HOTĂRÂRE nr. 1.295 din 13 august 2004privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 31 august 2004    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003,în temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Pentru punerea în aplicare a Planului naţional prevăzut la art. 1, se constituie, la nivel de experţi şi în subordinea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane, prevăzut de Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003, Subgrupul pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a traficului de copii. (2) Modul de organizare şi funcţionare a subgrupului prevăzut la alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie, ce va fi emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Coordonarea metodologică şi activitatea de secretariat ale subgrupului prevăzut la alin. (1) se asigură de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului şi Adopţie.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuAutoritatea Naţională pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Gabriela Coman,secretar de statBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.295.  +  Anexa PLAN NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU PREVENIREAŞI COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII(2004-2007)*Font 8*───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┐    OBIECTIVE │ TIP DE ACTIVITATE │RESPON-│PARTE- │ TER- │               │ │SABIL │NERI │ MEN │               │ │PENTRU │ │ │               │ │IMPLE │ │ │               │ │MEN- │ │ │               │ │TARE │ │ │───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┤  EVALUARE, ANALIZA, CERCETARE │───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┤1. Evaluarea │a) identificarea studiilor relevante privind traficul de copii │ANPCA/ │MJ,MAE,│ 2005 │dimensiunii │pe plan intern şi internaţional, analiza acestora şi corelarea │MMSSF -│MEC;MS;│ │actuale a │informaţiilor; │ MAI │ │ │fenomenului │b) realizarea unei cercetări, la nivel naţional, pentru evaluarea│ │CJ/CL- │ │traficului de │dimensiunii actuale a fenomenului şi identificarea formelor │ │DAS/DPC│ │copii şi iden- │existente, a caracteristicilor populaţiei ţinta şi a cauzelor │ │UNICEF,│ │tificarea for- │specifice; │ │ILO- │ │melor existente│c) corelarea şi procesarea informaţiilor rezultate din │ │IPEC, │ │a caracteristi-│activităţile pct. a) şi b) şi elaborarea recomandărilor privind │ │ OIM, │ │cilor populati-│strategiile de acţiune, programele şi activităţile necesare, │ │UNDP; │ │ei ţinta şi a │cu asigurarea complementarităţii acţiunilor din domeniile conexe;│ │ │ │cauzelor │ │ │ ONG │ │specifice, pe │d) redactarea raportului de cercetarea şi punerea acestuia la │ │ │ │plan intern şi │dispoziţia instituţiilor interesate; │ │ │ │international │ │ │ │ │───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤2. Evaluarea │a) crearea, la nivel naţional, a unei baze de date centraliza- │ANPCA/ │MJ,MAE,│a)2005│periodica a │toare care, sa cuprindă, în dinamica, ansamblul informaţiilor │MMSSF -│MEC;MS;│ │dimensiunii şi │referitoare la traficul de copii pe plan intern şi internaţional,│MAI │ │ │caracteristici-│cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor │ │ CJ/CL-│ │lor fenomenului│personale; │ │ DAS/ │ │la nivel jude- │ │ │ DPC; │b)2005│ţean, naţional │b) crearea simultana, la nivel local (judeţ/sector), a unor baze │ │UNICEF,│ │şi internatio- │de date corelate cu baza de date centralizatoare de la nivel │ │ILO- │ │nal şi elabora-│naţional; │ │IPEC, │ │rea de recoman-│ │ │ OIM, │ │dari privind │ │ │ UNDP; │ │orientarea │ │ │ ONG │ │acţiunilor │ │ │ │ │               │c) actualizarea permanenta a bazelor de date locale şi a bazei de│ │ │c)per-│               │date centralizatoare; │ │ │manent│               │ │ │ │ │               │d) evaluarea periodica a dinamicii fenomenului, la nivel judeţean│ │ │ │               │naţional şi internaţional, pe baza informaţiilor existente în │ │ │d)anua│               │bazele de date create la nivel local şi naţional şi a │ │ │ │               │informaţiilor furnizate de noi cercetări relevante în materie; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │e) elaborarea de recomandări privind orientarea acţiunilor │ │ │e)anua│               │necesare, cu asigurarea complementarităţii acţiunilor din │ │ │ │               │domeniile conexe; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │f) punerea la dispoziţie a rezultatelor către instituţiile │ │ │f)per-│               │interesate │ │ │manent│───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤3.Identificarea│a) evaluarea legislaţiei naţionale în materie, în raport atât cu │MJ-MAI-│ │2005 │lipsurilor din │legislaţia comunitara şi internaţionala, cat şi cu datele │MEC; │ │ │legislatia │obţinute în urma evaluării fenomenului, şi identificarea │ANPCA/ │CJ/CL- │ │naţionala în │lipsurilor; │MMSSF │DAS/DPC│ │materie şi a │ │ │ │ │problemelor │b) realizarea unui studiu, la nivel naţional, pentru │ │ UMCEF;│ │existente în │identificarea problemelor intampinate de către instituţiile cu │ │ OIM; │ │aplicarea │atribuţii în domeniu, în aplicarea legislaţiei în materie, şi │ │ILO- │ │acesteia de │pentru evaluarea necesarului de servicii specializate; │ │IPEC; │ │către institu- │ │ │ ONG │ │tiile cu │c) elaborarea recomandărilor privind modificarea şi completarea │ │ │ │atribuţii în │legislaţiei şi a celor privind necesarul de servicii; │ │ │ │domeniu │ │ │ │ │               │d) redactarea raportului de cercetare şi punerea acestuia la │ │ │ │               │dispoziţia instituţiilor interesate; │ │ │ │───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┤   PREVENIRE │───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┤4.Informarea │a) realizarea, prin colaborare interinstituţională, de campanii │ANPCA/ │MEC,MS;│a)per-│şi sensibili- │mediatice, naţionale şi locale, inclusiv realizarea de materiale │MMSSF- │ │manent│zarea populati-│informative de tip broşuri, pliante, afişe, panouri, şi difuzarea│ MAI │CJ/CL- │ │ei cu privire │/afişarea acestora în diverse locuri şi instituţii publice; │ │DPC/DAS│ │la fenomenul │ │ │UNICEF,│ │traficului de │b) realizarea de materiale documentare şi prezentări de │ │ ILO- │ │copii, riscuri-│evenimente interne şi internaţionale în materie şi publicarea │ │IPEC, │ │le pe care le │lor periodica în Buletinul informativ al ANPCA │ │ OIM; │b)tri-│prezinta şi │«În interesul copilului»; │ │ ONG │mestri│dispozitiile │ │ │ │al │legii, privind │ │ │ │ │sanctiunile │ │ │ │ │prevăzute pen- │ │ │ │ │tru infractori │ │ │ │ │şi drepturile │ │ │ │ │victimelor │ │ │ │ │───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤5.Dezvoltarea │a) adaptarea strategiilor şi programelor locale la nevoile │ANPCA/ │MEC,MS;│a)2005│sistemului de │specifice de intervenţie pentru prevenirea fenomenului şi │MMSSF- │CJ/CL- │anual │servicii desti-│susţinerea acestora prin iniţierea unor programe naţionale │ MAI │DPC/DAS│ │nate asistentei│interinstitutionale, cu asigurarea complementarităţii acţiunilor │ │ │ │şi sprijinirii │din domeniile conexe │ │UNICEF,│ │familiilor în │- imbunătăţirea ofertei de servicii integrate pentru familiile │ │ILO- │ │dificultate, │ aflate în dificultate, care să ofere indrumare şi sprijin în │ │IPEC, │ │în special în │ obţinerea unor drepturi materiale şi financiare prevăzute de │ │OIM; │ │zonele cu risc │ lege, consiliere familiala, psihologică, juridică, sprijin │ │ │ │crescut în ceea│ pentru (re)integrarea şcolară sau (re)integrare socio- │ │ ONG │ │ce priveste │ profesionala, informare şi sensibilizare privind riscurile │ │ │ │fenomenul │ traficului pentru copil, sancţiunile prevăzute de lege pentru │ │ │ │traficului │ infracţiunea de trafic şi drepturile victimelor ; │ │ │ │de copii │- îmbunătăţirea ofertei de petrecere a timpului liber, pentru │ │ │ │               │ copii şi tineri, prin colaborarea cu inspectoratele şcolare │ │ │ │               │ şi instituţiile pentru cultura şi sport; │ │ │ │               │- îmbunătăţirea ofertelor privind formarea profesionala şi a │ │ │ │               │ ofertei de muncă pentru tineri şi adulţi, prin colaborarea cu │ │ │ │               │ inspectoratele şcolare, oficiile de muncă, ONG şi sectorul │ │ │ │               │ de afaceri; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │b) identificarea materialelor relevante privind bunele practici, │ │ │b)2005│               │existente în domeniul prevenirii traficului de copii (materiale │ │ │ │               │OIM, UNICEF, ILO, Salvaţi Copiii, FAMNET), promovarea lor şi │ │ │ │               │elaborarea de noi materiale, în completarea acestora; │ │ │ │───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┤       PROTECŢIA, REABILITAREA ŞI REINTEGRAREA SOCIALA A VICTIMELOR │───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┤6. Crearea unui│a) organizarea unor echipe mixte de intervenţie (formate din │ANPCA/ │CJ/CJ- │a)Trim│sistem de ser- │reprezentanţi ai MAI, ai serviciilor sociale pentru copii sau ai │MMSSF- │DPC/DAS│ IV │vicii care să │ONG-urilor partenere), pentru asigurarea identificării şi a │ MAI │ │ 2004 │asigure pro- │preluării în condiţii de securitate, de la toate punctele de │ │ OIM, │ │tectia, │frontiera, atât a copiilor victime, cat şi a copiilor returnati │ │ UNICEF│ │reabilitarea │şi neinsotiti de reprezentanţi legali, susceptibili de a fi │ │ ILO,│ │şi reintegra- │victime; │ │ │ │rea sociala a │ │ │ ONG │ │copiilor │b) elaborarea unor proceduri unitare privind repatrierea copiilor│ │ │b)Trim│victime ale │români neacompaniati de reprezentanţi legali; │ │ │ IV │traficului │ │ │ │ 2004 │intern şi │c) crearea - în judeţele de graniţa ale tarii şi în municipiul │ │ │ │international │Bucureşti - a unei reţele naţionale de (10) centre destinate │ │ │c)2005│               │protecţiei şi asistentei de urgenta, medicale, psihologice şi │ │ │ │               │juridice, a copiilor victime ale traficului şi a copiilor │ │ │ │               │susceptibili de a fi victime; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │d) dezvoltarea reţelei naţionale a centrelor de protecţie şi │ │ │ │               │asistenţa de urgenta în materie şi în alte judeţe ale tarii, în │ │ │ │               │funcţie de evoluţia nevoilor; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │e) elaborarea regulamentului-cadru pentru organizarea şi │ │ │ │               │funcţionarea centrelor destinate protecţiei şi asistentei de │ │ │e)Trim│               │urgenta a copiilor victime ale traficului; │ │ │ III │               │ │ │ │ 2004 │               │f) elaborarea standardelor minime obligatorii pentru centrele │ │ │f)Trim│               │destinate protecţiei şi asistentei de urgenta a copiilor victime │ │ │ IV │               │ale traficului; │ │ │ 2004 │               │ │ │ │ │               │g) dezvoltarea de servicii specializate de consiliere şi sprijin,│ │ │g)2005│               │pentru reabilitarea psihologica şi (re)integrarea sociala a │ │ │ 2007 │               │copiilor victime ale traficului - pornind de la structurile │ │ │ │               │specializate deja existente, destinate copiilor neglijaţi, │ │ │ │               │abuzaţi şi exploataţi (18 servicii deja existente la nivel │ │ │ │               │naţional); │ │ │ │               │ │ │ │ │               │h) asigurarea, de către instituţiile abilitate prin lege, │ │ │h)per-│               │a masurilor de protecţie adecvate situaţiei particulare a │ │ │manent│               │copiilor victime ale traficului şi a copiilor repatriaţi în │ │ │ │               │urgenta, neacompaniati de reprezentanţi legali; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │i) asigurarea monitorizării copiilor, de către direcţiile pentru │ │ │i)per-│               │protecţia copilului, până la incheierea procesului de reabilitare│ │ │manent│               │psihologica şi (re)integrare sociala; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │j) identificarea materialelor de bune practici, existente în │ │ │ │               │domeniul protecţiei şi reintegrării sociale a copiilor traficaţi,│ │ │j)2005│               │şi elaborarea unui ghid de bune practici, pe baza corelării │ │ │ │               │materialelor relevante şi a completării acestora │ │ │ │───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┤   COMBATEREA TRAFICULUI DE COPII │───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┤7. Securizarea │a) securizarea documentelor de călătorie eliberate copiilor; │MAI-MJ │ANPCA/ │a)2005│controlului │ │ │MMSSF, │ │copiilor la │b) îmbunătăţirea controlului, la trecerea frontierei, a │ │MAE; │b)Trim│trecerea │documentelor de identitate şi de călătorie eliberate │ │OIM; │ III │frontierei │copiilor; │ │ILO- │ 2004 │de stat │c) modificarea metodologiei de înregistrare a copiilor, la │ │IPEC; │ │               │trecerea frontierei de stat, prin precizarea elementelor de │ │ │ │               │identitate ale acestora; │ │ ONG │c)Trim│               │ │ │ │ III │               │d) instruirea ofiţerilor de control al paşapoartelor, de politie │ │ │ 2004 │               │de frontieră şi din cadrul autorităţilor de imigrări, pentru │ │ │d)Trim│               │identificarea eventualilor traficanţi şi a posibililor copii │ │ │ III │               │victime; │ │ │ 2004 │───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼──────┤8. Asigurarea │a) desfăşurarea de acţiuni comune cu ţările membre ale Pactului │MAI-MJ │ANPCA/ │a)per-│cooperarii │de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est: derularea de programe │ │MMSSF, │manent│internationale │bilaterale sau regionale de prevenire în tarile sursa pentru │ │MAE; │ │în materie de │traficul de persoane, organizarea de seminarii pe teme de interes│ │ OIM; │ │prevenire şi │comun, stabilirea unui sistem de coordonare la nivel regional │ │ ILO- │ │combatere a │şi de informare reciprocă; │ │IPEC; │ │traficului de │ │ │ ONG │ │copii, precum │b) promovarea cooperării internaţionale în vederea depistării │ │ │b)per-│şi în materie │reţelelor de trafic de copii pentru toate formele de exploatare, │ │ │manent│de protecţie │inclusiv exploatarea prin muncă şi exploatarea sexuală; │ │ │ │a victimelor │ │ │ │ │               │c) participarea la acţiunile organizate de instituţiile │ │ │c)per-│               │internaţionale pe plan regional şi european, pentru coordonarea │ │ │manent│               │acţiunilor şi a metodologiei de lucru; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │d) adaptarea în plan intern a instrumentelor utilizate la nivel │ │ │d)per-│               │internaţional în ceea ce priveşte protecţia şi asistenţa │ │ │manent│               │victimelor, precum şi pentru implementarea acestora în │ │ │ │               │activitatea cotidiană a serviciilor specializate în materie; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │e) consolidarea reţelei corespondenţilor comunitari; │ │ │e)Trim│               │ │ │ │ IV │               │ │ │ │ 2004│               │ │ │ │ │               │f) participarea la reuniunile Eurojust şi EJN în calitate de │ │ │f)per-│               │observatori; │ │ │manent│               │ │ │ │ │               │g) reorganizarea reţelei corespondenţilor în materie de asistenţa│ │ │g)Trim│               │judiciara internaţionala; │ │ │II │               │ │ │ │ 2004 │               │h) realizarea de programe pentru cooperarea cu organizaţii │ │ │h)per-│               │internaţionale şi naţionale, centrale şi locale, prin intermediul│ │ │manent│               │site-ului din cadrul reţelei ENACT; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │i) dezvoltarea unei reţele de actori implicaţi în prevenirea │ │ │i)2005│               │traficului de copii şi asistarea victimelor, în cadrul reţelei │ │ │ │               │ENACT; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │j) asigurarea asistenţei tehnice şi financiare pentru │ │ │j)per-│               │implementarea programelor de prevenire a traficului, a program. │ │ │manent│               │de protecţie şi asistenţă a copiilor victime, pentru formarea │ │ │ │               │personalului implicat în activităţile de prevenire şi combatere │ │ │ │               │a traficului de copii, precum şi pentru îmbunătăţirea sistemului │ │ │ │               │legislativ; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │k) informarea misiunilor diplomatice în legătură cu problematica │ │ │k)Trim│               │specifică privind traficul cu copii; │ │ │IV. │               │ │ │ │ 2004 │               │l) încheierea de acorduri bilaterale şi multilaterale cu statele │ │ │l)per-│               │afectate de fenomenul traficului de copii; │ │ │manent│───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┤         ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGISLATIV │───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┤9. Consolidarea│a) adoptarea proiectului noului Cod Penal; │MJ-MAI-│INM; │2004 -│legislaţiei │ │ANPCA/ │MEC; │2006 │naţionale cu │ │MMSSF │ │ │incidenţa │b) adoptarea Legii privind unele măsuri pentru asigurarea │ │ │ │asupra trafi- │protecţiei victimelor infracţiunilor; │ │UNICEF;│ │cului de copii │ │ │OIM; │ │şi alinierea │c) adoptarea proiectului Legii privind cooperarea judiciară │ │ILO- │ │acesteia la │internaţională în materie penală şi a Deciziei Cadru nr. 584 din │ │IPEC; │ │legislatia │2002 privind Mandatul European de Arestare; │ │ONG │ │comunitara şi │ │ │ │ │internationala │ │ │ │ │               │ │ │ │ │               │d) adoptarea unui proiect de lege privind incriminarea faptelor │ │ │ │               │comise de transportatorii internaţionali de persoane; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │e) modificarea legislaţiei antitrafic pentru urmărirea │ │ │ │               │veniturilor obţinute din exploatarea victimelor, transferate la │ │ │ │               │alte persoane (familie, prieteni); │ │ │ │               │ │ │ │ │               │f) modificarea legislaţiei antitrafic pentru pedepsirea │ │ │ │               │transportatorilor privaţi şi a proprietarilor de locuinţe care │ │ │ │               │au facilitat procesul de traficare; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │g) adoptarea proiectelor de lege privind "Protecţia copilului", │ │ │ │               │"Regimul juridic al adopţiei", "Înfiinţarea Autorităţii Naţionale│ │ │ │               │pentru Protecţia Drepturilor Copilului" şi "Organizarea şi │ │ │ │               │funcţionarea Oficiului Naţional pentru Adopţii", adoptarea │ │ │ │               │legislaţiei secundare şi înfiinţarea, conform acestui pachet │ │ │ │               │legislativ, a Tribunalelor specializate pentru copil şi familie; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │i) formarea reţelei judecătorilor specializaţi în soluţionarea │ │ │ │               │cauzelor de trafic de fiinţe umane; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │j) adoptarea Legii privind organizarea judiciara; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │k) Adoptarea Legii privind statutul magistraţilor; │ │ │ │               │ │ │ │ │               │l) adoptarea Legii privind organizarea şi funcţionarea │ │ │ │               │Consiliului Superior al Magistraturii; │ │ │ │───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┤    DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE A ORGANISMELOR RELEVANTE IN MATERIE │───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────┤10. Formarea │a) realizarea unui studiu, la nivel naţional, pentru │ANPCA/ │MEC,MS;│a.2005│personalului │identificarea categoriilor profesionale implicate şi │MMSSF- │ │ │din structurile│a nevoilor de formare specifică; │MAI │UNICEF,│ │centrale şi │ │ │OIM,ILO│ │locale, cu │b) asigurarea formarii continue a profesioniştilor │ │ -IPC, │ │atribuţii în │de la nivel central şi local │ │ │b.2005│materie │ - elaborarea de programe cadru, prin corelarea programelor de │ │ ONG. │ -2007│               │ formare existente; │ │ │ │               │ - autorizarea formatorilor din domeniu │ │ │ │               │ - acreditarea ONG ca furnizori de formare │ │ │ │               │c) contractarea programelor de formare necesare. │ │ │c.per-│               │ │ │ │manent│───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┘LISTAcuprinzând abrevierile folosite în Planul naţionalde acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii1. ANPCA - Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Copilului şi Adopţie2. MMSSF - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei3. MAI - Ministerul Administraţiei şi Internelor4. MJ - Ministerul Justiţiei5. MAE - Ministerul Afacerilor Externe6. MEC - Ministerul Educaţiei şi Cercetării7. MS - Ministerul Sănătăţii8. CJ/CL - Consiliu judeţean/Consiliu local9. DAS/DPC - Direcţia de Asistenţa Sociala/Direcţia pentru ProtecţiaCopilului10. UNICEF - Comitetul International pentru Copii din cadrulOrganizaţiei Naţiunilor Unite11. ILO-IPEC - Organizaţia Internaţionala a Muncii - ProgramulInternational pentru Eliminarea Muncii Copilului12. OIM - Organizaţia Internaţionala pentru Migratie13. UNDP - Programul Phare Antidrog14. ONG - Organizaţii neguvernamentale15. INM - Institutul Naţional de Magistratura--------------