ORDONANȚĂ nr. 94 din 26 august 2004privind reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Capitolul I Reglementări ale unor operațiuni financiare și fiscale  +  Secţiunea 1 Reglementarea efectuării unor plăți de către Ministerul Finanțelor Publice către Banca Națională a României  +  Articolul 1(1) Obligațiile financiare ale Ministerului Finanțelor Publice față de Banca Națională a României, rezultate din neefectuarea decontării în lei a plăților făcute de Banca Națională a României în contul serviciului datoriei publice externe pentru anul 2004 aferente împrumuturilor externe contractate de stat și subîmprumutate unor beneficiari finali au ca sursă de plată și se achită de către Ministerul Finanțelor Publice din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, constituit în baza Legii datoriei publice nr. 81/1999.(2) Sumele alocate din fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe vor fi regularizate cu bugetul de stat.(3) Ministerul Finanțelor Publice va acționa în vederea recuperării integrale a sumelor prevăzute la alin. (1) de la beneficiarii împrumuturilor externe, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, în vigoare la data plății la extern, conform prevederilor din acordurile de împrumut subsidiar și de garanție, respectiv din acordurile de împrumut subsidiar încheiate cu aceștia. Pentru aceste sume beneficiarii împrumuturilor externe vor suporta dobânzi și penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare privind obligațiile bugetare.(4) Sumele recuperate de către Ministerul Finanțelor Publice în condițiile alin. (3) se virează la fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe.  +  Secţiunea a 2-a Reglementări privind plata comisioanelor bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăților de taxe și cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de țară acordate de agențiile de rating în anii 2003 și 2004  +  Articolul 2(1) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să plătească Băncii Naționale a României echivalentul în lei al sumelor reprezentând comisioanele bancare plătite unor bănci străine ca urmare a efectuării plăților de taxe și cheltuieli aferente serviciilor de evaluare a riscului de țară acordate de agențiile specializate de rating Standard amp; Poor's, Fitch Ratings Ltd, Japan Credit Rating Agency Ltd și Moody's Investors Service în anii 2003 și 2004.(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) se va face din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice "Acțiuni generale", de la capitolul "Dobânzi aferente datoriei publice și alte cheltuieli", subcapitolul "Cheltuieli ocazionate de emisiunea și plasarea titlurilor de stat și de riscul garanțiilor date de stat, în condițiile legii".  +  Secţiunea a 3-a Reglementări cu privire la aprobarea finanțării temporare de la bugetul de stat a măsurilor în cadrul programului ISPA, în situația neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condițiilor prevăzute în memorandumurile de finanțare  +  Articolul 3Sumele necesare continuării finanțării măsurilor din cadrul programului ISPA în cazul indisponibilității temporare a contribuției financiare a Comunității Europene, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condițiilor stipulate la art. 8 din memorandumurile de finanțare, se prevăd în bugetul de stat la poziția "Transferuri aferente Fondului național de preaderare", în bugetul Ministerului Finanțelor Publice "Acțiuni generale".  +  Articolul 4Sumele stabilite în condițiile art. 3 se transferă agențiilor de implementare în vederea achitării obligațiilor de plată, conform contractelor încheiate pentru realizarea măsurilor cuprinse în programul ISPA.  +  Articolul 5Sumele stabilite în condițiile art. 3, transferate agențiilor de implementare, se regularizează cu fondurile ISPA primite de la Comisia Europeană după îndeplinirea condițiilor prevăzute în memorandumurile de finanțare, în limita sumelor eligibile cheltuite.  +  Articolul 6În cazul în care beneficiarii proiectelor ISPA nu îndeplinesc în continuare condițiile prevăzute în memorandumurile de finanțare ISPA, Ministerul Finanțelor Publice are dreptul să declare scadente și să obțină plata imediată a tuturor sumelor datorate și nerambursate, inclusiv a accesoriilor acestora.  +  Articolul 7(1) Acordurile de finanțare încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și agențiile de implementare a programului ISPA, precum și acordurile de implementare încheiate între agențiile de implementare și beneficiarii finali vor fi completate prin acte adiționale, în sensul cuprinderii unor prevederi referitoare la:a) finanțarea proiectelor din fondul de indisponibilități temporare prevăzute la art. 3;b) obligativitatea beneficiarilor finali de a restitui fondurile avansate de la bugetul de stat, inclusiv fondurile primite de la Comisia Europeană, precum și accesoriile aferente reprezentând dobânzi și penalități de întârziere calculate la nivelul celor stabilite pentru creanțele bugetare aferente bugetului de stat, respectiv la nivelul stabilit prin memorandumurile de finanțare pentru fondurile ISPA.(2) Actele adiționale care se încheie la acordurile de finanțare, respectiv la acordurile de implementare prevăzute la alin. (1), constituie titlu executoriu.  +  Articolul 8Sumele recuperate de la beneficiarii finali în contul sumelor avansate de la bugetul de stat, inclusiv accesoriile pentru finanțarea măsurilor, ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarii proiectelor a condițiilor prevăzute în memorandumurile de finanțare ISPA, se virează la bugetul de stat, iar cele recuperate în contul contribuției financiare comunitare se restituie Comisiei Europene.  +  Secţiunea a 4-a Reglementări privind contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. și garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui credit extern  +  Articolul 9Se aprobă contractarea de către Societatea Comercială "Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" - S.A. a unui credit extern în valoare totală de 10,2 milioane dolari S.U.A., destinat acoperirii avansului aferent anului 2004 achitat Companiei AIRBUS GIE Franța pentru achiziționarea a 4 aeronave Airbus A 318.  +  Articolul 10Se aprobă garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice, în proporție de 100%, a creditului extern menționat la art. 9, precum și a primelor de asigurare, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente, în vederea asigurării resurselor financiare destinate acoperirii avansului aferent anului 2004 pentru achiziționarea a 4 aeronave Airbus A 318.  +  Articolul 11Rambursarea creditului garantat potrivit art. 10, precum și plata primelor de asigurare, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente se vor asigura din surse proprii și în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.  +  Secţiunea a 5-a Reglementări cu privire la finalizarea activităților de preluare a creanțelor bugetare reprezentând contribuții sociale de către Ministerul Finanțelor Publice, prin unitățile sale subordonate  +  Articolul 12Începând cu data de 1 ianuarie 2006, activitățile de colectare, control și soluționare a contestațiilor privind creanțele bugetare reprezentând contribuția de asigurări sociale și contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, datorate de persoanele fizice asigurate pe baza declarației de asigurare, denumite în continuare contribuții sociale datorate de persoanele fizice, trec de la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, respectiv Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, și de la Ministerul Sănătății, respectiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la Ministerul Finanțelor Publice și se realizează prin unitățile sale subordonate.  +  Articolul 13Contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 12 se colectează în contul bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, și sunt reglementate prin dispozițiile legale specifice.  +  Articolul 14Termenul de plată a obligațiilor bugetare reprezentând contribuții sociale datorate, în cadrul unui trimestru, de persoanele fizice asigurate pe baza declarației de asigurare este până la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.  +  Articolul 15(1) Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și Casa Națională de Asigurări de Sănătate, prin structurile lor teritoriale, au în continuare atribuții, conform legii, pentru gestiunea declarațiilor de asigurare.(2) Întocmirea deciziei de impunere, pentru care organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice au competența de colectare, se realizează de către instituțiile prevăzute la alin. (1), după caz.(3) Decizia de impunere prevăzută la alin. (2) se va transmite organelor fiscale teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile stabilite prin norme metodologice.  +  Articolul 16Pentru creanțele bugetare reprezentând contribuții sociale datorate de persoanele fizice până la data de 1 ianuarie 2006, procedurile de colectare a creanțelor, aflate în derulare la această dată, vor fi continuate de Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, care se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, în calitate de creditor bugetar, și le succede de drept în această calitate, actele îndeplinite anterior rămânând valabile.  +  Articolul 17Activitatea de control pentru contribuții sociale datorate de persoanele fizice, efectuată de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuțiile sociale, se va finaliza până la data de 15 decembrie 2005.  +  Articolul 18Contestațiile formulate împotriva măsurilor dispuse prin actele de control întocmite de organele de control abilitate, potrivit actelor normative speciale care reglementează contribuțiile sociale, depuse și/sau aflate în curs de soluționare la organele competente ale instituțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), se soluționează de organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, începând cu data preluării activității de către această instituție.  +  Articolul 19Pentru litigiile având ca obiect contestațiile la executare silită sau contestațiile împotriva actelor prin care se dispun și se aduc la îndeplinire măsurile asigurătorii pentru contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Ministerul Finanțelor Publice, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, se subrogă în toate drepturile și obligațiile procesuale ale instituțiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), după caz, și dobândesc calitatea procesuală a acestora, începând cu data de 1 ianuarie 2006, în toate procesele și cererile aflate pe rolul instanțelor judecătorești, indiferent de faza de judecată.  +  Articolul 20Sumele reprezentând contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, inclusiv dobânzile, penalitățile și penalitățile de întârziere pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris, rămân în responsabilitatea instituțiilor prevăzute la art. 15, după caz.  +  Articolul 21Personalul care trece de la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale și de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate la Ministerul Finanțelor Publice, atât la nivel central, cât și la nivel teritorial, își păstrează toate drepturile, în condițiile legii.  +  Articolul 22Predarea-preluarea în administrare a bunurilor mobile și imobile între instituțiile prevăzute la art. 12 se realizează pe bază de protocol de predare-primire.  +  Articolul 23(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății, se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităților prevăzute la art. 12, precum și termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activitățile preluate și a bunurilor mobile.(2) Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei secțiuni se vor elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin hotărâre a Guvernului, până la data de 30 octombrie 2005.  +  Secţiunea a 6-a Reglementări privind înlesniri la plată  +  Articolul 24(1) Sumele amânate în vederea reducerii sau scutirii, din înlesnirile la plată acordate în baza prevederilor legale în vigoare, se scutesc la plată la data de 31 decembrie 2004 dacă debitorii au respectat, până la aceeași dată, termenele de plată și/sau condițiile în care înlesnirile au fost acordate și/sau menținute în condițiile art. 25.(2) Înlesnirile la plată se derulează în continuare în aceleași condiții în care au fost acordate până la stingerea integrală a sumelor eșalonate la plată.(3) Nerespectarea, după data menționată la alin. (1), a termenelor de plată și a condițiilor în care s-au aprobat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită și obligația de plată a dobânzilor și a penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate, iar sumele scutite conform alin. (1) se repun în sarcina debitorilor și se recuperează conform prevederilor legale în vigoare, împreună cu eventualele dobânzi și penalități de întârziere.  +  Articolul 25(1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligațiilor datorate bugetului general consolidat, acordate în baza reglementărilor legale în materie, și care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum și a obligațiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeași dată, a constituirii garanției și plății oricăror alte obligații fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum și îndeplinirii celorlalte condiții în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menținerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată începând cu 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege.(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor și a obligațiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1), organul fiscal competent calculează și comunică acestora până la data de 10 decembrie 2004 diferența de dobândă și penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004.(3) Prevederile de mai sus se aplică și debitorilor pentru care au început sau continuat, după caz, măsurile de executare silită, care se continuă până la data de 30 noiembrie 2004. În cazul executării silite mobiliare sau imobiliare, acestea se continuă până la valorificare, iar sumele obținute din valorificarea acestora vor stinge sumele din titlurile executorii pentru care a fost începută executarea silită, chiar dacă acestea se regăsesc în sumele ce fac obiectul ratelor din înlesniri.(4) În cazul în care garanția constituită la începutul acordării înlesnirii la plată s-a utilizat pentru stingerea creanțelor bugetare, se va constitui o nouă garanție pentru sumele rămase de plată.(5) Pentru sumele rămase de plată organele teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, unde debitorii sunt înregistrați ca plătitori de impozite și taxe, vor comunică acestora graficele de plată refăcute fără a se depăși numărul de rate aprobate inițial.  +  Articolul 26Pentru debitorii care beneficiază de amânare la plată a dobânzilor datorate pe perioada derulării înlesnirilor la plată acordate potrivit prevederilor legale, pentru care s-au stabilit termene de plată viitoare și care înregistrează sume de rambursat sau de restituit de la bugetul general consolidat, după caz, organele fiscale competente vor stinge anticipat aceste obligații numai la solicitarea debitorilor.  +  Secţiunea a 7-a Reglementarea regimului fiscal al Fundației Postprivatizare  +  Articolul 27Fundației Postprivatizare, pentru contribuția alocată de către Comisia Comunității Europene, reprezentând fonduri de investiții, i se aplică regimul fiscal stabilit conform contractului încheiat între Fundația Postprivatizare, Guvernul României, reprezentat de Agenția Națională pentru Privatizare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Comisia Comunității Europene, din partea Comunității Europene, la data de 10 octombrie 1996.  +  Secţiunea a 8-a Măsuri de finalizare a aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată  +  Articolul 28În termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se constituie, în structura Cancelariei Primului-Ministru, un compartiment fără personalitate juridică, condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, care va prelua atribuțiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată.  +  Articolul 29În cadrul compartimentului înființat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi detașați specialiști din Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Justiției și Arhivele Naționale.  +  Articolul 30Propunerile de validare/invalidare a hotărârilor emise de comisiile județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998, precum și pentru soluționarea contestațiilor, însoțite de avizul consultativ al Asociației Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Secția Cadrilater, vor fi înaintate de către șeful Cancelariei Primului-Ministru, care va dispune prin ordin comunicat solicitanților.  +  Articolul 31Actele Cancelariei Primului-Ministru sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secția de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.  +  Articolul 32În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, Cancelaria Primului-Ministru va propune Guvernului spre aprobare normele metodologice cu privire la modul de lucru al compartimentului constituit conform prevederilor prezentei ordonanțe și al comisiilor județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, remunerarea membrilor compartimentului, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinația de compensații, criteriile și modalitățile de stabilire a compensațiilor.  +  Secţiunea a 9-a Reglementări privind realizarea unor contracte de achiziții având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat  +  Articolul 33Prevederile acestei secțiuni se aplică contractelor de achiziții având ca obiect implementarea Sistemului integrat de securizare a frontierei de stat.  +  Articolul 34Definițiile formulate în art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002 privind operațiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziții pentru nevoi de apărare, ordine publică și siguranță națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, sunt aplicabile și prezentei secțiuni.  +  Articolul 35Multiplicatorul de compensare pentru operațiunile compensatorii directe are următoarele valori:a) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;b) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;c) 3 (trei) pentru operațiunile de creditare nerambursabilă ("grants");d) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate prin școlarizări și instruiri.  +  Articolul 36Multiplicatorul de compensare pentru operațiunile compensatorii indirecte are următoarele valori:a) 8 (opt) pentru operațiunile de compensare realizate prin transfer de tehnologie;b) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate cu ajutorul subcontractării sau asocierii;c) 10 (zece) pentru operațiunile de creditare nerambursabilă ("grants");d) 8 (opt) pentru operațiunile de compensare realizate prin școlarizări și instruiri;e) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate prin exportul de produse sau servicii;f) 3 (trei) pentru operațiunile de compensare realizate prin investiții, fuziuni și achiziții.  +  Articolul 37Până la înființarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială și a Comisiei mixte pentru compensarea achizițiilor de tehnică specială, atribuțiile acestora cu privire la contractele de achiziții prevăzute la art. 36, stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 354/2003, cu modificările și completările ulterioare, vor fi îndeplinite de către Ministerul Administrației și Internelor în calitate de autoritate contractantă.  +  Secţiunea a 10-a Reglementări privind modul de plată a taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul de Telecomunicații Speciale  +  Articolul 38(1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:a) importurile de echipamente de telecomunicații efectuate de Serviciul de Telecomunicații Speciale conform Contractului nr. 1/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 2.432.223 USD;b) importurile de echipamente de telecomunicații efectuate de Serviciul de Telecomunicații Speciale conform Contractului nr. 2/622/2003 din 21 februarie 2003, în valoare de 21.354.780 euro.(2) Amânarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 30 iunie 2005.(3) Taxa pe valoarea adăugată se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare.  +  Capitolul II Modificarea, completarea, suspendarea și abrogarea unor acte normative în domeniul financiar  +  Secţiunea 1 Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2002 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanțare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 12 februarie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 307/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Operațiunile bancare aferente implementării și derulării Proiectului se vor realiza prin intermediul băncii trezoriere care va fi selectată de Ministerul Finanțelor Publice (M.F.P.) și acceptată de B.I.R.D.(2) M.F.P. va încheia cu banca trezorieră o convenție prin care se vor stabili deschiderea și funcționarea contului special pentru tragerile din contul împrumutului și a conturilor adiacente necesare implementării și derulării proiectului.2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Administrarea resurselor și implementarea proiectului, inclusiv asigurarea efectuării auditului, vor fi realizate de Unitatea de Management a Proiectului (UMP) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 5 alineatul 2, litera c) va avea următorul cuprins:c) plăți către persoane juridice în limita unui plafon maxim de 100.000.000 lei, plățile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către furnizorii de materii prime, materiale, semifabricate, produse finite, obiecte de inventar, prestări de servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăți către o singură persoană juridică în limita unui plafon în numerar în sumă de 100.000.000 lei în cazul plăților către rețelele de magazine de tipul Cash amp;Carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare. Sunt interzise plățile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.2. Alineatul 6 al articolului 5 va avea următorul cuprins:Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăși la sfârșitul fiecărei zile plafonul de 50.000.000 lei. Se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și altor operațiuni programate, pe bază de documente justificative, cu persoane fizice pentru perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora. Prevederile prezentului alineat nu se aplică unităților bancare, ale Trezoreriei Statului, de asigurări și financiare.3. Alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4, 6 și 7 ale aceluiași articol și ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.4. Alineatul 3 al articolului 6 va avea următorul cuprins:Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 5 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.5. Articolul 8 se abrogă.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe, se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IVPrezenta secțiune intră în vigoare după 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul VOrdonanța Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările și completările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Secţiunea a 3-a Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. După alineatul (1) al articolului 14^1 se introduce un alineat nou, alineatul (1^1 ), cu următorul cuprins:(1^1 ) În calculul intensității ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente investițiilor realizate până la data de 15 septembrie 2004.2. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă prevederile literelor b), d) și e) ale alineatului (1) al articolului 6.  +  Secţiunea a 4-a Completarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României  +  Articolul VIILegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 87 se introduc trei articole noi, articolele 87^1 -87^3 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 87^1Călătorii și alte persoane fizice cu domiciliul sau reședința în țară ori în străinătate pot introduce și scoate din țară bunurile aflate în bagajele personale ori care îi însoțesc fără a fi supuse taxelor vamale, în condițiile și în limitele stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului, cu respectarea acordurilor și convențiilor internaționale la care România este parte.  +  Articolul 87^2Prevederile art. 87^1 se aplică și coletelor primite sau trimise persoanelor fizice.  +  Articolul 87^3(1) Pentru bunurile care nu se încadrează în limitele cantitative și valorice prevăzute în lege sau în hotărârea Guvernului se aplică, la introducerea în țară, tariful vamal de import.(2) Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, poate aproba reduceri sau exceptări de la taxele vamale prevăzute la alin. (1).(3) Prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 87^1 se vor stabili și normele privind determinarea valorilor în vamă a bunurilor introduse sau scoase din țară de către persoanele fizice aflate în situația menționată la alin. (1).2. După articolul 190 se introduce un articol nou, articolul 190^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 190^1(1) Aprovizionarea navelor române care efectuează curse în străinătate se face de societățile comerciale române de navigație cărora le aparțin, cu produse românești sau cu produse de proveniență străină, care au fost legal importate anterior, în baza documentului de livrare și a permisului vamal, fără depunerea declarației vamale de export.(2) Pentru produsele de proveniență străină care sunt destinate aprovizionării acestor nave nu se datorează drepturi de import.(3) Aprovizionarea se face ținându-se seama de durata călătoriei, de capacitatea rezervoarelor, de numărul membrilor echipajului și de numărul pasagerilor.  +  Secţiunea a 5-a Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale  +  Articolul VIIIOrdonanța Guvernului nr. 59/2003 privind unele categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 din 29 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 545/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 1 al articolului 31 va avea următorul cuprins:1. produse din tutun: 50 de țigarete sau 25 de țigări (țigări de foi cu greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 10 țigări de foi sau 50 gr tutun pentru fumat ori o combinație proporțională a acestor produse.2. La articolul 45 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Sunt scutite de la plata drepturilor de import bijuteriile de uz personal pe care un călător le poartă asupra lui. Prin bijuterii de uz personal se înțelege obiectele din metale prețioase cu sau fără pietre prețioase, și anume:a) pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani: o verighetă din aur și una din argint, două inele, un ceas cu sau fără brățară, două medalioane cu lănțișor, două perechi de cercei, două brățări, un ac de cravată, două perechi de butoni, o broșă, un colier, o trusă creion-stilou, două perechi de ochelari;b) pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 16 ani: un inel, un ceas cu sau fără brățară, un medalion cu lănțișor, o pereche de cercei, o brățară;c) pentru persoanele care trec frontiera mai mult de o dată în cursul unei luni, dus-întors: o verighetă, un inel, un ceas cu sau fără brățară, un medalion cu lănțișor, o pereche de cercei, o brățară.3. Punctul 1 al articolului 46 va avea următorul cuprins:1. produse din tutun: 200 de țigarete sau 100 de țigări (țigări de foi cu o greutate maximă de 3 gr/bucată) ori 50 de țigări de foi sau 250 gr tutun pentru fumat ori o combinație proporțională a acestor produse.4. Alineatul (1) al articolului 76 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 76(1) Sunt admise în scutire de la plata drepturilor de import bunurile special destinate pentru pregătirea educațională, angajarea sau adaptarea socială a persoanelor cu handicap fizic sau mental, altele decât persoanele nevăzătoare, cu excepția autovehiculelor, dacă acestea sunt importate:a) de persoane cu handicap, în nume propriu, pentru uzul personal;b) de instituții sau organizații care au ca activitate principală educația persoanelor cu handicap sau asistența acestor persoane, desemnate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap pentru primirea acestor bunuri în scutire.5. Articolul 129 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 129Pentru categoriile de bunuri prevăzute la cap. II nu sunt prevăzute limite cantitative sau valorice la scoaterea din țară și nici nu se datorează drepturi de export.  +  Secţiunea a 6-a Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar  +  Articolul IXAnexa la Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 31 august 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexă
  LISTA
  mărfurilor care pot fi comercializate prin
  magazinele existente în aeroporturile internaționale
  1. Produse de înfrumusețare și machiaj2. Produse de parfumerie3. Produse pentru îngrijirea și întreținerea pielii4. Articole de toaletă5. Ceasuri, brichete6. Accesorii pentru birou7. Jucării8. Băuturi răcoritoare9. Apă minerală10. Băuturi alcoolice și slab alcoolice11. Casete video și audio, baterii, compact-discuri, DVD12. Articole optice13. Articole din piele naturală14. Articole din blană naturală15. Articole și accesorii de îmbrăcăminte16. Bijuterii17. Articole din sticlă, cristal, porțelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe și litografii19. Aparatură de calcul de mici dimensiuni20. Cărți, reviste, ziare21. Artizanat22. Produse alimentare23. Vinuri, vermuturi24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum și suporturile acestora25. Țigarete, țigări, trabucuri, tutun de pipă26. Cartele telefonice27. Articole de voiaj28. Articole de sport29. Instrumente muzicale30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto31. Bere.
   +  Secţiunea a 7-a Modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale  +  Articolul XOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 64/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege agentul economic pe numele căruia a fost eliberat avizul prevăzut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut avizul, precum și obligația să asigure service la aceste aparate atât în mod direct, cât și prin alți agenți economici acreditați de către acesta, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare și/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decât producătorul sau importatorul aparatului respectiv, persoană juridică română. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca în momentul constatării defecțiunii să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea de service acreditată a acestui distribuitor autorizat.2. La articolul 2 alineatul (1), se abrogă litera t).3. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați:a) să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență;c) să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;d) să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.4. Alineatul (6^1 ) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(6^1 ) Distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în mod direct sau prin unitățile acreditate de către aceștia, să completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații.5. Alineatul (6^2 ) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(6^2 ) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenți economici producători, importatori sau comercianți, sunt obligați să livreze utilizatorilor numai consumabilele prevăzute în contractele ferme încheiate conform alin. (6) lit. d).6. Alineatul (7) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(7) Utilizatorii și furnizorii consumabilelor răspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență referitoare la tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite și, respectiv, furnizate, precum și la condiția privind menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare stabilită.7. Alineatele (7^1 ) și (7^2 ) ale articolului 4 se abrogă.8. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizării distribuitorilor și înregistrării unităților de distribuție și/sau service acreditate de către aceștia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale.9. Alineatul (4) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(4) Sunt admiși la procedura de avizare numai agenții economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigură service pentru perioada de garanție, postgaranție și piese de schimb.10. Alineatul (5) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(5) Distribuitorii autorizați prin unitățile de service acreditate sunt obligați să asigure, în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum și înlocuirea memoriei fiscale defecte ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată.11. La articolul 10, litera g) va avea următorul cuprins:g) încălcarea de către agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (6), precum și încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (6^2 );12. La articolul 10, litera g^1 ) va avea următorul cuprins:g^1 ) încălcarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile acreditate de aceștia a dispozițiilor art. 4 alin. (6^1 );13. La articolul 10, litera h) va avea următorul cuprins:h) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor autorizați, prin unitățile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou și de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);14. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), g^1 ), j) și k) se sancționează cu amendă de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;15. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:c) faptele prevăzute la art. 10 lit. g), i) și l) se sancționează cu amendă de la 400 milioane lei la 1 miliard lei;  +  Articolul XIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege.  +  Articolul XIIPrezenta secțiune intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepția prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intră în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Secţiunea a 8-a Modificarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat  +  Articolul XIIILegea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unitățile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților administrativ-teritoriale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, indiferent de formă, care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producției anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau care afectează comerțul dintre România și statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurențial normal.2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(2) Sunt compatibile cu mediul concurențial normal și se notifică Consiliului Concurenței:a) ajutoarele de stat având caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu condiția ca acestea să fie date fără discriminare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor implicate;b) ajutoarele de stat pentru înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale.3. Alineatul (8) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(8) Modalitățile de acordare a ajutorului de stat fără a se limita la acestea, pot fi: subvenții; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptări, reduceri sau amânări de la plata taxelor și impozitelor; renunțarea la obținerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferențiale; garanții acordate de stat, de alte autorități publice centrale sau locale ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, în condiții preferențiale; participări cu capital ale statului, ale autorităților publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, dacă rata profitului acestor investiții este mai mică decât cea normală, anticipată de către un investitor privat prudent; reduceri de preț la bunurile furnizate și la serviciile prestate de către autorități publice centrale sau locale ori de către alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale, inclusiv vânzarea unor terenuri aparținând domeniului privat al statului sau autorităților publice locale sub prețul pieței.4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) În cazul unui ajutor de stat nou sau al modificării unuia existent, Consiliul Concurenței analizează măsura notificată în conformitate cu dispozițiile prezentei legi și ale reglementărilor emise în aplicarea acesteia. În cazul ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurenței analizează dacă acestea sunt acordate consumatorilor individuali fără discriminare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor implicate, iar în cazul celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), dacă aceste ajutoare de stat conduc la înlăturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente excepționale.5. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 17(1) Consiliul Concurenței va solicita curții de apel în a cărei circumscripție teritorială se află sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal și, pe cale de consecință, recuperarea, rambursarea sau suspendarea plății oricărui ajutor ilegal.6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea următorul cuprins:(3) Consiliul Concurenței va solicita curții de apel să dispună recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevăzut de un act administrativ și în cazul în care nu au fost respectate condițiile sau obligațiile prevăzute în decizia de autorizare.7. Alineatul (1) al articolului 19 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) În cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurenței va solicita, de asemenea, curții de apel să dispună recuperarea de către furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de către beneficiarul acestuia a dobânzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rată propusă de către Consiliul Concurenței. O astfel de dobândă poate fi impusă:a) în cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispoziția beneficiarului și până la recuperarea sa;b) în cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de către Consiliul Concurenței, de la data la care ajutorul a fost la dispoziția beneficiarului și până la recuperarea sa.8. Articolul 21 se abrogă.9. Alineatul (2) al articolului 26 va avea următorul cuprins:(2) În aplicarea regulamentelor, instrucțiunilor și deciziilor emise de către Consiliul Concurenței conform prezentei legi, acțiunile de monitorizare se finalizează prin întocmirea unui raport de monitorizare.10. Alineatul (1) al articolului 26^3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26^3(1) Constituie contravenții și vor fi sancționate cu amendă neîndeplinirea obligațiilor prevăzute de art. 24^2 , 24^3 și 24^4 , precum și următoarele fapte săvârșite de beneficiarii de ajutor de stat:a) furnizarea de informații și documente inexacte sau incomplete, precum și nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;b) refuzul de a se supune controlului desfășurat conform prevederilor prezentei legi;c) refuzul acordării explicațiilor și furnizării declarațiilor solicitate conform prezentei legi;d) neîndeplinirea obligației de organizare a evidenței specifice privind ajutoarele de stat primite.  +  Articolul XIVLegea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prezentei ordonanțe prin lege.  +  Secţiunea a 9-a Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului  +  Articolul XVOrdonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:g) mijloacele de plată în valută liber convertibilă, care se depun la băncile comerciale selectate de organele de valorificare, în condițiile legii.2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:a) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicală, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatură medicală, substanțe toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, veșminte și cărți de cult, timbre filatelice, hârtii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhivă, care se pun de îndată la dispoziție organelor de specialitate ale statului care au competența de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;b) mijloacele de plată în valută neconvertibilă, care se depun la Banca Națională a României, în condițiile legii, și mijloacele de plată în lei care se depun la unitățile Trezoreriei Statului, în contul bugetului de stat;c) armele de foc, munițiile explozive și diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor județene de poliție sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București ori, după caz, Ministerului Apărării Naționale;d) bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu se valorifică în termen de 180 de zile de la data evaluării. În această situație bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care provin din succesiuni vacante, trec în proprietatea privată a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de locuințe sociale, în condițiile legii.  +  Articolul XVIÎn cuprinsul ordonanței sintagma "bunuri legal confiscate" se va citi "bunuri confiscate".  +  Articolul XVIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 514/1999, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul XVIIIOrdonanța Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe.  +  Secţiunea a 10-a Modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte și abrogarea Legii nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (B.I.E.)  +  Articolul XIXOrdonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La punctul I, nr. crt. 20 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:
  Nr.crt.DenumireaorganizațieiSediulAnulînființăriiAnul aderăriiRomânieiInstituția română care coordoneazărelațiile cu organizația internaționalărespectivă
  20.Biroul internaționalal Expozițiilor (B.I.E.)Paris19311960Ministerul Afacerilor Externe
  2. Punctul II al anexei nr. 1 se completează cu poziția nr. 46 care va avea următorul cuprins:
  Nr.crt.DenumireaorganizațieiSediulAnulînființăriiAnul aderăriiRomânieiInstituția română care coordoneazărelațiile cu organizația internațională respectivăExplicații
  46.Centrul pentruDezvoltare (OCDE)Paris19602004Ministerul Afacerilor ExterneRomâniaparticipădin anul2004
   +  Articolul XXPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 235/2003 privind aprobarea preluării de către Ministerul Dezvoltării și Prognozei a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale, ce decurg din calitatea României de membru al Biroului Internațional al Expozițiilor (B.I.E.), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003.
   +  Secţiunea a 11-a Modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești"  +  Articolul XXIArticolul 22^2 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea și funcționarea unităților de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare și a Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22^2(1) Unitățile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute naționale sau ca instituții publice în baza prezentei ordonanțe de urgență, cuprinse în anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 și 6, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante:a) scutirea de plată a obligațiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004;b) scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel, aferente obligațiilor bugetare restante, calculate și datorate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004;(2) Sumele care, potrivit lit. a) și b), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice și nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligații bugetare.(3) Prevederile alin. (1) se aplică și obligațiilor bugetare eșalonate la plată, rămase de plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 și nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data emiterii certificatelor de obligații bugetare.(4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se realizează de către organele Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale, după caz, unde debitorii sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare.(5) Înlesnirile la plată menționate la alin. (1) în favoarea unităților care desfășoară alte activități de cercetaredezvoltare decât cele legate de producerea, prelucrarea și comercializarea produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 55/2004, vor fi notificate și se vor acorda numai după autorizarea de către Consiliul Concurenței în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 12-a Modificarea și completarea art. II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică  +  Articolul XXIIArticolul II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) și (2) ale articolului II vor avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) La solicitarea Ministerului Educației și Cercetării, instituțiile bugetare creditoare vor acorda unităților de cercetare-dezvoltare organizate ca institute naționale de cercetare-dezvoltare, instituții publice de cercetare-dezvoltare finanțate din venituri proprii, precum și ca societăți comerciale cu capital majoritar de stat și cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 și 74, următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale restante:a) scutirea de plată a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj, cu excepția contribuției pentru pensia suplimentară, contribuției individuale de asigurări sociale, contribuției individuale de asigurări pentru șomaj, contribuției datorate Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat și T.V.A. suspendată în vamă, care urmează a fi achitate conform prevederilor legale în vigoare;b) scutirea de plată a obligațiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri;c) scutirea de plată a dobânzilor și a penalităților de orice fel, datorate la data intrării în vigoare a prezentei legi, aferente obligațiilor bugetare restante.(2) Sumele care, potrivit alin. (1) lit. a), b) și c), fac obiectul înlesnirilor la plată sunt cele stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate conform legii, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice și ale autorităților administrației publice locale, după caz, și nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege la data eliberării certificatelor de obligații fiscale. Aceste prevederi se aplică și obligațiilor bugetare eșalonate la plată, potrivit legii, rămase de plată la data eliberării certificatelor de obligații bugetare.2. După alineatul (3) al articolului II se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) lit. a) și c) se realizează de către organele Ministerului Finanțelor Publice unde debitorii sunt înregistrați ca plătitori de impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare.  +  Articolul XXIIIAplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendării, din bugetul de stat se alocă fonduri pentru acțiuni de cercetare-dezvoltare și inovare, finanțate pe bază de programe, precum și pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condițiile legii, asigurându-se o creștere permanentă a acestora.  +  Secţiunea a 13-a Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora  +  Articolul XXIVOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După litera c) a alineatului (1^1 ) al articolului 5 se introduc literele d) și e) cu următorul cuprins:d) sume necesare achitării debitelor către bugetul Comunității Europene, în conturile gestionate de Ministerul Finanțelor Publice sau către bugetele prevăzute la art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003, în conturile din care a fost efectuată cheltuiala, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente;e) sume necesare continuării finanțării proiectelor/ programelor PHARE, ISPA și SAPARD până la recuperarea de la debitori a sumelor reținute de Comisia Europeană din fondurile alocate acestor programe, a unor datorii ale României, ca urmare a neachitării la termen a unor obligații de plată către Comisia Europeană în baza prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor de finanțare și a Acordului multianual de finanțare SAPARD.  +  Secţiunea a 14-a Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător  +  Articolul XXVOrdonanța Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, se modifică și se completează după cum urmează:1. Literele a), b) și d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:a) neregulă înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanțare, memorandumurilor de înțelegere, acordurilor de finanțare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum și a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/ acorduri, rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunității Europene și/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004;b) fraudă înseamnă orice acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declarații ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secțiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunității Europene și/sau a sumelor de cofinanțare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a-f) și i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial;....................................................................................d) creanțele bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunității Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare și a sumelor de cofinanțare aferente;2. Litera a) a alineatului (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:a) actul/documentul de constatare și de stabilire a obligațiilor de plată privind creanțele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din sume de cofinanțare aferente, ca urmare a neregulilor și/sau fraudei, precum și a accesoriilor acestora și a costurilor bancare, care se emite de către organele de inspecție ori de către alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, autorităților publice locale și de către alte instituții abilitate de lege;3. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Titlul de creanță prevăzut la alin. (3) constituie și înștiințarea de plată conform prevederilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Sunt competente să gestioneze recuperarea creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, autoritățile administrației publice centrale sau locale și unitățile teritoriale ale acestora, după caz, precum și alte instituții publice abilitate de lege.5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Plata voluntară a creanțelor bugetare rezultate din nereguli și/sau fraudă, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate și stabilite de organele de inspecție sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în lei, în conturile indicate de entitățile care au emis titlul de creanță6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:(2) Obligațiile de plată ale debitorului înscrise în titlul de creanță, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor încheiate în cadrul memorandumurilor/ acordurilor de finanțare, se calculează în lei, utilizând-se cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru ziua precedentă. Plata obligațiilor prevăzute mai sus se face în lei, la termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată. Pentru neachitarea la termen a acestor obligații se datorează, în condițiile legii, după acest termen, dobânzi și penalități de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanțelor fiscale.7. Articolul 8 se abrogă.8. Alineatul (1) al articolului 9 se abrogă.9. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) În cazul în care debitorul nu își plătește de bunăvoie obligațiile de plată, actul/documentul comunicat debitorului, prin care se constată și se stabilește o obligație de plată provenită din sume plătite necuvenit din fonduri comunitare și/sau din sume de cofinanțare, precum și accesoriile acestora vor fi transmise organelor competente, potrivit legii, ale Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia și/sau celorlalți creditori bugetari, după caz, care vor duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 republicată.10. După alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (1) se plătesc/se virează în conturile indicate de entitățile care au emis titlul de creanță.11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Ministerul Finanțelor Publice și ceilalți creditori bugetari care administrează creanțele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, prin organele competente, sunt abilitați să dispună și să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii și să efectueze procedura de executare silită în condițiile prevăzute de lege.  +  Articolul XXVI(1) După aprobarea prin lege a prezentei ordonanțe, Ordonanța Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va modifica și va completa Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003.  +  Secţiunea a 15-a Suspendarea aplicabilității prevederilor unor articole din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului  +  Articolul XXVII(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la data de 1 ianuarie 2005 se suspendă dispozițiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operațiunile efectuate în conturile Trezoreriei Statului deschise în evidențele Băncii Naționale a României și, respectiv, interzicerea creditării pe descoperit de cont al statului, prevăzute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 și 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.(2) Obligațiile financiare ale Ministerului Finanțelor Publice față de Banca Națională a României, reprezentând comisioane și orice alte sume neplătite în perioada 30 iulie 2004 și data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, ca urmare a aplicării dispozițiilor art. 21, 28 și 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plată.  +  Articolul XXVIIILa articolul 11 alineatul (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, se introduce litera g) cu următorul cuprins:g) comisioane percepute la decontarea operațiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de către Banca Națională a României și/sau agentul său mandatat pentru administrarea sistemului de plăți.  +  Secţiunea a 16-a Modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii  +  Articolul XXIXLegea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 26 se abrogă.2. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 26^1(1) Din sumele ce se alocă anual prin bugetul de stat în baza art. 26 alin. (1), o parte reprezintă sprijinul pentru întreprinderile mici și mijlocii, care se stabilește în corelare cu investițiile efectuate de acestea în active de natura celor prevăzute la art. 24 alin. (6) lit. b) și alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu această destinație se stabilesc în limita sumelor plătite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, începând cu exercițiul financiar al anului 2005, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege.(2) În anul 2005 întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de drepturile prevăzute la alineatul precedent, pentru activele achiziționate după data de 1 octombrie 2004, puse în funcțiune până la finele anului respectiv, cu condiția să nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerată.(3) De prevederile alin. (1) beneficiază contribuabilii care nu aplică regimul de amortizare accelerată prevăzut de Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările ulterioare.(4) Prevederile alin. (1) se aplică în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mașinilor, uneltelor și instalațiilor, precum și computerelor și echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, în sensul că nu au fost anterior utilizate.(5) Contribuabilii care beneficiază de prevederile alin. (1) au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de utilizare. În cazul nerespectării acestei condiții, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie și se datorează pentru acestea dobânzi de la data primirii sumelor respective.  +  Secţiunea a 17-a Modificarea Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004  +  Articolul XXXLegea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă.2. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 13^1Sumele aferente plății indemnizațiilor prevăzute de prezenta lege se suportă de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministerului Apărării Naționale și, respectiv, Ministerului Administrației și Internelor.  +  Secţiunea a 18-a Modificarea și completarea Legii nr. 190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii  +  Articolul XXXILegea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Societățile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 și 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare, privatizate după intrarea în vigoare a Legii nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizare a societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat, ce dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv societățile comerciale pentru care s-au aprobat ordine comune în conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2002, beneficiază, la cererea Agenției Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:a) scutirea de plată a obligațiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor sociale pentru șomaj, precum și cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligații bugetare;b) scutirea de plată a obligațiilor bugetare restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând taxe și impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligații bugetare;c) scutirea de plată a dobânzilor și a penalităților de orice fel, aferente obligațiilor bugetare restante, calculate și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ;d) eșalonarea la plată a redevenței datorate Agenției Domeniilor Statului la data semnării contractului de privatizare și neachitată la data intrării în vigoare a prezentului act normativ pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de grație de până la 6 luni cuprinsă în eșalonare, și scutirea de plată a penalităților de întârziere aferente acesteia, calculate și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.(2) Societățile comerciale beneficiază de înlesnirile la plată acordate în conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai după ce fac dovada că nu mai înregistrează obligații restante reprezentând redevența și accesoriile aferente față de Agenția Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) În condițiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) și societățile comerciale care, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 254/2002, au fost privatizate în baza:a) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă;b) Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.(2) Societățile comerciale prevăzute la alin. (1) lit. a) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condițiile stipulate la art. 1 alin. (2).3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Contractele de concesiune a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate cu Agenția Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redevenței, la termenele și modalitățile stabilite în contracte.4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) și c) sunt exceptate obligațiile bugetare reprezentând contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția individuală de asigurări pentru șomaj, contribuția datorată fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendată în vamă, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende și celelalte impozite cu reținere la sursă, restante până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare și nestinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la data emiterii certificatelor de obligații bugetare, pentru care se acordă eșalonare la plată pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de grație de până la 6 luni cuprinsă în eșalonare, și scutirea de plată a dobânzilor și penalităților de orice fel aferente acestora, calculate și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ.5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c) și art. 4 sunt stabilite în certificatele de obligații bugetare eliberate conform prevederilor legale în vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de către organele competente ale Ministerului Finanțelor Publice sau de către autoritățile administrației publice locale pentru bugetele locale, după caz.(2) Certificatele de obligații bugetare vor cuprinde obligațiile datorate și neachitate până în ultima zi a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, precum și dobânzile și penalitățile de întârziere calculate și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, rămase nestinse la data emiterii acestora.6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) și c), art. 4 și art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al Ministerului Finanțelor Publice sau Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contribuțiile la Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, datorate și neachitate până la 30 iunie 2003, după caz.(2) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei convenții încheiate între Agenția Domeniilor Statului și beneficiarii acestora.(3) Nerespectarea convențiilor încheiate conform alin. (2), precum și rezilierea contractului de concesiune atrag anularea înlesnirilor prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d) și obligația de plată de către beneficiarii acestora a întregii sume neplătite și calculul penalităților de întârziere pentru suma rămasă de plată de la data la care convențiile și-au pierdut valabilitatea.7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c) și la art. 4 își pierd valabilitatea în situația în care societatea comercială nu își achită obligațiile bugetare curente ale fiecărui an fiscal cu termene scadente începând cu data semnării ordinului comun de acordare a înlesnirilor la plată. În cazul în care societatea comercială nu achită la scadență obligațiile bugetare curente, poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile și penalitățile de întârziere aferente. Obligațiile bugetare cu termene de plată după data de 1 septembrie a fiecărui an fiscal vor fi achitate până cel târziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.(2) Orice alte obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi și penalități de întârziere, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate prin ordinul comun, datorate după intrarea în vigoare a prezentului act normativ și până la emiterea ordinului comun, se vor achita în 90 de zile de la data semnării acestuia.8. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Nerespectarea condițiilor și a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) și c) și la art. 4 atrage anularea înlesnirilor acordate, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită și obligația de plată a dobânzilor și penalităților de întârziere calculate de la data la care termenele și/sau condițiile nu au fost respectate.(2) Pentru sumele eșalonate la plată conform art. 1 alin. (1) lit. d) și art. 4 se datorează și se calculează dobânzi conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectivă. Pe perioada de grație acordată la eșalonare dobânzile datorate conform legii se achită lunar.(3) Pentru sumele eșalonate la plată conform art. 4 se constituie o garanție, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului comun, la nivelul a două rate medii din eșalonare, reprezentând sume eșalonate și dobânzi datorate pe perioada eșalonării la plată.(4) Garanția poate fi constituită atât în numerar, la trezoreria organului fiscal în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, cât și sub forma unei scrisori de garanție bancară.9. După articolul 8 se introduc 6 noi articole, articolele 9-14, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, conform legii.  +  Articolul 10Înlesnirile la plată prevăzute de prezentul act normativ se anulează în condițiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte, pe baza notificării transmise de către Agenția Domeniilor Statului organului fiscal teritorial în a cărui rază teritorială societatea comercială își are domiciliul fiscal.  +  Articolul 11Pentru obligațiile bugetare restante, societățile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 și 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele menționate la art. 1, beneficiază de prevederile Legii nr. 254/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 12Orice alte obligații bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi și penalități de întârziere, datorate și neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societățile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 și 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se eșalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de grație de 6 luni inclusă în perioada de eșalonare.  +  Articolul 13Sumele scutite la plată conform art. 1, 4 sau 11, după caz, se evidențiază în contabilitatea agenților economici în conturi extrabilanțiere până la data la care se constată respectarea eșalonărilor acordate conform art. 1 alin.(1) lit. d), art. 4 sau 11, după caz.  +  Articolul 14Ajutoarele de stat acordate agenților economici care desfășoară și alte activități decât cele legate de producerea, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, listate în anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 55/2004, vor fi notificate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în numele furnizorilor de ajutor de stat într-un singur formular de notificare și vor fi acordate după autorizarea de către Consiliul Concurenței.  +  Secţiunea a 19-a Modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală  +  Articolul XXXIILegea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Începând cu data de 1 iulie 2005 Agenția va gestiona fondurile alocate de la bugetul de stat reprezentând sprijin financiar destinat susținerii agriculturii și va pregăti structura instituțională pentru acordarea plăților directe și a măsurilor de piață și de dezvoltare rurală.(2) De la data aderării României la Uniunea Europeană Agenția va fi responsabilă cu derularea și gestionarea fondurilor europene pentru agricultură - Fondul European de Orientare și Garantare a Agriculturii (FEOGA) și va îndeplini funcția de autoritate de plată pentru FEOGA Orientare și pentru Instrumentul Financiar de Orientare pentru Pescuit (IFOP).2. Litera k) a articolului 3 va avea următorul cuprins:k) eliberează licențele de export și import pentru produse agricole și gestionează sistemul de garanții începând cu 1 ianuarie 2007;3. Alineatele (1) și (2) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Personalul Agenției se asigură și prin preluarea posturilor și personalului cu responsabilități în managementul sprijinului financiar de la bugetul de stat, existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și în cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene și a municipiului București.(2) Numărul de posturi al Agenției, inclusiv din serviciile județene ale acesteia, va fi de maximum 260 în anul 2004, iar începând cu anul 2005 numărul de posturi va fi suplimentat până la un număr maxim de 2.900 de posturi în anul 2007, când instituția devine operațională în totalitate. Numărul maxim de posturi pentru anii 2005 și 2006 va fi stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.4. După alineatul (3) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Posturile și personalul aferent aplicării sistemului de licențe de import/export pentru produsele agricole și garanții se preia începând cu data de 1 ianuarie 2007 de la Ministerul Economiei și Comerțului - Departamentul comerț exterior.  +  Secţiunea a 20-a Completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie  +  Articolul XXXIIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se completează după cum urmează:– După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1 , cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1În situația în care agenții economici menționați la art. 3 alin. (1) înregistrează la 31 decembrie 2003 T.V.A. de rambursat, prin excepție de la prevederile art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, sumele respective nu se compensează cu cele care fac obiectul amânării în vederea scutirii, reglementată de articolul respectiv.  +  Secţiunea a 21-a Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome  +  Articolul XXXIVOrdonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1 ) cu următorul cuprins:c^1) constituirea surselor proprii de finanțare aferente proiectelor cofinanțate din împrumuturi, contractate în baza creditelor proprii;2. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Profitul se repartizează pentru destinațiile și în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și g), după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative speciale prevăzute la lit. a), b), c) c^1 ) și d) ale aceluiași alineat.  +  Secţiunea a 22-a Completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  +  Articolul XXXVLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, se completează după cum urmează:– După alineatul (5) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) În situația în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate prețurile minimale stabilite de organizația patronală de ramură care deține cel puțin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societățile comerciale producătoare de alcool, distilate și băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativității va fi preluată din raportările contabile ale agenților economici la 30 iunie 2004, aferentă producției mai sus menționate.  +  Secţiunea a 23-a Modificarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004  +  Articolul XXXVILegea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 63 va avea următorul cuprins:(2) Cuantumul tarifului de livrare a apei pentru irigații aprobat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, pentru sezonul de irigații al anului următor.2. Articolului 87 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 87(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul va elabora planul de reorganizare globală a SNIF, care va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului.(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerul este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în bugetul SNIF și al Administrației și să propună Guvernului aprobarea acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.3. Articolul 94 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 94În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2000 privind înființarea Societății Naționale «Îmbunătățiri Funciare» - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătățirilor Funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 30 martie 2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 440/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 24 iulie 2001, se abrogă:a) art. 4 alin. (1), (2) și (4), art. 8, 10 și 11;b) pct. 2, 9, 10 și 18 ale alin. (1) și (2) ale art. 6, alin. (2)-(5) ale art. 7 din anexa nr. 1;c) anexa nr. 3.  +  Secţiunea a 24-a Suspendarea aplicării Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală  +  Articolul XXXVIIDe la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe și până la data de 31 decembrie 2006 se suspendă aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2002.  +  Secţiunea a 25-a Abrogări ale unor acte normative  +  Articolul XXXVIIIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă:a) art. 31^1 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, cu modificările și completările ulterioare;b) lit. a)-d) ale alin. (2) al art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 116/1998 privind dezvoltarea și modernizarea parcului de nave sub pavilion român destinate transportului public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 29 august 1998, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 231/2004;c) alin. (3) al articolului unic din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2004 pentru aprobarea suplimentării cu suma de 1.215 miliarde lei a programului "Dezvoltarea durabilă a zootehniei și eficiența sectorului de producție animalieră, precum și reabilitarea sectorului piscicol din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2004.  +  Secţiunea a 26-a Dispoziții finale  +  Articolul XXXIXAjutoarele de stat instituite de actele normative care fac obiectul prezentei ordonanțe se vor acorda numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în conformitate cu legislația națională relevantă.  +  Articolul XXXXPrezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 26 august 2004.Nr. 94.------