HOTĂRÂRE nr. 1.209 din 29 iulie 2004privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfa şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 2 septembrie 2004  Având în vedere prevederile art. 69 şi 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi luând în considerare prevederile art. 39 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001,în temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre se aplică motoarelor destinate a fi instalate pe maşini mobile nerutiere pentru stabilirea procedurilor de aprobare de tip în scopul limitării emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la aceste motoare. Prezenta hotărâre va contribui la buna funcţionare a pieţei interne asigurând protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) masina mobila nerutiera - orice masina mobila, echipament industrial mobil sau vehicul prevăzut ori nu cu caroserie, care nu este destinat transportului rutier de pasageri sau de mărfuri, pe care este instalat un motor cu combustie interna, descris la pct. 1 din anexa nr. 1; b) aprobare de tip - procedura prin care autoritatea competentă certifica faptul ca un tip sau o familie de motoare cu combustie interna este conform cu cerinţele tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, referitor la nivelul de emisii de gaze şi particule poluante produse de motor; c) tip de motor - categoria de motoare identice prin caracteristicile esenţiale ale motorului descris în subanexa 1 la anexa nr. 2; d) familie de motoare - clasificare de motoare stabilită de producător, conform căreia motoarele, inclusiv prin proiectarea lor, trebuie să aibă toate caracteristicile similare în privinta emisiilor poluante şi sa satisfacă cerinţele prezentei hotărâri; e) motor reprezentativ - motorul ales dintr-o familie de motoare, care satisface cerinţele prevăzute la pct. 6 şi 7 din anexa nr. 1; f) puterea motorului - puterea neta asa cum este prevăzută la pct. 2.4 din anexa nr. 1; g) data de fabricaţie a motorului - data la care motorul a trecut de controlul final după ce a părăsit linia de fabricaţie. În acest stadiu motorul este pregătit pentru a fi livrat sau depozitat; h) introducere pe piaţa - acţiunea de a face disponibil pe piaţa pentru prima data, contra cost sau cu titlu gratuit, un motor în vederea distribuirii şi/sau utilizării sale în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene; i) producător - persoana fizica sau juridică responsabilă în faţa autorităţii competente care emite certificatul de aprobare de tip, pentru toate aspectele legate de procesul de aprobare de tip şi pentru asigurarea conformitatii producţiei. Aceasta persoana poate să nu fie implicata direct în toate etapele de construcţie a motorului; j) autoritate competentă - organ al administraţiei publice centrale responsabil cu toate aspectele privind aprobarea de tip pentru un motor sau o familie de motoare, acordarea sau retragerea certificatelor de aprobare de tip, asigurarea legăturii cu alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene şi verificarea măsurilor luate de producător în vederea asigurării conformitatii producţiei cu tipul aprobat; k) serviciu tehnic - laborator de încercări sau organism de inspecţie desemnat de autoritatea competentă pentru a efectua încercări, respectiv inspecţii. Aceasta funcţie poate fi asigurata şi de autoritatea competentă, după caz; l) fişa de informaţii - document prevăzut în anexa nr. 2, care conţine informaţiile ce trebuie furnizate de solicitant; m) dosar tehnic de informaţii - ansamblul complet de date tehnice, desene, fotografii etc., furnizate de solicitant serviciului tehnic sau autorităţii, conform prevederilor fisei de informaţii; n) dosar de aprobare de tip - dosarul tehnic cu informaţii însoţit de rapoartele de încercări sau de alte documente pe care serviciul tehnic sau autoritatea competentă le-a adăugat în cursul executării funcţiei sale; o) index al dosarului de aprobare de tip - documentul care prezintă conţinutul dosarului de aprobare de tip, corespunzător numerotat sau notat, astfel încât fiecare pagina să fie uşor identificata; p) motor de schimb - un motor nou-construit, destinat sa înlocuiască motorul unui echipament, şi care a fost furnizat numai în acest scop; q) motor portabil - un motor care satisface cel puţin una dintre cerinţele următoare:(i) motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament care este purtat de operator în timpul executării funcţiilor pentru care a fost conceput echipamentul respectiv;(îi) motorul trebuie utilizat într-un echipament care trebuie să funcţioneze în poziţii multiple, de exemplu în poziţia "rasturnat" sau într-o poziţie inclinata, pentru a îndeplini funcţiile pentru care a fost conceput echipamentul respectiv;(iii) motorul trebuie să fie utilizat într-un echipament a cărui greutate uscata combinata, formată din echipament şi motor, este mai mica de 20 kg şi care prezintă cel puţin una dintre următoarele caracteristici:1. operatorul trebuie să ţină sau sa poarte echipamentul în timpul executării funcţiei ori funcţiilor sale;2. operatorul trebuie să ţină sau sa conducă echipamentul în timpul executării funcţiei ori funcţiilor sale;3. motorul trebuie să fie utilizat la un generator sau la o pompa. r) motor neportabil - un motor, altul decât cel definit ca "motor portabil"; s) motor portabil de uz profesional, care funcţionează în poziţii multiple - un motor portabil care satisface cerinţele prevăzute la lit. q) pct. (i) şi (îi), pentru care producătorul garantează autorităţii competente pentru aprobarea de tip ca va fi aplicată o perioadă de durabilitate a caracteristicilor emisiilor de categoria 3 (conform celor indicate la pct. 2.1 din subanexa 4 la anexa nr. 4); t) perioada de durabilitate a caracteristicilor emisiilor numărul de ore indicate în subanexa 4 la anexa nr. 4, care se utilizează pentru determinarea factorilor de deteriorare; u) familie de motoare fabricate în serii mici - o familie de motoare cu aprindere prin scanteie, care cuprinde o producţie totală anuală mai mica de 5.000 de unităţi; v) producător de motoare cu aprindere prin scanteie în serie mica - un producător a cărui producţie totală anuală este mai mica de 25.000 de unităţi.Cererea în vederea obţinerii aprobării de tip  +  Articolul 3 (1) Pentru obţinerea aprobării de tip pentru un motor sau o familie de motoare, producătorul înaintează autorităţii competente o cerere însoţită de dosarul tehnic de informaţii al cărui conţinut este prezentat în fişa de informaţii prevăzută în anexa nr. 2. Un motor reprezentativ, care corespunde caracteristicilor motorului tip prevăzute în subanexa 1 la anexa nr. 2, trebuie pus la dispoziţie serviciului tehnic responsabil cu efectuarea încercărilor în vederea aprobării. (2) Dacă tipul motorului reprezentativ al unei familii de motoare ales pentru aprobarea de tip nu reprezintă caracteristicile familiei de motoare prevăzute în subanexa 2 la anexa nr. 2, atunci se va alege un alt motor reprezentativ pentru a fi supus aprobării de tip, conform alin. (1). (3) Pentru fiecare motor sau familie de motoare ce trebuie aprobată se face o singura cerere în vederea aprobării de tip unei singure autorităţi competente. Fiecare tip de motor sau familie de motoare care trebuie aprobată face obiectul unei cereri distincte.Procedura de aprobare de tip  +  Articolul 4 (1) Autoritatea competenţa care primeşte o cerere acorda aprobarea de tip pentru toate tipurile sau familiile de motoare care sunt conforme cu informaţiile conţinute în dosarul tehnic de informaţii şi care satisfac cerinţele prezentei hotărâri. (2) Autoritatea competenţa completează toate rubricile corespunzătoare ale certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7, pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care se aproba şi stabileşte sau verifica conţinutul indexului din dosarul de aprobare de tip. Certificatele de aprobare de tip sunt numerotate conform metodei descrise în anexa nr. 8. Certificatul de aprobare de tip completat şi anexele la acesta se transmit solicitantului. (3) În cazul în care motorul supus aprobării nu îşi îndeplineşte funcţia sau nu prezintă anumite caracteristici decât atunci când este conectat cu alte elemente ale masinii mobile nerutiere şi, din aceasta cauza, conformitatea cu una sau mai multe cerinţe ale prezentei hotărâri nu poate fi verificata decât atunci când motorul este conectat cu celelalte elemente ale masinii, în regim real sau simulat, domeniul încercărilor care stau la baza emiterii certificatului de aprobare de tip se limitează corespunzător. În astfel de cazuri certificatul de aprobare de tip al tipului de motor sau al familiei de motoare trebuie să indice restricţiile de utilizare şi eventualele condiţii specifice de instalare a motorului pe masina mobila nerutiera. (4) Autoritatea competenţa: a) trimite lunar instituţiilor similare din statele membre ale Uniunii Europene o lista a aprobărilor de tip ale motoarelor sau ale familiilor de motoare pe care le-a acordat, refuzat sau retras în cursul lunii respective, care conţine informaţiile specificate în anexa nr. 9; b) la primirea unei solicitări transmise de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene trebuie să trimită acesteia:(i) un exemplar al certificatului de aprobare de tip a motorului sau a familiei de motoare în cauza şi/sau un dosar de aprobare pentru fiecare tip de motor sau familie de motoare care a făcut obiectul aprobării, refuzului sau retragerii acesteia; şi/sau(îi) lista motoarelor fabricate în conformitate cu aprobările de tip acordate, conform prevederilor art. 6 alin. (3), cu indicarea informaţiilor prevăzute în anexa nr. 10; şi/sau(iii) o copie de pe declaraţia prevăzută la art. 6 alin. (4). (5) Autoritatea competenţa trebuie să trimită Comisiei Europene în fiecare an şi de fiecare data când primeşte o astfel de cerere, un exemplar al fisei tehnice prevăzute în anexa nr. 11, cuprinzând date tehnice ale motoarelor aprobate de la data ultimei notificări.Modificări ale aprobării de tip  +  Articolul 5 (1) Producătorul trebuie să informeze autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip asupra oricăror modificări din dosarul de aprobare de tip. (2) Producătorul trebuie să transmită, exclusiv autorităţii competente care a acordat aprobarea de tip iniţială, o cerere de modificare sau de extindere a aprobării de tip. (3) Dacă datele incluse în dosarul de aprobare de tip au fost modificate, autoritatea competentă trebuie: a) sa emita, dacă este necesar, pagina/paginile revizuită/revizuite ale dosarului de aprobare de tip, indicând în mod clar pe fiecare pagina revizuită natura modificării şi data ultimei emiteri. La fiecare emitere a paginilor revizuite trebuie modificat şi indexul dosarului de aprobare de tip, care este anexat la certificatul de aprobare de tip, astfel încât sa iasa în evidenta datele celor mai recente modificări; şi b) sa emita un certificat de aprobare de tip revizuit, având un număr de extindere, în cazul în care una dintre informaţiile pe care le conţine s-a modificat, exceptând anexele sale, sau în cazul în care standardele conţinute în prezenta hotărâre s-au modificat de la data la care aprobarea de tip a fost emisă. Noul certificat de aprobare de tip trebuie să menţioneze clar motivul, data revizuirii şi data noii emiteri. (4) Dacă autoritatea competentă considera ca modificarea unui dosar de aprobare de tip necesita noi încercări sau noi verificări, informează producătorul cu privire la aspectele apărute şi eliberează documentele prevăzute la alin. (3) doar după ce s-au realizat încercări sau verificări noi, satisfăcătoare.Conformitatea  +  Articolul 6 (1) Producătorul trebuie să aplice pe fiecare motor fabricat în conformitate cu tipul aprobat marcajul conform prevederilor pct. 3 din anexa nr. 1, inclusiv cu numărul aprobării de tip. (2) În cazul în care certificatul de aprobare de tip, conform art. 4 alin. (3), include restrictii de folosire, producătorul trebuie să întocmească pentru fiecare motor fabricat un document cu informaţii detaliate asupra acestor restrictii şi sa precizeze condiţiile pentru instalarea acestuia. Dacă o serie de motoare de acelaşi tip este livrata unui singur producător de maşini, este suficient ca acesta din urma sa primească, cel mai târziu la data livrării primului motor, un singur document cu astfel de informaţii, însoţit de o lista cu numerele de identificare ale tuturor motoarelor care vor fi livrate. (3) La cererea autorităţii competente, producătorul trebuie să trimită o lista cuprinzând seria numerelor de identificare pentru fiecare tip de motor produs, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. Lista trebuie trimisa într-un interval de 45 de zile de la sfârşitul fiecărui an calendaristic sau imediat după intrarea în vigoare a unei noi reglementări care modifica cerinţele prezentei hotărâri ori imediat după orice altă dată suplimentară stabilită de autoritatea competentă. Lista trebuie să specifice legătură dintre numerele de identificare ale tipului sau familiei de motoare corespunzătoare şi numerele certificatelor de aprobare de tip. De asemenea, lista trebuie să conţină informaţii specifice pentru cazul în care producătorul încetează fabricarea unui tip de motor sau a unei familii de motoare aprobate. Producătorul trebuie să păstreze aceste documente timp de cel puţin 20 de ani. (4) Producătorul trimite autorităţii competente care a acordat aprobarea de tip, în termen de 45 de zile după sfârşitul fiecărui an calendaristic şi la fiecare data de intrare în vigoare prevăzută la art. 9, o declaraţie precizând tipurile şi familiile de motoare, precum şi codurile necesare identificarii motoarelor, pentru motoarele pe care intenţionează să le fabrice începând cu acea data.Acceptarea aprobărilor echivalente  +  Articolul 7 (1) Parlamentul European şi Consiliul, la propunerea Comisiei Europene, pot recunoaşte echivalenta între condiţiile şi dispoziţiile în materie de aprobare pentru motoarele stabilite în prezenta hotărâre şi procedurile stabilite de către regulamentele internaţionale sau de către terţe tari, în cadrul acordurilor multilaterale sau bilaterale dintre Comunitatea Europeană şi terţe tari. (2) Autoritatea competenţa accepta aprobările prevăzute la alin. (1) şi, după caz, marcajul de aprobare prevăzut în anexa nr. 12, ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărâri.Înregistrarea şi introducerea pe piaţa  +  Articolul 8 (1) Autoritatea competenţa nu poate refuza introducerea pe piaţa şi, după caz, înregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe maşini, care îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. (2) Sunt permise introducerea pe piaţa şi, după caz, înregistrarea motoarelor noi, montate sau nemontate pe maşini, doar dacă acestea îndeplinesc cerinţele prezentei hotărâri. (3) Autoritatea competenţa care acorda aprobarea de tip ia toate măsurile necesare în cadrul acestei aprobări pentru înregistrarea şi verificarea, după caz, prin cooperare cu alte autorităţi din statele membre ale Uniunii Europene, a numerelor de identificare ale motoarelor fabricate conform cerinţelor prezentei hotărâri. (4) În timpul controlului conformitatii producţiei, efectuat conform prevederilor art. 12, se poate efectua o verificare suplimentară a numerelor de identificare. (5) Pentru verificarea numerelor de identificare, producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene trebuie să comunice fără întârziere, la cererea autorităţii competente, toate informaţiile necesare privind clienţii săi şi numerele de identificare ale motoarelor declarate fabricate conform art. 6 alin. (3). În cazul în care motoarele sunt vândute unui producător de maşini, nu sunt solicitate informaţii suplimentare. (6) Dacă, la cererea autorităţii competente care acorda aprobarea de tip, producătorul nu poate verifica cerinţele prevăzute la art. 6 şi în special cele cuprinse la alin. (5) al prezentului articol, aprobarea acordată pentru tipul de motor sau familia de motoare în cauza, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, poate fi retrasă. Procedura de informare se efectuează conform prevederilor art. 13 alin. (4).Calendar - Motoare cu aprindere prin comprimare  +  Articolul 9 (1) Autoritatea competenţa nu poate refuza efectuarea procedurii de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi emiterea certificatului de aprobare de tip şi nici nu poate să impună alte cerinţe pentru aprobarea de tip din punctul de vedere al emisiilor poluante pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă motoarele respecta prevederile prezentei hotărâri privind emisiile de gaze şi de particule poluante. (2) Autoritatea competenţa refuza să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi sa emita certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuza emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, după data de 30 iunie 1998, cu o putere încadrată în categoriile prevăzute la lit. a), b) şi c), dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limita prevăzute în tabelul de la pct. 4.1.2.1 din anexa nr. 1: a) categoria A: 130 kW ≤ P ≤ 560 kW; b) categoria B: 75 kW ≤ P < 130 kW; c) categoria C: 37 kW ≤ P < 75 kW. (3) Autoritatea competenţa refuza să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi sa emita certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuza emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în categoriile indicate, dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limita prevăzute în tabelul de la pct. 4.1.2.3 din anexa nr. 1, după cum urmează: a) începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru motoarele din categoria D, respectiv 18 kW ≤ P < 37 kW; b) începând cu data de 1 ianuarie 2003, pentru motoarele din categoria E, respectiv 130 kW ≤ P ≤ 560 kW; c) începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru motoarele din categoria F, respectiv 75 kW ≤ P < 130 kW; d) începând cu data de 1 ianuarie 2005, pentru motoarele din categoria G, respectiv 37 kW ≤ P < 75 kW. (4) După expirarea termenelor prevăzute la alin. (3), cu excepţia maşinilor şi motoarelor destinate exportului în terţe tari, autoritatea competentă permite înregistrarea şi, dacă este cazul, introducerea pe piaţa a motoarelor, fie ca sunt sau nu sunt instalate pe maşini, numai dacă acestea sunt conforme cerinţelor prezentei hotărâri şi numai dacă motorul este aprobat în conformitate cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (2) şi (3). (5) Categoriile de motoare şi termenele limita aplicabile fazei I sunt următoarele: a) categoria A: 31 decembrie 1998; b) categoria B: 31 decembrie 1998; c) categoria C: 31 martie 1999. (6) Categoriile de motoare şi termenele limita aplicabile fazei II sunt următoarele: a) categoria D: 1 ianuarie 2003; b) categoria E: 1 ianuarie 2003; c) categoria F: 1 ianuarie 2005; d) categoria G: 1 ianuarie 2005. (7) Pentru fiecare categorie, autoritatea competentă poate hotărî amânarea cu 2 ani a aplicării cerinţelor menţionate mai sus în ceea ce priveşte motoarele cu o dată de producţie anterioară datelor prevăzute în alin. (4), (5) şi (6). (8) Autorizaţia acordată motoarelor din faza I expira începând cu data aplicării obligatorii a fazei II.Calendar - Motoare cu aprindere prin scanteie  +  Articolul 10 (1) În sensul prezentei hotărâri, motoarele cu aprindere prin scanteie sunt clasificate astfel: clasa principala S - motoare mici de o putere neta ≤ 19 kW.Clasa principala S este împărţită în două categorii:(i) H - motoare destinate maşinilor portabile;(ii) N - motoare destinate maşinilor neportabile.
    CLASA/CATEGORIACILINDREE (cm3)
    Motoare portabile:  
    Clasa SH: 1< 20
    Clasa SH: 2>= 20 < 50
    Clasa SH: 3>= 50
    Motoare neportabile:  
    Clasa SN: 1< 66
    Clasa SN: 2>= 66 < 100
    Clasa SN: 3>= 100 < 225
    Clasa SN: 4>= 225
  (2) Începând cu data de 11 august 2005, autoritatea competentă nu poate refuza efectuarea procedurii de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare cu aprindere prin scanteie şi emiterea certificatului de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi nici nu poate să impună alte cerinţe pentru aprobarea de tip din punct de vedere al emisiilor poluante pentru maşinile mobile nerutiere pe care este instalat un astfel de motor, dacă aceste motoare respecta cerinţele prezentei hotărâri privind emisiile de gaze şi particule poluante. (3) Începând cu data de 11 august 2005, autoritatea competentă refuza să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi sa emita certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuza emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor, dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limita prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.1 din anexa nr. 1. (4) Autoritatea competenţa refuza să efectueze procedura de aprobare de tip pentru un tip de motor sau o familie de motoare şi sa elibereze certificatul de aprobare de tip prevăzut în anexa nr. 7 şi refuza emiterea oricărei alte aprobări de tip pentru maşini mobile nerutiere pe care este instalat un motor cu o putere încadrată în clasele indicate, dacă respectivele motoare nu satisfac cerinţele prezentei hotărâri şi dacă nivelul emisiilor de gaze şi de particule poluante nu se încadrează în valorile limita prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, după cum urmează: a) după data de 1 august 2005, pentru motoarele din clasele SN: 1 şi SN: 2; b) după data de 1 august 2006, pentru motoarele din clasa SN: 4; c) după data de 1 august 2007, pentru motoarele din clasele SH: 1, SH: 2 şi SN: 3; d) după data de 1 august 2008, pentru motoarele din clasa SH: 3. (5) Cu excepţia maşinilor şi motoarelor destinate exportului către alte state decât statele membre ale Uniunii Europene, după 6 luni de la datele prevăzute la alin. (3) şi (4) pentru categoriile de motoare în cauza, autoritatea competentă autorizeaza introducerea pe piaţa a motoarelor doar dacă satisfac cerinţele prezentei hotărâri, indiferent dacă acestea sunt instalate sau nu sunt instalate pe maşini. (6) Autoritatea competenţa autorizeaza etichetarea şi marcajul special pentru tipurile sau familiile de motoare care satisfac valorile limita prevăzute în tabelul de la pct. 4.2.2.2 din anexa nr. 1, înaintea termenelor prevăzute la alin. (5), pentru a indica faptul ca echipamentul în cauza satisface anticipat valorile limita impuse. (7) Sunt exceptate de la termenele de implementare a valorilor limita ale emisiilor prevăzute în faza II, pe o perioadă de 3 ani după intrarea în vigoare a acestor valori limita, maşinile prevăzute la lit. a)-f). În timpul celor 3 ani se aplică valorile limita prevăzute în faza I următoarelor maşini: a) ferastraie portabile - echipament portabil conceput pentru a tăia lemne cu ajutorul unui lant taietor, care trebuie să fie ţinut cu doua mâini şi să aibă o cilindree de peste 45 cmc, conform standardului român care adopta standardul european armonizat EN ISO 11681-1; b) masina echipata cu un maner la partea superioară (de exemplu: masina de gaurit şi ferastraul portabil destinat întreţinerii arborilor) - echipament portabil prevăzut cu un maner la partea superioară, conceput pentru a efectua găuri sau a tăia lemne cu ajutorul unui lant taietor, conform standardului SR EN ISO 11681-2; c) curatitor portabil cu motor cu ardere interna echipament portabil dotat cu o lama rotativa din metal sau material plastic, destinat a tăia buruienile, maracinisurile, arborii mici şi vegetatia similară. El trebuie să fie conceput conform standardului SR EN ISO 11806, pentru a funcţiona în poziţii multiple (de exemplu, în poziţie orizontala sau rasturnata) şi să fie de cilindree mai mare de 40 cmc; d) taietor portabil de gard viu - echipament portabil conceput pentru taierea gardurilor vii şi tufisurilor cu ajutorul uneia sau mai multor lame ascutite funcţionând printr-o mişcare de du-te-vino, conform standardului SR EN 774; e) ferastraie circulare portabile cu motoare cu ardere interna - echipament portabil conceput pentru a tăia materiale dure ca piatra, asfalt, beton sau oţel, cu ajutorul unei lame metalice rotative şi având o cilindree mai mare de 50 cmc, conform SR EN 1454; f) motoare neportabile din clasa SN: 3 cu axa orizontala: numai motoare din clasa SN: 3 neportabile, având o axa orizontala şi producand o energie egala sau mai mica de 2,5 kW, utilizate mai ales în scopuri industriale determinate, adică motocultoarele, motocositoarele, aeratoarele de gazon şi generatoarele. (8) Cu toate acestea, pentru fiecare categorie, autoritatea competentă poate să amâne cu 2 ani termenele prevăzute la alin. (4), (5) şi (6), pentru motoarele a căror data de fabricaţie este anterioară acestor termene.Exceptari şi alte proceduri
   +  Articolul 11 (1) Prevederile art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (4) şi ale art. 10 alin. (5) nu se aplică: a) motoarelor destinate utilizarilor militare; b) motoarelor care fac obiectul unei derogări conform prevederilor alin. (2) şi (3). (2) Un motor de schimb trebuie să fie în conformitate cu valorile limita pe care motorul înlocuit trebuia să le respecte la introducerea pe piaţa. Menţiunea "MOTOR DE SCHIMB" se adauga pe o eticheta aplicată pe motor sau se include în manualul de utilizare. (3) Intrarea în vigoare a prevederilor art. 10 alin. (5) şi (6) este amânată cu 3 ani pentru producătorii de motoare în serii mici. (4) Prevederile art. 10 alin. (5) şi (6) sunt înlocuite cu prevederile corespunzătoare fazei I, pentru toate familiile de motoare produse în serie mica de cel mult 25.000 de unităţi, cu condiţia ca diferitele familii de motoare sa corespundă fiecare unei cilindree diferite. (5) La cererea producătorului, se exceptează de la prevederile art. 9 motoarele de la sfârşitul unei serii care se mai afla în stoc sau motoarele maşinilor mobile nerutiere aflate în stoc la termenul/termenele limita pentru introducerea pe piaţa, în următoarele condiţii: a) producătorul trebuie să înainteze o cerere către autoritatea care a aprobat tipul/tipurile sau familia/familiile de motoare corespunzătoare anterior datei intrării în vigoare a termenului/termenelor limita; b) cererea producătorului trebuie să fie însoţită de lista prevăzută la art. 6 alin. (3), care să cuprindă motoarele noi care nu sunt introduse pe piaţa până la termenul/termenele limita. În cazul în care motoarele sunt cuprinse pentru prima data în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri, producătorul trebuie să înainteze cererea de exceptare către autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene unde se afla locul de depozitare a motoarelor; c) cererea trebuie să precizeze motivele tehnice şi/sau economice pe care se bazează; d) motoarele trebuie să fie conforme cu un tip sau o familie a căror aprobare de tip nu mai este valabilă sau pentru care aprobarea de tip nu a fost necesară anterior, dar care au fost produse înainte de termenul limita; e) motoarele trebuie să fi fost depozitate fizic pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene înainte de termenul/termenele limita; f) numărul maxim de motoare noi care aparţin unuia sau mai multor tipuri introduse pe piaţa prin derogare, conform prevederilor alin. (1), nu trebuie să depăşească 10% din numărul tipurilor de motoare noi care au fost introduse pe piaţa în cursul anului precedent; g) dacă cererea este acceptată, autoritatea competentă trebuie să trimită în termen de o luna autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene caracteristicile şi motivele derogarilor acordate producătorilor; h) autoritatea competentă care a acordat derogarile se va asigura ca producătorul respecta toate obligaţiile corespunzătoare; i) autoritatea competentă eliberează pentru fiecare motor în cauza un certificat de conformitate cu o menţiune specială. După caz, se poate folosi un singur document consolidat, care conţine toate numerele de identificare ale motoarelor în cauza; j) autoritatea competentă comunică anual Comisiei Europene lista derogarilor, precizând motivele pentru care acestea au fost acordate. (6) Aceasta posibilitate este limitată la o perioadă de 12 luni de la data la care motoarele au fost supuse pentru prima data termenelor limita de introducere pe piaţa.Măsuri privind conformitatea producţiei  +  Articolul 12 (1) Înainte de acordarea aprobării de tip, autoritatea verifica, în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1, dacă este cazul, în cooperare cu alte autorităţi competente din statele membre ale Uniunii Europene, faptul ca au fost luate măsurile necesare pentru a asigura un control eficient al conformitatii producţiei înaintea acordării aprobării de tip. (2) Autoritatea competenţa verifica, în ceea ce priveşte cerinţele prevăzute la pct. 5 din anexa nr. 1, dacă este cazul, în cooperare cu alte autorităţi competente, faptul ca măsurile prevăzute la alin. (1) sunt în continuare adecvate şi ca fiecare motor produs, care poarta un număr de aprobare de tip, conform prevederilor prezentei hotărâri, corespunde descrierii prezentate în certificatul de aprobare de tip pentru motorul sau familia de motoare aprobate şi în anexele la acesta.Neconformităţi ale tipului motorului sau ale familiei de motoare aprobate  +  Articolul 13 (1) Se considera neconforme cu tipul motorului sau familiei de motoare aprobate motoarele care prezintă abateri de la datele tehnice cuprinse în certificatul de aprobare de tip şi/sau în documentaţia pentru aprobarea de tip, abateri care nu au fost autorizate de către autoritatea competentă, conform art. 5 alin. (3). (2) Dacă autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip constata ca motoarele însoţite de certificate de aprobare de tip sau care poarta un marcaj de aprobare nu sunt conforme tipului sau familiei pe care a aprobat-o, aceasta solicita producătorului sa ia măsurile necesare pentru a aduce motoarele în cauza în stare de conformitate cu tipul de motor aprobat. Autoritatea competenţa notifica autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene măsurile luate, care pot sa vizeze, dacă este cazul, retragerea aprobării de tip. (3) Dacă autoritatea competentă a constatat ca motoarele care poarta un număr de aprobare nu sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate, aceasta poate să ceara autorităţii din statul membru al Uniunii Europene care a acordat aprobarea de tip sa verifice dacă motoarele în curs de fabricaţie sunt conforme tipului motorului sau familiei de motoare aprobate. Aceasta verificare trebuie efectuată în următoarele 6 luni de la data înregistrării cererii. (4) Autoritatea competenţa are obligaţia sa informeze autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, într-un interval de o luna, asupra retragerii unei aprobări de tip şi asupra motivelor care justifica această măsură. (5) Dacă autoritatea competentă care a acordat aprobarea de tip contesta neconformitatea care i-a fost notificată, atunci autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene implicate trebuie să incerce soluţionarea diferendului. Comisia este informată despre acest lucru şi, dacă este cazul, procedează la consultări corespunzătoare în vederea obţinerii unei soluţii.Cerinţe pentru protecţia utilizatorilor  +  Articolul 14Autorităţile publice pot reglementa cerinţe specifice de protecţie pentru lucrătorii care utilizează maşinile mobile nerutiere, cu condiţia ca acest fapt sa nu afecteze introducerea pe piaţa a motoarelor în cauza.Adaptarea la progresul tehnic  +  Articolul 15Adaptarea la progresul tehnic a prevederilor cuprinse în anexele la prezenta hotărâre, cu excepţia cerinţelor prevăzute la pct. 1, 2.1-2.8 şi 4 din anexa nr. 1, se face prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, ulterior modificărilor adoptate în acest sens de către Comisia Europeană.Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 16 (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi, în condiţiile legii. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) neprezentarea la autoritatea competentă care acorda certificatul de aprobare de tip în vederea înregistrării şi/sau aprobării de tip, cu retragerea de pe piaţa a produsului; b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei şi retragerea de pe piaţa a motoarelor, după caz; c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1), cu amendă de la 25 milioane lei la 50 milioane lei, retragerea aprobării de tip şi interzicerea introducerii pe piaţa a motoarelor; d) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), cu amendă de la 75 milioane lei la 100 milioane lei şi retragerea de pe piaţa a motoarelor; e) nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la nivelul emisiilor poluante se sancţionează conform art. 47 pct. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001; f) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (5), cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei şi retragerea de pe piaţa a motoarelor. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) şi f) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Economiei şi Comerţului. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) lit. e) se fac de personalul împuternicit de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, conform atribuţiilor stabilite prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 243/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001. (5) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin. (2)-(4) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de personalul împuternicit de Ministerul Economiei şi Comerţului sau de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, după caz, din care rezultă limitarea introducerii pe piaţa a motoarelor, va menţiona temeiul legal al actului emis şi va fi adusă la cunoştinţa persoanelor interesate. Împotriva acestui act se poate face plângere la instanţa de contencios administrativ competenţa, în condiţiile legii.Organisme  +  Articolul 18 (1) Ministerul Economiei şi Comerţului este autoritatea competentă care acorda certificatul de aprobare de tip pe baza rapoartelor tehnice emise de serviciul tehnic, conform prevederilor prezentei hotărâri. (2) Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Economiei şi Comerţului va desemna prin ordin al ministrului economiei şi comerţului serviciul tehnic care efectuează încercările în vederea aprobării de tip. Ordinul ministrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 19Prevederile art. 4 alin. (4) şi (5), ale art. 11 alin. (5) lit. g) şi j) şi ale art. 13 alin. (2) teza a II-a, alin. (3), (4) şi (5) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna destinate maşinilor mobile nerutiere şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 şi 623 bis din 22 august 2002.  +  Articolul 23Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala Directiva 97/68/EC a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la măsurile privind limitarea emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la motoare cu ardere interna, instalate pe maşini mobile nerutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 59 din 27 februarie 1998, modificată şi completată prin Directiva 2001/63 a Parlamentului European şi a Consiliului privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 97/68 şi prin Directiva 2002/88/EC a Parlamentului European şi a Consiliului pentru amendarea Directivei 97/68/EC .--------- Notă *) Anexele nr. 1-12 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.209.---------