REGULAMENT din 19 august 2004de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 805 din 1 septembrie 2004     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare are statut de regie autonomă, este persoană juridică română de interes public naţional în sectorul îmbunătăţirilor funciare şi funcţionează sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare minister, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare, denumită în continuare Administraţie, este înfiinţată potrivit art. 35 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 prin reorganizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 3Sediul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare este în municipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4, clădire P+2 cu terenul aferent, prin preluarea prin protocol de predare-primire de la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Capitolul II Scopul, obiectul de activitate şi atribuţiile  +  Articolul 4Administraţia aplică principiile realizării obiectivelor îmbunătăţirilor funciare stabilite de Legea nr. 138/2004, gestionează eficient resursele proprii şi pe cele date în administrarea sa, prin valorificarea optimă a acestora şi totodată asigură integritatea şi funcţionarea durabilă a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa, contractează cu terţi furnizori achiziţia de bunuri şi servicii, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii.  +  Articolul 5Administraţia desfăşoară următoarele activităţi: a) administrează, exploatează, întreţine şi repară amenajările de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului declarate de utilitate publică prin contractarea executării de servicii de îmbunătăţiri funciare şi servicii conexe cu Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., prin negociere cu o singură sursă, potrivit Legii nr. 138/2004. În cazul în care Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. nu poate executa aceste servicii, Administraţia va atribui contractele de prestări de servicii unor terţi furnizori, cu respectarea legislaţiei privind achiziţiile publice de bunuri şi servicii. Lista amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului, declarate de utilitate publică, este prevăzută în anexa nr. 2 la hotărâre; b) realizează investiţii privind reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente şi construcţia de noi amenajări, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat; c) desfăşoară activităţi de informare şi instruire în domeniul îmbunătăţirilor funciare; d) realizează şi asigură funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale activităţilor de îmbunătăţiri funciare; e) organizează, realizează şi ţine la zi cadastrul de îmbunătăţiri funciare; f) prestează servicii de îmbunătăţiri funciare către organizaţii, federaţii şi alţi deţinători de teren, pe bază de tarife în conformitate cu prevederile legii; g) desfăşoară alte activităţi de interes public prevăzute de lege.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectului său de activitate Administraţia are următoarele atribuţii: a) întocmeşte şi pune în aplicare planurile anuale de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică; b) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli şi planul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; c) inventariază anual amenajările de irigaţii funcţionale; d) propune ministerului trecerea în conservare a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare; e) stabileşte tarife pentru servicii de îmbunătăţiri funciare; f) elaborează studii, proiecte, programe şi propuneri anuale pentru investiţii în reabilitatea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente sau execută noi amenajări şi supraveghează realizarea acestor lucrări de investiţii; g) urmăreşte impactul asupra mediului înconjurător al activităţilor de îmbunătăţiri funciare şi ia măsuri de diminuare sau corective în conformitate cu legislaţia protecţiei mediului; h) asigură paza şi protecţia infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din cadrul amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe care le administrează, exploatează, întreţine şi repară; i) urmăreşte permanent starea tehnică a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrare; j) desfăşoară acţiuni de prevenire şi protecţie a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare aflate în administrarea sa faţă de acţiunea factorilor de risc şi a calamităţilor naturale, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice; k) pregăteşte şi pune în aplicare planurile de acţiune în cazuri de urgenţă; l) emite avize tehnice pentru instalaţiile care se amplasează şi construcţiile care se execută în zona amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din administrarea sa; m) obţine, reactualizează şi modifică autorizaţia de gospodărire a apelor, autorizaţia de mediu, autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor şi a altor construcţii care se supun urmăririi speciale în exploatare; n) asigură expertize şi consultanţă de specialitate; o) elaborează şi finanţează planul propriu de cercetare, proiectare şi informatică; p) coordonează şi îndrumă metodologic controlul tehnic de calitate a exploatării, întreţinerii şi reparaţiilor amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, efectuat de sucursalele teritoriale; q) avizează documentaţiile tehnice, contractează şi finanţează lucrările de investiţii şi de reparaţii şi verifică derularea şi recepţionarea lucrărilor potrivit legii; r) elaborează studiile privind necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal, selectarea şi promovarea acestuia în cadrul unităţilor din subordine; s) organizează şi aprobă planul de audit public intern, organizează controlul financiar preventiv şi evidenţa angajamentelor conform legii, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării activităţilor;ş) urmăreşte derularea şi recepţia lucrărilor contractate cu terţi furnizori; t) valorifică materialul lemnos rezultat în urma lucrărilor de întreţinere şi regenerare a plantaţiilor de combatere a eroziunii solului executate cu terţi şi valorifică fânul rezultat din cosirea vegetaţiei de pe canale, diguri, baraje şi zonele de protecţie a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare executate cu terţi;ţ) valorifică mijloacele fixe scoase din funcţiune, cu respectarea legislaţiei în vigoare; u) prestează servicii de alimentare cu apă şi energie electrică a unor localităţi, de alimentare cu apă a amenajărilor piscicole, a unor obiective industriale şi pentru protecţia lacurilor de acumulare împotriva colmatării, în conformitate cu prevederile legale; v) stabileşte cheltuielile de funcţionare ale aparatului propriu din centrala Administraţiei, care se acoperă prin încasarea lunară de la sucursalele teritoriale a unei cote suportate de acestea din cheltuielile generale, proporţional cu veniturile din subvenţii, tarife sau alte venituri; w) organizează şi coordonează activitatea de soluţionare legală a petiţiilor adresate conducerii ministerului şi transmise spre soluţionare Administraţiei sau direct acesteia, în condiţiile legii; x) organizează, coordonează şi asigură accesul liber şi neîngrădit la informaţii de interes public asupra activităţii proprii, prin personalul responsabil de relaţia cu massmedia, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege; y) organizează, coordonează şi asigură activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate şi a surselor confidenţiale ce asigură acest tip de informaţii, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 7Pentru realizarea atribuţiilor sale Administraţia poate încheia contracte cu terţi în vederea elaborării de studii, prestarea de servicii de cercetare, proiectare, lucrări de construcţii, întreţinere, exploatare, reparaţii, precum şi paza amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat. De asemenea, Administraţia poate încheia contracte cu terţi şi pentru livrarea sau închirierea echipamentului necesar desfăşurării activităţilor sale, închirierea echipamentelor de intervenţie pentru a face faţă situaţiilor de urgenţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 8Valoarea iniţială a patrimoniului Administraţiei, preluat prin protocol de predare-preluare de la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi stabilit pe baza datelor din ultima balanţă de verificare, este: a) patrimoniul public al statului - 3.668,6 miliarde lei; b) patrimoniul privat al statului - 1.366,1 miliarde lei.  +  Articolul 9Predarea-preluarea patrimoniului se face prin protocol încheiat între Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi Administraţie, în termen de 90 de zile de la data înfiinţării Administraţiei, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, denumit în continuare ministru.  +  Capitolul IV Conducerea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare  +  Articolul 10Administraţia este condusă de un consiliu de administraţie ai cărui membri sunt numiţi prin ordin al ministrului şi care îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 11 (1) Consiliul de administraţie este compus din 7 membri, dintre care: a) 2 specialişti din cadrul ministerului, care răspund de sectorul îmbunătăţirilor funciare; b) unul desemnat de ministrul finanţelor publice; c) unul desemnat de autoritatea centrală pentru gospodărirea apelor; d) 3 specialişti recunoscuţi pe plan naţional în domeniul îmbunătăţirilor funciare. (2) Membrii consiliului de administraţie nu sunt salariaţi ai Administraţiei. (3) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia. (4) Preşedintele consiliului de administraţie este desemnat prin ordin al ministrului din rândul membrilor acestuia.  +  Articolul 12 (1) Membrii consiliului de administraţie se numesc, la propunerea autorităţilor din care fac parte, prin ordin al ministrului, pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia celor nominalizaţi de minister, care vor fi membri ai consiliului de administraţie pe perioada cât deţin funcţia din minister. (2) Membrii consiliului de administraţie şi secretarul acestuia vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Administraţiei. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului, la propunerea consiliului de administraţie, şi va fi de până la 20% din salariul directorului general.  +  Articolul 13Consiliul de administraţie îndeplineşte următoarele atribuţii: a) prezintă un raport trimestrial şi anual către ministru privind activităţile şi performanţele Administraţiei; b) aprobă proiectul situaţiilor financiare anuale ale Administraţiei după analiza raportului directorului general şi îl supune aprobării ministrului; c) aprobă proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, al programului de activitate pentru exerciţiul financiar următor şi al indicatorilor anuali de performanţă ai Administraţiei, pentru a fi înaintate spre aprobare ministerului; d) aprobă numirea directorilor executivi şi a directorilor sucursalelor teritoriale ale Administraţiei, la propunerea directorului general; e) aprobă, la propunerea directorului general, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Administraţiei, precum şi ale sucursalelor teritoriale; f) aprobă propunerile de tarife şi structura tarifelor pentru livrarea apei pentru irigaţii, precum şi pentru alte servicii de îmbunătăţiri funciare; g) urmăreşte continuu şi analizează performanţele financiare şi de funcţionare ale Administraţiei; h) aprobă, la propunerea directorului general, distribuirea excedentului provenit din veniturile proprii către investiţii de capital şi de alte fonduri; i) asigură organizarea contabilităţii separat cu privire la veniturile proprii şi la subvenţiile alocate de la bugetul de stat în completarea acestora, precum şi cu privire la activitatea de irigaţii şi separat cu privire la alte activităţi de îmbunătăţiri funciare; j) aprobă distribuirea pe sucursale teritoriale şi activităţi a subvenţiilor de la bugetul de stat prevăzute în bugetul ministerului, la propunerea directorului general; k) aprobă regulamentele interne de funcţionare a Administraţiei; l) aprobă planurile de intervenţie în caz de urgenţă sau de accidente la construcţiile hidrotehnice aflate în administrarea sa; m) aprobă obiectivele de investiţii finanţate din veniturile proprii ale Administraţiei, credite sau fonduri publice ori, după caz, propune obiective de investiţii a căror aprobare este de competenţa altor organe ale administraţiei publice centrale; n) aprobă contractarea de credite interne şi externe potrivit reglementărilor în vigoare; o) aprobă programele de activitate anuale şi multianuale privind investiţiile, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile lucrărilor de îmbunătăţiri funciare; p) propune proiecte de investiţii pentru realizarea de noi amenajări de îmbunătăţiri funciare sau executarea de lucrări la amenajările existente care vor fi prezentate ministerului spre aprobare; q) aprobă lista specialiştilor împuterniciţi pentru constatarea încălcării prevederilor prezentului regulament şi aplicării sancţiunilor; r) stabileşte prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă; s) aprobă închirierea bunurilor din domeniul privat al statului, aparţinând patrimoniului Administraţiei;ş) aprobă orice altă măsură necesară desfăşurării activităţii Administraţiei, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli; t) poate conferi directorului general orice altă atribuţie necesară îndeplinirii obiectului de activitate al Administraţiei.  +  Articolul 14 (1) Ministrul poate demite un membru al consiliului de administraţie în următoarele situaţii: a) absentează nejustificat la 3 şedinţe ale consiliului de administraţie pe parcursul unui an; b) desfăşoară activităţi concurente, este implicat în interes personal într-o achiziţie publică organizată de Administraţie sau în orice alte activităţi ce conduc la un conflict de interese real sau potenţial; c) este condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni; d) pentru alte motive, la propunerea preşedintelui consiliului de administraţie. (2) Consiliul de administraţie poate conferi, la propunerea directorului general, prerogative de reprezentare a Administraţiei directorilor sucursalelor teritoriale, atribuţii de serviciu în vederea îndeplinirii obiectului de activitate şi atribuţii de serviciu şi, de asemenea, poate recurge la experţi pentru studiul şi rezolvarea anumitor probleme tehnice complexe.  +  Articolul 15 (1) Consiliul de administraţie se va întruni în şedinţe cel puţin o dată pe lună. Şedinţele consiliului de administraţie vor fi revocate de preşedinte. (2) Consiliul de administraţie ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor, adoptă propriile reguli de procedură, iar dezbaterile şedinţelor consiliului de administraţie se consemnează în procese-verbale de şedinţă. (3) La şedinţele consiliului de administraţie este invitat şi participă şi directorul general al Administraţiei.  +  Articolul 16Consiliul de sucursală se constituie în scopul supravegherii activităţii sucursalei teritoriale şi emite recomandări consiliului de administraţie privind îmbunătăţirea activităţii.  +  Articolul 17 (1) Numirea consiliului de sucursală se face prin ordin al ministrului, în baza propunerilor directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală. (2) Revocarea unui membru al consiliului de sucursală se face prin ordin al ministrului.  +  Articolul 18 (1) Consiliul de sucursală este compus din 5 membri, dintre care: a) un reprezentant al federaţiei de pe teritoriul sucursalei; b) 2 reprezentanţi ai organizaţiilor de pe teritoriul sucursalei; c) un specialist în îmbunătăţiri funciare, recunoscut pe plan local; d) un fermier reprezentativ din teritoriul deservit de sucursală. (2) Preşedintele consiliului de sucursală este reprezentantul federaţiei. (3) Nu pot avea calitatea de membru în consiliul de sucursală salariaţii Administraţiei. (4) Membrii consiliului de sucursală nu sunt remuneraţi.  +  Articolul 19 (1) Şedinţele consiliului de sucursală se ţin trimestrial din iniţiativa preşedintelui acestuia. (2) Şedinţele se consemnează într-un proces-verbal de către secretarul consiliului de sucursală. (3) La şedinţele consiliului de sucursală este invitat şi participă şi directorul sucursalei.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de sucursală sunt următoarele: a) să verifice respectarea şi aplicarea normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor de îmbunătăţiri funciare; b) să sesizeze şi să recomande directorului sucursalei teritoriale propuneri de îmbunătăţire a activităţii sucursalei; c) să întocmească un raport asupra activităţii sucursalei teritoriale şi să îl înainteze consiliului de administraţie spre analiză; d) să analizeze bugetul transmis de Administraţie sucursalei teritoriale, să facă propuneri şi observaţii cu privire la acesta; e) să facă propuneri de îmbunătăţire a calităţii lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; f) să analizeze şi să propună îmbunătăţirea activităţii de exploatare în amenajările de irigaţii; g) să propună directorului sucursalei teritoriale măsuri de economisire a apei şi a energiei electrice necesare irigaţiilor.  +  Articolul 21Activitatea curentă a Administraţiei este condusă de un director general.  +  Articolul 22Directorul general este propus de consiliul de administraţie şi numit prin ordin al ministrului pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Salariul directorului general se stabileşte prin ordin al ministrului, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei.  +  Articolul 23Directorul general asigură conducerea generală a activităţilor curente ale Administraţiei, potrivit prevederilor prezentului regulament şi prerogativelor conferite de consiliul de administraţie.  +  Articolul 24Directorul general al Administraţiei îndeplineşte următoarele atribuţii: a) propune structura organizatorică şi statul de funcţii ale Administraţiei şi le supune spre aprobare consiliului de administraţie; b) întocmeşte raportul anual de activitate şi, la solicitarea consiliului de administraţie, situaţiile financiare ale Administraţiei pentru anul în curs, precum şi proiectul programului de activităţi şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul următor; c) elaborează propuneri de distribuire a excedentului provenit din veniturile proprii către investiţii de capital şi alte fonduri, pe care le supune spre aprobare consiliului de administraţie; d) analizează, împreună cu directorii executivi, performanţa economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în bugetul de venituri şi cheltuieli, raportează consiliului de administraţie modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă şi stabileşte acţiunile ce se vor întreprinde; e) negociază contractul colectiv de muncă împreună cu organizaţiile sindicale sau, în absenţa acestora, cu reprezentanţii salariaţilor; f) angajează şi concediază personalul şi încheie contracte individuale de muncă cu aprobarea consiliului de administraţie; g) încheie acte juridice în numele Administraţiei, potrivit delegării acordate de consiliul de administraţie; h) reprezintă Administraţia în relaţiile cu terţii, în limitele delegării acordate de consiliul de administraţie; i) asigură îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite împreună cu consiliul de administraţie; j) deleagă directorilor sucursalelor teritoriale atribuţiile privind angajarea şi concedierea personalului, cu excepţia personalului de conducere; k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie sau prevăzute de lege.  +  Articolul 25Activitatea sucursalelor teritoriale ale Administraţiei este condusă de directori. Numirea directorilor de sucursală se face de către consiliul de administraţie la propunerea directorului general.  +  Articolul 26 (1) Administraţia are în structura sa o unitate centrală şi sucursale teritoriale, fără personalitate juridică, cu gestiune economico-financiară, care ţin evidenţa contabilă la nivel de balanţă de verificare. Numărul sucursalelor teritoriale este de 16. (2) Structura organizatorică, statele de funcţii, sarcinile şi atribuţiile compartimentelor funcţionale ale centralei şi sucursalelor teritoriale se aprobă de către consiliul de administraţie, la propunerea directorului general. (3) Denumirea şi sediul sucursalelor teritoriale ale Administraţiei vor fi aprobate prin ordin al ministrului.  +  Articolul 27Sucursalele teritoriale ale Administraţiei exercită la nivel local atribuţiile acesteia, în conformitate cu prevederile legale, în următoarele limite: a) nu promovează documentaţii pentru obţinerea de subvenţii de la bugetul de stat; b) nu efectuează direct vărsăminte privind impozitul pe profit; c) nu pot angaja credite bancare decât prin intermediul Administraţiei; d) nu încheie în nume propriu contracte comerciale externe şi nu efectuează direct operaţiuni de comerţ exterior şi activităţi de cooperare internaţională; e) nu se pot asocia cu alţi agenţi economici decât cu aprobarea Administraţiei; f) furnizează informaţii şi solicită aprobări de la autorităţile locale numai în limita competenţelor acordate.  +  Articolul 28Atribuţiile directorului de sucursală sunt: a) asigură respectarea legislaţiei muncii în raporturile dintre sucursala teritorială şi salariaţi; b) răspunde de organizarea şi ţinerea contabilităţii, de întocmirea balanţei contabile lunare de către directorul economic al sucursalei teritoriale, în conformitate cu prevederile legii; c) răspunde de executarea conform documentaţiei aprobate a lucrărilor ce se execută cu terţii, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare; d) răspunde de supravegherea comportării în timp a obiectivelor de îmbunătăţiri funciare din patrimoniul Administraţiei; e) răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I. de pe teritoriul sucursalei; f) răspunde de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administraţie; g) răspunde de respectarea legalităţii în domeniul protecţiei mediului; h) răspunde de realitatea datelor înscrise în raporturile statistice şi justificarea cheltuielilor suportate din subvenţiile de la bugetul de stat; i) răspunde de ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor transmise de conducerea Administraţiei; j) gestionează şi asigură integritatea bunurilor din patrimoniul sucursalei şi dispune efectuarea inventarierii anuale; k) stabileşte atribuţiile salariaţilor din subordine; l) reprezintă Administraţia în raporturile contractuale, în relaţiile cu autorităţile locale şi în faţa instanţelor judecătoreşti; m) asigură realizarea procedurii legale pentru apărarea intereselor sucursalei şi recuperarea prejudiciilor produse de persoane fizice şi juridice; n) asigură respectarea legislaţiei în vigoare în desfăşurarea activităţii sucursalei; o) duce la îndeplinire orice alte atribuţii dispuse de conducerea Administraţiei, în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 29Sucursalele teritoriale ale Administraţiei efectuează următoarele activităţi generale: a) întocmesc propuneri pe care le supun spre aprobare conducerii Administraţiei, cu privire la:- fundamentarea necesarului de fonduri pentru finanţarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul de activitate;- necesarul forţei de muncă pe structuri de personal şi program de pregătire şi perfecţionare;- programe proprii de activitate lunară, anuală şi de perspectivă privind proiectarea, investiţiile, exploatarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- studii şi programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea obiectivelor existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu amenajările existente;- programul lunar şi anual al activităţilor proprii de producţie;- programul lunar şi anual pentru executarea de prestări de servicii pentru persoane fizice şi juridice, prevăzute în obiectul de activitate;- achiziţii şi dotări realizate din fondul de dezvoltare constituit de sucursala teritorială;- scoaterea din funcţiune şi casarea unor mijloace fixe din inventarul sucursalei şi documentaţia justificativă întocmită conform prevederilor legale;- norme de consum, norme de stoc şi tarife pentru tehnologia specifică activităţii de exploatare, întreţinere, reparaţii şi apărare ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din administrare;- norme de consum pentru combustibili, lubrifianţi şi energie electrică necesare tehnologiilor specifice activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;- proiecte de aviz pentru autorizarea execuţiei construcţiilor şi instalaţiilor care se amplasează pe terenuri amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare;- norme proprii specifice de protecţia muncii; b) verifică şi propun la decontare obiectivele de investiţii, conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi normelor emise de Ministerul Finanţelor Publice; c) asigură respectarea legislaţiei muncii în raportul dintre sucursală şi salariaţi; d) elaborează documentaţiile tehnice pentru lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii, care se execută cu terţii; e) răspund de organizarea şi ţinerea contabilităţii, în conformitate cu prevederile legale, şi întocmesc balanţa contabilă lunară pentru activitatea economică şi bugetară; f) răspund de organizarea controlului financiar de gestiune; g) răspund de calitatea lucrărilor de exploatare, întreţinere şi reparaţii executate cu terţe persoane; h) răspund în activitatea de exploatare de randamentele aprobate pentru amenajările de îmbunătăţiri funciare; i) răspund de realizarea şi recepţionarea lucrărilor de investiţii în condiţiile prevăzute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare; j) răspund de urmărirea comportării în timp a obiectivelor de îmbunătăţiri funciare din administrare şi în mod deosebit a celor ce se încadrează în categoria surselor de mare risc; k) răspund de respectarea normelor legale PRAM ISCIR privind utilizarea aparaturii de măsură şi control şi a instalaţiilor de ridicare sau sub presiune din dotare; l) răspund de respectarea normelor de protecţie a muncii şi P.S.I.; m) asigură intervenţiile operative pentru limitarea şi înlăturarea consecinţelor avariilor la lucrări de îmbunătăţiri funciare; n) răspund de organizarea activităţii de apărare împotriva dezastrelor; o) răspund de organizarea activităţii de apărare împotriva inundaţiilor; p) colaborează şi iau măsuri de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru asigurarea pazei şi protecţiei patrimoniului propriu; q) răspund de organizarea transmiterii datelor operative solicitate de Administraţie; r) răspund de realitatea datelor înscrise în raportările statistice şi de justificarea cheltuielilor suportate din subvenţiile de la bugetul de stat; s) susţin activitatea de înfiinţare a asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, precum şi transferul infrastructurii de irigaţii la acestea;ş) răspund de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce le revin, în calitate de administrator al patrimoniului, din legislaţia privitoare la îmbunătăţirile funciare, ape, protecţia mediului, protecţia atmosferei, fondul funciar, siguranţa la baraje; t) răspund de asigurarea măsurilor necesare de protecţie, evidenţă, întocmire, păstrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere şi distrugere în condiţii de siguranţă a informaţiilor clasificate, în conformitate cu prevederile legii;ţ) furnizează, la solicitarea autorităţilor publice locale şi mass-media, informaţii de interes public privind activitatea proprie; u) duc la îndeplinire orice alte dispoziţii transmise de conducerea Administraţiei.  +  Articolul 30În domeniul producţie-comercial sucursalele teritoriale ale Administraţiei efectuează următoarele activităţi: a) încheie contracte de prestaţii pentru livrarea apei de irigaţii, în conformitate cu contractul-cadru aprobat; b) încheie contracte de închiriere a echipamentelor de udare aflate în dotare şi a altor utilaje specifice disponibile, prevăzute în obiectul de activitate; c) încheie contracte de aprovizionare conform legislaţiei în vigoare pentru piese de schimb, materiale, echipamente, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; d) execută pentru persoane fizice sau juridice, pe bază de contract, orice prestaţie conform Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004; e) încheie contracte necesare funcţionării administrative (apă, energie electrică, energie termică, canalizare, telefonie, service, abonamente etc.); f) elaborează documentaţia pentru licitaţiile pe care le organizează şi transmit spre aprobare Administraţiei un exemplar din documentele întocmite pentru concursurile de oferte şi/sau licitaţiile publice, anterior declanşării acestora; g) înaintează spre avizare la centrala Administraţiei temele de proiectare pentru elaborarea studiilor de fezabilitate care stau la baza concursului de oferte şi/sau a licitaţiilor publice ce urmează a fi organizate; h) organizează procedura legală de adjudecare şi de contractare a proiectării cu ofertantul câştigător; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obţinerea în prealabil a vizei centralei Administraţiei pe documentele de adjudecare şi contractare; i) organizează procedura legală de adjudecare şi de contractare pentru realizarea obiectivelor de investiţii; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obţinerea în prealabil a vizei centralei Administraţiei pe documentele de adjudecare şi contractare; j) organizează procedura legală de adjudecare şi de contractare pentru realizarea lucrărilor cu terţii; pentru încheierea contractului de către sucursală este obligatorie obţinerea în prealabil a vizei centralei Administraţiei pe documentele de adjudecare şi contractare; k) organizează procedura legală de adjudecare pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii de acelaşi fel, pentru satisfacerea necesităţilor pentru un an întreg, în valoare de până la 500 milioane lei, cu obţinerea în prealabil a vizei centralei Administraţiei şi încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat; l) valorifică către persoane fizice sau juridice materiale specifice îmbunătăţirilor funciare, conform legislaţiei în vigoare; m) încheie contracte cu persoane fizice sau juridice pentru prestaţii de servicii şi asistenţă tehnică de specialitate.  +  Articolul 31În domeniul financiar-contabil sucursalele teritoriale ale Administraţiei efectuează următoarele activităţi: a) deţin conturi în bănci şi la Trezoreria Statului; b) întocmesc proiectul propriu de buget de venituri şi cheltuieli, pe care îl supun spre aprobare conducerii Administraţiei; c) întocmesc documentaţia conform Normelor metodologice emise de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi aprobate de Ministerul Finanţelor Publice privind justificarea cheltuielilor suportate din subvenţiile de la bugetul de stat; d) gestionează şi asigură integritatea patrimoniului din administrare şi efectuează inventarul anual şi inventarele de predare-primire a gestiunilor proprii, ori de câte ori este necesar; e) organizează şi exercită controlul financiar de gestiune propriu şi controlul financiar preventiv, potrivit legii.  +  Articolul 32În domeniul personal-salarizare sucursalele teritoriale ale Administraţiei efectuează următoarele activităţi: a) înfiinţează registrul general de evidenţă a salariaţilor sucursalei (cu excepţia conducerii sucursalelor teritoriale) şi îl înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul sucursala; b) îndeplinesc obligaţiile prevăzute de lege privitoare la completarea, păstrarea, depunerea la încetarea activităţii personalului, eliberarea copiilor dosarului personal şi a filelor din registru; c) încheie, modifică şi desfac contracte individuale de muncă pentru toţi salariaţii sucursalei, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi ale contractului colectiv de muncă, cu excepţia conducerii sucursalelor teritoriale; d) asigură relaţiile cu inspectoratele teritoriale de muncă; e) întocmesc fişa postului fiecărui salariat din sucursală.  +  Articolul 33Sucursalele teritoriale reprezintă Administraţia în raporturile contractuale, în relaţiile cu autorităţile publice şi în faţa instanţelor judecătoreşti.  +  Capitolul V Personalul  +  Articolul 34 (1) Personalul Administraţiei va fi angajat, promovat şi eliberat din funcţie cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii, ale Legii nr. 138/2004 şi ale contractului colectiv de muncă. (2) Salariaţii Administraţiei nu au statut de funcţionari publici.  +  Articolul 35Numărul de posturi preluate de către Administraţie de la Societatea Naţională "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este de 5.920.  +  Articolul 36Numărul de posturi necesar Administraţiei pentru îndeplinirea obiectului de activitate conform Legii nr. 138/2004 este de 9.505.