilor economici cu capital de stat sau privat datele şi informaţiile necesare. Aceste persoane juridice au obligaţia să răspundă corespunzător şi complet în termen de 30 de zile. (2) Pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiei prevăzute la alin. (1) toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale care derulează sau beneficiază de fonduri comunitare vor desemna una sau mai multe persoane de contact. Acestea vor beneficia de pregătire specifică şi dotare tehnică pentru îndeplinirea corespunzătoare şi operativă a solicitărilor Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare.  +  Articolul 6 (1) În cazul constatării unor elemente de natură infracţională în gestionarea fondurilor comunitare, actul de verificare este transmis Parchetului Naţional Anticorupţie, în vederea luării de îndată a măsurilor legale pentru indisponibilizarea fondurilor, recuperarea prejudiciului şi restituirea acestuia, precum şi pentru tragerea la răspundere penală a persoanelor vinovate. (2) În vederea informării operative a Oficiului European de Luptă Antifraudă, între Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare şi Parchetul Naţional Anticorupţie se va stabili o procedură de colaborare având ca scop comunicarea măsurilor legale luate în cazurile de fraudă privind utilizarea fondurilor comunitare sau cele în care sunt afectate interesele financiare ale Comunităţii Europene.  +  Articolul 7Personalul din cadrul Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare nu răspunde pentru conţinutul actelor de verificare întocmite prin exercitarea atribuţiilor de serviciu decât în situaţia în care se dovedeşte reaua-credinţă.  +  Articolul 8Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare poate beneficia din partea Uniunii Europene de asistenţă şi dotare tehnică, precum şi de programe de pregătire specifică a personalului.  +  Articolul 9La solicitarea Oficiului European de Luptă Antifraudă, reprezentanţii acestuia pot participa direct la verificările efectuate de Departamentul de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare care au ca obiect verificarea sesizărilor Oficiului European de Luptă Antifraudă. Reprezentanţii Oficiului European de Luptă Antifraudă au acces la toate datele şi informaţiile care au stat la baza întocmirii actului de verificare, în condiţiile legii.  +  Articolul 10Structura organizatorică a Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 11Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 521/2002 privind desemnarea Corpului de control al primului-ministru drept instituţie unică de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentrucontrolul implementării programelorcu finanţare internaţională şiurmărirea aplicării acquisuluicomunitar,Victor PontaMinistrul integrării europene,Alexandru FărcaşMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 1.348.  +  Anexa                           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ             a Departamentului de Inspecţie al Primului-Ministru şi           Urmărire a Utilizării Transparente a Fondurilor Comunitare    Numărul maxim de posturi = 45    (exclusiv demnitarul)                         ┌───────────────────────┐                         │ SECRETAR DE STAT │                         │ ŞEFUL DEPARTAMENTULUI │                         └─────────────┬─────────┘                                       │                                       │           ┌───────────────────────────┼──────────────────────────┐           │ │ │           ▼ ▼ ▼┌───────────────────────┐┌─────────────────────────┐┌───────────────────────┐│ Direcţia A ││ Direcţia B ││ Direcţia C ││Politici comunitare şi ││Investigaţii şi inspecţii││ Analiză strategică de ││armonizare legislativă ││ ││ obţinere şi prelucrare││ ││ ││ a datelor │└───────────────────────┘└─────────────────────────┘└───────────────────────┘------------